2018 Sisältö 4 8 10 16 20 26 30 38 40 42 47 Toimitusjohtajan katsaus Arvoketju Toimintaympäristö Strategia Teknologia, tuotteet, palvelut Hyvä työpaikka Yritysvastuu Hallitus Johtoryhmä Taloudellinen katsaus Y hteystiedot Tärkeitä päivämääriä 2019 Raute Oyj julkaisee vuonna 2019 puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti: tammi–maaliskuu, perjantaina 3.5.2019 tammi–kesäkuu, keskiviikkona 31.7.2019 tammi–syyskuu, keskiviikkona 30.10.2019 Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 2.4.2019 klo 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, Ankkurikatu 7, Lahti. Sijoittajasuhteet Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Tarja Järvinen, talousjohtaja puh. 03 829 11 sähköposti: ir@raute.com Rautea seuraavat analyytikot Inderes Oy OP Financial Group Evli Research Myös muut tahot laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä. Raute ei vastaa analyyseissä tai raporteissa esitetyistä arvioista. Lähellä asiakasta kaikkialla maailmassa Raute on maailman johtavia teknologia- ja palvelutoimittajia puutuotetoimialalla. Vaneri- ja LVLteollisuudessa olemme globaali markkinajohtaja. Yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla tuotantokoneilla. Olemme mukana puunjalostuksen arvoketjussa luomassa lisäarvoa metsävaroille vastuullisesti resursseja säästävällä huipputeknologiallamme ja -palveluillamme. Rakennamme 110-vuotiaan Rauten tulevaisuutta kestävälle pohjalle kehittämällä jatkuvasti uusia edistyksellisiä ja resurssitehokkaita ratkaisuja muuttuviin asiakastarpeisiin. 181 liikevaihto (M€) 2018 772 henkilöstö 10 1,40 (31.12.2018) eri maassa osingonjakoehdotus (€) Noudatamme aktiivista osinkopolitiikkaa, Raute Edustaja jonka tavoitteena on taata sijoittajillemme kilpailukykyinen tuotto. Huomioimme osingonmaksussa vakavaraisuuden säilyttämisen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu tulokseen. R A U T E 2 0 18 3 > Toimitusjohtajan katsaus Alkaneena vuonna jatkamme panostuksiamme asemamme vahvistamiseksi kehittyvillä markkinoilla sekä vastuullisuusteemojemme esillä pitämiseen. 110. toimintavuotemme oli ennätyksellinen 4 R A U T E 2 0 18 Liikevaihto 181 M€ 2017 | 148 M€ Liiketulos 14,9 M€ 2017 | 11,2 M€ Uudet tilaukset 167 M€ 2017 | 155 M€ Tilauskanta 95 M€ 2017 | 110 M€ R A U T E 2 0 18 5 > Toimitusjohtajan katsaus Rauten vahva positiivinen kehitys jatkui jo neljännen vuoden peräkkäin. Lähdimme vuoteen 2018 erittäin vahvalla tilauskannalla ja saavutimme 22 prosentin kasvun myötä uuden ennätyksen liikevaihdossamme. Liiketuloksemme oli Rauten kaikkien aikojen paras. Kannattavuutemme paranemisesta saamme kiittää kasvuamme sekä tuotteisiimme ja toimintaamme kohdistuneita kehityshankkeitamme. Uusien tilausten määrässä saavutimme myös uuden ennätyksen. Maantieteellisesti painopiste säilyi edelleen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Teknologiapalveluidemme kysyntä säilyi hyvänä läpi koko vuoden. Olemme tyytyväisiä saavuttamaamme 167 miljoonaan euroon. Tilauskantamme laski vuoden alusta ennätyksellisen liikevaihdon takia, mutta oli kuitenkin edelleen vahva 95 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Kuluneena vuonna Raute täytti 110 vuotta. Juhlimme tätä tärkeää merkkipaalua työn merkeissä. Paneuduimme päivittäisen työnteon ohella tarkastelemaan toimintaamme aikaisempaa perusteellisemmin vastuullisuuden näkökulmasta. Julkaisimme vastuulli- 6 R A U T E 2 0 18 suusteemamme jo vuonna 2017. Viime vuonna tarkensimme teemojen seurantaa ja valittujen aiheiden parannushankkeita. Työturvallisuuden kehityksen osalta emme ole vielä tyytyväisiä saavuttamaamme tasoon ja kehitykseen. Jatkammekin kehityshankkeidemme toteuttamista entistä pontevammin. Vaikutuksemme ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on yksi tärkeimpiä ulkoisia vastuullisuusteemojamme. Asiakkaidemme tuotannosta käytetään huomattava osa rakentamisen tarpeisiin. Puurakentamiseen sitoutuva hiili vähentää ilmaston kuormitusta merkittävästi, kun taas muiden yleisimpien rakennusmateriaalien tuotannossa hiilijalanjälki kasvaa. Teknologiamme avulla myös asiakkaamme voivat harjoittaa omaa tuotantoaan minimoimalla aiheuttamansa ilmastokuormituksen. Olemme siis osaltamme pelastamassa maailmaa ilmastonmuutokselta. Yleiset talouden näkymät muuttuivat viime vuoden loppua kohti epävarmemmiksi erityisesti poliittisista syistä. Asiakaskunnastamme monet vakiintuneet ja perinteiset yritykset ovat investoineet vahvasti viime Vahva kehityksemme jatkui 110. juhlavuotenamme. v uosien aikana. Nyt teknologiamme kysyntä on siirtymässä uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan. Aloitimme tämän vuoden vahvalla tilauskannalla. Siirrämme katsettamme nyt vahvemmin uusiin asiakkuuksiin ja alueille, joissa investointiaktiivisuus on nousemassa. Näin olemme parhaissa asemissa kehityksen edetessä. Haluan esittää parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille menestyksemme mahdollistaneille tahoille. Kiitos asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Kiitos henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean työkuorman toteuttamiseen. Kiitos osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta. Ja kiitos kaikille muille yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. Tapani Kiiski toimitusjohtaja R A U T E 2 0 18 7 > Arvoketju Kestävät trendit muuttavat arvoketjua Uusiutuvasta puusta valmistuu puunjalostuksen arvoketjussa tuotteita, joilla korvataan fossiilisista tai muista ei-uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Resurssitehokas teknologia Kestävä metsänhoito Kestävässä metsätaloudessa metsien hoito ja käyttö on ekologista ja taloudellista sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullista. Kestävän ja taloudellisen puutuotteiden valmistuksen perustana on puun, kemikaalien ja energian mahdollisimman tehokas käyttö. Uusiutuva raaka-aine Puu on uusiutuva luonnon raaka-aine, jonka suosio on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa. Raute – Elinkaaren aikainen kumppani Luomme lisäarvoa metsävaroille toimittamalla puutuoteteollisuudelle prosesseja, koneita, laitteita ja palveluja kannattavaan ja resurssitehokkaaseen puutuotteiden tuotantoon. Tärkeimmät megatrendit 1 Kaupungistuminen ja älykäs infrastruktuuri Vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. 3 Luonnonvarojen niukkeneminen Tulevaisuudessa uusiutuvat luonnonvarat korvaavat fossiiliset raaka-aineet. 2 Ilmastonmuutoksen hillitseminen Vuoteen 2050 mennessä hiilineutraalius luo 6 000 miljardin euron arvoiset markkinat älykkäille ekologisille ratkaisuille. 4 Digitalisaatio ja automaatio Tämän päivän teknologia on huomenna vanhaa. Teknologia kehittyy entistä nopeammin. Lähde: Sitra 8 R A U T E 2 0 18 Pitkäikäiset puutuotteet Uusien innovaatioidemme ja edistyksellisen teknologiamme avulla asiakkaamme puutuoteteollisuudessa voivat tehostaa tuotantoaan ja parantaa lopputuotteidensa laatua. Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä puulevytuotteita: viilua, vaneria ja LVL:ää. Viilu on ohut puulevy, joka valmistetaan sorvaamalla tai höyläämällä tukkia. Vaneri on puulevy, joka koostuu ohuista ja ristiin liimatuista viiluista. LVL (Laminated Veneer Lumber) on samansuuntaisista viiluista liimattu ja kuumapuristettu palkki, jota käytetään kantavissa rakenteissa. Loppukäyttö Kiertotalous Viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö kasvaa erityisen voimakkaasti rakentamisessa. Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ekologisuus ovat kestäviä trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden kysyntää ja käyttöä kaikkialla maailmassa. Kiertotaloudessa pyritään tuotteet pitämään käytössä mahdollisimman pitkään ja hyödyntämään niiden valmistusmateriaalit uudelleen tehokkaasti ja raaka-aineiden arvo säilyttäen. Puulevytuotteet ovat pitkäikäisiä puutuotteita. Ne voidaan alkuperäisen käytön jälkeen käyttää uudelleen, kierrättää tai käyttää raaka-aineena energiatuotannossa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään. Näin puunjalostuksen arvoketju muuttuu Huomio siirtyy hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen. Hiilineutraalissa tulevaisuudessa selviytyvät voittajina ne puhtaat teknologiat, tuotteet ja ratkaisut, jotka mahdollistavat päästövähennyksiä asiakkailleen ja muille arvoketjun osapuolille. Rakentamiselle asetetaan uusia nopeus- ja tehokkuusvaatimuksia. Puulevykomponentteihin perustuvia uusia ratkaisuja tulee markkinoille. Puun suosio uusiutuvana raaka-aineena kasvaa ja sen käyttö rakentamisessa lisääntyy. Automaatioon perustuvat uudet digitaaliset ratkaisut yleistyvät ja mahdollistavat uudenlaisia liiketoimintamalleja ja palveluja. Tuotantoprosessien turvallisuuden ja resurssitehokkuuden vaatimukset tiukentuvat. R A U T E 2 0 18 9 > Toimintaympäristö Asiakastarpeet muuttuvat kaikilla markkina-alueilla Olemme saavuttaneet merkittävän aseman teknologia- ja palvelutoimittajana keskeisimmillä markkinoillamme Euroopassa, Venäjällä, Pohjois-Amerikassa ja Chilessä. Kehittyville markkinoille suunnatun uudistuvan teknologiatarjontamme sekä globaalisti kasvavan palvelukykymme avulla uskomme asemamme vahvistuvan myös muilla kohdemarkkinoillamme. 10 R A U T E 2 0 18 R A U T E 2 0 18 11 > Toimintaympäristö Uuden kapasiteetin hankkeilla oli edelleen tärkeä osa uusissa tilauksissamme vuonna 2018. Euroopassa ja Venäjällä käynnistyneiden hankkeiden lisäksi saimme ison uuden tilauksen Koillis-Aasiasta. Suunnittelun alla on edelleen lukuisia isoja uuden kapasiteetin hankkeita. Uutta vanerin ja LVL:n tuotantokapasiteettia syntyy myös modernisoimalla olemassa olevia tuotantolaitoksia. Asiakaskuntamme koostui vuonna 2018 yhteensä noin 330 tehtaasta, joihin toteutimme kokonaisia tehdastoimituksia, tuotantolinjatoimituksia ja linjamodernisointeja sekä tarjosimme kattavaa huoltopalveluamme. Vuoden 2018 asiakkaistamme uusia oli 30. Asiakassuhteemme ovat investointisyklien tapaan pääsääntöisesti pitkiä. Huoltosopimusten alaisten tuotantolinjojen määrä nousi yli 250:n. Teknologiaa ja palveluja erilaisiin asiakastarpeisiin Markkina-alueistamme Pohjois-Amerikka on kypsä ja palveluorientoitunut markkina, jossa laaja asennettu laitekanta luo jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia palveluliiketoiminnallemme. Etelä-Amerikassa yhtiöllämme on merkittävä asema korkean teknologian toimittajana Chilessä. Euroopassa asiakkaamme ovat viime vuosina investoineet merkittävästi erikoisvanerien ja LVL:n uuteen tuotantokapasiteettiin. Uskomme painopisteen 12 R A U T E 2 0 18 siirtyvän uuden kapasiteetin rakentamisesta olemassa olevien tehtaiden kehittämiseen. Eurooppa tarjoaa kasvavia mahdollisuuksia myös palveluillemme. Afrikan h itaasti kehittyvällä markkinalla sisäisten markkinoiden kysynnän kasvu luo meille uusia kiinnostavia kasvun mahdollisuuksia. Viime vuosina myös Venäjän markkina on kehittynyt meille suotuisasti. Siellä laitekannan uusimisen tarve luo kysyntää modernisoinneille ja korvaaville investoinneille sekä tuotantomäärien kasvu uuden kapasiteetin hankkeille. Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa erityisesti uuden teknologian investointeihin liittyen on kysyntä hiljalleen heräämässä. Tuotteiden laatuvaatimusten nousu, yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja tuotantoprosessien tehostamisen tarve luovat meille uusia mahdollisuuksia. Myös palvelukysyntä on kasvussa Aasian ja Tyynenmeren alueella. 48 % Eurooppa 16 % Pohjois-Amerikka 5% Etelä-Amerikka Eurooppa • Markkina jatkui suotuisana 2018 • Suomessa tehdasinvestointi LVL-kapasiteetin kasvattamiseen Pohjois-Amerikka • Maailman suurimman LVL-linjan koneiden toimitukset alkoivat • Kysyntä aktiivista olemassa olevan tuotantokapasiteetin käytön tehostamiseksi • Uusia asiakkaita Metriguardhankinnan myötä Etelä-Amerikka • Istutusmetsien kasvu johtaa lähivuosina uuden kapasiteetin rakentamiseen Chilessä Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2016–2018 • Pienehköjä investointeja perusteknologiaan Brasiliassa • Uusi koivuvaneritehdasinvestointi Virossa • Uusi poppelivaneritehdasinvestointi Espanjassa • Uusi havuvaneritehdasinvestointi Espanjassa • Erillisiä linjatoimituksia nykyisille asiakkaille Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Espanjassa • Useita modernisointihankkeita Afrikka • Neuvottelut useista linja- ja tehdastason hankkeista jatkuivat • Aikataulujen ennustettavuus haastavaa R A U T E 2 0 18 13 > Toimintaympäristö 25 % Venäjä 6% Aasian ja Tyynenmeren alue Venäjä • Historiamme suurin yksittäinen palvelusopimus Venäjän suurimmalle vanerinvalmistajalle • Paikallisten huoltoresurssien vahvistaminen • Neuvotteluvaiheessa ennätysmäärä tehdashankkeita Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2016–2018 14 R A U T E 2 0 18 • Ensimmäinen tehdastason modernisointihankkeemme käynnistyi Aasian ja Tyynenmeren alue • Uusi LVL-linjainvestointi Japaniin • Pienihalkaisijaisen puun käyttö lisääntynyt • Perusteknologian tuotteiden kysyntä kasvanut: viilun tuotanto siirtymässä lähelle metsiä, josta viilut tuodaan vaneritehtaalle jalostettavaksi Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. ja ennakoivan kunnossapidon palveluiden osuus tulee kasvamaan uuden käyttöönotettavan tuotantokapasiteetin myötä. Myös etäpalveluiden ja niitä tukevien järjestelmien kysyntä kasvaa. Vanerintuotannon kehitys jatkuu vahvana kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Myös Venäjällä kehitys jatkuu positiivisena painopisteen säilyessä tuotantokapasiteetin kehittämisessä ja tehokkuuden parantamisessa. Toimialan kehitysnäkymät ovat hyvät Vuotta 2018 leimannut epävarmuus talouskehityksestä jatkuu edelleen. Sopivan puuraaka-aineen saatavuuden merkitys kasvaa, ja investoinnit siirtyvät lähemmäs raaka-ainevaroja. Keskitettyä puuraakaaineen hankintaa ja tehdasinfrastuktuuria hyödyntävät tehdasintegraatit yleistyvät. Uskomme myös puutuoteteollisuuden kansainvälistymiseen. Asiakkaamme suunnittelevat ja toteuttavat tuotannollisia investointeja naapurivaltioihin, jopa toisille markkina-alueille, esimerkiksi Euroopasta Venäjälle. Samalla myös uusien tuotantokoneiden markkinat kansainvälistyvät nopeasti. Uuslaiteinvestoinnit olivat kokonaisuutena tavanomaista suhdannetilannetta korkeammalla tasolla vuonna 2018. Palvelemiemme teollisuudenalojen uuslaiteinvestointien kokonaisarvo on normaalissa suhdannetilanteessa noin 650 miljoonaa euroa vuodessa. Oma markkinaosuutemme kaikista alan teollisuuden tuotantoprosessien koneisiin kohdistuvista investoinneista on tyypillisesti 15–20 prosenttia. Vuonna 2018 asiakkaidemme tuotantolaitosten käyttöasteet pysyivät pääosin hyvällä tasolla. Suunnitellun Perinteisillä markkinoillamme tulevaisuus näyttää hyvältä. Pohjois-Amerikassa tuotannon investoinnit keskittyvät prosessien ja teknologian uudistamiseen, ja Euroopassa tuotantokapasiteetin kasvu painottuu erikoisvanerituotteisiin. Kohti uusia mahdollisuuksia Kilpailuasemamme tulee jatkossakin olemaan vahva kaikilla perinteisillä markkina-alueillamme ja erityisesti uusimmissa teknologioissa. Edistykselliset ja kokonaisvaltaiset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme vahvistamaan omaa resurssitehokkuuttaan ja kehittämään tuotteidensa laatua tuotantoprosessiensa koko elinkaaren ajan. Menestyksemme kivijalkana ovat tuotantoprosessien kokonaisosaaminen, laaja teknologiatarjontamme ja monipuoliset palvelumme. Asemamme markkinoiden luotettavimpana kokonaisten tehdashankkeiden toimittajana on vahva. Olemme erikoistuneet istutusmetsien pienihalkaisijaisen puun resurssitehokkaaseen käsittelyyn. Olemme kehittäneet yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kehittyville markkinoille suunnatun uudistuvan teknologiatarjonnan. Odotamme sen tarjoavan uusia kasvumahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. R A U T E 2 0 18 15 > Strategia Lisäarvoa metsävaroille Palvelemme viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuutta maailmanlaajuisesti erilaisilla teknologia- ja palveluratkaisuilla, jotka sopivat erilaisiin asiakastarpeisiin uusinta automaatiota hyödyntävästä huipputeknologiasta pienemmän kapasiteetin peruskoneisiin ja tuotantolinjoihin. 16 R A U T E 2 0 18 Missiomme Luomme lisäarvoa metsävaroille Arvolupauksemme Kannattavia teknologioita ja palveluja kaikkiin asiakastarpeisiin Arvomme Asiakkaiden menestys Luottamus ihmiseen Tulosten saavuttaminen yhdessä Vastuullisuus R A U T E 2 0 18 17 > Strategia Aina asiakaslähtöisesti ja askeleen muita edellä. Puu on uusiutuva luonnon raaka-aine, jonka suosio kasvaa voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Me olemme mukana puunjalostuksen arvoketjussa. Kokonaisratkaisuissamme yhdistyvät edistyksellinen teknologia ja sen käyttämiseen sekä asiakkaan koko tuotantoprosessin kehittämiseen ja tuotannon optimointiin liittyvät palvelut. Haluamme palvella viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuutta maailmanlaajuisesti erilaisiin asiakastarpeisiin sopivilla teknologia- ja palveluratkaisuillamme – uusinta automaatiota hyödyntävästä huipputeknologiasta pienemmän kapasiteetin peruskoneisiin ja tuotantolinjoihin. Palvelumme ovat helposti skaalattavissa perushuolto- ja varaosapalveluista kokonaisvaltaiseen vastuuseen tuotantolinjan tuottavuudesta. Digitalisaatio tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia palvelutarjontamme kehittämiseen. Parempaa tulosta kaikissa markkinatilanteissa Koneemme ja laitteemme ovat merkittäviä investointeja asiakkaillemme. Heidän valmistamiaan puulevytuotteita käytetään muun muassa rakentamisessa ja muissa kohteissa, jotka myös ovat investointiluonteisia hankintoja. Investointikysyntä reagoi yleisen taloustilanteen uhkiin ja muutoksiin nopeasti. Tästä johtuen tuotteidemme ja jossakin määrin myös palveluidemme kysyntä on syklistä. 18 R A U T E 2 0 18 Strategisena tavoitteenamme on parantaa suorituskykyämme eri kysyntätilanteissa kasvun ja kannattavuuden suhteen. Saavuttaaksemme tavoitteemme toteutamme strategiaamme yhdessä koko organisaation voimin. Kasvua yhdessä asiakkaiden kanssa Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme tarpeista sekä viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoprosessien pullonkauloista ja investointien kriteereistä. Tavoitteenamme on kasvaa ensisijaiseksi toimittajaksi yhä useammalle asiakkaallemme, yhä useammalla markkina-alueella. Olemme aidosti sitoutuneita asiakkaisiimme ja haluamme kasvaa yhdessä heidän kanssaan. Aina asiakaslähtöisesti ja askeleen muita edellä Asiakkaitamme ovat viilu-, vaneri- ja LVL-tehtaat, joista suuri osa on pienehköjä yksityisiä perheyrityksiä. Osa asiakkaistamme kuuluu suuriin metsäkonserneihin, jotka valmistavat erilaisten puulevytuotteiden lisäksi esimerkiksi sellua, paperia ja sahatuotteita. Puulevytuotteita valmistetaan myös erilaisiin loppukäyttökohteisiin, joissa laatuvaatimukset vaihtelevat. Kehittyneillä markkinoilla, kuten Euroopassa ja PohjoisAmerikassa, investointikysyntä kohdistuu tyypillisesti viimeisimpään teknologiaan. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Aasiassa, vanerin valmistukseen käytetään yhä selvästi edullisempaa perusteknologiaa ja alhaisempaa automaatioastetta. Rauten taloudelliset tavoitteet • Hyvä taloudellinen kannattavuus kaikissa suhdannetilanteissa Markkinoita nopeampi kasvu Hyvä vakavaraisuus • Sijoittajille kilpailukykyinen tuotto • • Maailmalla Raute tunnetaan edistyksellisimmillä teknologiaratkaisuilla tuotetuista tuotantolinjoistaan. SmartMill-tehdaskonseptimme kilpailuetuja ovat optimoitu laadutus ja digitaalinen tuotannonvalvonta. Uusimpaan teknologiaan perustuvilla modernisointiratkaisuillamme asiakkaamme voivat parantaa olemassa olevan tuotantokapasiteetin suorituskykyä kustannustehokkaasti. Hyödynnämme uusissa ratkaisuissamme erityisesti digitaalisuutta sekä Mecano- ja Metriguard-tuotteidemme uusinta mittausteknologiaa viilujen ja vanerin lajittelussa. asemaamme digitaalisten palveluiden edelläkävijänä. Kaikkiin toimittamiimme laitteisiin on saatavana etäyhteys, jonka avulla voimme palvella asiakasta aikaisempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin sekä käyttöönotossa että ylläpitovaiheessa. Näin säästyy aikaa ja matkustamisen tarve vähenee. Tavoitteena erinomaista yhdessä tekemistä Digitaalisuutta hyödyntäviä peruspalveluja Kehitämme koko organisaatiomme voimin toimintaamme. Haluamme, että asiakkaamme saavat investoinneilleen vastinetta entistä nopeammin. Vakioimme ratkaisujamme erilaisten asiakastarpeiden toteuttamiseen. Näin lyhennämme toimitustemme läpimenoaikoja ja kehitämme laatua. Parannamme tuottavuuttamme ja kykyämme sopeutua kysynnän vaihteluihin keskittymällä ydinosaamiseemme. Rakennamme ja kehitämme toimitusketjuamme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kevennämme toimintatapojamme keskittymällä asiakasarvoa luoviin vaiheisiin. Kehitämme tietojärjestelmiämme parantaaksemme tuottavuuttamme. Asiakkaillemme on ensiarvoisen tärkeää tuottavuuden parantaminen ja heidän tuotantonsa pyöriminen häiriöittä. Kasvatamme peruspalveluliiketoimintamme osuutta kehittämällä jatkuvasti palvelutarjontaamme, joka kattaa asiakkaan tuotantoprosessin koko elinkaaren. Täydennämme perinteistä palvelutarjontaamme ja vahvistamme Haluamme luoda työympäristön ja kulttuurin, jotka motivoivat meitä palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja voittamaan itsemme aina uudelleen. Lähtökohtamme on, että kaikki rautelaiset tuntevat yhtiön strategian ja osallistuvat sen toteuttamiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme toimialamme kehityksen kärjessä ja teknologiajohtajana. Haluamme myös kasvattaa merkittävästi osuuttamme perusteknologiassa kehittämällä Lite-ratkaisujamme, jotka parantavat resurssitehokkuutta ja puulevytuotteiden laatua. Näemme Lite-ratkaisuillemme merkittävää kasvupotentiaalia erityisesti Aasian markkinoilla. R A U T E 2 0 18 19 > Teknologia > Tuotteet > Palvelut Päästöjen määrä Vit dolorem ad quatur solu ptasit aut arum ad 9 055 MWh Määrä Edistyksellisiä vastaa ja tehokkaita ratkaisuja koko tuotantoprosessiin noin 800 000 henkilöauton päästöjä Korkealaatuisten viilupohjaisten puutuotteiden valmistusprosessit Vit dolorem ad ovat keskeisintä ydinosaamistamme. Tarjoamme asiakkaillemme quatur solu ptas tehokkaita kokonaisratkaisuja vanerin, LVL:n ja niiden 7,6 kWh/työtunti valmistuksessa käytettävän viilun tuotantoprosesseihin. 20 R A U T E 2 0 18 R A U T E 2 0 18 21 > Teknologia > Tuotteet > Palvelut Ratkaisuvalikoimamme eri asiakastarpeisiin on maailman laajin. Projektitoimituksemme voivat käsittää yksittäisiä koneita, tuotantolinjoja tai koko tehtaan tuotantoprosesseja. Huolehdimme asiakkaidemme tuotantoprosessien tehokkuudesta ja heidän kilpailuetujensa säilymisestä tuotantolinjan koko elinkaaren ajan. Teknologiapalveluihimme k uuluvat kaikki peruspalvelut varasosista säännölliseen kunnossapitoon ja tuotantolinjojen modernisointeihin. Asiantuntijapalvelumme tukevat asiakkaitamme niin investointipäätöksissä kuin tuotannon kehittämisessäkin. Digitaaliset ratkaisumme on mahdollista liittää erilaisiin palvelupaketteihin tuottamaan tietoa prosessien tehokkuudesta ja kehityskohteista. Tuotantolinjojen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön vaadittavia tietoja ja taitoja voi oppia myös verkkooppimisjärjestelmämme kautta. Käytettävissä oleva puuraaka-aine, haluttu tuotantokapasiteetti, valmistettavien puulevyjen mitat ja loppukäyttökohteen vaatimukset määrittävät tarvittavan tuotantoteknologian. Toteutamme viilu-, vaneritai LVL-tehtaan tarvitsemia tuotantolinjoja erilaisilla laite- ja linjaratkaisuilla sekä automaatiolla. Pohjoisilla alueilla yleisimpiä puulajeja ovat koivu ja kuusi. Etelämpään siirryttäessä yleistyvät muun muassa poppeli ja mänty. Lähestyttäessä päiväntasaajaa vanerintuotannossa käytettäviä puulajeja 22 R A U T E 2 0 18 on jo kymmeniä erilaisia. Tarjoamme ratkaisuja kaikista puulajeista valmistettavalle vanerille. Perinteisesti tyypillinen vanerilevyn koko on 1,25 m × 2,5 m. Ratkaisuillamme on mahdollista valmistaa myös esimerkiksi 2,4 m × 4,0 m:n kokoisia ja jopa suurempiakin vanerilevyjä. Levyjen paksuudet vaihtelevat tyypillisimmillään 6–25 mm:n välillä, mutta ratkaisuillamme voidaan valmistaa jopa 60 mm:n paksuisia vanerilevyjä esimerkiksi kuljetusvälineteollisuuden erikoiskäyttökohteisiin. Uudet käyttökohteet asettavat jatkuvasti uudenlaisia vaatimuksia levyjen dimensioille ja muille ominaisuuksille. Iso osa levyistä jatkojalostetaan esimerkiksi pinnoittamalla soveltumaan eri käyttökohteisiin tai ponttaamalla helpottamaan isojen alueiden kattamista vanerilevyillä. LVL-palkkien raaka-aine on yleisimmin havupuuta; erilaisia kuusi- tai mäntylajikkeita. Käyttökohteet edellyttävät usein sekä suurta kantavuutta että pitkää jänneväliä. LVL-palkkien koot vaihtelevat 2,5 m pitkästä ja 95 mm leveästä väliseinätolpasta jopa 20 m pitkiin ja 1 m:n levyisiin rakennusten kantaviin kattopalkkeihin. Kattopalkkien lujuusvaatimukset edellyttävät tarkasti kontrolloitua valmistusprosessia, jossa viiluraaka-aine mitataan ja lajitellaan joko rakenteelliseen tai ei-rakenteellisen palkkiin soveltuvaksi. Raute tarjoaa ainoana maailmassa teknologian tähän. Modernisointituotteet ovat tärkeässä roolissa tuotekehityksessämme. Tinkimätöntä turvallisuutta Turvallisen tehdasympäristön ja toiminnan edellytyksenä ovat turvalliset tuotantokoneet ja hyvä työergonomia. Me tarjoamme työssäjaksamista, työturvallisuutta ja tuottavuutta lisääviä turvaratkaisuja erilaisiin asiakastarpeisiin. Koneidemme erinomainen ergonomia ja edistykselliset turvaautomaatioratkaisut takaavat työnteon sujuvuuden ja turvallisuuden yllättävissäkin tilanteissa. Olemme aktiivisesti mukana eurooppalaisessa työryhmässä kehittämässä koneiden turvallisuutta (Observing Committee (K114) of European Committee for Standardization CEN/TC 114- Safety of Machinery). Tuotekehitys tuo kilpailuetua Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaidemme tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Teemme aktiivista tutkimustyötä ja etsimme uusia teknologioita ja ratkaisuja vahvistaaksemme asemaamme alan johtavana kokonaistoimittajana. Teemme enenevässä määrin tutkimusta myös johtavien yritysten ja yliopistojen kanssa. Uudet mittausteknologiat ovat mahdollistaneet uusien digitaalisten viilu- ja vanerituotannon seuranta- ja analysointityökalujen kehittämisen asiakkaidemme tuotantoprosessien tehokkuuden varmistamiseksi. Olemme tuoneet markkinoille useita uusia digitaalisia työkaluja ja palveluja. Esimerkiksi ajantasaiset tuotantomäärien ja -laatujen KPI-mittaristot nopeuttavat päätöksentekoa prosessin optimoimiseksi ja mahdollisten huoltotoimenpiteiden käynnistämiseksi. Täydennämme työkaluvalikoimaa ja työkalujen ominaisuuksia jatkuvasti. Myös modernisointituotteet ovat tärkeässä roolissa tuotekehityksessämme. Odotamme niiden kysynnän lisääntyvän investointien painopisteen siirtyessä vanhempien tuotantolaitosten tehokkuuden parantamiseen. Monet käytössä olevat tuotantolinjat on mahdollista päivittää lähemmäksi uusinta teknologiaa olevien tuotantolinjojen suorituskykyä nykyaikaisella mittausteknologiaamme ja automatiikallamme. Vuonna 2018 toimme markkinoille viiluarkkien ominaisuuksien mittaukseen uuden innovatiivisen laadutusjärjestelmän, jossa yhdistyvät konenäkö-, ultraääni-, tiheys- ja kosteusmittausosaamisemme. Tämän myötä viiluarkkien lajittelu on nyt entistäkin tarkempaa ja monipuolisempaa. R A U T E 2 0 18 23 > Teknologia > Tuotteet > Palvelut Lisää tehokkuutta modernisoimalla Innovaatioidemme ja osaamisemme avulla asiakkaamme voivat nostaa toiminnassa olevien tehtaidensa resurssitehokkuuden ja tuotelaadun uusien tehtaiden tasolle. Toteutamme tehtaiden kokonaisuudistukset aina asiakkaan kanssa yhdessä laatimamme kehittämissuunnitelman mukaisesti ja tuotantoa keskeyttämättä. Uusi pintaviilun saumauslinja • 10–30 % enemmän arvokasta pintaviilua Viilun laadun parannus • Saumaajan modernisointi • Paikkauksen optimointi • Operaattorien koulutus Uusi levynkorjauslinja • Suuritehoinen ja täysautomaattinen • Älykäs viantunnistus Puristuslinjan automatisointi • Automaattinen syöttölaite • Älykäs kevyjen paksuuden hallinta 24 R A U T E 2 0 18 SmartScan HD & autokalibrointi • 2–5 % parempi viilun saanto • Maksimaalinen pintaviilun saanto Tehokkaampi kuivaus Kuivaajan prosessiohjauksen modernisoinnit • Optimoidut kuivausolosuhteet • Tasainen viilun laatu • Suurempi kapasiteetti • Pienempi energiankulutus Tarkempi lajittelu Mecano- ja Metriguardlajitteluratkaisut • Y hdistetty visuaalinen lajittelu sekä kosteusja lujuuslajittelu Parannettu ladonta Juova- ja verholiimaus - tarkka liiman levitys - pienempi liiman kulutus • Imukupeilla toimiva tasainen viilunsyöttö • Elinkaaren tuki Reaaliaikainen tehdastason tiedonkeruu • Älykäs raportointi ja analysointi • Kunnonvalvonta • 24/7-tuki • R A U T E 2 0 18 25 > Hyvä työpaikka Osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme Kasvumme takana on menestyksennälkäinen, tavoitteisiin aidosti sitoutunut ja osaava henkilöstö, jonka ammattitaidon kehittämiseen ja hyvinvointiin panostamme aktiivisesti. 26 R A U T E 2 0 18 Henkilöstö 772 (31.12.2018) Vaihtuvuus Palvelusvuodet 18,7 % 9,3 vuotta R A U T E 2 0 18 27 > Hyvä työpaikka Henkilöstöstrategiamme tärkeimpiä painopisteitä ovat motivoiva työntekijäkokemus, johtamisen kehittäminen sekä vahvasti vastuuta ottavan ja ensiluokkaiseen laatutasoon tähtäävän toimintakulttuurin edelleen vahvistaminen koko organisaatiossamme. Vuosi 2018 oli meille rautelaisille kiireistä aikaa. Henkilöstömme määrä kasvoi 68 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 772. Rekrytoimme konserniimme vuoden aikana pysyvään työsuhteeseen yhteensä 129 uutta työntekijää. Suurimpana haasteenamme oli löytää riittävästi uusia automaatiosuunnittelijoita ja huoltopalvelun osaajia. Määräaikaisessa työsuhteessa meillä oli vuoden lopussa 39 henkilöä. Raute nuortuu ja monimuotoistuu Olemme viime vuosien aikana saaneet kasvavaan joukkoomme runsaasti uusia nuoria tekijöitä. Keskiikämme on viimeisen viiden vuoden aikana laskenut vuodella ja on nyt 42 vuotta. Alle 30-vuotiaiden työntekijöidemme määrä on kasvanut kuusitoista prosenttia, ja heidän osuutensa koko henkilöstöstämme on nyt kaksikymmentä prosenttia. Myös naisten osuus on kasvanut yhteentoista prosenttiin, ja heitä on myös aiempaa enemmän asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Monikulttuurisuus on alkanut näkyä myös Nastolan päätoimipisteessämme, jossa meillä työskentelee tällä hetkellä henkilöitä kahdeksasta eri kansallisuudesta. 28 R A U T E 2 0 18 Osaamisen kehittäminen jatkuu Osaamisemme jatkuvalla kehittämisellä varmistamme Rauten strategian toteuttamisen menestyksekkäästi nyt ja tulevaisuudessa. Vuonna 2017 käyttöönotetun RauteACADEMY-oppimisjärjestelmän kautta henkilöstöllämme on ollut mahdollisuus osallistua omaehtoisesti eri aihepiirejä käsitteleviin sisäisiin koulutuksiimme. Painopisteinä ovat olleet työturvallisuus, eettinen ohjeistuksemme, strategiamme ja teknologiamme. RauteACADEMYssä oli yhteensä 24 kurssia ja hyväksyttyjä kurssisuorituksia kaikkiaan 3 267 kappaletta. Toteutimme myös jo toistamiseen johtamisvalmennuksen, jonka tavoitteena oli muun muassa esimiesten kehittyminen valmentajina, palautteenantajina ja haastajina. Olemme jatkaneet tiivistä yhteistyötä eri tekniikan ja kaupallisen alan oppilaitosten sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Yleisimpiä yhteistyömuotoja ovat olleet työharjoittelut, opinnäytetyöt, projektit ja yritysvierailut. Vuonna 2018 Rautessa työskenteli 38 harjoittelijaa erilaisissa tuotannon, suunnittelun sekä myös asiakaspalvelun ja hallinnon tehtävissä. Myös Rauten sisäistä mentorointiohjelmaa jatkettiin vuonna 2018. Mentorointiin osallistui yhteensä 29 mentorointiparia. Henkilöstön koulutus Olemme viime vuosien aikana saaneet joukkoomme paljon uusia nuoria tekijöitä. Peruskoulu 5 % Peruskoulu 5 % Ammattikoulu 31 % Ammattikoulu 32 % Opisto 19 % Opisto 18 % Ammattikorkeakoulu 331% Ammattikorkeakoulu 1 % Korkeakoulu 14 % Korkeakoulu 13 % Henkilöstö maantieteellisesti Haluamme olla hyvä työpaikka M ittasimme vuoden 2018 aikana työntekijöidemme työtyytyväisyyttä Pohjois-Amerikan, Kiinan ja Suomen yksiköissä toteutetulla henkilöstötutkimuksella. Tutkimukseen osallistuneista: 69 Suomessa % 65 % Pohjois-Amerikassa 70 % Kiinassa voisi suositella työpaikkaa joko lämpimästi tai varauksin. 88 Suomessa % 88 % Pohjois-Amerikassa 72 Suomi 67 % Suomi 65 % Pohjois-Amerikka 18 % Pohjois-Amerikka 19 % Kiina 11 % Kiina 10 % Muut 4 % Muut 6 % % Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Kiinassa on erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. 772 800 600 37 Suomessa % 60 % Pohjois-Amerikassa 59 % Kiinassa kokee työilmapiirin parantuneen kahden viimeisen vuoden aikana. 400 200 0 14 15 16 17 18 R A U T E 2 0 18 29 > Yritysvastuu 110 vuotta vastuullista yritystoimintaa Vastuullisuus ja korkeat eettiset toimintatavat ovat ohjanneet liiketoimintaamme koko 110-vuotisen historiamme ajan. Ne ovat tärkeä osa yritystoimintaamme ja osaamistamme kaikkialla missä toimimme. Haluamme toimia, kasvattaa liiketoimintaamme ja menestystämme ekologisesti kestävällä tavalla. 30 R A U T E 2 0 18 Tärkeimmät vastuullisuusaiheemme Autamme asiakkaitamme menestymään Pitkäaikainen asiakasyhteistyö Parannamme jatkuvasti työturvallisuutta Työturvallisuus Korostamme puutuotteiden ympäristöystävällisyyttä Vastuulliset tuoteja palveluratkaisut Janoamme menestystä Osaamisen kehittäminen Kunnioitamme periaatteitamme Vastuullinen toimitusketju ja liiketoimintaetiikka Vähennämme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme Ympäristötehokas tuotanto Vastuullisuusaiheet ovat Rautelle ja sen läheisille sidosryhmille tärkeimpiä kestävään kehitykseen liittyviä näkökohtia. Otsikoiden määrittelyssä on analysoitu Rauten toiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä pyritty tunnistamaan ne aihepiirit, joissa Raute pystyy parhaiten edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Toimimme yhdessä Sidosryhmäyhteistyö ja paikallisyhteisöt R A U T E 2 0 18 31 > Yritysvastuu > Eettiset periaatteet Vastuullisella liiketoiminnalla on yhä tärkeämpi rooli muuttuvassa maailmassa. Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme. Seuraamme aktiivisesti yhteiskunnan ajassa muuttuvia käsityksiä eettisistä toimintatavoista. Kehitämme toimintaamme niin oman liiketoiminnan, kestävän kehityksen kuin sidosryhmiemmekin kannalta olennaisilla yritysvastuun osa-alueilla. Autamme asiakkaitamme luomaan lisäarvoa metsävaroilleen resurssitehokkaalla teknologiallamme ja palveluillamme. Pitkäaikaiset asiakassuhteemme rakentuvat molemminpuoliselle luottamukselle ja huolellisesti hoidetulle tietosuojalle. Arvostamme monimuotoisuutta ja toimimme maailmalla eri kulttuureissa niiden arvoja ja tapoja kunnioittaen. Tuemme ja kunnioitamme YK:n ihmisoikeusperiaatteita. Tunnustamme Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittämät työntekijöiden perusoikeudet, joihin kuuluvat yhdistysvapaus, järjestäytymisoikeus, oikeus työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelu. Meillä on nollatoleranssi korruption, lahjonnan ja rahanpesun suhteen. Valvomme ja kehitämme käytäntöjämme ja järjestelmiämme jatkuvasti välttääksemme petosriskejä. 32 R A U T E 2 0 18 Olemme tärkeä työnantaja ja veronmaksaja Lahden seudulla Päijät-Hämeessä. Ylläpidämme yhteistyötä koulujen ja korkeakoulujen kanssa sekä olemme mukana erilaisissa teollisuuden yhteisissä kehitysohjelmissa. Eettinen ohjeistomme (Code of Conduct) kertoo henkilöstöllemme Rauten vaatimuksista ja odotuksista vastuullisen ja eettisen toiminnan suhteen. Vastaamme asiakkaillemme eettisten periaatteidemme noudattamisesta sekä oman organisaatiomme että koko toimitusketjumme osalta. > Yritysvastuu > Työturvallisuus Safety first tarkoittaa turvallisia ja oikeita työtapoja. Raute LTIF* Turvallinen työympäristö ja oikeat työtavat sekä omissa toimipisteissämme että asiakkaidemme tehtailla ovat tärkeimpiä kehittämiskohteitamme. Nostimme työturvallisuuden parantamisen vuoden 2018 pääteemaksemme ja käynnistimme tähän liittyen lukuisia toimenpiteitä eri toimipisteissämme. Kehittyvä työturvallisuuskulttuuri yhdistettynä poikkeuksellisen korkeaan työkuormaan aiheutti lukuisia lieviä tapaturmia erityisesti Nastolan päätuotantoyksikössämme. Emme ole tyytyväisiä saavuttamaamme työturvallisuuden tasoon ja kehitykseen. Turvallisuushavaintojen raportoinnin perusteella uskomme kuitenkin työturvallisuuskulttuurimme jo kehittyneen parempaan suuntaan. Jatkamme työtämme työturvallisuuden parantamiseksi entistä pontevammin Safety first -teemalla. Tavoitteemme on saavuttaa LTIF-mittarissa arvo 10 eli enintään 10 vähintään yhden koko päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuoteen 2020 mennessä. * Lost Time Injury Frequency (LTIF): Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työntuntia kohden. 23,7 30 20 10 0 15 16 17 18 Raute Suomi LTIF* 24,6 30 20 10 0 15 16 17 18 R A U T E 2 0 18 33 > Yritysvastuu > Ympäristö Teknologiamme ja palvelumme jättävät vahvan hiilikädenjäljen. Hiilikädenjälkemme näkyy puunjalostuksen arvoketjussa. Vahva hiilikädenjälkemme syntyy teknologiaratkaisujemme kilpailijoita paremmasta resurssitehokkuudesta. Olemme viimeisen 25 vuoden aikana toimittaneet tehdaslaajuisia viilu-, vaneri- ja LVL-hankkeita yli viiden miljoonan kuution vuosikapasiteettia vastaavan määrän. Tähän määrään puulevytuotteita varastoituu arviolta lähes kolme miljoonaa tonnia puiden kasvun sitomaa hiilidioksidia vuosittain. Tuotantoketjun päästöjen jälkeen toimittamiemme tehtaiden tuotannossa sitoutuva vuosittainen hiilidioksidimäärä vastaa lähes 800 000 henkilöauton päästöjä. 34 R A U T E 2 0 18 Kestävä metsänhoito ja pitkäikäiset puutuotteet ovat keskeisiä vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistajia. Edistykselliset teknologiaratkaisumme tukevat tätä kehitystä koko tuotantolaitoksen elinkaaren ajan mahdollistaen raaka-aineen, energian ja muiden tuotannontekijöiden mahdollisimman tehokkaan käytön. Vähennämme ympäristövaikutuksia. Teknologian jatkuva kehittyminen ja digitalisaation nopea eteneminen muuttavat toimintatapojamme ja asiakaspalveluprosessejamme. Tavoitteemme on vähentää aktiivisesti oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja -riskejä suhteessa tuotannolliseen toimintaamme. Ympäristövaikutuksemme suhteutettuna liikevaihtoomme laskivat vuonna 2018 edelleen. Energiankulutus tehtyä työtuntia kohden laski viisi prosenttia, ja veden kulutus henkilöä kohti kahdeksan prosenttia. Liikevaihtoon suhteutettu jätteiden määrä Suomessa nousi yhdeksän prosenttia. Oman toimintamme hiilidioksidipäästöt suhteutettuna liikevaihtoon kasvoivat prosentilla johtuen sähkösopimuksen alkuperäjakauman muutoksesta. Nastolan toimipisteellämme on sertifioidut ISO 9001:2015 (laatu) ja ISO 14001:2015 (ympäristö) -johtamisjärjestelmät. Ympäristöasioiden hallintaohjelmassamme tavoitteemme koskevat energiatehokkuuden parantamista, jätteiden määrän vähentämistä ja kemikaaliturvallisuuden hallintaa. Vuonna 2018 ympäristöasioiden hallintaa koskevien toimenpiteiden toteutusaste oli 96 prosenttia. Energiatehokkuus 7,2 kWH/työtunti, –5 % Kaatopaikkajäte (Suomi) 10,2 tn, –33 % Vedenkulutus 45,7 litraa/henkilö/ työpäivä, –8 % CO2 päästöt 13,7 tn/MEUR, +1 % R A U T E 2 0 18 35 > Yritysvastuu > Hallinnointi Suurimmat riskit liittyvät projektiliiketoiminnan luonteeseen. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatamme emoyhtiössämme Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, julkisesti noteerattavia yhtiötä koskevia muita säännöksiä sekä yhtiöjärjestystä. Raute Oyj:n hallitus on lisäksi ohjeistanut konsernin toimintatapoja hallinto-ohjeella ja hyväksynyt Code of Conduct -ohjeistuksen. Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö Raute Oyj, joka on perustettu vuonna 1908. Suomessa sijaitsevat päätoimipisteemme Lahden Nastolassa sekä konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan erikoistunut valmistus- ja suunnitteluyksikkömme Kajaanissa. Raute Oyj:n osuus konsernin ulkoisesta liikevaihdosta vuonna 2018 oli 80 prosenttia. Konserniin kuuluu lisäksi kahdeksan ulkomaista tytäryhtiötä. Tuotantoyksikkömme sijaitsevat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Asiakas- ja huoltopalveluita tarjoavat lisäksi tytäryhtiömme Pietarissa Venäjällä, Santiagossa Chilessä ja Singaporessa. Myös agenttiverkostomme ja paikalliset palvelupisteemme sijaitsevat lähellä asiakkaita. 36 R A U T E 2 0 18 Konsernimme suurimmat tunnistetut riskit liittyvät projektiliiketoiminnan luonteeseen ja markkinoiden kehitykseen, tietoturvaan, rahoitukseen sekä vahinkoihin. Analyysimme mukaan merkittävimmät liiketoimintariskit ovat talouden suhdannekierrosta johtuva investointien kysynnän vaihtelu sekä toimituksiimme liittyvät kaupalliset riskit ja teknologiariskit. Konsernimme sisäisen valvonnan perustana on arvojemme ja eettisen ohjeistuksemme mukainen johtaminen. Konsernissamme ei ole erillistä sisäisen valvonnan organisaatiota. Tutustu konsernimme hallintoon, vastuullisuuteen ja sijoittajasuhteisiin yksityiskohtaisemmin osoitteessa w ww.raute.com • • • • • • • • Raute Oyj:n yhtiöjärjestys Hallinto-ohje Eettinen toimintaohje (Code of Conduct) Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkitsemisselvitys Raportti ei-taloudellisista tiedoista > Yritysvastuu > Taloudellinen vaikutus Raute vastuullisen sijoittajan näkökulmasta. Asiakkaat Toimittajat Luotu lisäarvo 181,0 122,1 58,8 M€ (2017: 148,1) M€ (2017: 97,9) M€ (2017: 50,2) Rauten taloudellinen vaikutus 2018 Toimitamme resurssitehokasta teknologiaa uusiutuvia raaka-aineita käyttävälle puutuoteteollisuudelle. Suurin osa koneillamme valmistetuista puutuotteista on pitkäikäisiä ja kierrätettäviä, ja niihin varastoituvalla hiilellä on myönteiset ilmastovaikutukset. Kestävästi tuotetun puun käytön lisääminen esimerkiksi rakentamisessa on yksi tärkeimpiä keinoja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Puhtaan teknologian kysyntä tulee kasvamaan puutuoteteollisuudessa, kun raaka-aineiden ilmastopäästöihin aletaan kiinnittää huomiota maailmanlaajuisesti. 5% 10 % 24 % 61 % Sidosryhmät Työntekijät 61 % Luotonantajat 0 % Julkinen sektori 24 % Osakkeenomistajat (osingonjakoehdotus) 10 % Yhtiöön jätetty jakamaton lisäarvo 5 % R A U T E 2 0 18 37 > Hallitus Erkki Pehu-Lehtonen s. 1950 Diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja 2009– Hallituksen jäsen 2009– Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Joni Bask s. 1975 Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen 2012– Päätoimi: Manager, Varian Medical Systems Finland Oy 2013– 38 R A U T E 2 0 18 Mika Mustakallio s. 1964 Kauppatieteiden maisteri, CEFA Hallituksen jäsen 2004– Hallituksen varapuheenjohtaja 2012– Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen Päätoimi: Toimitusjohtaja, MORS Software Oy 2006– Pekka Suominen s. 1976 Kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen 2010– Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen Hallitus Yhtiömme hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus kokoontuu toimikauden aikana keskimäärin kymmenen kertaa. Se huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys on kuvattu yhtiömme hallinto-ohjeessa sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä, jotka löytyvät yhtiömme verkkosivuilta www.raute.com. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi valmistelee ja tekee hallituksen nimitysvaliokunta. Se pyrkii hallituksen kokoonpanossa monimuotoisuuteen, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla strategisten tavoitteidemme saavuttamista ja liiketoimintamme kehittämistä. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan muun muassa jäsenten ikä- ja sukupuolijakauman, koulutuksen ja ammatillisen taustan, tehtävän kannalta merkityksellisen kokemuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta. Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on varmistaa osaltaan se, että hallituksen osaaminen ja kokemus sekä kokoonpanon monipuolisuus vastaavat riittävällä tavalla yhtiömme liiketoimintamallin ja omistajarakenteen tarpeita. Sukupuolijakauman osalta tavoitteenamme on, että kumpaakin sukupuolta on hallituksessa edustettuna vähintään yksi jäsen. Hallitus arvioi monimuotoisuuden toteutumista itsearvioinnissa. Patrick von Essen s. 1963 Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen 2016– Päätoimi: Toimitusjohtaja, Neste Engineering Solutions Oy 2018– Tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Raute Oyj:n tilintarkastajana toimikaudesta 2010/2011 alkaen. Laura Raitio s. 1962 Tekniikan lisensiaatti Hallituksen jäsen 2017– R A U T E 2 0 18 39 > Johtoryhmä Petri Strengell s. 1962 Diplomi-insinööri Johtaja, hankinta ja tuotanto 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa 1987– Arja Hakala s. 1957 Kauppatieteiden maisteri, MBA Strategiajohtaja 27.3.2018– Toimitusjohtajan sijainen 16.10.2004– Talousjohtaja 26.3.2018 asti Yhtiön palveluksessa 1990– 40 R A U T E 2 0 18 Timo Kangas s. 1965 Teknikko, EMBA Johtaja, markkina-alue EMEA 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa 2004– Mika Hyysti s. 1965 Insinööri Johtaja, teknologia, tuotteet ja tuotekehitys 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa 1990– Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiömme liiketoiminnan johtamisesta osakeyhtiölain sekä hallituksemme päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Hän raportoi hallitukselle liiketoimintaympäristöstämme, kuten asiakkuuksien kehittymisestä sekä kilpailu- ja markkinatilanteesta. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu myös pitää hallitus ajan tasalla yhtiömme taloudellisesta asemasta ja muista merkittävistä liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Toimitusjohtaja toimii konsernimme johtoryhmän puheenjohtajana, edustaa konserniomistusta tytärja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus ole yksittäisissä tapauksissa päättänyt toisin. Hallitus arvioi toimitusjohtajan toimintaa vuosittain. Marko Hjelt s. 1969 Kasvatustieteen maisteri Johtaja, henkilöstö ja osaaminen 1.10.2013– Yhtiön palveluksessa 2013– Olli-Pekka Vanhanen s. 1964 Kauppatieteiden maisteri Talousjohtaja 27.3.2018–31.1.2019 Tapani Kiiski s. 1962 Tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 16.3.2004– Yhtiön palveluksessa 2002– Konsernin johtoryhmä Johtoryhmämme koostuu toimitusjohtajasta ja muuttuvasta määrästä jäseniä, joiden nimityksestä päättää Raute Oyj:n hallitus. Johtoryhmä valmistelee konsernin liiketoimintastrategian ja vastaa sen täytäntöönpanosta. Se myös käsittelee yhdessä tärkeät operatiiviset asiat. Toimitusjohtaja vahvistaa johtoryhmän päätökset. Diplomi-insinööri Antti Laulainen on toiminut teknologiapalveluista ja sales managementista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 12.11.2018 asti. Kauppatieteiden maisteri Tarja Järvinen on nimitetty Raute Oyj:n talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2019 alkaen. R A U T E 2 0 18 41 > Taloudellinen katsaus Vahva kehitys jatkui jo neljännen vuoden. Markkinatilanne hyvä. Uudet tilaukset hyvällä tasolla. Uusi ennätys liikevaihdossa, kasvu 22 prosenttia. Liiketulos kaikkien aikojen paras. Kehityshankkeet niin tuotteiden kuin toiminnankin osalta mahdollistivat kasvun ja kannattavuuden parantamisen. Vahvalla tilauskannalla vuoteen 2019, epävarmuus markkinatilanteesta lisääntyy. 42 R A U T E 2 0 18 61428 2018 2692 769 Taloudellinen katsaus 682 8213 2940413 6928 2495 R A U T E 2 0 18 43 > Taloudellinen katsaus Liiketoiminnan kehitys 1 000 euroa Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % Viennin osuus % liikevaihdosta Liiketulos % liikevaihdosta Tulos ennen veroja 2014 2015 2016 2017 2018 94 021 127 278 113 130 148 064 180 993 12,9 35,4 -11,1 30,9 22,2 88 696 97 113 88 612 122 249 153 180 94,3 76,3 78,3 82,6 84,6 2 605 8 120 8 558 11 171 14 922 2,8 6,4 7,6 7,5 8,2 2 810 8 118 8 220 11 120 14 912 % liikevaihdosta 3,0 6,4 7,3 7,5 8,2 Tilikauden tulos 2 361 6 684 6 684 8 979 11 836 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,5 5,3 5,9 6,1 6,5 10,9 28,5 25,3 29,5 34,6 9,8 24,7 20,9 24,4 27,6 Taseen loppusumma 52 646 61 760 69 767 87 006 96 382 Korolliset nettovelat -12 295 Oman pääoman tuotto (ROE), % -1 669 -5 003 -20 633 -29 311 % liikevaihdosta -1,8 -3,9 -18,2 -19,8 -6,8 Korottomat velat 22 795 28 421 31 760 45 428 48 793 Omavaraisuusaste, % 55,8 58,5 60,4 64,3 61,7 Gearing, % -6,9 -16,8 -60,3 -74,4 -26,4 1 675 2 506 3 224 6 962 4 384 1,8 2,0 2,8 4,7 2,4 1 767 3 092 2 863 3 237 3 735 % liikevaihdosta 1,9 2,4 2,5 2,2 2,1 Tilauskanta, Me 44 60 106 110 95 112 145 162 155 167 Henkilöstö 31.12. 587 646 643 704 772 Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 530 614 631 660 725 Henkilöstö, keskimäärin 545 624 642 682 1 606 3 303 4 220 5 320 5 968 * 803 – – – –* Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot Uudet tilaukset, Me Osingonjako Pääoman palautus * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 44 R A U T E 2 0 18 748 Osakekohtaiset tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 2,78 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa 0,59 1,65 1,60 2,13 Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,59 1,64 1,59 2,11 2,76 Oma pääoma/osake, euroa 6,06 7,26 8,13 9,27 10,82 Osinko/A-sarjan osake, euroa 0,40 0,80 1,00 1,25 1,40 * Osinko/K-sarjan osake, euroa 0,40 0,80 1,00 1,25 1,40 * Osinko/tulos, % 68,0 48,4 62,3 58,8 50,4 * 5,5 5,7 6,0 4,3 6,6 * 12,42 8,55 10,41 13,65 0,20 – – – Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (P/E) Pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, euroa 7,67 –* Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet) Tilikauden alin kurssi, euroa 6,90 7,17 12,06 16,84 20,50 Tilikauden ylin kurssi, euroa 8,60 14,25 17,98 30,52 34,90 Tilikauden keskikurssi, euroa 7,69 11,95 14,50 22,70 28,58 Kurssi tilikauden lopussa, euroa 7,30 14,12 16,70 29,00 21,30 29 311 58 057 70 248 123 228 90 806 Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl 594 1 095 988 846 880 A-sarjan osakkeiden määrästä, % 20,0 35,1 30,7 26,0 26,9 Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo 4 009 777 4 051 034 4 166 966 4 225 082 4 259 525 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 4 015 228 4 111 708 4 206 462 4 249 248 4 290 433 Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet) Osakkeiden kokonaismäärä (laimentamaton) Tunnuslukuja laskettaessa on huomioitu laskennallisen verovelan määrä. * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. ** K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. Rauten osakesarjat A-osake RAUTE Määrä 31.12.2018 Ääniä/osake Äänet yhteensä K-osake RAUTEK 3 272 033 991 161 1 20 3 272 033 19 823 220 Yhteensä 4 263 194 23 095 253 Osakkeen kurssikehitystä voi seurata verkkosivuilla osoitteessa www.raute.com. R A U T E 2 0 18 45 Liikevaihto ja liiketulos % 200 10 8 150 Uudet tilaukset ja tilauskanta 200 150 6 100 100 4 50 2 0 0 14 15 Liikevaihto M€ 16 17 50 0 18 14 15 16 Uudet tilaukset M€ Liiketulos % liikevaihdosta 17 18 Tilauskanta 31.12. M€ Investoinnit ja poistot Oma pääoma ja tuotto ROE 8 48 6 36 % 30 25 20 4 24 2 15 12 10 5 0 0 14 15 Investoinnit M€ 16 17 18 0 14 Poistot M€ 15 Oma pääoma M€ Nettovarat ja omavaraisuusaste % 30 70 16 17 18 Oman pääoman tuotto ROE % Osakekohtainen tulos ja osinko 3,0 2,5 20 60 2,0 1,5 50 10 1,0 0,5 40 0 14 Nettovarat M€ 46 R A U T E 2 0 18 15 16 17 18 Omavaraisuusaste % 0 14 Tulos/osake € 15 16 17 18 Osinko € (ml. pääoman palautus 2014: 0,20 €), osingonjakoehdotus (2018) Raute Oyj Konsernihallinto ja päätuotantoyksikkö Rautetie 2, PL 69 15551 Nastola Puh. 03 829 11 Fax 03 829 3200 etunimi.sukunimi@raute.com info@raute.com Seuraa meitä verkossa www.raute.com @rautemachinery @RauteOyj @RauteCorp Raute Oyj Raute Corporation Vuosikertomus 2018 @rautecorporation www.youtube.com/RauteMachinery Painotuote 4041 0042 Sisältö: Raute Oyj Teksti: Raute Oyj ja Susanna Makaroff Kuvat: Raute Oyj, Jakke Nikkarinen/Studio Skaala Oy ja Tomi Parkkonen Paino: Markprint Printed matter Paperi: G-Print 4041 0042 Luomme lisäarvoa metsävaroille.