kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaan ja ympäristön kannalta kestävään puutuotteiden tuotantoon. raute on perhetaustainen, vakavarainen Small Cap -yhtiö, jonka A-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. sisällys 4 toimitusjohtajan katsaus 6 raute lyhyesti 8 arvoketju 10 strategia 12 markkinat 16 puuteollisuudella positiiviset näkymät 18 teknologia 19 tuotekehitys 20 vanerin tuotantoprosessi 22 suuren projektin toteutus 24 henkilöstö 27 ympäristö 28 liiketoimintakatsaus 30 taloudellinen katsaus 34 hallinnointi 36 riskit ja riskienhallinta 38 hallitus 40 johtoryhmä 42 tietoja osakkeenomistajille 45 yhteystiedot r au t e 2 012 3 vuosi 2012 oli vahva näyttö rauten toimitus- ja tuloksentekokyvystä toimitusjohtajan katsaus tapani kiiski vuonna 2012 toimimme varsin epävarmassa talous- ja markkinatilanteessa. Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehitykseen liittyvää epävarmuutta pitivät yllä eräiden Euroopan maiden velkaantumisen vaikutuksiin liittyvät uhkat sekä pelko Aasian maiden, erityisesti Kiinan, talouskasvun hidastumisesta. Rauten asiakaskunnan osalta markkinatilanne jatkui epävarmana useilla markkina-alueilla. Huolimatta puulevyteollisuuden yleisestä markkinatilanteesta vuosi 2012 jäi historiaan Rautessa selvänä parannuksena muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna. Lähdimme vuoteen 2012 kohtuullisella tilauskannalla. Saimme helmikuussa yli 50 miljoonan euron tilaukset vaneritehtaan koneista ja laitteista Chileen tammikuun alussa tulipalossa tuhoutuneen Paneles Araucon vaneri- tehtaan uudelleenrakennusprojektiin. Tilauksen saaminen hyvin nopealla aikataululla tulipalon jälkeen on vahva osoitus luottamuksellisesta asiakassuhteesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä Paneles Araucon kanssa. Heinäkuussa saimme 14 miljoonan euron suuruisen tilauksen LVLtehtaan koneista Saksaan. Vuonna 2012 suurin haasteemme oli voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta. Ensimmäisen neljänneksen varsin vaatimattomasta 15 miljoonan euron liikevaihdosta vauhti kiihtyi loppuvuotta kohti, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli ennätyksellinen, lähes 34 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani loppuvuotta kohti liikevaihdon kasvun myötä. Pystyimme näin osoittamaan, että toimituskykymme on säilynyt lamavuosien yli hyvänä. 4 r au t e 2 012 Info rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he alkavat toteuttaa suunnittelemiaan investointeja. rauten vuosi 2012 lyhyesti · asiakkaiden markkinatilanne jatkui epävarmana · vuosi 2012 selvä parannus edellisiin vuosiin verrattuna · suurin haaste voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta · toimituskyky säilynyt hyvänä lamavuosien yli · suurimmat odotukset kehittyvillä Alkaneeseen vuoteen 2013 lähdemme edelleen epävarmana jatkuvassa markkinatilanteessa. Talousnäkymien ei yleisesti ennakoida paranevan lähitulevaisuudessa. Tästä johtuen rakentamisen aktiviteetin asiakkaidemme päämarkkinoilla arvioidaan pysyvän alhaisella tasolla, eikä asiakkaillamme näin ollen ole tarvetta merkittäviin kapasiteettia lisääviin investointeihin. Erilaisia hankkeita on kuitenkin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Vahvimmat odotukseni tänä vuonna kohdistuvat kehittyviin markkinoihin Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikan näkymät ovat myös parantuneet muutamien edellisten vuosien erittäin alhaiselta tasolta. Myös Euroopassa on uusia hankkeita suunnitteluvaiheessa. Teknologiapalveluiden uskomme palaavan välivuoden jälkeen kasvu-uralle. Rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he alkavat toteuttaa suunnittelemiaan investointeja. Euromaiden velkakriisin kärjistyminen voimakkaaksi talouslamaksi on edelleen uhka positiiviselle kehitykselle. Vahva aloittava tilauskanta antaa Rautelle hyvät lähtökohdat saavuttaa kuluvana vuonna liikevaihdossa ja -tuloksessa vuoden 2012 taso. Parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja venymisestä muuttuvien haasteiden keskellä, osakkeenomistajille osoittamastanne luottamuksesta, sekä muille yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. markkinoilla venäjällä ja aasiassa · teknologiapalveluiden kysyntä palaamassa kasvu-uralle · vahva aloittava tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2013 r au t e 2 012 5 kannattavia ratkaisuja raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka ydinosaamista ovat puutuotteiden valmistusprosessit. Asiakkaat valmistavat Rauten tuotantoteknologialla puusta viilua, vaneria ja viilupalkkia (LVL, Laminated Veneer Lumber), joita käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. huipputeknologiaa ja monipuolisia palveluja Asiakkaidensa liiketoiminnan ja prosessien tuntijana Raute on asiakkaan tukena investoinnin koko elinkaaren ajan. Rauten ratkaisut muodostuvat projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimitukset käsittävät kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. maailmanlaajuinen markkinajohtaja Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa ja läsnä kaikilla markkina-alueilla. Asiakkaita palvelee 500 osaajaa yhdeksässä eri maassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kanadassa ja Kiinassa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa Raute on johtava toimija 15­20 prosentin markkinaosuudella. Myös LVLteollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä noin puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena kasvattaa Rauten tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusiutuvan puun käyttö, ympäristötietoisuus, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Rauten tavoitteena on säilyttää maailmanlaajuinen markkinajohtajuus ja olla johtavien toimittajien joukossa myös valituilla kehittyvillä markkinoilla. avainlukuja 2012 2011 Liikevaihto, Me Kasvu, % Tulos/osake, euroa Taseen loppusumma, Me Omavaraisuusaste, % Korollinen nettovelka, Me Henkilöstö keskimäärin 101,3 36,3 0,75 63,1 48,0 -8,1 488 74,3 18,2 -0,27 52,7 46,9 -10,4 475 6 r au t e 2 012 uusiutuvan puun käyttö, ympäristötietoisuus, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys lisäävät rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Info LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN miljoonaa euroa 140 120 100 80 60 40 20 0 08 09 10 11 12 EMEA (Eurooppa ja Afrikka) CIS (Venäjä) NAM (Pohjois-Amerikka) LAM (Etelä-Amerikka) APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue) LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN miljoonaa euroa 120 90 60 30 0 08 09 10 11 12 Teknologiapalvelut Projektitoimitukset © Metsä Group r au t e 2 012 7 raute osana puunjalostuksen arvoketjua puutuotteiden markkinoiden arvo maailmanlaajuisesti on noin 150 miljardia euroa. alan kysyntää ja kannattavuutta ohjaavat yleinen elintason nousu, rakentamisen määräykset, puun saatavuus ja hinta sekä talouden suhdanteet. teollisuudenala kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. kestävä ja ympäristöystävällinen puu on merkittävä uusiutuva raaka-aine, jonka käyttö esimerkiksi rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. 8 r au t e 2 012 puutuoteteollisuus investoi tuotantoteknologiaan tehostaakseen tuotantoa ja parantaakseen lopputuotteiden laatua. investointiaktiivisuus on korkeimmillaan taloussuhdannekierron loppuvaiheessa. uutta tuotantokapasiteettia rakennetaan etenkin kehittyville markkinoille ja lvl:lle. rauten ratkaisuilla asiakkaat tuottavat viilua, vaneria ja lvl:ää (laminated veneer lumber), joita käytetään pääasiassa rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. viilupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla on kasvussa. raute toimittaa puutuoteteollisuudelle koneita ja laitteita kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten. rauten ratkaisujen avulla asiakas voi parantaa raaka-aineen käytön tehokkuutta, nostaa työn tuottavuutta, vähentää energian ja kemikaalien käyttöä, parantaa lopputuotteiden laatua sekä pienentää ympäristörasitusta tuotantokoneiden koko elinkaaren ajan. © Ko skise n Oy r au t e 2 012 9 kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin n at ta v u u s k a u sv k an sop eu tu m in en Strategisten tavoitteiden painotus vaihtelee markkinatilanteesta riippuen. asiakastarpeet kustannustehokkuus menestyksen nälkä Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristömyötäistä puutuotteiden tuotantoa varten. Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. teknologiapalvelut kehittyvät markkinat jaTKuva KeHiTTyMinen Arvot asiaKas yMpärisTö LuOTTaMus iHMisiin rauten strategia on kiteytetty yhtiön visiossa: Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. Kannattavuus on välttämätöntä niin Rauten asiakkaiden kuin Rautenkin toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Ratkaisuihin yhdistyvät sekä teknologia eli laitteet että niiden käyttämiseen ja koko prosessin kehittämiseen tarvittavat palvelut. kannattavuus, sopeutuminen ja kasvu ovat strategiset päätavoitteet Rauten strategiset päätavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen, kyky sopeutua paremmin suhdannevaihteluihin ja hallittu kasvu. Taloudellisina tavoitteina on kasvaa markkinoita nopeammin, pysyä vakavaraisena sekä tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. 10 r au t e 2 012 Info Koska toteutuva kehitys on voimakkaasti riippuvainen maailmantalouden suhdanteiden kehityksestä sekä yksittäisten hankkeiden ajoittumisesta, Raute ei julkaise taloudellisille tavoitteille aikaan sidottuja tunnuslukuja. strategiset valinnat nojaavat kahteen trendinomaiseen muutokseen Koko markkinan painopiste on siirtymässä kehittyville markkinoille. Ne eivät ole kuitenkaan yksi ja yhtenäinen kokonaisuus. Kiinassa ja Intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen käsityövaltaista ja yksinkertaista. Sen sijaan muun muassa Venäjällä ja Etelä-Amerikassa ollaan lähellä kehittyneiden markkinoiden teknologian tasoa. Yhteistä kehittyville markkinoille Rauten kannalta on puutuotteiden ja niiden valmistamisessa käytettävien tuotantokoneiden kustannusrakenteen erilaisuus: työ on edullista, mutta raaka-aineet kalliita. Kehittyvillä markkinoilla, ennen kaikkea Kiinassa, tulee osata toimia paikallisten tapojen ja kustannusrakenteen mukaan. Huipputekniikan lisäksi Raute tarjoaa ratkaisuja myös olosuhteisiin, joissa automaatiolla ei vielä luoda ratkaisevaa kilpailuetua. Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin. Uutta kapasiteettia rakennetaan varsin vähän. strategiaa toteutetaan tekemällä Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat tärkein Rauten toimintaa ohjaava tekijä. Asiakkaiden yksi lölliset tarpeet ja toiminnan pullonkaulat tulee ymmärtää entistäkin paremmin. Ymmärrys pitää osata muuttaa ratkaisuiksi, joiden avulla saavutetaan ensisijaisen toimittajan asema yhä useampien asiakkaiden mielessä ja eri markkina-alueilla. Tähän voidaan päästä vain, kun tuotetarjonta aidosti vastaa asiakkaiden tarpeita ja auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa. Teknologiapalveluiden osuus ja merkitys kasvavat markkinoiden muuttuessa ja teknologian kehittyessä. Teknologian kehittyminen mahdollistaa myös peruslaitteiden elinkaaren pidentämisen modernisoimalla. Raute haluaa olla asiakkaidensa luotettu kumppani koko investoinnin elinkaaren ajan. Raute panostaa myös kilpailijoiden toimittamien laitteiden modernisoimiseen Rauten teknologialla. Ympäristönäkökohtien tärkeys korostuu kaikessa toiminnassa. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä suositaan muun muassa rakentamisessa ja soveltuvin osin myös kuljetusvälineissä. Koko toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hintakilpailukykyistä. Raute keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja parantaa palvelukykyään rakentamalla tehokasta ja joustavaa yhteistyöverkostoa. Rauten onnistumisen edellytykset luovat menestyksennälkäinen ja tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Vaikeinakin vuosina Raute panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja sitouttamiseen. Osaamisen kehittämisen painopistealue on asiakaspalvelukyvyssä, ratkaisuissa, kehittyvissä markkinoissa ja kustannustehokkuudessa. strategian toteuttaminen vuonna 2012 asiakastarpeet · tuotekehitystä kohdennettu rauteproja rauteselect-tuoteperheisiin teknologiapalvelut · palveluliiketoiminnan organisaatiota vahvistettu · latviaan perustettu huoltokeskus · pietarin huoltokeskuksen resursseja vahvistettu · pohjois-amerikan toimintatapaa kehitetty kehittyvät markkinat · panostettu kehittyville markkinoille suunnattujen tuotteiden kehittämiseen kustannustehokkuus ja laatu · käynnistetty koko organisaatiota koskeva laadunkehityshanke "särmä" · laajennettu yhteistyökumppaniverkostoa uusille alueille · tuotantokapasiteettia kiinassa lisätty menestyksen nälkä ja henkilöstö · hyvä työpaikka -hankkeessa kehitetty työympäristöä ja henkilöstöjohtamista · toteutettu uusi intranet parantamaan organisaation sisäistä tiedon jakamista r au t e 2 012 11 painopiste kehittyvillä markkinoilla markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2011. emea (eurooppa ja afrikka) eurooppa on kehittynyt markkina, jossa tuotantoteknologian taso yleisesti korkea. Cis (venäjä) suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä talous. vanerin vienti ja kotimaan kysyntä kasvussa. Suurin toimija. Tavoitteena säilyttää johtava asema ja syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän tuotantoprosessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti. Tuotantotehokkuus ja laadun parantaminen. Markkinajohtaja. 6 13 investoinnit painottuvat modernisointi tyyppisiin tehostamishankkeisiin ja korvausinvestointeihin. 4 Suuret metsävarat ja kehittyvä talous. Teknologiapalvelut. % % % 54 5 % nam (pohjois-amerikka) maailman suurin lvl-tuotantoalue ja maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue. 18 % kiina maailman suurin vanerin valmistaja. käsityövaltaista tuotantoa, yksinkertaista teknologiaa ja paikallisia valmistajia. % Pyrkii vahvistamaan asemaansa automaatioosaamisella. Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset strategiset investoinnit ja teknologiapalvelut. lam (etelä-amerikka) suurimpia vanerintuotannon kasvualueita. Vahva asema Chilessä ja toimituksia Brasiliaan. Paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. apaC (muu aasian ja tyynenmeren alue) voimakas siirtyminen luonnonvaraisista metsistä istutuspuihin. Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi. Laatuvaatimusten nousu. Rauten asema Kasvumahdollisuudet Vahvuutena pieniläpimittaisen istutuspuuraaka-aineen käsittely. Istutusmetsien mahdollistama vanerintuotannon uusi kasvu. 12 r au t e 2 012 raute palvelee maailmanlaajuisesti vaneri-, viilu- ja LVL-teollisuutta, joiden investointien kokonaisarvoksi arvioidaan noin 500­550 miljoonaa euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana. Rauten markkinaosuus on noin 15­20 prosenttia kaikista teollisuuden koneinvestoinneista. Puutuoteteollisuuden kasvu on voimakkainta Venäjällä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, joissa on runsaasti hyödyntämättömiä puuvaroja. Perinteisillä markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tuotantokapasiteetin kasvu on pysähtynyt. Kehittyvillä markkinoilla tuotantoteknologian investointikriteerit ovat erilaiset kuin perinteisillä markkinoilla, joilla painopiste on olemassa olevan tuotantokapasiteetin kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Myös mekaanisen metsäteollisuuden rakennemuutos luo uusia tilaisuuksia alan kehittämiselle. Raute on Euroopassa suurin toimija. Vahvuuksia ovat alueen olosuhteisiin ja raaka-aineisiin sopivan tuotantoteknologian osaaminen sekä tunnettuus ja hyvä maine kotimarkkinallaan. Raute tavoittelee kasvua syventämällä asiakassuhteita, lisäämällä teknologiapalveluiden kattavuutta sekä auttamalla asiakkaitaan hyötymään puurakentamisen kasvusta. afrikka on perinteisesti toiminut raakapuun toimittajana, ja vaneriteollisuuden kehittyminen on ollut siellä hidasta. Puun viennin rajoitukset muutamissa tärkeissä tuottajamaissa ovat kuitenkin lisänneet tarvetta jatkojalostaa puuta paikallisesti. Afrikan markkinoita ovat perinteisesti hallinneet eurooppalaiset konetoimittajat. Jatkossa asiakkaat ja investoijat siirtyvät käyttämään tehokkaampia prosessiteknologioita. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia Rautelle. vanerintuotanto euroopassa (1 000 m3) 2011 2010 2009 vaneri-, viilu- ja lvl-teollisuuksien investointien kokonaisarvo on maailmanlaajuisesti noin 500­550 miljoonaa euroa vuodessa. Muut yhteensä 104 2 680 107 2 495 108 2 254 Pakkaukset ja kuljetusvälineet Yhteensä Muut 11 % 6% 17 % 14 % r au t e 2 012 13 Lähde: Indufor eurooppa on kehittynyt markkinaalue, jossa vanerintuottajat ovat Eurooppa ja Afrikka keskittyneet valmistamaan pitkälle jalostettuja, laadukkaita lopputuotteita. Tuotetun vanerin markkinat ovat pääosin Euroopassa, mutta erikoistuotteita viedään muun muassa Yhdysvaltoihin. LVL:n markkinat ovat maailmanlaajuiset. Uutta tuotantokapasiteettia on kuitenkin rakennettu viime vuosina suhteellisen paljon, ja vanerintuotannon teknologiataso on korkea. Uusinvestointien lisäksi on panostettu tuotannon tehokkuuteen ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon. Tulevaisuudessa rakentamisen elpyminen Euroopassa voi edelleen luoda tarvetta myös uudelle tuotantokapasiteetille. Ekologisuuden vaatimus avaa mahdollisuuksia puurakentamisen osuuden kasvulle. Tämä lisää erityisesti LVL:n kysyntää. >> VANERINKULUTUS LOPPUKÄYTTÖKOHTEITTAIN 2011 Kokonaiskulutus 81,6 miljoonaa kuutiota suomi italia Baltia (viro, Latvia, Liettua) espanja ranska puola ruotsi romania Bulgaria portugali Tsekki 1 034 310 306 299 214 189 84 66 29 24 22 980 310 266 248 222 145 84 64 31 20 19 779 310 193 251 265 145 80 60 23 19 22 Rakentaminen, huonekalut ja lattiat Yhteensä 36 % 28 % 5% 69 % venäjä on vahva vaneriteollisuusalue, jolla on pitkät perinteet vanerinvalmistuksessa. Suuret metsävarat, alhaiset tuotantokustannukset ja kehittyvä talous tarjoavat hyvät mahdollisuudet vanerintuotannon kasvulle ja uusille tehdasinvestoinneille. Venäläiset vanerinvalmistajat kehittävät uusia, innovatiivisia tuotteita ja avaavat ennakkoluulottomasti uusia markkinoita. Maan vanerintuotanto on kaksinkertaistunut kuluneen 10 vuoden aikana. Vanerin viennin sekä kotimaan kysynnän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Kasvua edesauttavat puurakentamisen kehittyminen sekä rakentamisen kasvu erityisesti Moskovan ja Pietarin alueilla. Raute on Venäjällä markkinajohtaja vaneriteollisuuden koneiden, laitteiden ja palveluiden toimittajana. Raute on ainoa toimija, joka pystyy yksinään toimittamaan kokonaisia tuotantolaitoksia. Suuren asennetun laitekannan ansiosta myös Rauten teknologiapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan. Venäjä taiseksi viimeisen 10 vuoden aikana. Tuotannon uskotaan kasvavan jatkossakin, vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Vanerintuotanto perustuu Kiinassa käsityövaltaiseen ja yksinkertaiseen teknologiaan. Teollisuuden alan uskotaan kehittyvän teknologisesti lähivuosina, sillä vientimarkkinoiden laatuvaatimukset edellyttävät modernimpia valmistusprosesseja. Laadukkaamman vanerin kysynnän uskotaan kasvavan myös Kiinan kotimarkkinoilla. Raaka-aineena käytetään suurelta osin tuontipuuta, mutta tulevaisuudessa istutusmetsien merkitys kasvaa. Raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä ollut kehittämässä modernia vanerinvalmistusta Kiinassa. Panostukset Kiinan markkinoille kohdennettuihin ratkaisuihin ja paikallinen läsnäolo tarjoavat Rautelle hyvän menestyspohjan. japanin markkinalle on tunnusomaista raakaaineen korkea hinta, tuotantoteknologian korkea taso ja paikallisten konetoimittajien vahva asema. Vaikka tuotantoteknologian taso on korkea, Raute näkee mahdollisuuksia toimittaa markkinoille esimerkiksi konenäköteknologiaa. malesiassa ja indonesiassa istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon kasvun tulevina vuosina, ja alueen merkityksen vanerinvalmistuksessa uskotaan kasvavan nykyisestä. Raakaainepohjan muuttumisen takia Raute uskoo, että nykyistä konekantaa uusitaan ja modernisoidaan. intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen tarpeeseen. Intiasta on tullutkin suurin itämalesialaisen trooppisen puun tuoja. Raute näkee mahdollisuuksia alueella, sillä Kiinan markkinoille kehitetyt tuotteet ja ratkaisut tulevat soveltumaan myös Intian vaneriteollisuudelle. vanerintuotanto aasian-tyynenmeren alueella (1 000 m3) 2011 2010 2009 Kiina Malesia indonesia japani intia Korean tasavalta uusi-seelanti australia Muut yhteensä Lähde: Indufor/Faostat 45 298 4 226 3 325 2 645 2 521 494 257 120 1 181 60 067 45 327 3 901 2 996 2 287 2 154 494 366 118 1 116 58 759 36 220 4 837 3 353 2 586 2 154 667 416 130 1 119 51 482 aasian ja tyynenmeren alue on yksi voimakkaimmin kasvavista vanerintuotannon alueista. Suuri osa alueella valmistetusta vanerista käytetään paikallisesti. Lisäksi puulevyä viedään muun muassa Lähi-itään, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Tuotannossa käytetään raaka-aineena pääasiassa trooppisia puulajeja, mutta pieniläpimittaisen istutuspuun käyttö yleistyy. Aasia ja Tyynimeri kiina on maailman suurin vanerintuottajamaa. Vanerintuotanto on kasvanut lähes viisinker- käsityövaltaista ja teknologisesti yksinkertaista. Intian suuret eukalyptus- ja poppeli-istutukset eivät riitä vastaamaan kasvaneeseen raaka-aine- raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä ollut kehittämässä modernia vanerin valmistusta kiinassa. 14 r au t e 2 012 etelä-amerikka on yksi suurimmista vanerintuotannon kasvualueista. Kasvu mahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. Suurimmat vanerintuottajamaat ovat Chile ja Brasilia. Rautella on merkittävä asema teknologiatoimittajana Chilessä, ja Brasiliassa nähdään potentiaalia. EteläAmerikka Rauten merkittävimmät kilpailijat EteläAmerikassa ovat paikallisia laitevalmistajia. Myös eurooppalaiset ja amerikkalaiset kilpailijat toimivat alueella. Rauten tavoitteena on säilyttää johtava asemansa uuden kapasiteetin rakentamisessa ja saada uusia asiakkuuksia pienten ja keskisuurten vanerinvalmistajien modernisointija kehityshankkeissa. VANERINTUOTANNON KEHITYS ALUEITTAIN (miljoonaa kuutiota) 2005 50 40 30 20 10 2010 2011 Chilessä vanerintuotannon hyvä kannattavuus luo uskoa kasvulle seuraavan vuosikymmenen aikana. Vanerintuotantoon sopivien istutusmetsien varaan rakennetaan uutta tuotantoa. Isoille chileläisille metsäteollisuusyrityksille vanerinvalmistus on tärkeä osa puun optimaalisen käytön hallintaa. Chilessä myös vanerin kulutus on kasvussa. Valtaosa vanerista viedään kuitenkin edelleen Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Maan suurimmat vanerinvalmistajat ­ kuten Arauco ja CMPC ­ ovat Rauten asiakkaita. Brasilia on Etelä-Amerikan suurin vanerinvalmistaja, mutta on menestynyt alalla Chileä heikommin. Käytetty teknologia on vanhentunutta, sillä tuonnin esteet ja paikallisten konevalmistajien rahoitustuet ovat heikentäneet vaneriteollisuuden kilpailukykyä ja rajoittaneet investointeja teknologian uudistamiseen. Myöskään raaka-ainevarat eivät ole yhtä korkealaatuisia kuin Chilessä. Brasilialaisen vanerin tärkein vientikohde on Eurooppa, mutta kotimainen kysyntä on lisääntynyt talouskasvun myötä. Vanerinvalmistuksen uskotaan jatkossa keskittyvän, mutta kokonaistuotannon säilyvän nykytasolla. pohjois-amerikka on maailman toiseksi suurin vanerinvalmistaja ja maailman suurin LVL:n tuottaja. Puutuoteteollisuus on alueella keskittynyttä. Viisi suurinta yhtiötä tuottaa 65 prosenttia vanerista ja 85 prosenttia LVL:stä. Kysyntää ohjaa pääasiassa Yhdysvaltojen talous, erityisesti asuntorakentaminen. Vuosikymmenessä vanerintuotannon määrä on puolittunut noin 11 miljoonaan kuutiometriin. Vanerintuotantoon myös investoidaan vähän, ja investoinnit kohdistuvat lähinnä modernisointihankkeisiin. Vanerin ja LVL:n kulutuksen ja tuotannon arvioidaan kasvavan vasta, kun talouskasvu käynnistyy ja asuntorakentaminen elpyy. Paikallisilla laitevalmistajilla on vankka asema markkinoilla. Kilpailu vähistä investoinneista on kovaa myös pienten ja erikoistuneiden paikallisten toimijoiden kanssa. Rautelle kasvumahdollisuuksia tarjoavat nykyisen konekannan modernisointi ja automaatioosaaminen. PohjoisAmerikka 0 EMEA APAC NAM CIS LAM 54 % 18 % 13 % 6% 5% 4% VANERINTUOTANTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2011 Kokonaistuotanto 84,2 miljoonaa kuutiota Kiina APAC NAM EMEA LAM CIS Lähde: Indufor >> lue lisää markkinoista rauten kotisivulta: www.raute.com Lähde: Indufor Kiina r au t e 2 012 15 Kommentti lars-göran sandberg · toimitusjohtaja · timwood "Puutuoteteollisuudella positiiviset näkymät" puutuotetoimialan muutostrendit, kuten lisääntyvä ympäristötietoisuus, kehittyvien markkinoiden kasvu ja puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yhtiöille. ­ Puutuotteiden asema ja markkinanäkymät metsäteollisuudessa ovat vahvoja verrattuna esimerkiksi paperiteollisuuteen, kertoo metsäteollisuuden konsulttiyhtiö Timwoodin toimitusjohtaja Lars-Göran Sandberg. Ympäristötietoisuuden ja ekologisuusvaatimusten lisääntyminen kasvattaa puun ja puutuotteiden suosiota rakentamisen raaka-aineena. Puun ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden rakennusmateriaalien, kun otetaan huomioon rakennusten koko elinkaaren aikainen vaikutus esimerkiksi energiankulutukseen, ilmastonmuutokseen ja päästöihin. Tu o li: Ar te k 16 r au t e 2 012 Info Markkinoiden kasvua on odotettavissa erityisesti Kiinassa, jossa on runsaasti tarvetta uusille asunnoille muuttovirran suuntautuessa maaseudulta kaupunkeihin. Myös Yhdysvalloissa, jossa asuintalot ovat perinteisesti puurunkoisia, asuntomarkkinat ovat elpymässä taantuman jälkeen. Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet asuntojen remontointi ja sisustaminen ovat lisäksi osaltaan lisänneet viilupintaisten tuotteiden sekä vanerin käyttöä. ­ Puuta voitaisiin kuitenkin käyttää nykyistä enemmänkin rakentamisessa. Kasvupotentiaalia on erityisesti asuintaloja suuremmissa rakennusprojekteissa. Päättäjät pitäisi vain saada vakuuttuneiksi puurakentamisen eduista esimerkiksi tuomalla aktiivisesti esiin puurakentamisen ekologisuutta ja taloudellisuutta, Sandberg toteaa. kehittyvät markkinat kasvattavat osuuttaan Puutuotteilla käydään jo nyt runsaasti kansainvälistä kauppaa, ja sen uskotaan lisääntyvän jatkossa entisestään. Kehittyvien markkinoiden osuus kasvaa jatkuvasti. ­ Uskon, että kysynnän painopiste on siirtynyt pysyvästi Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta kehittyville markkinoille, joiden elintaso on nousussa ja joissa rakentaminen lisääntyy. Erityisesti Kiina on merkittävä markkina-alue: vuonna 2011 maassa tuotettiin 60 prosenttia koko maailman vanerista ja yli 50 prosenttia MDF:stä. Valtavasta volyymista huolimatta Kiinan markkinoilla on myös suuria haasteita puutuoteteknologian toimittajan näkökulmasta. Merkittävimpiä haasteita ovat raaka-aineen saatavuus ja laatu sekä kehittymättömästä tuotantoteknologiasta johtuva lopputuotteen laatu. Kehittyvillä markkinoilla toimittaessa onkin tärkeää huomioida paikallisen teollisuuden investointikyky ja suhteuttaa toiminta vallitseviin olosuhteisiin. asiakkaat kaipaavat yhä valmiimpia tuotteita Puutuoteteollisuuden asiakasyritykset haluavat yhä valmiimpia ja heidän tarpeisiinsa räätälöityjä tuotteita. Puutuotteita valmistetaan entistä suuremmissa tuotantolaitoksissa, mikä asettaa vaatimuksia kustannustehokkuudelle ja tehokkaalle raaka-aineen käytölle. ­ Parhaiten pärjäävät yritykset, jotka voivat toiminnallaan säästää asiakkaan kustannuksia, Sandberg kertoo. Sandberg pitää Rauten tulevaisuuden näkymiä hyvänä. Sekä vaneri- että LVL-teollisuus ovat hyvin vakiintuneita. Sahatavaran hinta vaihtelee tyypillisesti voimakkaasti niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin. Tämä tekee hintatasoltaan ja laadultaan vakaammasta LVL:stä houkuttelevamman vaihtoehdon ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. ­ Rauten kannalta tulevaisuus näyttää mielestäni erittäin positiiviselta. timwood aB · metsäteollisuuden konsulttiyhtiö · asiakkaina muun muassa metsä- ja puutuoteteollisuuden yrityksiä, alan sijoittajia sekä bioenergian tuottajia ja asiakkaita · perustettu vuonna 1978 · päätoimipaikka tukholma, ruotsi, toimipiste myös seattlessa, usa:ssa r au t e 2 012 17 luotettavaa teknologiaa erilaisiin tarpeisiin Pro tarjoaa asiakkaalle teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa. Select mahdollistaa asiakkaalle erilaisia valintoja ja tuotannon joustavuutta. Smart tarjoaa asiakkaalle alan uusimman ja tehokkaimman huipputeknologian. rautepro-ratkaisut tarjoavat teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa. RautePro on ratkaisu erityisesti kehittyville markkinoille ja asiakkaille, jotka valmistavat rakentamisessa, huonekaluissa ja logistiikassa käytettäviä peruslevyjä. Tuotantokoneilta ei vaadita suurta joustavuutta, minkä johdosta investoinnit ovat kohtuullisia. Tyypillinen RauteProtuote on peruskone tai -linja, joka sisältää erilliset automaattiset toiminnot ja usein lisäksi mahdollisuuden koneen myöhempään modernisointiin. rauteseleCt-ratkaisut on suunniteltu asiakkaille, joiden tavoitteena on korkea tuotteiden laatuluokitus, tuotannon joustavuus ja tehokas raaka-aineen käyttö. RauteSelect sopii asiakkaalle, jonka tuotannon kapasiteetti on 20 000­60 000 kuutiota vuodessa, ja joka käyttää useampia puulajeja raaka-aineena ja valmistaa useita levykokoja samassa tuotantolinjassa. RauteSelectratkaisuihin voidaan myöhemmin lisätä uusia ominaisuuksia, ja modernisoimalla niitä voidaan kehittää RauteSmart-tasolle. RauteSelect-ratkaisuja ovat esimerkiksi puoliautomaattiset ladontalinjat, joissa viilunkäsittely lukuun ottamatta lopullista paikoitusta on automatisoitu. rautesmart edustaa alan uusinta ja tehokkainta huipputeknologiaa. RauteSmart-asiakas tuottaa suuria määriä lopputuotetta ja myös hyödyntää uusinta automaatiota sekä tunnistus- ja mittausteknologiaa tehokkaasti. Investointia on mahdollista ylläpitää modernisoimalla ja lisäämällä siihen Rauten uusimmat tuotekehityksen tulokset. Rauten lippulaivatuote on RauteSmart-viilusorvi, jonka sorvausnopeus voi olla jopa lähes 400 metriä viilumattoa minuutissa. 18 r au t e 2 012 tuotekehitys asiakkaan prosessin tukena Info tuotekehityksen tavoitteena on auttaa asiakasta parantamaan kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. Raute panostaa tuotekehitykseen noin 3­4 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitys on olemassa olevien koneiden ja palveluiden parantamista tai kokonaan uusien tuotteiden ja tuotantokonseptien kehittämistä. Uusilla tuotteilla ja palveluilla ratkaistaan asiakastarpeita, jotka liittyvät puun käytön tehostamiseen, liiman ja lisäaineiden kulutuksen vähentämiseen, energian ja työvoimakulujen säästämiseen sekä lopputuotteen laadun parantamiseen. Uudet teknologiat testataan yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotanto-olosuhteissa. Uusia ratkaisuja kehitetään myös kehittyvien markkinoiden tarpeisiin. Tuotekehityshankkeissa kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, huollon ennustettavuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä lopputuotteiden ja niiden valmistuksen ympäristöystävällisyyteen. Viime vuosina Raute on panostanut kehityshankkeisiin, joilla asiakas pystyy tehostamaan tuotantoaan ilman mittavia investointeja ja joilla on nopea takaisinmaksuaika. Teknologia- ja automaatioratkaisut tuotteistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti myös jo asennetun konekannan modernisoinneissa. esimerkkejä vuoden 2012 innovaatioista automaattinen viilunpaikkauslinja p2 · parempi paikkauksen laatu ja erittäin hyvä paikan pysyvyys · vapaasti valittavissa oleva paikan muoto · huolto mahdollista ilman erikoistyökaluja · lisää viilun paikkauskapasiteettia rautepro-ladontalinja · juovaliimaus parantaa toiminnallisuutta ja lisää liimauskapasiteettia · vähentää liiman kulutusta merkittävästi telalevitykseen verrattuna · liiman levitys hyvin tasainen eri lämpötiloissa · liimauksen aiheuttama hävikki vähenee noin puoleen mva-kosteusmittari · koko kosteusalueen kattava, erittäin tarkka kosteuden mittaus · automaattinen muuttuvien ympäristöolosuhteiden kompensointi · kuivauksessa viilujen tehokas lajittelu mahdollistaa korkeamman loppukosteuden ja parantaa vanerin laatua r au t e 2 012 19 vanerin laatu ja prosessin hallinta tukinkäsittely tukinkäsittelyosastolla tukit haudotaan, kuoritaan ja katkaistaan pölleiksi, jotka siirtyvät sorvauslinjalle. haudonnan lämpötilalla vaikutetaan sorvattavan viilun laatuun. sorvaus sorvauslinjalla pöllit sorvataan viilumatoksi. viilumatto leikataan arkeiksi ja ns. jonteiksi eli vajaakokoisiksi arkeiksi. arkit lajitellaan koon ja kosteuden mukaan kuivaamisen nopeuttamiseksi. kuivaus kuivauslinjassa viilut kuivataan ja lajitellaan koon, teknisen ja visuaalisen laadun, kosteuden ja lujuuden mukaan. osa kuivatuista viiluista on valmis ladontaa varten, mutta osa, yleensä yli puolet, vaatii jatkojalostusta ennen kuin sitä voidaan käyttää vaneriin. viilunkäsittely lyhyet viilut jatketaan tarvittaessa pidemmiksi arkeiksi. kapeat tai vikoja sisältävät viilut saumataan leveämmiksi arkeiksi kulloinkin valmistettavan vanerin mittojen mukaan. oksaisien arkkien ulkonäköä parannetaan paikkaamalla, jolloin niitä voidaan käyttää vanerin pintaviiluna. oksattomia ja virheettömiä kapeita viilunkappaleita voidaan käyttää myös pintaviiluna, kun ne saumataan isoiksi arkeiksi. 20 r au t e 2 012 ladonta valmistellut viilut syötetään vanerin rakenteen mukaisessa järjestyksessä liimoituslaitteen läpi ja ladotaan pinkaksi. liiman määrä vaikuttaa merkittävästi sekä vanerin laatuun että kustannuksiin. puristus ladelmapinkat puristetaan kylminä esipuristimessa. esipuristetut levyaihiot syötetään moniväliseen kuumapuristimeen, jossa liima kovettuu. yksi levy syötetään kuhunkin väliin ja puristetaan korkeassa paineessa ja lämmössä vanerilevyiksi. levynkäsittely puristetut levyt viimeistellään kittaamalla viat, sahaamalla reunat suoriksi sekä hiomalla pinnat sileiksi ja levynpaksuus vaadittuun toleranssiin. tämän jälkeen levyt loppulajitellaan ja pakataan kuljetusta varten. jatkokäsittelyssä levyjen pintaan voidaan puristaa käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia pinnoitteita, tai levyjä voidaan sahata erikoismittoihin. vaneri vaneri on liimoitetuista ja ristikkäin ladotuista viiluista kuumapuristettu levy. vanerilla on vankka asema käyttökohteissa, joissa levyltä vaaditaan rakenteellista lujuutta ja kosteuden kestävyyttä, iskunkestävyyttä tai näyttävää ulkoasua. vaneria käytetään erityisesti rakentamisessa, huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. r au t e 2 012 21 suuren projektin toteutus asiakkaan tarve selvitetään asiakkaan tavoitteet. autetaan asiakasta kannattavuuslaskelmissa ja tuetaan investointipäätöksissä esimerkiksi markkinatutkimusten avulla. tarvittaessa tehdään testejä asiakkaan raaka-aineella. tarjotaan asiakkaan tarpeeseen sopivat ratkaisut. neuvotteluvaihe kestää muutamasta kuukaudesta jopa muutamaan vuoteen. uusi tilaus tilaus astuu voimaan kauppasopimuksen ehtojen mukaan, tyypillisesti ennakkomaksusta ja remburssista. toimitusaika alkaa. nimetään projektipäällikkö ja projekti tiimiin vastuulliset henkilöt: suunnittelu laaditaan linjan toimintakuvaus, joka on tärkeä lähtötieto suunnittelulle. määritellään asiakaskohtaiset muutostarpeet koneisiin ja laitteisiin. laaditaan toimitukseen kuuluvien koneiden ja laitteiden piirustukset ja osaluettelot, automaatiosuunnitelmat ja -ohjelmat sekä käyttöja huolto-ohjeet. laaditaan asiakkaan koulutuksessa tarvittava aineisto. tuotanto hankitaan koneissa ja laitteissa tarvittavat materiaalit. raute valmistaa osan kokonaisuudesta itse ja tilaa osan yhteistyökumppaneilta. raute vastaa koneiden ja laitteiden kokoonpanosta ja sähköistyksestä. · mekaniikan pääsuunnittelija · automaation pääsuunnittelija · valmistussuunnittelija · ostaja · asennuksesta ja käyttöönotosta vastaava. vahvistetaan toteutukselle budjetti ja aikataulut. laaditaan koko projektin toteutuksen tuotantosuunnitelma. 2­4 kk 2 kk 2 kk rauten suuren projektin läpivienti sisältää monia vaiheita. 22 r au t e 2 012 1­2 kk koekäyttö koeajetaan avainkoneet asiakkaan raaka-aineilla. esitellään koneet asiakkaan henkilöstölle ja annetaan koulutusta. 1­3 kk ylläpito raute vastaa koneiden ja laitteiden huollosta ja varaosista. 1­2 kk huoltosopimuksen piiriin kuuluvia koneita ja laitteita huolletaan säännöllisesti. kuljetus ja asennus koneet ja laitteet pakataan kontteihin kuljetusta varten. käyntiinajo koneet ajetaan käyntiin paikallisilla raaka-aineilla tuotantoolosuhteissa. asiakkaan henkilökunta koulutetaan. suoritetaan turvallisuuskatselmus sekä kapasiteetti- ja laatutestit. takuuaika alkaa. 2­5 kk kontit laivataan ja kuljetetaan asennuspaikalle. asiakkaan asentajat asentavat koneet rauten asiantuntijoiden ohjauksessa. raute valvoo asennuksen. r au t e 2 012 23 henkilöstö luo onnistumisen edellytykset asiakastyö projektityö esimiestyö särmää toimintakulttuuria viestintä rautessa pyritään jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. vuoden 2012 aikana käynnistettiin kokonaisvaltainen muutoshanke rauten toimintatavan ja kulttuurin kehittämiseksi sekä henkilöstön entistä vahvemmaksi sitoutumiseksi asiakaslupaukseen sekä tuotteiden, palveluiden ja toiminnan laatuun. tavoitteena on kehittää toimintaa viiden painopiste alueen mukaisesti. henkilöstöjohtamista koskevia hankkeita ovat esimiestyön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. muita osa-alueita ovat asiakastyö, projektityö ja viestintä. särmä-hankkeessa on mukana koko rauten henkilöstö. hanke jatkuu vuonna 2013. työyhteisötaidot 24 r au t e 2 012 Info menestyksennälkäinen ja tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö luo Rautelle onnistumisen edellytykset. Henkilöstöjohtamisen päätavoite on tukea strategian toteutumista ja kilpailukykyä varmistamalla riittävä osaaminen. Henkilöstöjohtamista ohjaa neljä periaatetta: yhteistyö ja osallistuminen, avoimuus ja keskustelu, hyvä esimies-alaistoiminta sekä jatkuva kehittyminen. HENKILÖSTÖ MAANTIETEELLISESTI henkilöstö vuonna 2012 · konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 488 henkilöä. · kokonaisvaihtuvuus oli 14,4 prosenttia. · henkilöstöstä 73 % työskenteli projekti toimituksiin liittyvissä tehtävissä, 9 % teknologiapalveluissa, 8 % myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja 10 % johdon ja hallinnon tehtävissä. rauten tavoitteena on olla haluttu työpaikka, jossa osaavat ihmiset saavuttavat yhdessä hyviä tuloksia. Suomi Kiina Pohjois-Amerikka Muut 73,1 % 11,8 % 11,0 % 4,1 % HENKILÖSTÖN KOULUTUS Henkilöstöstrategian toteutumista arvioidaan säännöllisesti kehityskeskustelujen sekä henkilöstökyselyjen avulla. Samalla varmistetaan, että henkilöstö ymmärtää yhteyden oman tehtävänsä ja Rauten strategian sekä tavoitteiden välillä. haastavia työtehtäviä suomessa ja ulkomailla Rauten tuote- ja palveluratkaisut sekä maailmanlaajuinen projektitoiminta tarjoavat monipuolisia tehtäviä osaajille Suomessa ja maailmalla. Henkilöstö muodostuukin useiden eri ammattiryhmien edustajista. Suurin ryhmä on mekaniikka- ja automaatiosuunnittelijat, jotka työskentelevät toimitusten tai tuotekehityksen parissa sekä linjojen käyttöönottotehtävissä eri puolilla maailmaa. >> HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE < 30 vuotta 31­40 vuotta 41­50 vuotta 51­60 vuotta > 60 vuotta 15,7 % 26,1 % 23,4 % 25,7 % 9,1 % Ammattikoulu Opisto Korkeakoulu Peruskoulu 28,2 % 26,9 % 12,6 % 9,5 % Ammattikorkeakoulu 22,8 % r au t e 2 012 25 Info Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Rauteen tarvitaan jatkossakin sekä uusia osaajia että kokeneita puutuotetoimialan ja -teknologian ammattilaisia, jotka ymmärtävät asiakkaiden tarpeita. Työssä menestyminen vaatii paitsi teknologista osaamista myös sosiaalisia kykyjä ja kielitaitoa. asiakkaan tarpeet määrittävät suunnan osaamisen kehittämiselle Rautessa pyritään jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Asiakkaiden tarpeet määrittelevät henkilöstön kehittämisen suunnan niin asiakaspalvelussa kuin teknologia- ja tukitoiminnoissa. Osaamisen kehittämisen painopistealueet määritellään strategian tunnistettujen osaamistarpeiden mukaisesti. Hyvistä suorituksista palkitaan. Konsernin tuloksen lisäksi henkilökohtaiseen tulospalkkioon vaikuttaa myös onnistuminen oman ryhmän tavoitteissa. Raute panostaa henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja sitouttamiseen. Työterveyshuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. henkilöstön kehittäminen vuonna 2012 · henkilöstön kehittämisen painopiste uusien työntekijöiden rekrytoinnissa - paikallisia palveluresursseja vahvistettu muun muassa suomessa, venäjällä sekä latviassa - latviaan avattu varaosatoimituksiin keskittyvä toimipiste · korkean tilauskannan johdosta ennätysmäärä määräaikaisia työntekijöitä ja vuokratyövoimaa · koulutuksia tunnistettujen tarpeiden mukaisesti · hyvä työpaikka -hanke yksi merkittävimmistä vuoden aikana käynnistyneistä työhyvinvointia tukevista ohjelmista - tavoitteena tukea strategiaa ja varmistaa, että raute on haluttu työpaikka tulevaisuudessakin sekä luoda rautelle työhyvinvoinnin toimintamalli - projekti jatkuu vuonna 2013 osana särmä-hanketta, jonka tavoitteena on henkilöstön entistä vahvempi sitoutuminen rauten asiakaslupaukseen sekä tuotteiden, palveluiden ja toiminnan laatuun 26 r au t e 2 012 ympäristön huomioivaa tuotantoa Info ympäristömyötäisemmän puutuotteiden tuotannon mahdollistaminen on Rauten tärkein ympäristöteko. Tehostamalla raaka-aineen käyttöä, pienentämällä energiankulutusta ja vähentämällä lisäaineiden, erityisesti liiman käyttöä Raute kiinnittää huomiota keskeisiin puutuoteteollisuuden ympäristövaikutuksiin ja auttaa asiakkaitaan toimimaan ympäristömyötäisemmin. Automaatiolla parannetaan myös työturvallisuutta ja ergonomiaa. Rauten oman toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät tehdasalueiden jätehuoltoon, energiankäyttöön, kemikaalien hallintaan ja turvallisuuteen. Rauten tavoitteena on vähentää oman toiminnan epäsuotuisia ympäristövaikutuksia, luoda jatkuvasti parantuva työympäristö sekä löytää tehokkaimmat ja laadukkaimmat tavat valmistaa tuotteita ja tuottaa palveluja. Raute on sitoutunut Teknologiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimuksen tavoitteeseen yhdeksän prosentin energiansäästöstä vuoteen 2016 mennessä. Raute hallinnoi toimintansa ympäristöriskejä ympäristö- ja toimintajärjestelmien avulla. Rauten Nastolan ja Jyväskylän yksiköiden laatu- ja ympäristöjärjestelmät on ISO-sertifioitu. Laajan yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston toimintaa ja eettisiä periaatteita arvioidaan yhtenäisten kriteerien mukaan ympäri maailman. ympäristövaikutukset vuonna 2012 vuoden 2012 aikana rautella tehtiin energia-analyysi, jonka pohjalta saatiin uusia energiatehokkuuden investointiehdotuksia vuodelle 2013. toimenpiteet kohdistuvat sähkön ja lämmitysenergian kulutuksen vähentämiseen parantamalla valaistuksen ja ilmanvaihdon energiatehokkuutta. tuotannon määrän kasvu näkyy ympäristövaikutuksissa. ympäristövaikutukset nastolassa 2012 2011 vOC-päästöt sähkönkulutus Lämmönkulutus vedenkulutus Kokonaisjätemäärä (sis. kierrätysmetallin) Kierrätysaste © Science Photo Library/Skoy < 5 000 kg 3,40 gwh 4,12 gwh 2 950 m3 645 t 88 % < 5 000 kg 3,24 GWh 3,76 GWh 2 550 m3 545 t 89 % rauten tavoitteena on vähentää oman toiminnan epäsuotuisia ympäristövaikutuksia, luoda jatkuvasti parantuva työympäristö sekä löytää tehokkaimmat ja laadukkaimmat tavat valmistaa tuotteita ja tuottaa palveluja. r au t e 2 012 27 liiketoimintakatsaus 2012 vuonna 2012 maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehitykseen liittyvää epävarmuutta pitivät yllä eräiden Euroopan maiden velkaantumiseen ja euron tulevaisuuteen liittyvät uhat sekä pelko Aasian maiden talouskasvun hidastumisesta. epävarmuus heijastui vaneri- ja lvl-teollisuuden investointeihin Rauten asiakaskunnan osalta markkinatilanne jatkui epävarmana useilla markkina-alueilla. Vaneri- ja LVL-teollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä markkinaosuuksien säilyttämiseksi jäivät alhaiselle tasolle. Isoja tehdaslaajuisia hankkeita käynnistyi vuonna 2012 kaksi. Tammikuun alussa tulipalossa tuhoutunut vaneritehdas Chilessä rakennetaan uudelleen, ja Saksaan rakennetaan LVL-tehdas, joka käyttää pääraaka-aineenaan pyökkiä. Raute toimittaa pääkoneet molempiin hankkeisiin. Pääosalla Rauten asiakaskunnasta tuotantolaitokset toimivat hyvällä käyttöasteella, mikä piti yllä hyvää kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntää. Myös vaikeasta markkinatilanteesta kärsivässä Pohjois-Amerikassa teknologiapalveluiden kysyntä kehittyi positiiviseen suuntaan. kauppa vaneritehtaan koneista Chileen syntyi kuukaudessa Rauten uudet tilaukset vuonna 2012 olivat yhteensä 116 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 51 prosenttia. Projektiliiketoiminnalle tyypillinen uusien tilausten osuuksien voimakas vaihtelu näkyi eri markkina-alueiden välillä. Uusissa tilauksissa mitattuna suurimmaksi markkina-alueeksi nousi Etelä-Amerikka. Helmikuun alussa astui voimaan Rauten historian suurin, yhteensä yli 50 miljoonan euron arvoinen tilauskokonaisuus vaneritehtaan koneista ja laitteista Chileen tulipalossa tuhoutuneen tehtaan uudelleenrakentamishankkeeseen. Tilauksen saaminen hyvin nopealla aikataululla tulipalon jälkeen on vahva osoitus luottamuksellisesta asiakassuhteesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Euroopan osuus uusista tilauksista kasvoi. Merkittävin kauppa vuonna 2012 oli heinäkuussa voimaan astunut 14 miljoonan euron tilaus LVLtehtaan koneista Saksaan. Venäjän ja Aasian osalta uudet tilaukset jäivät alhaiselle tasolle. Teknologiapalveluissa uudet tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla. Modernisointihankkeiden määrä laski erityisesti Venäjällä. Varaosissa ja huoltopalveluissa liikevaihto kasvoi 10 pro- senttia edellisestä vuodesta heijastellen tuotantolaitosten hyvää kapasiteetin käyttöastetta. toimituskyky osoitettiin kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä Rauten kasvu liikevaihdolla mitattuna oli 36 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävät yksittäiset isot tilauskokonaisuudet. Teknologiapalveluissa kasvu oli 4 prosenttia. Loppuvuoteen painottuneen tilauskannan toimitukset osoittivat, että Rauten toimituskyky on säilynyt lamavuosien yli hyvänä. Tilauskannan ajoituksesta johtuen liikevaihto painottui kolmanteen ja neljänteen vuosineljännekseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen 15 miljoonan euron liikevaihdosta noustiin loppuvuotta kohti viimeisen vuosineljänneksen lähes 34 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvun mahdollistivat oman henkilöstön vahva sitoutuminen asiakaslupauksiin toimitusajoista, määräaikaiset lisäresurssit sekä yhteistyökumppaniverkosto. Kannattavuus parani loppuvuotta kohti liikevaihdon kasvun myötä. 28 r au t e 2 012 vuonna 2012 rauten liikevaihto oli 101,3 miljoonaa euroa. liikevaihto kasvoi 36 prosenttia edellisestä vuodesta. liikevaihdosta 72 prosenttia kertyi projektitoimituksista ja 28 prosenttia teknologiapalveluista. strategialähtöinen kehittäminen jatkui Tuotekehityksessä panostettiin edelleen uusimman vanerin ja LVL:n valmistusteknologian sekä näitä tukevan automaation ja instrumentoinnin, erityisesti konenäön sovellutusten, jatkuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Lisäksi jatkettiin kehittyville markkinoille kohdistettujen tuotteiden kehittämistä. Teknologiapalvelujen palvelukyvyn parantamiseksi perustettiin huoltopalvelukeskus Latviaan, jossa Rautella on merkittävä asiakaskeskittymä. Tuotannon ja toimituskyvyn kehittämisessä suurin hanke oli Kiinan tehtaan muutto suurempiin toimitiloihin vuoden lopussa. Omaa tuotantokapasiteettia kasvattamalla voidaan aikaisempaa paremmin hallita Kiinassa valmistettavien komponenttien ja laitteiden laatua ja toimitusaikaa. Suurimmat yksittäiset investoinnit kohdistuivat teknologiahankintaan ja tuotekehitykseen sekä Kiinan uusiin tehdastiloihin liittyviin hankintoihin. r au t e 2 012 29 vuosi 2012 lyhyesti liiketoimintaympäristö ja kysyntä · Epävarmuus maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehityksestä jatkui läpi vuoden. · Puutuoteteollisuuden markkinanäkymät olivat epävarmat useilla markkina-alueilla. - Perusparannusinvestoinnit alhaisella tasolla. · Puutuoteteollisuuden käyttöasteet pysyneet hyvinä. - Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla. raute · Liikevaihtoa kasvattivat merkittävät tilauskokonaisuudet. - Kaksi merkittävää uutta tilauskokonaisuutta Chileen ja Saksaan. · Teknologiapalvelut pysyi edellisen vuoden tasolla. - Modernisointien määrä laski, erityisesti Venäjällä. - Varaosat ja huoltopalvelut kasvoivat 10 prosenttia. · Kannattavuutta paransivat liikevaihdon kasvu ja aikaisempien vuosien sopeutusten seurauksena keventynyt kustannusrakenne. · Toimituskyky säilynyt hyvänä laman yli. avainlukuja 2012 2011 Liikevaihto, Me Muutos, % viennin osuus, Me Liiketulos, Me Tulos ennen veroja, Me rOi, % rOe, % Omavaraisuusaste, % Tilauskanta, Me uudet tilaukset, Me Tulos/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa Osinko/osake, euroa Osinko/tulos, % Henkilöstö 31.12. Henkilöstö, keskimäärin *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. 101,3 36,3 95,1 5,0 4,8 15,0 13,1 48,0 50 116 0,75 6,03 0,50* 66,4* 503 488 74,3 18,2 65,4 -0,7 -1,1 -0,1 -4,7 46,9 36 77 -0,27 5,51 0,30 -109,7 464 475 LIIKEVAIHTO miljoonaa euroa LIIKETULOS miljoonaa euroa OSAKEKOHTAINEN TULOS JA OSINKO euroa 120 100 80 60 40 20 0 08 09 10 11 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 08 09 10 11 12 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 08 Tulos per osake 09 10 11 12 * 30 Osinko r au t e 2 012 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle tilinpäätöstiivistelmä 1 000 euroa tuloslaskelma konserni (iFrs) 1.1.­31.12.2012 1.1.­31.12.2011 emoyhtiö (Fas) 1.1.­31.12.2012 1.1.­31.12.2011 UUDET TILAUKSET miljoonaa euroa liikevaihto valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut yhteensä liiketulos rahoitustuotot ja -kulut tulos ennen veroja satunnaiset erät (Fas) Tilinpäätössiirrot (Fas) Tuloverot tilikauden tulos tase 101 273 500 1 423 -98 165 5 031 -256 4 775 -1 759 3 016 31.12.2012 74 323 -184 168 -75 045 -738 -388 -1 126 30 -1 095 31.12.2011 92 933 -570 1 553 -87 955 5 960 -1 520 4 440 -1 621 2 818 31.12.2012 64 444 -106 267 -64 637 -32 -247 -280 18 41 76 -145 31.12.2011 120 100 80 60 40 20 0 08 09 10 11 12 varat pitkäaikaiset varat (iFrs)/pysyvät vastaavat (Fas) Lyhytaikaiset varat (iFrs)/vaihtuvat vastaavat (Fas) varat yhteensä oma pääoma ja velat Oma pääoma yhteensä velat yhteensä oma pääoma ja velat yhteensä rahavirta 11 944 51 143 63 087 12 598 40 067 52 666 9 342 49 548 58 890 8 487 40 898 49 385 Teknologiapalvelut Projektitoimitukset TILAUSKANTA VUODEN LOPUSSA miljoonaa euroa 24 141 38 946 63 087 1.1.­31.12.2012 22 069 30 597 52 666 1.1.­31.12.2011 22 504 36 386 58 890 1.1.­31.12.2012 20 887 28 498 49 385 1.1.­31.12.2011 50 40 30 20 10 0 08 09 10 11 12 Liiketoiminnan rahavirta investointien rahavirta rahoituksen rahavirta rahavarojen muutos yhteensä 1 938 -2 895 -5 201 -6 159 2 531 -1 748 846 1 629 461 -1 820 -5 121 -6 481 6 061 -1 482 -382 4 198 Täydellinen laaja tuloslaskelma ja tase on esitetty tilinpäätöksessä, joka on julkaistu erillisenä sähköisenä julkaisuna rauten internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. r au t e 2 012 31 taloudellinen kehitys 1 000 euroa 2012 2011 2010 2009 2008 OMAVARAISUUSASTE JA GEARING % Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % viennin osuus % liikevaihdosta Liiketulos % liikevaihdosta Tulos ennen veroja % liikevaihdosta Tilikauden tulos % liikevaihdosta sijoitetun pääoman tuotto (rOi), % Oman pääoman tuotto (rOe), % Taseen loppusumma Korottomat velat Korolliset nettovelat % liikevaihdosta Omavaraisuusaste, % Gearing, % Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Tilauskanta, Me uudet tilaukset, Me Henkilöstö 31.12. Henkilöstö, tehollinen keskimäärin Henkilöstö, keskimäärin 101 273 36,3 95 099 93,9 5 031 5,0 4 775 4,7 3 016 3,0 15,0 13,1 63 087 27 235 -8 087 -8,0 48,0 -33,5 3 529 3,5 2 516 2,5 50 116 503 480 488 74 323 18,2 65 432 88,0 -738 -1,0 -1 126 -1,5 -1 095 -1,5 -0,1 -4,7 52 666 15 320 -10 397 -14,0 46,9 -47,1 1 885 2,5 2 020 2,7 36 77 464 457 475 62 867 71,6 57 773 91,9 1 311 2,1 1 122 1,8 1 158 1,8 5,1 4,9 53 034 14 368 -9 651 -15,4 50,7 -39,8 2 224 3,5 1 849 2,9 33 72 495 438 512 36 638 -62,8 30 466 83,2 -9 695 -26,5 -9 890 -27,0 -8 141 -22,2 -21,6 -28,4 57 387 15 801 -9 366 -25,6 46,0 -40,6 1 095 3,0 2 470 6,7 22 35 524 419 542 98 466 -11,1 82 666 84,0 6 341 6,4 6 880 7,0 4 723 4,8 19,4 14,0 60 180 15 402 -10 653 -10,8 60,5 -31,0 3 242 3,3 4 375 4,4 24 67 573 569 585 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 08 09 10 11 12 Omavaraisuusaste Gearing SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO JA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO, % 30 20 10 0 -10 -20 -30 08 09 10 11 12 Sijoitetun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto 32 r au t e 2 012 osakekohtaiset tunnusluvut 2012 2011 2010 2009 2008 INVESTOINNIT Tulos/osake (eps), euroa Oma pääoma/osake, euroa Osinko/osake, euroa Osinko/tulos, % efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (p/e) kurssikehitys (a-sarjan osakkeet) Tilikauden alin kurssi, euroa Tilikauden ylin kurssi, euroa Tilikauden keskikurssi, euroa Kurssi tilikauden lopussa, euroa Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** osakkeiden vaihdon kehitys (a-sarjan osakkeet) Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl Osuus a-sarjan osakkeiden määrästä, % osakkeiden kokonaismäärä Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 0,75 6,03 0,50* 66,4* 5,6* 11,95 -0,27 5,51 0,30 -109,7 4,8 -22,67 0,29 6,05 0,30 103,8 3,1 33,55 -2,03 5,76 0,00 0,0 0,0 -3,67 1,18 8,57 0,70 59,4 10,9 5,43 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 6,18 9,24 8,22 9,00 36 043 6,05 11,55 8,57 6,20 24 829 7,24 10,10 8,21 9,70 38 846 6,50 8,90 7,29 7,47 29 916 6,24 15,20 12,37 6,40 25 630 1,0 0,5 0 08 % liikevaihdosta miljoonaa euroa 09 10 11 12 302 10,0 522 17,3 646 21,4 455 15,1 393 13,0 LIIKETOIMINNAN RAHAVAROJEN MUUTOS miljoonaa euroa 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 003 183 4 004 758 4 004 758 4 004 758 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 08 09 10 11 12 Tunnuslukuja laskettaessa on huomioitu laskennallisen verovelan määrä. *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. r au t e 2 012 33 hallinnointi raute-konsernin toiminta perustuu voimassaolevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien sekä eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen. Emoyhtiö Raute Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Raute Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on antanut lisäksi yhtiölle hallintoohjeen. Raute noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Raute poikkeaa suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yhtiön hallinto-ohjeen mukaisesti yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, joka on merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää poikkeamista perusteltuna ottaen huomioon yhtiön omistusrakenteen ja mahdollisuuden huomioida merkittävien osakkeenomistajatahojen odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan valmisteluvaiheessa. Raute poikkeaa suosituksesta 9 (Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys) siten, että yhtiön hallitukseen ei kuulu molempia sukupuolia. Osakkaat esittivät ja varsinainen yhtiökokous valitsi 16.4.2012 hallituksen jäseniksi miehistä koostuvan henkilöryhmän. Raute Oyj on laatinut selvityksen hallinnointija ohjausjärjestelmästä koodin suosituksen 54 perusteella sekä palkka- ja palkkioselvityksen suosituksen 47 perusteella. Raute Oyj:n yhtiöjärjestys, hallinto-ohje ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muuta yhtiön hallintoon ja sijoittajasuhteisiin liittyvää tietoa on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. Myös hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen sisältyy konsernin hallintoon ja riskienhallintaan liittyvää tietoa. osakkeet ja osakkeenomistajat Raute Oyj:n osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin (K-sarja) ja A-osakkeisiin (A-sarja). Osakesarjat eroavat toisistaan siten, että kantaosakkeella on yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja A-sarjan osakkeella yksi (1) ääni. A-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien. Osakkeen nimellisarvo on 2,00 euroa. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. K-sarjan osakkeen siirtyessä K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle muilla K-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä esitetyin ehdoin. yhtiökokous Rauten ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa ja oikeuttaan valvoa ja ohjata yhtiön toimintaa. Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maalis-huhtikuussa, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 3­5 hallituksen jäsentä. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. hallitus Raute Oyj:n hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajatahoista. Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien lisäksi hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja budjetin sekä seuraa säännöllisesti yhtiön johdon raportoinnin pohjalta konsernin taloudellista tilaa ja laatii osavuosikatsaukset. Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toiminnasta. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys on tarkemmin kuvattu yhtiön internetsivuilla olevissa hallintoohjeessa ja selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 34 r au t e 2 012 Yhtiökokouksessa 16.4.2012 Raute Oyj:n hallitukseen toimikaudelle 2012/2013 valittiin kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM Pekka Suominen sekä uudeksi jäseneksi DI Joni Bask. Raute Oyj:n hallituksella on työvaliokunta ja nimitysvaliokunta, jotka tukevat hallituksen työskentelyä. toimitusjohtaja Raute Oyj:n toimitusjohtaja huolehtii toimitusjohtajalle osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Raute Oyj:n toimitusjohtajana on 16.3.2004 alkaen toiminut tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajatahoista. Toimitusjohtajan sijaiseksi on 16.3.2004 nimitetty yhtiön talousjohtaja, KTM, MBA Arja Hakala. liiketoiminnan organisointi ja konsernin johtoryhmä Raute-konsernin johtoryhmä koostuu puheenjohtajana toimivasta konsernijohtajasta ja muuttuvasta määrästä jäseniä, joiden nimityksestä päättää Raute Oyj:n hallitus. Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuonna 2012 toimitusjohtaja Tapani Kiiskin (puheenjohtaja) lisäksi muina jäseninä talousjohtaja Arja Hakala, teknologiapalveluista vastaava johtaja Petri Lakka, teknologia- ja tuotantojohtaja Petri Strengell, EMEAn markkina-alueesta vastaava johtaja Timo Kangas sekä Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Bruce Alexander 24.10.2012 asti. palkitseminen Raute-konsernissa palkitseminen jakaantuu kolmeen osaan, joita ovat peruspalkka luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvä palkitseminen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Työntekijän tehtävästä riippuen sovelletaan edellä mainittujen osien erilaisia yhdistelmiä. Yhtiö on asettanut saataville Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 47 mukaisen palkkaja palkkioselvityksen yhtiön internetsivuille. riskienhallinnan järjestäminen ja riskit Riskienhallinnan järjestäminen ja riskit on kuvattu yhteenvetona sivuilla 36­37 sekä tarkemmin yhtiön internetsivuilla. Rahoitusriskien hallinta on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 2. tilintarkastus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous 16.4.2012 valitsi toimikaudelle 2012/2013 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. sisäpiiriasiat Raute noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama sisäpiiriohjeistus. Sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. tiedottaminen Raute Oyj:n sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Rauten osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä riittävää ja oleellista tietoa yhtiöstä ja sen liiketoimintaympäristöstä samanaikaisesti ja tasapuolisesti eri sijoittajaryhmille, jotta pääomamarkkinoilla toimijat voivat muodostaa perustellun kuvan Rautesta sijoituskohteena. Raute julkaisee taloudelliset raportit (vuosikertomus, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset) sekä pörssitiedotteet ja -ilmoitukset suomeksi ja englanniksi. Rauten sijoittajaviestintäpolitiikka, taloudelliset raportit, tiedotteet sekä muuta tietoa Rautesta on saatavilla Rauten internetsivuilla. r au t e 2 012 35 riskit ja riskienhallinta riskienhallinnan tavoitteena on edistää strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja rajaamalla oleellisia riskejä sekä riskien toteutumisen negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Ennakoiva riskienhallinta varmistaa toiminnan jatkuvuuden. Riskienhallintaa on myös liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvien riskien tunnistaminen, arviointi ja niiden toteutumiseen varautuminen. Kriisienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on henkilöstön turvaaminen. Rautessa johdon tunnistamat pääriskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen ja vahinkoihin. Riskienhallintaa hoidetaan osana johtamisjärjestelmää. suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä projektityyppisen liiketoiminnan syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalvelujen osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, kehittämällä tuotteita kokonaan uusille asiakasryhmille ja kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa. kehittyvät markkinat Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla. toimitukset ja teknologia Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riski, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa asiakastoimituksen yhteydessä. Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannussekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektinhallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää. rahoitusriskit Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan kattamalla maksamaton kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai muulla vakuudella. Konsernin likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan juan (CNY), Venäjän rupla (RUB), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Konserni on varautunut projektiliiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman vaihteluihin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin ottamalla pitkäaikaista lainaa. Yhtiön vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvä korkoriski on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Konsernin korkoriski kohdistuu pääosin likvidien varojen tuottotasoon. 36 r au t e 2 012 henkilöstö Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. vahinkoriskit Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo tai vakava kone- tai tietojärjestelmärikkoontuminen Nastolan päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Muita vahinkoriskejä ovat muun muassa työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten kouluttamalla jatkuvasti henkilöstöä ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti -tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. Rauten tuotannollinen toiminta ei aiheuta merkittäviä ympäristöriskejä. Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä. Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia. Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutusten riittävällä suojaustasolla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. riskienhallinnan järjestäminen Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus. Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin osalta ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa hallituksen hyväksymää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista. selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate governanCe statement) Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54 mukaisen selvityksen Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja se on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. nastolan pääyksiköillä on iso-sertiFioitu ympäristöjärjestelmä, jonka periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä. r au t e 2 012 37 hallitus erkki pehu-lehtonen mika mustakallio joni bask s. 1950, diplomi-insinööri hallituksen puheenjohtaja 2009­ hallituksen jäsen 2009­ hallituksen työvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista erkki pehu-lehtonen toimi pöyry oyj:n hallituksen neuvonantajana vuosina 2008­2010 ja toimitusjohtajana vuosina 1999­2008. hän toimi pöyry oyj:n tytäryhtiön jaakko pöyry oy:n toimitusjohtajana vuosina 1996­1999 ja varatoimitusjohtajana vuosina 1994­1996. ennen pöyry-yhtiöitä erkki pehu-lehtonen on toiminut johtotehtävissä mm. neles-jamesbury oy:ssä ja valmet paperikoneet oy:ssä. samanaikaiset luottamustoimet: hallituksen jäsen: metso oyj 2010­ s. 1964, kauppatieteiden maisteri, ceFa hallituksen jäsen 2004­ hallituksen varapuheenjohtaja 2012­ hallituksen työvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista mika mustakallio on toiminut mors soFtware oy:n toimitus johtajana vuodesta 2006 ja pankkien riskienhallinnan asian tuntijana. vuodesta 2001 alkaen hän on yrittäjänä ollut luomassa innovatiivisia reaaliaikaisia riskienhallintajärjestelmiä pankeille. tätä ennen hän toimi vuosina 1995­2000 svenska handelsbankenissa riski kontrollin johtajana ja vuosina 1991­1995 pricewaterhousessa konsulttina. samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia rauten osakeomistus: s. 1975, diplomi-insinööri hallituksen jäsen 2012­ riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista joni bask on toiminut vuodesta 2003 alkaen varian medical systems oy:ssä, jossa team leaderinä tuotekehitysryhmässä 2011­. samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia rauten osakeomistus: k-sarjan osakkeita 17 250 kpl a-sarjan osakkeita 4 450 kpl rauten osakeomistus: a-sarjan osakkeita 1 000 kpl k-sarjan osakkeita 57 630 kpl a-sarjan osakkeita 29 270 kpl 38 r au t e 2 012 risto hautamäki ilpo helander pekka suominen s. 1945, diplomi-insinööri hallituksen jäsen 2009­ hallituksen työvaliokunnan jäsen riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista s. 1942, kauppaneuvos, diplomi-insinööri hallituksen jäsen 2008­ riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajatahoista ilpo helander toimi vuosina 1991­2004 oy electrolux ab:n s. 1976, kauppatieteiden maisteri hallituksen jäsen 2010­ riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista pekka suominen toimi business managerina talentum events oy:ssä 2007­2012. samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia rauten osakeomistus: k-sarjan osakkeita 48 000 kpl a-sarjan osakkeita 62 429 kpl risto hautamäki toimi metso paperin toimitusjohtajana vuosina 2005­2007, tamFelt oyj:n toimitusjohtajana vuosina 1995­2005 sekä valmet paperikoneet oy:n toimitusjohtajana vuosina 1990­1994. samanaikaiset luottamustoimet: ei samanaikaisia luottamustoimia rauten osakeomistus: a-sarjan osakkeita 1 000 kpl toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä electrolux euroopan varatoimitusjohtajana vastuualueenaan suomi, venäjä, valko-venäjä, baltia, ukraina ja kazakstan. samanaikaiset luottamustoimet: hallituksen jäsen: neo industrial oyj 2007­ reka kumi oy 2007­ teknos oy 2007­ ct-logistics oy 2008­ talent-center oy 2010­ rauten osakeomistus: a-sarjan osakkeita 1 000 kpl tilintarkastaja >> osakkeiden omistustiedot 31.12.2012. luvut sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. kht-yhteisö pricewaterhousecoopers oy, päävastuullisena tilintarkastajana kht-tilintarkastaja janne rajalahti r au t e 2 012 39 johtoryhmä tapani kiiski arja hakala timo kangas s. 1962, tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 16.3.2004­ yhtiön palveluksessa: 2002­ nimitetty johtoryhmään: 16.3.2004 aikaisempi työkokemus: raute-konserni 2002­2004: teknologiajohtaja, myyntijohtaja; kci konecranes international oyj 1994­2002: eri tehtäviä, mm. tietohallintojohtaja; kone oy, kone cranes 1985­1994: eri tehtäviä, mm, tuotekehityspäällikkö, tuotekehitysjohtaja rauten osake- ja optio-omistus: a-sarjan osakkeita 4 500 kpl 2010 a -sarjan optioita 21 000 kpl 2010 b -sarjan optioita 10 000 kpl 2010 c -sarjan optioita 10 000 kpl s. 1957, kauppatieteiden maisteri, mba talousjohtaja, 8.10.2003­ toimitusjohtajan sijainen 16.10.2004­ yhtiön palveluksessa: 1990­ nimitetty johtoryhmään: 1.1.2001 s. 1965, teknikko johtaja, emea 1.1.2012­ yhtiön palveluksessa: 2004­ nimitetty johtoryhmään: 1.10.2004 aikaisempi työkokemus: aikaisempi työkokemus: raute-konserni 1990­2003: hallintojohtaja; luhta oy 1985­1990: laskentapäällikkö rauten osake- ja optio-omistus: a-sarjan osakkeita 1 750 kpl 2010 a -sarjan optioita 9 500 kpl 2010 b -sarjan optioita 5 000 kpl 2010 c -sarjan optioita 5 000 kpl raute-konserni 2004­2011: eri tehtäviä, mm. johtaja, teknologiapalvelut, huoltoliiketoiminnan päällikkö; yit oyj, 1999­2004: metsä-, paperi- ja elintarviketeollisuuden projektien kunnossapito- ja laitemyyntitehtävät rauten osake- ja optio-omistus: a-sarjan osakkeita 750 kpl 2010 a -sarjan optioita 9 500 kpl 2010 b -sarjan optioita 5 000 kpl 2010 c -sarjan optioita 5 000 kpl 40 r au t e 2 012 petri lakka petri strengell s. 1965, tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri johtaja, teknologiapalvelut 1.1.2012­ yhtiön palveluksessa: 2011­ nimitetty johtoryhmään: 26.9.2011 aikaisempi työkokemus: raute-konserni 2011: johtaja, liiketoiminnan kehitys; ramboll Finland oy 2008­2011: teollisuus ja energia -toimialan toimialajohtaja; metso paper oy 1996­2008: eri tehtäviä, mm. metso paper servicen tuotekehitysjohtaja, kunnossapito- ja asiantuntijapalveluiden johtaja sekä kartonkikoneiden huoltoliiketoiminnan johtaja pohjois-amerikassa; jaakko pöyry oy 1994­1996: paperitehdassuunnittelun prosessi-insinööri rauten osake- ja optio-omistus: 2010 b -sarjan optioita 5 000 kpl 2010 c -sarjan optioita 5 000 kpl s. 1962, diplomi-insinööri johtaja, teknologia ja operaatiot 11.10.2004­ yhtiön palveluksessa: 1987­ nimitetty johtoryhmään: 1.6.2004 aikaisempi työkokemus: raute-konserni 1987­2004: eri tehtäviä, mm. suunnittelupäällikkö, tuotantojohtaja rauten osake- ja optio-omistus: a-sarjan osakkeita 2 750 kpl 2010 a -sarjan optioita 9 500 kpl 2010 b -sarjan optioita 5 000 kpl 2010 c -sarjan optioita 5 000 kpl bruce alexander, s. 1959, b.sc. (For.), mba, toimi rauten pohjois-amerikan yhtiöiden toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 24.10.2012 asti. pohjois-amerikan toiminnot on yhdistetty osaksi teknologiapalveluista vastaavan johtajan petri lakan vastuualuetta 24.10.2012 alkaen. >> osakkeiden omistustiedot 31.12.2012. luvut sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. r au t e 2 012 41 tietoja osakkeenomistajille osinkopolitiikka Raute noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on taata sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Osingonmaksussa huomioidaan vakavaraisuuden säilyttäminen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu vuositulokseen. osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja K-sarjan osakkeille 0,50 euroa/ osake. Maksupäivä on 18.4.2013, ja vastaava täsmäytyspäivä on 11.4.2013. Osinkoa maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat edellä mainittuna täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. rauten osakkeet Raute Oyj:llä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien. Osakkeen kurssikehitystä voi seurata internetsivuilla www.raute.com. a-sarjan osake · kaupankäyntitunnus: RUTAV · osakemäärä: 3 013 597 kpl · äänimäärä/osake: 1 ääni k-sarjan osake · osakemäärä: 991 161 kpl · äänimäärä/osake: 20 ääntä taloudellisen informaation julkaiseminen Raute noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedonjulkistamisesta. Raute julkaisee taloudelliset raportit (vuosikertomus, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset) sekä pörssitiedotteet ja -ilmoitukset suomeksi ja englanniksi. Tutustu tarkemmin Rauten sijoittajaviestintäpolitiikkaan internetsivuilla www.raute.com. Painettu vuosikertomus postitetaan 200 suurimmalle osakkeenomistajalle ja pyynnöstä muille. Taloudellisia raportteja voi myös tilata pdfmuodossa tai tulosteena puhelimitse numerosta 03 829 11 ja sähköpostitse osoitteesta ir@raute.com. raute on perhetaustainen vakavarainen small cap -yhtiö. raute toimii maailmanlaajuisesti ja on johtava alallaan. Raute Oyj julkaisee vuonna 2013 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: · tammi­maaliskuu, perjantaina 26.4.2013 · tammi­kesäkuu, tiistaina 30.7.2013 · tammi­syyskuu, keskiviikkona 30.10.2013. Taloudelliset raportit, tiedotteet sekä muuta tietoa Rautesta on saatavilla Rauten internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. sijoittajasuhteista vastaavat: · Tapani Kiiski, toimitusjohtaja · Arja Hakala, talousjohtaja puh. 03 829 11 sähköposti: ir@raute.com. rautea seuraava analyytikko Inderes Oy. Lisäksi muut analyysiyhtiöt laativat satunnaisesti raportteja yhtiöstä. Raute ei vastaa analyyseissa esitetyistä arvioista. 42 r au t e 2 012 yhtiökokous Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2013 klo 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 klo 16.00 mennessä: · kirjeitse osoitteeseen Raute Oyj, PL 69, 15551 Nastola · sähköpostitse osoitteeseen eija.salminen@raute.com · faksilla numeroon 03 829 3582 tai · puhelimitse numeroon 03 829 3302 (Eija Salminen). Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Raute Oyj, Eija Salminen, PL 69, 15551 Nastola ennen ilmoittautumisajan päättymistä. suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012 osakkeiden lukumäärän mukaan k-sarja kpl a-sarja kpl osakkeet yhteensä kpl osuus äänimäärä yhteensä osakkeista kpl % osuus äänistä % sundholm Göran Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Mustakallio Kari pauli sijoitusrahasto alfred Berg small Cap Finland suominen pekka suominen Tiina sini-Maria siivonen Osku pekka Kirmo Kaisa Marketta Mustakallio Mika Tapani Keskiaho Kaija Leena särkijärvi anna riitta Laakkosen arvopaperi Oy relander Harald Bertel Mustakallio ulla sinikka Mustakallio Marja Helena särkijärvi Timo särkijärvi-Martinez anu riitta Kirmo Lasse suominen jukka Matias Mustakallio Kai Henrik yhteensä 60 480 48 000 48 000 50 640 50 280 57 580 33 600 60 480 53 240 43 240 12 000 12 000 30 000 24 960 47 420 631 920 624 398 181 900 56 900 116 671 62 429 62 316 53 539 41 826 29 270 51 116 22 009 71 849 70 900 15 862 16 047 43 256 43 256 24 110 27 964 4 594 1 620 212 624 398 181 900 117 380 116 671 110 429 110 316 104 179 92 106 86 850 84 716 82 489 71 849 70 900 69 102 59 287 55 256 55 256 54 110 52 924 52 014 2 252 132 15,6 4,5 2,9 2,9 2,8 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 56,2 624 398 181 900 1 266 500 116 671 1 022 429 1 022 316 1 066 339 1 047 426 1 180 870 723 116 1 231 609 71 849 70 900 1 080 662 880 847 283 256 283 256 624 110 527 164 952 994 14 258 612 2,7 0,8 5,5 0,5 4,5 4,5 4,7 4,6 5,2 3,2 5,4 0,3 0,3 4,7 3,9 1,2 1,2 2,7 2,3 4,2 62,4 r au t e 2 012 43 OSAKEKANTA OSAKKEENOMISTAJARYHMITTÄIN 31.12.2012 A-SARJAN OSAKKEIDEN VAIHTO 2012 OSAKKEENOMISTAJIEN MÄÄRÄN KEHITYS 1 000 euroa 1 000 800 600 400 200 Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Yritykset Hallintarekisteröidyt Julkisyhteisöt Ulkomaiset 80,7 % 8,7 % 5,1 % 3,3 % 1,5 % 0,2 % 1 000 kpl 100 80 60 2 000 1 500 1 000 40 20 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Vaihto 1 000 kpl Vaihto 1 000 euroa 0 08 09 10 11 12 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 % OSAKEKURSSI euroa MARKKINA-ARVO 31.12. miljoonaa euroa 15 12 9 40 30 20 6 3 0 08 Keskikurssi Päätöskurssi 31.12. 09 10 11 12 10 0 08 09 10 11 12 K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. 44 r au t e 2 012 yhteystiedot raute oyj konsernihallinto ja päätuotantoyksikkö rautetie 2 pL 69 15551 nastola puh. 03 829 11 Fax 03 829 3200 www.raute.com raute oyj jyväskylän yksikkö Laukaantie 4 40320 jyväskylä puh. 03 829 11 Fax 014 4499 575 raute oyj meCano Business syväojankatu 8 87700 Kajaani puh. 03 829 11 Fax 08 612 1982 raute Canada ltd. 1633 Cliveden avenue Delta, B.C. Canada v3M 6v5 puh. +1 604 524 6611 Fax +1 604 521 4035 raute us, inC. c/o Barrett Distribution 4836 Hickory Hill road suite #128 Memphis, Tn usa 38141 puh. +1 800 448 8592 Fax +1 866 615 1379 raute Chile ltda. Hernando de aguirre 162 Of. 1003 providencia santiago Chile puh. +56 2 2233 4812 Fax +56 2 2233 4748 raute group asia pte ltd. 35 jalan pemimpin # 06­02 Wedge Mount industrial Building singapore 577 176 puh. +65 625 043 22 Fax +65 625 053 22 raute (shanghai) maChinery Co., ltd raute (shanghai) trading Co., ltd 14 Building, no.588, yuanzhong road, nan Hui industry Zone, pudong District, shanghai City, China p.C. 201300 puh. +86 21 5818 6330 Fax +86 21 5818 6322 raute serviCe llC Moskovsky prospekt, 212 a, Office 4011 196066 st. petersburg russia puh. +7 812 363 20 33 Fax +7 812 363 20 59 raute serviCe llC mosCow offiCe Khoroskevskoe shosse, 35, b. 1, Office 208 123007 Moscow russia puh. +7 499 195 83 90 r au t e 2 012 45 vuosikertomus 2012 Graafinen suunnittelu ja taitto: pohjoisranta Burson-Marsteller Oy sisältö: raute ja pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Kuvat: raute, Metsä Group, suomen Kuvapalvelu, shutterstock paino: Lönnberg print & promo paperi: scandia White