2017 Edistyksellisiä ratkaisuja vanerin ja LVL:n kannattavaan tuotantoon Sisältö 4 Toimitusjohtajan katsaus Raute on puutuotetoimialalla maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Toimimme osana puunjalostuksen arvoketjua. Toimitamme puutuoteteollisuudelle ympäri maailmaa viilun, vanerin ja LVL:n eli viilupalkin valmistuksessa tarvittavia tuotantoprosesseja sekä niiden käyttämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia palveluja. Olemme maailman markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallamme vaneriteollisuudessa. Myös LVL-teollisuudessa yhtiöllämme on vahva markkina-asema: yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla. Yhtiömme palveluksessa työskentelee noin 700 osaajaa 10 eri maassa eri puolilla maailmaa. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, Kanadassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Myynti- ja palveluverkostomme on maailmanlaajuinen. Raute on vakavarainen perhetaustainen Small Cap -yhtiö, ja sen A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 6 Raute osana arvoketjua 8 Raute SmartMill 10 Megatrendit 12 Toimintaympäristö 16 Teknologia ja tuotekehitys 20 Strategia 24 Vastuullisuus 32 Taloudellinen katsaus vuoteen 2017 36 Hallitus 37 Johtoryhmä 38 Tietoja osakkeenomistajille Liikevaihto Liiketulos Uudet tilaukset Tilauskanta 2016: 113,1 Me 2016: 8,6 Me 2016: 162 Me 2016: 106 Me 148,6 M€ 11,6 M€ Rauten toiminta-alueet ja henkilömäärä 31.12.2017 155 M€ 110 M€ Eurooppa 14 489 Pohjois-Amerikka 4 Etelä-Amerikka 80 Aasian ja Tyynenmeren alue Raute 117 Edustaja Venäjä R A U T E 2 0 17 3 Vuonna 2017 kasvumme oli aikaisempaa laaja-alaisempaa. Suurten uuden kapasiteetin hankkeiden rinnalla korvausja parannusinvestoinnit sekä modernisoinnit kasvoivat vahvasti. Vuonna 2017 teimme uudet ennätykset liikevaihdossa ja liiketuloksessa. Myös 110. juhlavuottamme vietämme kiireisinä työn merkeissä. // Toimitusjohtajan katsaus 110 miljoonan euron tilauskannalla 110. toimintavuoteen 4 R A U T E 2 0 17 Vahva kehityksemme jatkui jo kolmannen vuoden. Vuoteen 2017 lähdimme vahvalla tilauskannalla ja saavutimme 31 prosentin kasvulla uuden ennätyksen liikevaihdossamme. Saamiemme tilausten määrässä jäimme hieman edellisen vuoden ennätyksestä, mutta voimme silti olla tyytyväisiä saavuttamaamme 155 miljoonaan euroon. Ilman suuria uuden kapasiteetin hankkeitammekin viimeinen neljännes oli yksi historiamme parhaista. Tilauskertymän vahvuutta kuvaa se, että ennätysliikevaihdosta huolimatta tilauskantamme kasvoi ja oli myös ennätystasolla 110 miljoonassa eurossa. Läpi vuoden hyvänä jatkunut yleinen talouden kehitys kiihtyi vuoden loppua kohti epävarmuutta ylläpitäneistä poliittisista jännitteistä huolimatta. Myös halukkuus investointien toteuttamiseen kasvoi. Rauten osalta tämä näkyi kysynnän kasvuna Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Euroopassa Etelä-Euroopan suhteellisen osuuden vahvistumisena. Etelä-Amerikan ja Aasian talouksien vahvistuminen loppuvuotta kohti ei vielä näkynyt meille tilauksina. Suuret uuden kapasiteetin hankkeet olivat edelleen tärkeässä roolissa niin viimeisen neljänneksen kuin koko viime vuoden tilauskertymässämme. Nyt selvästi aikaisempaa suurempi osuus tilauksistamme tuli keskikokoisista korvaus- ja parannusinvestoinneista sekä modernisoinneista. Tämä kertoo asiakaskuntamme hyvän tilanteen ja tulevaisuudenuskon laaja-alaisuudesta. Tehdasprojektien lisäksi onnistuimme osoittamaan kilpailukykymme uusille asiakkaillemme ja myös pienemmissä kokonaisuuksissa. Jatkoimme vahvaa panostustamme tuotteidemme ja toimintamme kilpailukyvyn kehittämiseen. Täydensimme tarjontaamme ostamalla huhtikuun alussa viilun ja sahatavaran lujuuslajitteluteknologiaan erikoistuneen Metriguard Inc.:n liiketoiminnan. Yrityskauppa oli ensimmäinen Rautelle yli kymmeneen vuoteen. Tämän rinnalla lisäsimme panostuksiamme tuotekehitykseen, tuotantomme kapasiteettiin, laatuun ja henkilöstömme osaamiseen. Myös henkilöstömme määrä kasvoi, tällä kertaa pääasiassa Suomessa. Liiketuloksemme kasvoi 35 prosenttia ja saavuttamamme 11,6 miljoonaa euroa on Rauten kaikkien aikojen paras. Voimme olla siihen tyytyväisiä, vaikka panostuksemme siinä näkyivätkin. Ne tulevat kantamaan meille hedelmää tulevina vuosina. Liikevaihtomme kasvusta ja sen myötä tulosparannuksesta saamme kiittää erityisesti Nastolan pääyksikköämme. Toimenpiteemme tuotantokapasiteettimme kasvattamiseksi onnistuivat erinomaisesti. Panostuksemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen näkyivät toimituskyvyn lisäksi käyttöönottojen onnistumisena suunnitelmiemme mukaisesti. Myös konenäkö- ja mittausteknologiamme menestys jatkui edelleen. keidemme ja panostustemme avulla tavoittelemme toki edelleen parannusta aikaisempaan. Olemme ajoittaneet ennätyssuuren tilauskantamme siten, että pystymme edelleen palvelemaan asiakkaitamme pienempien hankkeiden ja palveluiden kohdalla kilpailukykyisillä toimitusajoilla. Alkaneena vuonna kohdistamme erityistä panostusta kehittyville markkinoille, josta tavoittelemme teollistuneiden markkinoiden paikan täyttäjää kysynnän tasaantuessa niillä aikanaan. Suurempien uusien hankkeiden osalta alamme suunnata katseemme jo vuoteen 2019. Esitän parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille menestyksemme osaltaan mahdollistaneille tahoille: asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean työkuorman toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muille yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. Tapani Kiiski toimitusjohtaja Raute täyttää alkaneena vuonna 110 vuotta. Juhlimme tätä merkkipaalua työn merkeissä. Aloitimme juhlavuoden ennätyksellisellä tilauskannalla. Lisäksi vuosi on alkanut lupaavasti uusien tilausten suhteen. Voimme siis olla luottavaisia sen suhteen, että hyvä kehityksemme jatkuu ja säilytämme saavuttamamme korkean liikevaihdon ja liiketuloksen tason. Kehityshank- R A U T E 2 0 17 5 Tuotteemme osana arvoketjua Kemikaalit Energia Tukkipuu Raute SmartMill Jopa 15 % parempi tehokkuus Kuitupuu Kestävä metsänhoito SmartMill -teknologia Puu on kestävä, ympäristöystävällinen ja uusiutuva luonnon raaka-aine, jonka käyttö muun muassa rakentamisessa on voimakkaassa kasvussa kaikkialla maailmassa. Toimitamme puutuoteteollisuudelle koneita ja laitteita kannattavaan ja ympäristön kannalta kestävään puutuotteiden tuotantoon. Ratkaisumme kattavat vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin: tukinkäsittelyn, sorvauksen, kuivauksen, viilunkäsittelyn, puristuksen, ladonnan sekä levyn- ja palkinkäsittelyn. 6 R A U T E 2 0 17 Viilu 1 Vaneri 2 3 LVL Uudelleenkäyttö Vaneria ja LVL:ää sisältävät esineet voidaan korjata ja käyttää uudelleen samassa käyttötarkoituksessa tai muokata uuteen käyttötarkoitukseen. Kierrätys Vanerin ja LVL:n kappaleet voidaan kierrättää uuteen käyttötarkoitukseen sellaisenaan tai jatkoprosessoinnin kautta. Energiakäyttö Loppuun käytetty vaneri ja LVL voidaan murskata ja polttaa energiantuotantolaitoksissa. Puutuotteet Loppukäyttö Kiertotalous Viilu on ohut puumatto, jota valmistetaan sorvaamalla tai höyläämällä tukkia. Asiakkaidemme valmistamaa viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Investoimalla edistykselliseen tuotantoteknologiaamme puutuoteteollisuuden toimijat voivat tehostaa tuotantoaan, vähentää merkittävästi puun, energian ja kemikaalien käyttöä sekä parantaa lopputuotteidensa laatua. Kaikki puutuotteet voidaan käytön jälkeen kierrättää tai käyttää raaka-aineena energiantuotannossa. Suomessa puujätteestä suuri osa päätyy energiantuotantoon, mutta esimerkiksi Etelä-Euroopassa kierrätetty puu on lastulevyteollisuudelle tärkeä raaka-aine. Kiertotalous muuttaa liiketoimintamalleja, ja tulevaisuudessa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään. Vaneri on puulevy, joka koostuu ohuista ja ristiin liimatuista viiluista. LVL (Laminated Veneer Lumber) on samansuuntaisista viiluista liimattu ja kuumapuristettu puutuote, viilupalkki, jota käytetään kantavissa rakenteissa. R A U T E 2 0 17 7 Jopa 15 % parempi tehokkuus R A U T E 2 0 17 TE SMAR Digitaalista seurantaa T ILL 8 4 U M RA Raute SmartMill on tehtaiden koko tuotantoprosessin maksimaalisen tehokkuuden mahdollistava konsepti, jossa älykkäillä mittalaitteilla ja digitaalisilla palveluilla saavutetaan merkittävästi aiempaa parempi raakaaineen käyttösuhde ja tuotantolinjojen käytettävyys. Monipuolisten digitaalisten työkalujen ja palvelujen avulla varmistetaan, että asiakkaan tuotantoprosessin tuottavuus vastaa sille asetettuja tavoitteita. 5 TE SMAR Reaaliaikaista tiedonkeruuta T ILL Raute SmartMill U M RA Raute SmartMill Raute SmartMillin reaaliaikainen tiedonkeruujärjestelmä tallentaa ja raportoi tuotannon eri vaiheiden tiedot yksityiskohtaisesti. Yksittäisten koneiden toimintaa voidaan optimoida entistä paremmaksi, ja mahdollisiin poikkeamiin reagoida aiempaa nopeammin ja tarkemmin. Maksimoitua viiluntuotantoa T ILL Pyöreästä puusta sorvataan mahdollisimman suuri määrä hyvälaatuista viilumattoa. Optimointijärjestelmä ja sen automaattinen online kalibrointi huolehtivat pöllinkäsittelyn tarkkuudesta ja maksimoivat saannon. TE SMAR TE SMAR T ILL 3 G5-mittalaitteet kertovat materiaalista kaiken Uuden sukupolven konenäköjärjestelmät ja kosteusanalysaattorit mittaavat muun muassa materiaalin pintalaatua, kosteutta, karheutta, oksia, reikiä, halkeamia ja ohentumia. Optimaalista laadutusta T M U 2 U M RA SMAR ILL RA TE M RA 1 U Analysaattorit ohjaavat arkkileikkausta ja laatulajittelua sen mukaan, miten viilutuotteet saadaan parhaiten hyödynnettyä jatkoprosesseissa. Eri laatuisesta raaka-aineesta saadaan valmistettua kulloinkin tuotannossa oleviin lopputuotteisiin parhaiten sopiva jakauma eri laatuisia viiluarkkeja. R A U T E 2 0 17 9 Megatrendit Ilmastonmuutos • Koneillamme tehdyt lopputuotteet varastoivat puiden ilmakehästä sitomaa hiilidioksidia vuosikymmeniksi eteenpäin. Vaikutukset toimialaamme • Tarjoamme eri kehitysvaiheessa oleville asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja globaalisti. • Korkea automaatioaste minimoi raakaainehukkaa sekä energian ja kemikaalien kulutusta asiakkaan tuotantoprosessissa. • Dragon/Lite-tuotteilla lisätään automaatiota ja parannetaan laatua kehittyvien markkinoiden tuotannossa. • Vanhoja tuotantolinjoja modernisoidaan sähkökäyttöisillä, hiljaisilla ja energiaa säästävillä ratkaisuilla. • Kaikissa ratkaisuissa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja ergonomiaan. • Uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosio kasvaa. Ratkaisumme Talouden kehitys • Kaupungistuminen lisää rakentamista kasvukeskuksissa. • Ympäristötietoisuus lisääntyy. • Kysynnän painopiste siirtyy kehittyville markkinoille. • Energiatehokkuuteen ja päästöihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. • Vaatimukset tuotantoprosessien ympäristöystävällisyydelle kasvavat. • Elintason nousu lisää asumiseen liittyvää kulutusta. • Automaation merkitys kasvaa laatu-, ergonomia- ja työturvallisuusvaatimusten kiristymisen ja kustannusten nousun myötä. • Investointihalukkuus entistä tehokkaampiin ja suurempikapasiteettisiin tuotantoprosesseihin kasvaa. 10 R A U T E 2 0 17 Luonnonvarojen saatavuus Teknologian kehitys • Tutkimme aktiivisesti uusien istutuspuulajien ominaisuuksia ja kehitämme ratkaisuja niiden prosessointiin. • Tehdaslaajuisella ohjauksella ja pitkälle automatisoiduilla osaprosesseilla varmistetaan tuotteen tasainen korkea laatu ja tuotantoprosessin kokonaistehokkuus. • Puutuotteiden laatua ja lujuutta maksimoidaan uusilla ja edistyksellisillä laadutusteknologioilla. • Rauten edistykselliset vanerin ja LVL:n ladonta- ja liimanlevitysratkaisut säästävät liimaa – ja luonnonvaroja. • Hyödyntämällä digitalisaation mahdollistamia teknologiapalveluja prosessin kaikissa vaiheissa saadaan asiakkaan tuotannon taloudellista käyttöikää pidennettyä. • Kehittyneet mittausteknologiat sekä puun muodon, visuaalisen laadun, kosteuden ja tiheyden mittaaminen mahdollistavat asiakkaan raaka-aineen käytön optimoinnin. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030 sisältää 17 päätavoitetta. Raute tukee tavoitteiden toteutumista omassa toiminnassaan. • Kiertotalouden kehittyminen tarjoaa mahdollisuuksia sivuvirtojen entistä paremmalle hyödyntämiselle ja käytöstä poistettavien tuotteiden uudelleen käytölle. • Uusiutuviin luonnonvaroihin, esimerkiksi puupohjaisiin materiaaleihin perustuvien rakennusmateriaalien kilpailukyky paranee. • Istutuspuulajien käyttö raaka-aineena lisääntyy. • Digitalisaatio tehostaa tuotantoprosesseja sekä mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja ja palveluja. • Raaka-aineen ja muiden tuotantotekijöiden käyttö tehostuu. • Asiantuntijapalvelujen kysyntä kasvaa automaation ja digitalisaation hyödyntämisen yleistyessä. • Vaatimukset tuotannon raaka- ja lisäaineiden käytön tehostamiseen kasvavat. • Pitkälle jalostettujen puutuotteiden kehittyneet ominaisuudet mahdollistavat uusia käyttökohteita. • Vaatimukset tuotannon sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen kasvavat. Digitalisaatio tehostaa tuotantoprosesseja sekä mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja ja palveluja. • Tuotteiden standardisointi lisääntyy ja laatuvaatimukset kasvavat. R A U T E 2 0 17 11 Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti viilu-, vanerija LVL-teollisuuden koko tuotantoprosessin kattavalla edistyksellisellä teknologia-, automaatio- ja palveluosaamisella. Huolehdimme myös tuotantoprosessiin kuuluvista koneista ja laitteista niiden koko elinkaaren ajan. Asiakaskuntamme koostuu tänä päivänä yli 300 tehtaasta ja tehdaspaikasta, joihin olemme toteuttaneet tuotantolinjatoimituksia, kokonaisia tehdastoimituksia ja linjamodernisointeja sekä tarjonneet kattavaa huoltopalveluamme. Lue lisää liiketoimintaympäristöstä Rauten verkkosivuilta osoitteesta www.raute.com. 12 R A U T E 2 0 17 Arviomme mukaan palvelemiemme teollisuudenalojen uuslaiteinvestointien kokonaisarvo on normaalissa suhdannetilanteessa noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Oma markkinaosuutemme kaikista alan teollisuuden tuotantoprosessien koneisiin kohdistuvista investoinneista on arviomme mukaan 15–20 prosenttia. // Toimintaympäristö Raute maailmalla Osuus uusista tilauksista Osuus uusista tilauksista 2015–2017 2015–2017 23 % 54 % Euroopan menestystarina jatkuu Vuosi 2017 oli Euroopassa asiakkaillemme neljäs poikkeuksellisen aktiivinen investointivuosi. Tuotantokapasiteetin kasvu muodostui pääosin yksittäisistä linja- tai modernisointitoimituksista. Raaka-aineen kallistuminen kasvatti viilun laadun ja raaka-aineen saannon merkitystä sekä edisti teknologiamme myyntiä Ranskassa ja Italiassa. Tilaustemme määrä Etelä-Euroopassa nousi historiallisen korkealle. Myös Pohjois-Euroopassa vanerimarkkinoiden kasvu jatkui. Se mahdollisti korvausinvestoinnit ja merkittävät modernisoinnit olemassa olevissa asiakastehtaissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Puolassa. Vuonna 2017 lisäsimme Eurooppa-strategiaamme onnistuneesti tuotetarjonnan kasvattamisen uudistetun Lite-konseptimme edullisempiin tuotteisiin, jotka soveltuvat pienirunkoisempiin raaka-aineisiin ja pienemmille tuotantovolyymeille. 6 5 4 3 2 1 0 5,6 Vanerintuotanto milj. m3 Eurooppa 05 10 15 16 Afrikka Markkina-alueen osuus globaalista vanerintuotannosta vuonna 2016 5% Venäjän vanerintuotanto jatkaa kasvuaan jo yhdeksättä vuotta Olemme markkinajohtaja Venäjällä vaneriteollisuuden koneiden, laitteiden ja palvelujen toimittajana. Olemme myös ainoa toimija, joka pystyy yksin toimittamaan kokonaisia tuotantolaitoksia. Laajan laitekantamme ansiosta teknologiapalveluillamme on voimakasta kasvupotentiaalia Venäjän markkinoilla. Vuonna 2017 asiakkaamme poistivat tuotannon pullonkauloja, tilasivat uusia linjoja muun muassa jatkojalostukseen ja kouluttivat henkilökuntaansa. Saimme Venäjältä useita yksittäisiä tilauksia sekä modernisointitilauksia vaneri- ja LVL-teollisuuteen. Kallistunut raaka-aine, uudistuva laitekanta sekä kilpailukykyisten tuotantokustannusten ylläpito vaativat korkeita käyttöasteita ja raakaaineen saantoarvoja. Tavoitteemme on ylläpitää niitä tehokkaalla kunnossapito- ja varaosapalvelulla. 5 4 3 2 1 0 4,2 05 10 15 16 Vanerintuotanto milj. m3 Markkina-alueen osuus globaalista vanerintuotannosta vuonna 2016 4% R A U T E 2 0 17 13 Osuus uusista tilauksista Osuus uusista tilauksista 2015–2017 2015–2017 1% 2% Kiinan vaneriteollisuus on uusien haasteiden edessä Aasian ja Tyynenmeren alueella raaka-aineen saatavuus ohjaa kehitystä Kiina on maailman suurin vanerintuottajamaa. Viilun ja vanerin Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden yleinen taloustilanne kehittyi positiiviseen suuntaan vuonna 2017, vetureinaan kasvavat taloudet. Positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan alueilla myös tulevina vuosina. Puutuoteteollisuudessa talouden hyvä vire ei ole kuitenkaan näkynyt tasaisena kehityksenä. Varsinkin Kaakkois-Aasiassa raaka-aineen saatavuus on noussut entistä keskeisemmäksi haasteeksi. tuotannon kapasiteetit ovat kasvaneet siellä noin 10 prosenttia vuodessa vuosikymmenen ajan. Tuotanto on ollut perinteisesti käsityövaltaista ja yksinkertaiseen teknologiaan perustuvaa. Loppuvuodesta 2017 alkanut kehitys vahvistaa vaneriteollisuuden toimialan muutosta pitkällä aikavälillä. Näkemyksemme mukaan teollisuuden tavoitteina ovat korkeampi automaatioaste työvoimakustannusten säästämiseksi, edistyksellisempi teknologia lopputuotteiden laadun parantamiseksi ja parannettu tuotantoprosessi ympäristönormien saavuttamiseksi. Olemme olleet jo pitkään Kiinassa kehittämässä modernin vanerinvalmistuksen ratkaisuja maan kehittyville markkinoille ja globaaliin vanerin valmistukseen. Läsnäolomme ja panostuksemme tarjoavat erinomaisen lähtökohdan, kun odotettu ja muilla toimialoilla jo nähty kehitys käynnistyy. 70 60 50 40 30 20 10 0 14 62,0 05 10 15 R A U T E 2 0 17 16 Vanerintuotanto milj. m3 Markkina-alueen osuus globaalista vanerintuotannosta vuonna 2016 58 % Suuntasimme toimintaamme entistäkin palveluvetoisemmaksi vuonna 2017 tukeaksemme pitkän aikavälin tavoitteitamme alueella. Teknologian ja tuotantoprosessin kokonaisosaamistamme hyödyntäen kehitimme tarjoamaamme entistä kilpailukykyisemmäksi paikallisen teollisuuden tarpeisiin. Odotamme uudistetun Raute Lite -konseptimme luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja näkyvän tilauskannassamme jo vuosina 2018 ja 2019. 17,6 20 15 10 5 0 05 10 15 16 Vanerintuotanto milj. m3 Markkina-alueen osuus globaalista vanerintuotannosta vuonna 2016 17 % Osuus uusista tilauksista Osuus uusista tilauksista 2015–2017 2015–2017 16 % 3% Vanerintuotanto jatkaa tasaista kasvuaan Pohjois-Amerikassa Etelä-Amerikassa vientivetoiset vanerimarkkinat ovat aktiiviset Pohjois-Amerikka on iso markkina vanerille ja LVL:lle. Viime vuosina niiden tuotantoon on investoitu erittäin vähän markkinoiden ylikapasiteetista johtuen. Investoinnit ovat kohdistuneet modernisointihankkeisiin ja vanhan tuotannon tehostamiseen. Etelä-Amerikassa talouskasvu käynnistyi uudelleen pari vuotta kestäneen taantuman jälkeen. Asiakkaillemme käänne näkyi vanerin kysynnän ja hintojen paranemisena. Vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla saimme merkittävän tilauksen, kun markkinalla toteutettiin ison kokoluokan uusinvestointi LVL-kapasiteettiin. Paikallisilla laitevalmistajilla ja tuotannon automaatio-osaajilla on vankka asema kotimarkkinoilla, ja kilpailu vähistä investoinneista on ollut haastavaa. Olemme kuitenkin onnistuneet kasvattamaan paikallista palveluliiketoimintaamme huollon ja varaosien osalta sekä tuotantolinjojen päivityksiin, automatisointeihin ja modernisointeihin liittyen. Uskomme toimintamme Pohjois-Amerikassa kehittyvän positiivisesti ja painottuvan pääasiassa palveluliiketoimintaan. Markkinalla on tarvetta huipputeknologialle ja yksinkertaisemmille tuotantolinjoille. Alueen suurimmat vanerinvalmistusmaat ovat Brasilia ja Chile. Laaja laitekantamme Chilessä takaa hyvän pohjan laitteiden koko elinkaaren mittaisten palveluiden kehittämiselle ja myynnille. Myös uudet digitaaliset etäpalvelumme tarjoavat kasvun mahdollisuuksia. Brasiliassa vaneriteollisuus tulee tarvitsemaan uutta ja edistyksellistä teknologiaa säilyttääkseen kilpailukykynsä. Se merkitsee meille kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteemme on olla päätoimittaja uusissa tehdashankkeissa, laajentaa asiakaskuntaamme pienempiin tehtaisiin tarjoamalla uutta teknologiaa sekä kasvattaa huoltoliiketoimintaa. Tiedot vanerintuotannosta: Indufor 20 15 11,3 10 5 0 05 10 15 16 Vanerintuotanto milj. m3 Markkina-alueen osuus globaalista vanerintuotannosta vuonna 2016 11 % 10 8 4,8 6 4 2 0 05 10 15 16 Vanerintuotanto milj. m3 Markkina-alueen osuus globaalista vanerintuotannosta vuonna 2016 5% R A U T E 2 0 17 15 Rauten virtuaalinen hahmo Patchman symboloi maailman edistyksellisintä vanerinvalmistusteknologiaa kaikkein kehittyneimpien mittalaitteiden, automaation ja mekaanisten työkalujen älykkäällä yhdistelmällä. Patchman on saanut nimensä Rauten ensimmäisen automaattisen viilunpaikkauslinjan mukaan. 16 R A U T E 2 0 17 // Teknologia // Tuotekehitys Vastuullista teknologiaa ja palveluja puutuotteiden tuotantoon Teknologiatarjontamme vastaa asiakkaidemme koko tuotantoprosessin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Projektitoimituksiimme kuuluvat kokonaiset tehdasprosessit ja niihin tarvittavat tuotantokoneet, erilliset tuotantolinjat sekä yksittäiset laitteet. Palvelutarjontamme kattaa tuotantoprosessin koneiden ja laitteiden koko elinkaaren. Teknologiapalveluihimme kuuluvat peruspalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja modernisointeihin. Modernisoimme uusimmalla teknologiallamme myös kilpailijoidemme koneita. Asiantuntijapalvelumme ovat asiakkaidemme tukena niin investointipäätöksissä kuin tuotannon kehittämisessäkin. Olemme täydentäneet palvelutarjontaamme edistyksellisillä digitaalisilla palveluilla, joiden avulla voimme toimittaa asiak- kaillemme osan palveluista tehokkaasti ja nopeasti verkon yli – kustannustehokkaasti, aikaa säästäen ja matkustamisen tarvetta vähentäen. Asiakkaitamme ovat viilu-, vaneri- ja LVL-tehtaat, joista suuri osa on pienehköjä yksityisiä perheyrityksiä. Osa asiakkaistamme kuuluu suuriin metsäkonserneihin, jotka valmistavat vanerin ja LVL:n lisäksi muun muassa sellua, paperia ja sahatuotteita. Puurakentamisen lisääntynyt suosio on myös lisännyt investointeja viilupohjaisten tuotteiden valmistusteknologiaan erityisesti kehittyneillä alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla kysyntä on kohdistunut edistyksellisimpään teknologiaan, jossa olemme erityisen vahvoja. R A U T E 2 0 17 17 Rauten puuteknologia osana vähähiilistä yhteiskuntaa Raute on toimittanut viimeisen 25 vuoden aikana tehdaslaajuisia viilu-, vanerija LVL-hankkeita yli viiden miljoonan kuution vuosikapasiteettia vastaavan määrän. Näiden tehtaiden tuotantoon varastoituu vuosittain arviolta lähes kolme miljoonaa tonnia (0,59 t/m3*) puiden kasvun sitomaa hiilidioksidia. Tuotantoketjun päästöjen jälkeen Rauten toimittamissa tehtaissa valmistettuihin tuotteisiin sitoutuva hiilidioksidimäärä siis vastaa jopa 800 000 henkilöauton päästöjä, joka vuosi. Kestävä metsänhoito ja pitkäikäiset puutuotteet ovat keskeisiä vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistajia. Rauten koko teknologiatarjonta tukee tätä kehitystä. * Laskettu käyttäen kaupallisten vaneri- ja LVL-tuotteiden ympäristöselosteiden mukaisia elinkaariarvioita tuotantoketjun alkupäästä tehtaan portille saakka (Cradle-to-Gate) Suomessa ja Suomen lähialueilla. Tuotannon fossiiliset päästöt on vähennetty tuotteeseen sitoutunutta eloperäistä hiiltä vastaavasta hiilidioksidimäärästä. Yhden vaneri- tai LVL-kuution sisältämä hiilimäärä vastaa laskennallisesti noin 750 –1 050 kg hiilidioksidia, puulajista riippuen. 18 R A U T E 2 0 17 Selvästi vähemmän päästöjä P itkäikäisten puusta tehtyjen tuotteiden houkuttelevuus ympäristönäkökulmasta perustuu raakaaineen uusiutuvuuteen ja siihen, että puiden sitoma hiilidioksidi varastoituu edelleen lopputuotteisiin. Vanerin ja LVL:n käyttöikä voi olla jopa sata vuotta. Noudatettaessa kestävän metsätalouden periaatteita korjatun puuston tilalle muodostuu vastaava määrä uutta puustoa. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä vähenee, ja hoidetun metsäpinta-alan mahdollistama hiilivarasto kasvaa. Yksi kuutiometri vaneria tai LVL:ää sisältää puulajista ja laadusta riippuen hiiltä määrän, joka vastaa noin 750–1 050 kiloa puiden sitomaa hiilidioksidia. Nykyaikaisessa tuotantoketjussa määrä ylittää moninkertaisesti valmistuksen aikaisten fossiilisten hiilidioksidipäästöjen määrän. Vanerin ja LVL:n käyttö siis aiheuttaa päästöjen sijaan hiilen sitoutumista pois ilmakehästä ja auttaa siten torjumaan ilmastonmuutosta. Puun ligniiniin perustuvat liimausratkaisut tekevät tuotteista tulevaisuudessa kokonaan riippumattomia fossiilisista raaka-aineista. Merkittäviä kannattavuus- ja ympäristöhyötyjä T uotekehityksemme yhtenä keskeisenä tavoitteena on asiakkaidemme raaka-ainehukan ja lisäaineiden tarpeen vähentäminen. Kehitämme aktiivisesti ratkaisuja, joilla voimme parantaa asiakkaan tuotantoprosessin energiatehokkuutta ja tehostaa tuotantoprosessissa syntyvien sivutuotteiden hyötykäyttöä. Asennetun konekannan taloudellista käyttöikää voidaan pidentää koko elinkaaren kattavilla teknologiapalveluilla sekä uusimpaan teknologiaan perustuvilla modernisoinneilla. Teollisen internetin teknologioihin pohjautuvat palvelut puolestaan nopeuttavat palveluidemme käyttöönottoa ja voivat vähentää merkittävästi matkustustarvetta. Monet asiakkaistamme painottavat työturvallisuuden tärkeyttä. Kiinnitämme siihen erityistä huomiota jo tuotekehitysvaiheessa sekä asiakaskohtaisten linjaratkaisujen suunnitteluvaiheessa. Työturvallisuutta ja -ergonomiaa voidaan parantaa myös automaatiolla. SmartMill asiakkaidemme eduksi aikaisten valmistusmenetelmien ja turvallisuusvaatimusten mukaisiksi, esimerkiksi maanjäristysriskialueilla. Näillä toimenpiteillä olemme parantaneet asiakkaan investoinnin takaisinmaksua ja omaa kilpailukykyämme. Lisää tehokasta käyttöaikaa vanhoille tehtaille SmartMill -konseptimme sai uuden tukijalan johtavan lujuusmittausteknologiayrityksen Metriguard Inc.:n liiketoiminnan oston yhteydessä huhtikuussa 2017. Lujuusominaisuuksien integroiminen Mecanon konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan nostaa lajittelu- ja optimointiteknologian ennennäkemättömälle tasolle. SmartMill -konseptin tarkoituksena on maksimoida levynvalmistusprosessin arvosaanto mittaamalla raaka-aineen ominaisuuksia ja laatua useissa prosessin vaiheissa ja tehdä prosessin ohjauspäätöksiä yhdisteltyjen tietojen perusteella. Teknologisesti edistyneillä lajitteluratkaisuilla laadultaan parhaat osat raaka-aineesta saadaan käyttöön sellaisissa tuotteissa, joissa ominaisuuksista saadaan paras hyöty. Edistyneitä konenäkö- ja lujuuslajitteluteknologioita hyödyntämällä asiakas voi merkittävästi parantaa omien tuotteidensa laatua ja edelleen liiketoiminnan kannattavuutta. Uusien tuotantolinjojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme yhä enemmän uusia modernisointituotteita, joilla voidaan lisätä tuotantolinjojen elinkaarta ja tehokkuutta. Osa modernisointituotteista syntyy muokkaamalla ja soveltamalla olemassa olevien tuotteiden osuuksia, ja osa tuotteista kehitetään modernisointeihin. Tehokkaampaa kuivausteknologiaa Vahvistaaksemme asemaamme globaalina teknologiajohtajana olemme kehittäneet myös suunnitteluja tuotehallintamenetelmiämme. Olemme tukeneet kasvutavoitteitamme panostamalla tietojärjestelmiimme, joiden avulla voimme nopeuttaa oman tuotantomme läpimenoa ja kehittää yhteistyötä eri kumppanuusverkostoissamme. Tuotesuunnittelussamme olemme panostaneet PDM/PLM-, tuoteportfolionhallinta- ja palautteenhallintajärjestelmien kehitykseen ja niiden integraatioon. Lisäksi tuotekehityksessämme on otettu käyttöön dynaaminen simulaatioympäristö. Sen avulla esittelimme Ligna-messuilla Hannoverissa vuonna 2017 SmartPeel-viilusorvimme toimivan Digital Twin -simulaattorin. Kosteista puista prosessoiduista viiluarkeista on poistettava lähes kaikki vesi ennen kuin niistä voidaan tehdä levy- ja palkkituotteita. Tämä tapahtuu viilunkuivaajassa, joka on tuotantolaitoksen kaikkein eniten energiaa käyttävä osaprosessi. Olemme mallintaneet kuivausprosessin uudelleen käyttäen uusimpia ja edistyksellisimpiä suunnittelu- ja simulointimenetelmiä. Tuloksena on vuoden 2017 aikana syntynyt uusi viilunkuivaaja, jonka suorituskyky on verifioitu testaamalla tuotekehityskeskukseemme rakennettua prototyyppiä. Tehokkaamman prosessin lisäksi olemme uudistaneet myös rakenteet nyky- Esimerkkejä vuoden 2017 aikana valmistuneista modernisointituotteista ovat yhtenäiset linjojen uudet ohjausjärjestelmät sekä graafiset käyttöliittymät, vanhoihin XY-keskittäjiin uusimpia lasermittauslaitteita tukemaan kehitetyt modernit ohjelmistoalustat, vanhojen kuivaajien modernisointituote prosessiohjaukseen sekä kahteen vanhaan sorvityyppiin kehitetyt tukilaitteet saantoa parantamaan. Tuottavuutta tuotekannan hallintaan R A U T E 2 0 17 19 20 R A U T E 2 0 17 // Strategia Kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja aina asiakasta kuunnellen Yhtiömme strategia kiteytyy visiossamme: R aute tarjoaa kannattavia ratkaisuja ja palveluja kaikkiin asiakastarpeisiin. K annattavuus on välttämätöntä oman toimintamme ja asiakkaidemme toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Kokonaisratkaisuissamme yhdistyvät edistyksellinen teknologia ja sen käyttämiseen sekä asiakkaan koko tuotantoprosessin kehittämiseen ja tuotannon optimointiin liittyvät palvelut. Strategisina tavoitteina kannattavuus, sopeutuminen ja kasvu Rauten ydinosaamista ovat valittujen puutuotteiden valmistusprosessit. Rauten teknologiapalvelut skaalautuvat digitalisaation avulla perushuoltopalveluista kokonaisvaltaiseen vastuuseen linjan tuottavuudesta. Strategiset tavoitteemme ovat kannattavuuden parantaminen ja säilyttäminen hyvällä tasolla, kyky sopeutua suhdannevaihteluihin sekä hallittu kasvu. Taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, säilyä vakavaraisena sekä tarjota kilpailukykyistä tuottoa sijoittajillemme. Koska tavoitteidemme toteutuminen on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannekehitykseen sekä asiakkaidemme yksittäisten investointihankkeiden ajoituksille, emme julkaise taloudellisille tavoitteillemme aikaan sidottuja tunnuslukuja. Me olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme tarpeista. Voidaksemme tarjota heille kannattavia ratkaisuja, on meidän ymmärrettävä prosessien pullonkaulat ja investointien toteuttamisen kriteerit. Aidon asiakasymmärryksen avulla voimme saavuttaa ensisijaisen toimittajan aseman yhä useammassa asiakkuudessa ja yhä useammalla markkina-alueella. Tämä edellyttää, että tuotetarjontamme vastaa asiakkaidemme tarpeita, auttaa heitä menestymään ja kehittämään omaa toimintaansa. Yhteistyöstä ja -ymmärryksestä syntyy parhaimmillaan luottamuksellinen ja pitkäaikainen kumppanuus, jossa ratkotaan haasteet ja tartutaan mahdollisuuksiin yhdessä. Kumppanuuteen kuuluu, että palvelemme asiakkaitamme investoinnin koko elinkaaren ajan ja sovellamme teknologiaamme myös kilpailijoidemme toimittamien laitteiden modernisointiin. Peruslaitteiden elinkaaria voidaan pidentää laitekantaa modernisoimalla. Markkinan muuttuessa ja teknologian kehittyessä palveluiden osuus ja merkitys kasvavat. Digitalisaatio lisää mahdollisuuksia palvelutarjonnan kehittämiseen. R A U T E 2 0 17 21 Strategian toteutus 2017 Vuonna 2017 strategiset kehityshankkeemme painottuivat tuote- ja palvelutarjonnan sekä kilpailukyvyn kehittämiseen. Tavoitteenamme oli markkinaosuuden kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Vuonna 2018 strateginen painopiste siirtyy osaamisen ja henkilöstön kehittämiseen. Strategisia kulmakiviämme ovat asiakkaidemme tarpeet, teknologiapalveluiden kasvattaminen, kehittyvillä markkinoilla toimiminen, kustannustehokas ja laadukas toiminta sekä menestyksennälkäinen henkilöstö. Tarkastelemme strategisia valintojamme vuosittain. Yhtiömme johto asettaa strategisen kehitystyön painopisteen, tavoitteet ja pääteemat. Henkilöstöjohtamisen keinoin varmistamme, että koko henkilöstömme ymmärtää strategiamme ja toteuttaa sitä omassa työssään. Kustannustehokkuus ja laatu Vuoden 2017 suurimman tuotannon investoinnin toteutimme Vancouverin tehtaallamme. Uusi työstökone lisää kapasiteettiamme ja tehostaa toimintaamme Pohjois-Amerikan teknologiapalveluliiketoiminnassa. Kyseinen koneinvestointi oli suurin investointimme Pohjois-Amerikan tuotantoomme yli 10 vuoteen. Laajensimme edelleen Lean-toimintatapojen käyttöä Nastolan tuotannossa sekä muissa Nastolan yksikön toiminnoissa. Tuotehallinnan osalta jatkoimme edelleen suunnittelussa testattujen ratkaisujen uudelleenkäyttöastetta kasvattavan prosessin implementointia. 22 R A U T E 2 0 17 Asiakastarpeet Menestyksen nälkä ja henkilöstö Käynnistimme Raute Lite -konseptin ja -tuoteperheen kehittämisen. Raute Lite on suunnattu erityisesti kehittyvien markkinoiden kasvu- ja kehityshakuisille asiakkaille sekä kehittyneemmillä markkinoilla uusille alalle tuleville pienehköille yrityksille. Jatkoimme vuonna 2016 aloittamaamme mentorointiohjelmaa. Toteutimme myös ensimmäisen vaiheen Raute Leadership ja Service Excellence -ohjelmistamme. Molemmat ohjelmat jatkuvat uusille henkilöstöryhmille suunnattuina vuonna 2018. Kasvatimme sopimusperusteista huoltopalveluamme edelleen, ja onnistuimme lisäämään huoltosopimustemme piirissä olevien linjojen määrää merkittävästi. Jatkoimme resurssien lisäämistä paikallisissa huoltokeskuksissamme. Otimme vuoden lopussa käyttöömme RauteACADEMY -verkko-oppimisympäristön oman henkilöstömme koulutuksessa sekä asiakkaillemme suunnatuissa koulutuspalveluissa. Huhtikuussa 2017 tekemämme yritysosto, Metriguard Inc.:n liiketoiminnan ostaminen, täydentää teknologiatarjontaamme korkean teknologian osalta ja laajentaa Rauten teknologiatarjontaa sahateollisuuden lajitteluratkaisuihin. Uusien rautelaisten perehdyttäminen Rauten arvoihin ja toimintaohjeeseen (Code of Conduct) tapahtuu jatkossa digitaalisen oppimisympäristön avulla. Henkilöstön kehittämisen painopiste laajentui laatuajattelun ja -asenteen vahvistamisesta työturvallisuuden kehittämiseen. Onnistuimme myös vahvistamaan resurssejamme etenkin automaatiosuunnittelussa. Kehittyvät markkinat Teknologiapalvelut Jatkoimme työtämme Kiinan markkinoille pääsemiseksi. Käynnistimme uusia toimenpiteitä ja uudistimme organisaatiotamme Kiinan toimintojen osalta. Emme kuitenkaan vielä saavuttaneet siellä tavoitteitamme. Tulemme uudistamaan strategiaamme tältä osin vuoden 2018 aikana. Jatkoimme syksyllä 2016 markkinoille tuomamme, uusimpaan G5-konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan perustuvan SmartMill -konseptin lanseerausta. Toimitimme sadannen G5-teknologiaa soveltavan mittalaitteen lokakuussa 2017. Afrikan markkinoille pääsemiseen tähtäävä projekti on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti, tosin asiakkaiden ja rahoituksen osalta hieman arvioitua hitaammin. Raute Lite -konsepti tarjoaa tähän haasteeseen teknologisesti sopivan ratkaisun. Käynnistimme valitun asiakasryhmän kanssa digitaalisiin etäpalveluihin perustuvan teknologiapalvelutoiminnan. Strategian toteutus luo arvoa sidosryhmille Maksut asiakkailta 167,4 M€ Aineeton omaisuus • Tutkimus ja kehitys 3,2 M€ • Suojatut keksinnöt 26 • Raute-brändi Aineellinen omaisuus • Tuotanto neljässä maassa • Investoinnit ja yrityshankinnat 7,0 M€ Henkilöstö • Henkilöstö 704 • Palkat ja sivukulut 41 M€ • LTIF 23,3 S e op utu m in e n K an n at t av u us Rahoitus ja yhteiskunta • Oma pääoma 39,7 M€ • Korolliset lainat 1,4 M€ • Maksetut osingot 4,2 M€ • Maksetut korot ja rahoituserät 0,6 M€ Ka Omat päästöt (Scope 1–2) • CO2 2 006 tonnia • VOC* 5,9 tonnia • Oman toiminnan suorat päästöt • Päästöt tilojen energiankulutuksesta sv Välilliset päästöt (Scope 3) • Kuljetukset • Matkustaminen* 998 tonnia CO2 • Materiaalit u Projektitoimitukset 99 M€ • Koneet, tuotantolinjat • Tehdaslaajuiset prosessitoimitukset Luonnonvarat • Energia 9 055 MWh • Vesi 8 214 m3 • Metalli ja kemikaalit Rauten arvot: Asiakkaan menestys Tulosten saavuttaminen yhdessä Luottamus ihmiseen Vastuullisuus Teknologiapalvelut 49 M€ • Huolto ja kunnossapito • Varaosat • Modernisoinnit Materiaali-, komponentti- ja palvelutoimittajat • Maksut toimittajille 83 M€ Yhteistyö ja yhteiskunta • Jäsenyys 20 järjestössä tai yhdistyksessä • Oppilaitokset: 49 harjoittelijaa 2017 • Paikallisyhteisöt • Media • Maksetut verot liiketoiminnasta 3,4 M€ Asiakashyödyt • Tuottavuus • Laatu • Turvallisuus • Tukipalvelut Asiakkaiden puupohjaiset tuotteet sitovat hiilidioksidia ja torjuvat ilmastonmuutosta. Jätteet* • Kierrätetty 593,7 tonnia • Energiakäyttö 286,8 tonnia • Kaatopaikka 15,2 tonnia *Raute Suomi R A U T E 2 0 17 23 24 R A U T E 2 0 17 Tärkeimmät vastuullisuusaiheemme Autamme asiakkaitamme menestymään Pitkäaikainen asiakasyhteistyö Parannamme jatkuvasti työturvallisuutta Työturvallisuus // Vastuullisuus Vastuullista johtamista arvojen ja strategian mukaan Korostamme puutuotteiden ympäristöystävällisyyttä Vastuulliset tuoteja palveluratkaisut Janoamme menestystä Osaamisen kehittäminen Kunnioitamme periaatteitamme Vastuullinen toimitusketju ja liiketoimintaetiikka Vähennämme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme Ympäristötehokas tuotanto Toimimme yhdessä Sidosryhmäyhteistyö ja paikallisyhteisöt Vastuullisuusaiheet ovat Rautelle ja läheisille sidosryhmille tärkeimpiä kestävään kehitykseen liittyviä näkökohtia. Otsikoiden määrittelyssä on analysoitu Rauten toiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ja pyritty tunnistamaan ne aihepiirit, joissa Raute pystyy parhaiten edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Vastuullisuus on yksi toimintaamme ohjaavista perusarvoista. Pyrimme systemaattisesti kehittämään tuotteidemme ja palveluidemme ympäristömyötäisyyttä sekä vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Noudatamme hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta ottamalla huomioon luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat, kunnioittamalla paikallisia kulttuureja ja arvostamalla monimuotoisuutta. Code of Conduct -toimintaohjeemme kertoo henkilöstöllemme Rauten vaatimuksista ja odotuksista vastuullisen ja eettisen toiminnan suhteen. Tarkastelimme vuonna 2017 yhtiön tärkeimpien vastuullisuusaiheiden olennaisuutta henkilöstön, sijoittajien ja asiakkaiden näkökulmasta. Yhtiön johto asetti tärkeimmille vastuullisuusaiheille tavoitteet, joiden seurannan integroimme vuonna 2018 osaksi johdon raportointia. Raute tukee ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja ihmisoikeusperiaatteita. Tunnustamme Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet, joihin kuuluvat yhdistysvapaus, järjestäytymisoikeus, oikeus työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto sekä työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kohtelu. Yhtiössämme on nollatoleranssi korruption, lahjonnan ja rahanpesun suhteen. Raute ei osallistu liiketoimiin, joihin liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua. Niihin liittyviä riskejä torjumme koulutuksilla ja valvomalla aktiivisesti yhtiömme toimintapolitiikan noudattamista. Pyrimme myös minimoimaan yhtiöömme kohdistuvia petosriskejä jatkuvalla valvonnalla sekä kehittämällä järjestelmiämme ja käytäntöjämme. Vuonna 2017 määrittelimme yhteisen eettisen ohjeistuksen toimittajillemme ja otamme sen jatkossa osaksi uusia toimitus- ja alihankintasopimuksiamme. Vähennämme toimitusketjuihimme liittyviä riskejä tehokkaalla valvonnalla ja auditoimalla toimittajiamme aktiivisesti. R A U T E 2 0 17 25 Henkilöstön koulutus % 5% 31 % Opisto 19 % Ammattikorkeakoulu 31 % Korkeakoulu 14 % Peruskoulu Ammattikoulu Henkilöstö maantieteellisesti % Suomi 67 % Pohjois-Amerikka 18 % 11 % Muut 4 % Kiina Henkilöstön lukumäärä 704 700 600 500 400 300 200 100 0 13 26 R A U T E 2 0 17 14 15 16 17 // Hyvä työpaikka Osaava henkilöstö on vahvuutemme Kunnianhimoinen, tavoitteisiin sitoutunut ja osaava henkilöstö on yhtiömme tärkein voimavara. Siksi meille on ensiarvoisen tärkeää huolehtia työntekijöidemme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä. Osaava henkilöstömme varmistaa strategiamme menestyksekkään toteuttamisen nyt ja tulevaisuudessa. Vuonna 2017 henkilöstömme määrä kasvoi 9 prosenttia. Laajensimme liiketoimintaamme uuteen teknologiaan, ja Metriguard-yrityskaupan myötä työntekijöidemme määrä Yhdysvalloissa kasvoi 24 henkilöllä. Lähtövaihtuvuus laski 16,9 prosenttiin edellisvuoden 18 prosentista. Otimme vuonna 2017 käyttöömme uuden sähköisen verkko-oppimisjärjestelmän, jonka avulla koko henkilöstömme voi opiskella ja kehittää osaamistaan omaehtoisesti. Ensi vaiheessa kaikki eettiseen toimintaohjeeseemme (Code of Conduct) liittyvät sisäiset koulutukset toteutetaan järjestelmän kautta. Vuonna 2017 teimme tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen kanssa; työharjoitteluiden, opinnäytetöiden, projektien ja yritysvierailujen muodossa. Oppilaitokset olivat pääsääntöisesti tekniikan ja kaupallisen alan oppilaitoksia sekä yliopistoja ja korkeakouluja. Työllistimme yhteensä 49 harjoittelijaa, jotka työskentelivät muun muassa toimitusvalvonnassa, kokoonpanossa, suunnittelussa ja tuotekehityksessä. 704 henkilöä Rauten palveluksessa 31.12.2017 22,6 % keskimääräinen vaihtuvuus 9,1 vuotta palvelusvuodet keskimäärin Jatkoimme myös omaa mentorointiohjelmaamme vuonna 2017. Ohjelman tavoitteena on siirtää arvokasta hiljaista tietoa ja osaamista kokeneilta työntekijöiltä nuoremmille työntekijöille. Mentorointiin osallistui viime vuonna yhteensä 22 mentorointiparia. Nuorten ja kokeneiden työntekijöiden tiimit ovat myös oivallinen tapa löytää kokonaan uusia työtapoja. Muita koulutuksia toteutimme tunnistettujen tarpeiden mukaan. Merkittävimpinä koulutuksina vuonna 2017 toteutimme asiakaspalvelun (Service Excellence) ja työmaatyöskentelyn (Site) valmennusohjelmat. Näihin valmennusohjelmiin 24 577 koulutustuntia 4 974 mentorointituntia 10 % naisia osallistui kymmeniä asiakasrajapinnassa työskenteleviä rautelaisia. Lisäksi toteutimme viisipäiväisen globaalin johtamisen valmennusohjelman, jonka tavoitteena oli muun muassa esimiesten kehittyminen valmentajina, palautteenantajina ja haastajina. Ohjelma toimi pilottina vuonna 2018 käynnistyvälle valmennusohjelmalle. Suomessa vuonna 2017 suoritetun henkilöstökyselyn mukaan 88 prosenttia henkilöstöstä on erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Henkilöstöstä 96 prosenttia suosittelisi tai on jo suositellut Rautea työpaikkana ystäville tai tuttaville. R A U T E 2 0 17 27 Kaikki tapaturmat on mahdollista ehkäistä riittävällä huolellisuudella. Raute LTIF (miljoonaa työtuntia kohden) 40 30 23,3 20 10 0 14 15 16 17 Raute Suomi LTIF (miljoonaa työtuntia kohden) 25 19,1 20 15 10 5 0 14 28 R A U T E 2 0 17 15 16 17 // Työturvallisuus Tavoitteena selvä vähennys tapaturmissa Tavoitteenamme on jatkuvasti parempi, tuottavampi ja turvallisempi työympäristö. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on saavuttaa tulevaisuudessa täysin tapaturmaton työympäristö. Konsernitasoisesti lyhyen aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa alle 10 sairauspoissaoloon johtaneen tapaturman taso miljoonaa työtuntia kohden. Tyypillisiä tapaturmien syitä toiminnassamme ovat esimerkiksi työkalun tai työstettävän kappaleen lipeäminen, särkyminen tai putoaminen, jotka aiheuttavat raajoihin kohdistuvia vammoja tai venähdyksiä. Myös henkilön kompastuminen tai putoaminen on tyypillinen tapaturman syy. Edellytämme tehtävien mukaisten turvavälineiden käyttöä, ja perehdytämme kaikki uudet työntekijät työturvallisuusasioihin. <10 LTIF* (tavoite) Konserni 28 poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTI) 99 kpl turvallisuushavaintoja Työskentelytilojen siisteydellä ja hyvällä järjestyksellä voidaan vaikuttaa tapaturmien syihin ja ennaltaehkäistä niiden syntyä. Keskeisintä kuitenkin on koko henkilöstön oikea asenne työturvallisuuteen: kaikki tapaturmat on mahdollista estää riittävällä huolellisuudella. Kiinan tehtailta laskettiin työturvallisuuden tunnusluvut ensimmäistä kertaa konsernitasolla Suomen tapaturmien seurantaa vastaavilla periaatteilla. Myös Suomessa tapaturmien seurantaa ja raportointia tehostettiin. Paransimme vuoden 2017 aikana työturvallisuuden seurantaa omilla tehtaillamme ja talon ulkopuolisten tekijöiden suorittamissa töissä. Pohjois-Amerikan ja Vuonna 2017 poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä laski Raute-konsernissa mutta lisääntyi Suomen toiminnoissa, huolimatta työturvallisuuden 23,3 LTIF Konserni 603 menetettyä työpäivää parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Konsernin LTIF-tunnusluku oli 23,3 (2016: 28,1) ja Suomen toimintojen 19,1 (2016: 15,5). Emme ole tyytyväisiä tapaturmien tunnuslukujen tasoon, ja tavoitteenamme on selvä parannus turvallisuudessa jo lyhyellä aikavälillä. * Lost Time Injury Frequency (LTIF): Vähintään 1pv poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Suomen lukuja oikaistu seurantajärjestelmän varmistamisen yhteydessä havaituilla aiemmin tilastoimattomilla tapaturmilla. R A U T E 2 0 17 29 Raute-konsernin energiankulutus, MWh Rauten merkittävin ympäristöteko on mahdollistaa uusiutuvien raaka-aineiden tehokas käyttö. 10 000 8 000 Kaukolämpö 6 000 4 000 Sähkö 2 000 0 Polttoaineet 14 15 16 17 Raute-konsernin päästöt (Scope 1–2), tonnia CO2e 2 500 2 000 1 500 Epäsuorat CO2 päästöt (Scope 2) 1 000 500 Suorat CO2 päästöt (Scope 1) 0 14 15 16 17 Jätteen määrä Raute Suomi, tonnia 500 7 6 400 5 300 4 200 3 2 100 1 0 0 14 15 16 17 Jätteen määrä emoyhtiön liikevaihtoa kohden (t/M€) Vaarallinen jäte 30 R A U T E 2 0 17 Tavanomainen jäte // Ympäristövaikutukset Ympäristötehokasta toimintaa Rauten Nastolan toiminnoilla on sertifioidut ISO:9001 (Laatu) ja ISO:14001 (Ympäristö) -johtamisjärjestelmät. Toiminnassa noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatteita, joilla ympäristövaikutuksia pyritään jatkuvasti vähentämään ja riskejä poistamaan. Ympäristöasioiden hallintaohjelmassa on asetettu tavoitteita mm. energiatehokkuuden parantamiselle, jätteiden määrän vähentämiselle sekä kemikaaliturvallisuuden hallinnalle. Suomen ulkopuolella sijaitsevien tuotantopaikkojen ympäristöraportointia kehitettiin edelleen vuonna 2017. Tässä osiossa esitetyt tiedot sisältävät kaikkien Rauten tuotantopaikkojen tiedot energianja vedenkulutuksesta. Tiedot jätteiden määrästä on esitetty Suomen toiminnoista. Energiankulutus ja päästöt Konsernin energiankulutus v uonna 2017 oli 9 055 MWh (2016: 8 832 MWh). Raute on Suomessa mukana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa myös kaudella 2017-2025. Vuonna 2017 Nastolan kokoonpanohallissa saatiin valmiiksi siirtyminen LED-valaistukseen ja tontin viimeisen öljylämmitteisen rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdettiin kaukolämpöön. Henkilökunnan parkkipaikalle asennettiin ensimmäiset sähköautojen latauspisteet. Toiminnan energiatehokkuus laskettuna energiankulutuksena työtunteja kohden parani 5,6 prosenttia vuodesta 2016. * energiankulutus 9 055 MWh energiatehokkuus 7,6 kWh /työtunti Scope 1-2 CO2 2 006 t jätteet –17,3 % vedenkulutus päivässä (Raute Suomi ilman kierrätettävää metallia) 32 l /henkilö Hiilidioksidipäästöt** omasta toiminnasta olivat 2 006 tonnia (2016: 1 953 tonnia). Nastolan maalaamon VOC-päästöt olivat 5,9 tonnia (2016: 4,7 tonnia). Päästöjen kasvu johtui tuotannon volyymien kasvusta. Suomessa Rauten jätteistä kierrätykseen päätyy noin kaksi kolmasosaa ja lähes kolmannes hyödynnetään energiana. Kaatopaikalle päätyvän jätteen osuus on noin 2 prosenttia. Jätteet Vedenkulutus Suomen toiminnoissa jätettä muodostui 350,4 tonnia (2016: 423,5 tonnia) ilman kierrätettävää metallia. Tästä vaarallista jätettä oli 46,8 tonnia (2016: 52,2 tonnia). Jätteen määrä emoyhtiön liikevaihtoa kohden oli 2,7 tonnia/miljoona euroa. Jätteen määrän väheneminen johtui pääosin vuoden 2016 remonttien ja siivousten päättymisestä Nastolan toimipisteessä. Rauten tuotannolliseen toimintaan ei liity paljon vettä kuluttavia prosesseja. Konsernin vedenkulutus oli 8 214 m3, eli noin 32 litraa/työntekijä päivässä. * Greenhouse Gas Protocol Scope 1-2 energiankulutus. Sisältää omassa toiminnassa käytettyjen polttoaineiden, sähkön ja kaukolämmön energiankulutuksen. ** Greenhouse Gas Protocol Scope 1-2 energiankulutuksen päästöt, laskettu paikallisten energiayhtiöiden tuottamilla tai tilastollisilla päästökertoimilla. R A U T E 2 0 17 31 Taloudellinen katsaus vuoteen 2017 Uudet tilaukset tuotealueittain M€ 200 155 150 100 50 0 13 14 15 Projektitoimitukset, LVL Projektitoimitukset, vaneri Teknologiapalvelut 32 R A U T E 2 0 17 16 17 Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei merkittäviä muutoksia. Positiivinen kehitys vahvistunut tärkeimmillä markkina-alueilla. Rakentamisen aktiviteetti lisääntynyt, mutta edelleen pääosin alhaisella tasolla. Hyvän aloittavan tilauskannan ja aktiivisen markkinatilanteen ansiosta 31 prosentin kasvulla uusi ennätys liikevaihdossa. 110 M€ Kysyntä hyvällä tasolla erikokoisissa hankkeissa. Investointiaktiivisuus parantunut ja patoutuneita investointitarpeita on alettu toteuttaa. Koko vuoden uudet tilaukset erittäin hyvällä tasolla. Projektitoimituksissa 19 prosentin lasku edellisestä ennätysvuodesta johtui uuden kapasiteetin hankkeiden määrän puolittumisesta. Yksittäisten konelinjojen ja koneiden laajuiset hankkeet yli kaksinkertaistuivat. 31 % kasvulla uusi ennätys liikevaihdossa Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkunut hyvänä. Asiakkaiden tehtaiden käyttöasteet hyvällä tasolla. Liiketulos Raute Tilauskanta ennätyksellinen Teknologiapalveluissa uusien tilausten määrä kasvoi 33 prosenttia. Modernisoinneissa kasvu oli 51 prosenttia ja muissa teknologiapalveluissa 6 prosenttia. Tilauskanta erittäin vahva 110 Me. Tilauskannassa kuusi uutta kapasiteettia luovaa hanketta, joissa Raute kokonaistoimittajana. Osa tilauskannasta ajoittuu jo vuodelle 2019. 11,6 M€ kaikkien aikojen paras Kasvu 148,6 150 35 % Liiketulos M€ Liikevaihto tuotealueittain M€ Tilauskanta M€ 11,6 12 150 10 125 8 100 6 75 4 50 30 2 25 0 0 0 120 90 60 13 14 15 Projektitoimitukset, LVL 16 17 13 14 15 16 17 110 13 14 15 16 17 Teknologiapalvelut Projektitoimitukset, vaneri R A U T E 2 0 17 33 Liiketoiminnan kehitys Omavaraisuusaste ja Gearing % 75 1 000 EUROA Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % Viennin osuus % liikevaihdosta Liiketulos 2017 2016 2015 2014 2013 148 615 113 130 127 278 94 021 83 274 31,4 -11,1 35,4 12,9 -17,8 122 801 88 612 97 113 88 696 78 436 82,6 78,3 76,3 94,3 94,2 11 573 8 558 8 120 2 605 1 828 7,8 7,6 6,4 2,8 2,2 11 522 8 220 8 118 2 810 1 589 % liikevaihdosta 7,8 7,3 6,4 3,0 1,9 Tilikauden tulos 9 300 6 684 6 684 2 361 6,3 5,9 5,3 2,5 30,4 25,3 28,5 10,9 0 -25 7,3 Tulos ennen veroja Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 25,2 20,9 24,7 9,8 86 857 69 767 61 760 52 646 13 14 15 Omavaraisuusaste 16 17 Gearing 48 783 Korolliset nettovelat -75 5,0 Taseen loppusumma -73,8 -50 1,4 % liikevaihdosta 64,4 25 1 196 % liikevaihdosta 50 -6 677 Oman pääoman tuotto (ROE), % -29 311 -20 633 -5 003 -1 669 % liikevaihdosta -19,7 -18,2 -3,9 -1,8 -8,0 Korottomat velat 44 877 31 760 28 421 22 795 18 302 64,4 60,4 58,5 55,8 56,6 Gearing, % -73,8 -60,3 -16,8 -6,9 -28,3 Bruttoinvestoinnit 6 962 3 224 2 506 1 675 3 189 4,7 2,8 2,0 1,8 3,8 Omavaraisuusaste, % % liikevaihdosta 3 237 2 863 3 092 1 767 2 523 % liikevaihdosta 2,2 2,5 2,4 1,9 3,0 Tilauskanta, Me 110 106 60 44 28 Tutkimus- ja kehittämismenot Uudet tilaukset, Me 155 162 145 112 63 Henkilöstö 31.12. 704 643 646 587 534 Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 660 631 614 530 515 Henkilöstö, keskimäärin Osingonjako Pääoman palautus 682 5 312 * - 642 624 545 522 4 220 3 303 1 606 801 - - 803 1 201 Sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto % 30,4 % 30 25,2 % 25 20 15 10 5 0 13 14 15 Sijoitetun pääoman tuotto * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 34 R A U T E 2 0 17 Oman pääoman tuotto 16 17 Osakekohtaiset tunnusluvut Kasvu 37 % Osakekohtainen tulos ja osinko € 2,5 2017 2016 2015 2014 2013 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa 2,20 1,60 1,65 0,59 0,30 Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 2,18 1,59 1,64 0,59 0,30 Oma pääoma/osake, euroa 9,34 8,13 7,26 6,06 2,20 2,0 5,90 Osinko/A-sarjan osake, euroa 1,25 * 1,00 0,80 0,40 0,20 Osinko/K-sarjan osake, euroa 1,25 * 1,00 0,80 0,40 0,20 Osinko/tulos, % 56,8 * 62,3 48,4 68,0 66,7 Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (P/E) Pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, euroa 4,3 * 6,0 5,7 5,5 2,9 13,17 10,41 8,55 12,42 23,28 – – – 0,20 1,5 1,25* 1,0 0,5 0,30 0 13 14 15 16 17 Tulos/osake laimentamaton Pääoman palautus/osake Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet) Tilikauden alin kurssi, euroa 16,84 12,06 7,17 6,90 Tilikauden ylin kurssi, euroa 30,52 17,98 14,25 8,60 9,33 Tilikauden keskikurssi, euroa 22,70 14,50 11,95 7,69 8,49 Kurssi tilikauden lopussa, euroa 29,00 16,70 14,12 7,30 6,95 123 228 70 248 58 057 29 311 Osinko * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 27 833 Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** 6,88 Efektiivinen osinkotuotto % 10 Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet) Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl 846 988 1 095 594 514 A-sarjan osakkeiden määrästä, % 26,0 30,7 35,1 20,0 17,0 Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo 4 225 082 4 166 966 4 051 034 4 009 777 4 004 758 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 4 249 248 4 206 462 4 111 708 4 015 228 4 004 758 8 6 Osakkeiden kokonaismäärä (laimentamaton) Tunnuslukuja laskettaessa on huomioitu laskennallisen verovelan määrä. * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. ** K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. 4,3 % 4 2 0 13 14 15 16 17 R A U T E 2 0 17 35 Hallitus Yhtiömme hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus kokoontuu toimikauden aikana keskimäärin kymmenen kertaa. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys on kuvattu yhtiömme hallinto-ohjeessa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä, jotka löytyvät verkkosivuilta www.raute.com. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiökokous nimittää hallituksemme puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet. Esityksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi valmistelee ja tekee hallituksen nimitysvaliokunta. Se pyrkii hallituksen kokoonpanossa monimuotoisuuteen, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla strategisten tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Erkki Pehu-Lehtonen Mika Mustakallio Pekka Suominen s. 1950 Diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja 2009– Hallituksen jäsen 2009– Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja s. 1964 Kauppatieteiden maisteri, CEFA Hallituksen jäsen 2004– Hallituksen varapuheenjohtaja 2012– Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen s. 1976 Kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen 2010– Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen Joni Bask Patrick von Essen Laura Raitio s. 1975 Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen 2012– s. 1963 Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen 2016– s. 1962 Tekniikan lisensiaatti Hallituksen jäsen 2017– Monimuotoisuutta tarkastellaan erilaisten tekijöiden kautta, joita ovat muun muassa hallituksen ikä- ja sukupuolijakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus sekä kokoonpanon monipuolisuus vastaavat riittävällä tavalla yhtiömme liiketoimintamallin ja omistajarakenteen tarpeita. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on hallituksessa edustettuna vähintään yksi jäsen. Hallitus arvioi monimuotoisuuden toteutumista itsearvioinnissa. Tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. 36 R A U T E 2 0 17 Johtoryhmä Tapani Kiiski Arja Hakala Petri Strengell Timo Kangas s. 1962 Tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 16.3.2004– s. 1957 Kauppatieteiden maisteri, MBA Talousjohtaja 8.10.2003– Toimitusjohtajan sijainen 16.10.2004– s. 1962 Diplomi-insinööri Johtaja, hankinta ja tuotanto 1.10.2013– s. 1965 Teknikko, EMBA Johtaja, markkina-alue EMEA 1.10.2013– Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiömme liiketoiminnan johtamisesta osakeyhtiölain sekä hallituksemme päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Hän raportoi hallitukselle liiketoimintaympäristöstä, kuten asiakkaista sekä kilpailu- ja markkinatilanteesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös pitää hallitus ajan tasalla yhtiön taloudellisesta asemasta ja muista merkittävistä liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Toimitusjohtaja toimii konsernimme johtoryhmän puheenjohtajana, edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana – ellei hallitus ole yksittäisissä tapauksissa päättänyt toisin. Hallitus arvioi toimitusjohtajan toimintaa vuosittain. Konsernin johtoryhmä Mika Hyysti Marko Hjelt Antti Laulainen s. 1965 Insinööri Johtaja, teknologia, tuotteet ja tuotekehitys 1.10.2013– s. 1969 Kasvatustieteen maisteri Johtaja, henkilöstö ja osaaminen 1.10.2013– s. 1967 Diplomi-insinööri Johtaja, teknologiapalvelut ja sales management 14.3.2016– Johtoryhmämme koostuu toimitusjohtajasta ja muuttuvasta määrästä jäseniä, joiden nimityksestä päättää Raute Oyj:n hallitus. Johtoryhmä valmistelee konsernin liiketoimintastrategian ja vastaa sen täytäntöönpanosta. Se myös käsittelee tärkeät operatiiviset asiat yhdessä. Päätökset vahvistaa toimitusjohtaja. R A U T E 2 0 17 37 Tietoja osakkeenomistajille Raute on vakavarainen perhetaustainen Small Cap -yhtiö. Toimimme maailmanlaajuisesti, ja olemme johtava toimija alallamme. Hallinnointi Emoyhtiö Raute Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Raute Oyj:n yhtiöjärjestystä. Hallituksemme on antanut lisäksi yhtiölle hallintoohjeen ja hyväksynyt Code of Conduct -ohjeistuksen. Raute Oyj:n yhtiöjärjestys, hallinto-ohje, toimintaohje (Code of Conduct), selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä muuta yhtiön hallintoon, vastuullisuuteen ja sijoittajasuhteisiin liittyvää tietoa on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.com. Myös hallituksen toimintakertomukseen, selvitykseen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä tilinpäätökseen sisältyy konsernin hallintoon, vastuullisuuteen ja riskienhallintaan liittyvää tietoa. Osinkopolitiikka Noudatamme aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on taata sijoittajillemme kilpailukykyinen tuotto. Huomioimme osingonmaksussa vakavaraisuuden säilyttämisen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu tulokseen. Taloudellisen informaation julkaiseminen Noudatamme kaikessa viestinnässämme arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia tiedonjulkistamiseen liittyen. 38 R A U T E 2 0 17 Koska strategisten tavoitteiden ja vuositason ennusteiden toteutuminen riippuvat voimakkaasti maailmantalouden suhdannekehityksestä, asiakaskuntamme yksittäisten investointihankkeiden ajoittumisesta sekä myynnin tuloutukseen liittyvän ennakoitavuuden tarkkuudesta, emme julkaise taloudellisille tavoitteille ja tulosohjaukselle aikaan sidottuja numeerisia tunnuslukuja. Julkaisemme yhtiömme taloudelliset raportit (vuosikertomus, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset) sekä pörssitiedotteet ja -ilmoitukset suomeksi ja englanniksi. Voit tutustua sijoittajaviestintäpolitiikkaamme tarkemmin verkossa osoitteessa www.raute.com. Sijoittajasuhteista vastaavat henkilöt: Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Arja Hakala, talousjohtaja puh. 03 829 11 sähköposti: ir@raute.com Rautea seuraavat tahot: Inderes Oy OP Financial Group Myös muut tahot laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä. Raute ei vastaa analyyseissä tai raporteissa esitetyistä arvioista. Riskit ja riskienhallinta Konsernimme suurimmat tunnistetut riskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen sekä vahinkoihin. Analyysiemme mukaan merkittävimmät liiketoimintariskit ovat talouden suhdannekierrosta johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit. Riskienhallintapolitiikkamme hyväksyy yhtiön hallitus. Se vastaa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta. Yhtiössämme ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa hallituksen hyväksymää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista. Rauten osakkeet ja optio-oikeudet Osakesarjat Raute Oyj:llä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien. 2010 optio-oikeudet Rauten 2010 optio-oikeudet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 27.4.2015 alkaen. Optio-oikeus 2010 C RAUTEEW310 Osakkeiden merkintäaika päättyy: 31.3.2018. Alkuperäinen toteutushinta: 8,40 euroa. Toteutushinta 31.12.2017: 5,00 euroa*. Optio-oikeuksia merkitsemättä 31.12.2017: 13 446 kpl. * Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa lasketaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen perusteella. Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus ehdottaa 22.3.2018 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 1,25 euroa osaketta kohti, ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2018. Yhtiökokous Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 klo 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Rauten osakesarjat A-osake RAUTE Määrä 31.12.2017 K-osake RAUTEK Yhteensä 3 258 087 991 161 4 249 248 1 20 Ääniä/osake Äänet yhteensä Taloudellisia raporttejamme voi myös tilata pdf-muodossa tai tulosteena puhelimitse numerosta 03 829 11 ja sähköpostitse osoitteesta ir@raute.com. 3 258 087 19 823 220 23 081 307 Postitamme painetun vuosikertomuksen 200 suurimmalle osakkeenomistajalle ja pyynnöstä muille. Osakkeen kurssikehitystä voi seurata verkkosivuilla osoitteessa www.raute.com. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017 Osakkeiden lukumäärän mukaan K-sarja kpl A-sarja kpl Osakkeet yhteensä kpl Osuus osakkeista % Äänimäärä yhteensä kpl Osuus äänistä % 2,2 – 509 557 509 557 12,0 509 557 – 131 396 131 396 3,1 131 396 0,6 Laakkonen Mikko Kalervo Raute Oyj julkaisee vuonna 2018 puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti: Sundholm Göran Mandatum Life Unit-Linked – 119 919 119 919 2,8 119 919 0,5 4,4 Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429 2,6 1 022 429 Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179 2,5 1 066 339 4,6 Kirmo Kaisa Marketta 55 680 48 341 104 021 2,4 1 161 941 5,0 4,4 tammi-syyskuu, keskiviikkona 31.10.2018 53 356 101 356 2,4 1 013 356 33 600 51 116 84 716 2,0 723 116 3,1 Mustakallio Mika Tapani 62 100 21 170 83 270 2,0 1 263 170 5,5 60 480 22 009 82 489 1,9 1 231 609 5,3 Mustakallio Kari Pauli 60 480 500 60 980 1,4 1 210 100 5,2 Mustakallio Marja Helena tammi-kesäkuu, tiistaina 31.7.2018 48 000 Särkijärvi Anna Riitta tammi-maaliskuu, perjantaina 27.4.2018 Suominen Tiina Sini-Maria Keskiaho Kaija Leena 46 740 12 547 59 287 1,4 947 347 4,1 Särkijärvi Timo Juha 12 000 43 256 55 256 1,3 283 256 1,2 Särkijärvi Anu Riitta 12 000 43 256 55 256 1,3 283 256 1,2 Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924 1,2 527 164 2,3 0,2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma – 51 950 51 950 1,2 51 950 Relander Pär-Gustaf – 51 000 51 000 1,2 51 000 0,2 48 000 – 48 000 1,1 960 000 4,2 Suominen Jussi Mustakallio Ulla Sinikka 47 740 – 47 740 1,1 954 800 4,1 Keskiaho Ilta Marjaana 24 780 19 094 43 874 1,0 514 694 2,2 635 200 1 322 399 1 957 599 46,1 14 026 399 60,8 Yhteensä R A U T E 2 0 17 39 Omistus ja osakkeet Osakekanta osakkeenomistajaryhmittäin 31.12.2017 A-sarjan osakkeiden vaihto Osakkeenomistajien määrä 31.12. 1 000 euroa 1 000 kpl 19 200 20 000 5 000 15 000 1 500 3 750 10 000 1 000 2 500 5 000 % 2 000 500 1 250 0 0 0 Kotitaloudet 79,1 % Johto 6,0 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4,3 % 13 Yritykset 3,5 % 14 15 16 17 4 797 13 14 15 16 17 Vaihto 1 000 kpl Hallintarekisteröidyt 4,0 % Vaihto 1 000 euroa Julkisyhteisöt 1,2 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,8 % Ulkomaiset 0,2 % Osakekanta osakemäärittäin 31.12.2017 Osakekurssi € Markkina-arvo 31.12. M€ 29,00 30 Osakkeenomistajia % 24 93,7 % 4,7 % 5 001–10 000 0,4 % 10 001–50 000 0,7 % 50 001– 0,4 % 1 001–5 000 40 R A U T E 2 0 17 123,2 105 18 70 12 35 6 1–1 000 140 0 0 13 14 Keskikurssi Päätöskurssi 31.12. 15 16 17 13 14 15 16 K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. 17 Raute Oyj Konsernihallinto ja päätuotantoyksikkö Rautetie 2 PL 69 15551 Nastola Puh. 03 829 11 Fax 03 829 3200 etunimi.sukunimi@raute.com info@raute.com Seuraa meitä verkossa w ww.raute.com @rautemachinery @RauteOyj @RauteCorp Raute Oyj Raute Corporation Painotuote 4041 0042 Printed matter 4041 0042 Vuosikertomus 2017 Sisältö: Raute Oyj | Teksti: Raute Oyj ja Susanna Makaroff Kuvat: Tomi Parkkonen ja Raute Oyj Paino: Markprint | Paperit: Ensocoat ja Munken Polar @raute_corporation www.youtube.com/RauteMachinery Raute on puutuoteteollisuutta maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, joka aloitti toimintansa Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy:nä jo vuonna 1908. Toimintansa alussa yritys rakensi sisävesilaivoja sekä valmisti höyrykattiloita ja -koneita. Puunjalostuskoneiden tuotanto alkoi kehäsahojen valmistuksella ja laajeni vanerikoneiden valmistukseen 1930-luvulla. Tuotamme tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja edistyksellisiä ratkaisuja viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuteen – kokonaisista tehtaista yksittäisiin varaosiin ja älykkäisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakasteollisuuttamme osaavan henkilöstön ja johtavan teknologian rautaisella yhteistyöllä. Kehitämme edelleen aktiivisesti palveluitamme ja teknologisia ratkaisujamme kaikkiin asiakastarpeisiin pitkään kokemukseemme nojaten. Me autamme asiakkaitamme menestymään! Toimitimme vuonna 2017 asiakkaillemme yli 100 uutta tuotantolinjaa ja modernisointia, yli 1 000 huoltokäyntiä sekä yli 100 000 varaosaa. Liiketoimintaansa alusta lähtien pitkäjänteisesti ja vastuullisesti kehittänyt Raute täyttää tänä vuonna 110 vuotta.