2017 Sisällysluettelo Sivu HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös Perustiedot ja sisäpiirihallinto Konsernin tuloslaskelma Konsernn tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta Uudet ja uudistetut standardit Rahoitusriskit – Johdon harkinta Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto Pitkäaikaishankkeet Myyntisaamiset ja hankesaamiset Materiaalit ja palvelut – Varaukset Työsuhde-etuudet Hallituksen ja johdon työsuhde-etuudet Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut Tuloverot Laskennaliset verosaamiset ja -velat Konsernin liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Tutkimus- ja kehittämismenot Aineelliset hyödykkeet Poistot Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset ja velat Valuuttakurssierot – Johdannaiset – Suojauslaskenta Riskienhallinta – Valuuttakurssiriskit Oma pääoma Osakkeet ja osakepääoma Osakekohtainen tulos Rahoitusvelat Rahoitusvarat Maksuvalmiusriski – Kovenantit Rahoitustuotot ja -kulut Vakuudet ja vastuusitoumukset Segmenttitiedot 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 Sivu Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Emoyhtiön liitetiedot Luettelo emoyhtiön kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä 49 50 51 52 53 61 säilytystavoista Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösmerkintä 62 Tilintarkastuskertomus 63 KONSERNIN TULOSKEHITYS JA TUNNUSLUVUT Konsernin tuloskehitys vuosineljänneksittäin Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellsita kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat Osakekohtaiset tunnusluvut ja laskentakaavat 67 68 69 70 71 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 72 Osakkeen markkina-arvo ja osakkeenomistajat Osakekannan jakautuminen Suurimmat osakkeenomistajat 73 74 75 Hallituksen toimintakertomus Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 148,6 miljoonaa euroa (113,1 Me) ja kasvoi 31 prosenttia edellisestä vuodesta. Konsernin liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta 35 prosenttia ja oli 11,6 miljoonaa euroa voitollinen (8,6 Me). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa negatiiviset (0,3 Me negatiiviset). Tulos ennen veroja oli 11,5 miljoonaa euroa voitollinen (8,2 Me). Tilikauden tulos oli 9,3 Me (6,7 Me). Laaja tulos oli 9,2 miljoonaa euroa voitollinen (7,5 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 2,20 euroa (1,60 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,18 euroa (1,59 e). Oman pääoman tuottoaste oli 25,2 prosenttia (20,9 %). Toimintakertomuksessa suluissa esitetyillä luvuilla viitataan vastaaviin lukuihin edellisiltä tilikausilta 2016 ja 2015. Toimintakertomuksessa esitettyjen tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 70 ja osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat tunnuslukujen yhteydessä sivulla 71. LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Vuoden 2017 aikana ei maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta. Positiivinen kehitys kuitenkin jatkui tärkeimmillä markkina-alueilla. Rakentamisen aktiviteetti lisääntyi monilla markkina-alueilla, mutta taso oli edelleen melko alhainen kaikilla suurilla markkina-alueilla. Talous- ja markkinatilanteen jatkuneesta parantumisesta johtuen Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus parani ja patoutuneita investointitarpeita alettiin toteuttaa. Uuden kapasiteetin hankkeiden ja isompien projektityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti jatkui vilkkaana koko vuoden ja kauppaneuvotteluja käytiin aktiivisesti. Kysyntää siirtyi pienehköistä hankkeista ja modernisoinneista yksittäisten konelinjojen laajuisiin hankkeisiin. UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, joka perustuu toimitetun konekannan koko elinkaaren aikaiseen palveluun. Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimituksiin kuuluvat hankkeet, jotka muodostuvat yksittäisis- tä koneista tai tuotantolinjoista aina koko tehtaan tuotantoprosessin koneet ja laitteet kattaviin toimituksiin. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus ja kunnostetut koneet. Vuoden 2017 aikana saatujen uusien tilausten määrä oli erittäin hyvällä tasolla 155 miljoonaa euroa (162 Me). Uusista tilauksista kohdistui 39 prosenttia Eurooppaan (57 %), 32 prosenttia Venäjälle (27 %), 23 prosenttia Pohjois-Amerikkaan (11 %), 5 prosenttia Etelä-Amerikkaan (2 %) ja 1 prosenttia Aasian–Tyynenmeren alueelle (3 %). Uusien tilausten osuuksien voimakaskin vaihtelu eri markkina-alueiden välillä on tyypillistä projektiliiketoiminnalle. Projektitoimituksissa uusien tilausten määrä 96 miljoonaa euroa (118 Me) laski ennätyksellisestä edellisestä vuodesta 19 prosenttia. Suurimmat yksittäiset tilaukset olivat heinäkuun lopussa voimaan astunut 11 miljoonan euron arvoinen tilaus LVL:n ladontalinjasta Yhdysvaltoihin ja lokakuussa voimaanastunut 21 miljoonan euron arvoinen tilauskokonaisuus pääkoneista vaneritehtaan laajennukseen Venäjälle. Teknologiapalveluissa uusien tilauksien määrä 58 miljoonaa euroa (44 Me) kasvoi vertailuvuodesta 33 prosenttia. Modernisoinneissa kasvu oli 51 prosenttia ja muissa teknologiapalveluissa 6 prosenttia. Tilauskanta vuoden 2017 lopussa oli ennätyksellinen 110 miljoonaa euroa (106 Me). Tilauskannasta osa ajoittuu jo vuodelle 2019. KILPAILUASEMA Rauten kilpailuasema on pysynyt ennallaan ja on vahva. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään tuotantoprosessinsa tai sen osan koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologia- ja palvelutarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Rauten kilpailuedut ovat merkittäviä asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa. Myös Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisäävät uskottavuutta ja parantavat kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana. Huhtikuussa hankitut Metriguard-tuotteet täydentävät Rauten tuotetarjontaa. Metriguardin laitteita on vuosien aikana integroitu kymmeniin Rauten toimituksiin. Laitekantaa on käytössä Pohjois- ja Ete- lä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa sekä Uudessa Seelannissa. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto (IFRS) oli 148,6 miljoonaa euroa (2016: 113,1 Me; 2015: 127,3 Me). Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia vuodesta 2016. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat hyvä aloittava tilauskanta, vuoden aikana saatujen tilausten suuri määrä sekä huhtikuun alussa hankittu Metriguard-liiketoiminta. Liikevaihto muodostui puutuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvista projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimituksissa liikevaihto oli 99 miljoonaa euroa (70 Me) ja kasvoi 42 prosenttia edellisestä vuodesta. Projektitoimitusten osuus koko liikevaihdosta oli 67 prosenttia (62 %). Vaneriteollisuuden osuus projektitoimitusten liikevaihdosta oli 83 prosenttia (66 %) ja LVL-teollisuuden osuus 17 prosenttia (34 %). Tilauskannassa oli vuoden 2017 päättyessä yhteensä kuusi uutta kapasiteettia luovaa suurta tehdaslaajuista hanketta, joissa Raute on koko naistoimittajana. Näistä hankkeista kaksi on loppuhyväksyntävaiheessa, kaksi asennusvaiheessa ja kaksi tuotannossa. Teknologiapalveluissa liikevaihto oli 49 miljoonaa euroa (43 Me). Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus koko liikevaihdosta laski 33 prosenttiin (38 %) projektitoimitusten voimakkaan kasvun takia. Kasvu jakautui tasaisesti eri tuotealueiden kesken. Vuoden 2017 koko liikevaihdosta Euroopan osuus oli 56 prosenttia (60 %), Venäjän osuus oli 24 prosenttia (17 %), Pohjois-Amerikan osuus 14 prosenttia (15 %), Etelä-Amerikan osuus oli 4 prosenttia (3 %) ja Aasian-Tyynenmeren alueen osuus 2 prosenttia (5 %). Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 17 prosenttia (22 %). Emoyhtiö Raute Oyj:n liikevaihto (FAS) vuonna 2017 oli 130,0 miljoonaa euroa (2016: 97,7 Me; 2015: 112,4 Me). TULOS JA KANNATTAVUUS Vuoden 2017 konsernin liiketulos (IFRS) oli 11,6 miljoonaa euroa voitollinen (2016: 8,6 Me; 2015: 8,1 Me) ja 7,8 prosenttia liikevaihdosta (2016: 7,6 %; 2015: 6,4 %). Liiketulos kasvoi 35 prosenttia johtuen liikevaihdon kasvusta. 3 Hallituksen toimintakertomus Konsernin rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (-0,3 Me). Konsernin tulos ennen veroja oli 11,5 miljoonaa euroa voitollinen (8,2 Me) ja tilikauden tulos oli 9,3 miljoonaa euroa voitollinen (6,7 Me). Konsernin laaja tulos oli 9,2 miljoonaa euroa voitollinen (7,5 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 2,20 euroa (1,60 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,18 euroa (1,59 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 30,4 prosenttia (25,3 %) ja oman pääoman tuotto oli 25,2 prosenttia (20,9 %). Emoyhtiö Raute Oyj:n liiketulos (FAS) oli 11,7 miljoonaa euroa voitollinen (2016: 8,8 Me; 2015: 8,3 Me). Liiketulos oli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (2016: 9,1 %; 2015: 7,3 %). Tilikauden tulos (FAS) oli 9,2 miljoonaa euroa voitollinen (8,7 Me voitollinen). Tilikauden tulokseen sisältyy tytäryhtiöiltä olevien lainasaamisten arvonalentumisen palautusta 4,4 miljoonaa euroa (2,8 Me) sekä arvonalentumisia sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin 5,2 miljoonaa euroa (1,4 Me). RAHAVIRTA JA TASE Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana koko vuoden. Tilikauden lo pussa konsernin rahavarat ylittivät korolliset velat 29,3 miljoonalla eurolla (20,6 Me). Gearing oli tilikauden päättyessä -74 prosenttia (2016: - 60 %; 2015: -17 %) ja omavaraisuusaste 64 prosenttia (2016: 60 %; 2015: 59 %). Konsernin rahavarat olivat vuoden 2017 lopussa 30,7 miljoonaa euroa (23,8 Me). Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 6,9 miljoonaa euroa positiivinen (17,2 Me positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta oli 18,4 miljoonaa euroa positiivinen (21,2 Me positiivinen). Investointien rahavirta oli 5,8 miljoonaa euroa negatiivinen (2,9 Me negatiivinen) sisältäen Metriguard-liiketoiminnan hankintaan liittyvät kauppahinnan käteisvastikkeen 2,9 miljoonaa euroa ja kulut 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 5,7 miljoonaa euroa negatiivinen (1,2 Me negatiivinen) sisältäen osingonmaksun 4,2 miljoonaa euroa sekä maksullisia osakeanteja 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli vuoden 2017 lopussa 86,9 miljoonaa euroa (2016: 69,8 Me; 2015: 61,8 Me). Korollinen vieras pääoma oli vuoden 2017 lopussa 1,4 miljoonaa euroa (3,1 Me). 4 Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jonka puitteissa se voi laskea liikkeelle alle vuoden pituisia yritystodistuksia. Emoyhtiö Raute Oyj on varautunut tuleviin käyttöpääomatarpeisiin ja sillä on yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiiteistä tärkeimmät taloudelliset kovenantit ovat omavaraisuusaste > 30% ja gearing < 100%. Limiiteistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 32,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiö Raute Oyj:n omavaraisuusaste (FAS) oli tilikauden päättyessä 64 prosenttia (2016: 59 %; 2015: 52 %). LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT Vastuut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. TUTKIMUS JA KEHITYS Raute on vaneri- ja LVL-teollisuuden johtava teknologiatoimittaja ja panostaa voimakkaasti entistä tehokkaamman, tuottavamman, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän valmistusteknologian sekä sitä tukevien mittaus- ja konenäkösovellutusten kehittämiseen. Myös digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ovat vahvasti mukana tutkimuksessa ja kehityksessä. Vuonna 2017 konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (2016: 2,9 Me; 2015: 3,1 Me) ja 2,2 prosenttia liikevaihdosta (2016: 2,5 %; 2015: 2,4 %). Vuonna 2017 koneteknologian merkittävin tuotekehityshanke oli uudistettu viilunkuivaaja. Vuonna 2016 lanseerattu märkäviilusaumaajan sovellutusalue laajennettiin 8’ jalan levyiselle havupuulle sopivaksi. Molemmille edellä mainituille ollaan etsimässä sopivaa pilottiasiakaskohdetta. Asiakkaan tuotantoprosessia optimoivan SmartMill -konseptin ratkaisujen laajentamiseksi jatkettiin konenäkö- ja lujuuslajitteluratkaisujen sekä uusien digitaalisten tuotteiden kehittämistä. Emoyhtiö Raute Oyj:n tutkimus- ja kehittämismenot (FAS) olivat tilikauden aikana 3,2 miljoonaa euroa ja 2,4 prosenttia liikevaihdosta (2016: 2,9 Me / 3,0 % liikevaihdosta; 2015: 3,1 Me / 2,8 % liikevaihdosta). INVESTOINNIT Konsernin investointien kokonaismäärä vuonna 2017 oli 7,0 miljoonaa euroa (2016: 3,2 Me; 2015: 2,5 Me). Metriguard-liiketoiminnan hankinnan osuus investoinneista oli 3,4 miljoonaa euroa sisältäen arvion vuonna 2018 maksettavasta earn-out -osuudesta. Investointeihin sisältyy aktivoituja kehittämiskuluja 0,1 miljoonaa euroa (2016: 0,0 Me; 2015: 0,2 Me). Muut investoinnit liittyivät erilaisiin tuotantoon, toimitiloihin ja tietojärjestelmiin kohdistuviin korvaus- ja parannushankkeisiin sekä tuotekehityksen tarpeisiin valmistettuihin testauslaitteisiin. Emoyhtiö Raute Oyj:n investoinnit olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (2016: 2,9 Me; 2015: 2,2 Me). TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuonna 2017 strategiset kehityshankkeet painottuivat kilpailu- ja toimituskyvyn sekä palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Konsernissa pääyksikössä Nastolassa alettiin soveltaa LEAN-menetelmiä tuotannossa. LEAN menetelmien käyttö kehittämistyökaluna laajennetaan muihin pääprosesseihin vuonna 2018. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2017 lopussa 704 (643). Henkilöstöstä Suomen yhtiöiden osuus oli 68 prosenttia (72 %), Pohjois-Amerikan yhtiöiden osuus 17 prosenttia (13 %), Kiinan osuus 11 prosenttia (12 %) ja muiden myynti- ja huoltoyhtiöiden osuus 4 prosenttia (4 %). Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. tehollinen henkilöstömäärä) oli tilikaudella keskimäärin 660 (2016: 631; 2015: 614). Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 33,6 miljoonaa euroa (2016: 30,1 Me; 2015: 28,1 Me). Lukuun eivät sisälly optio- ja osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut. Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja henkilöstön sitouttamista. Henkilöstön koulutukseen investoitiin yhteensä 3 prosenttia palkkasummasta (3 %). Henkilöstön kehittämisen painopiste vuonna 2017 oli valituissa koulutusohjelmissa, joita olivat mm. Raute Leader, Service Excellence ja Site Operations -ohjelmat. Kohdennettuja osaamisen kehittämisen toimia toteutettiin mm. systemaattisen mentorointiohjelman kautta. Lisäksi käynnistettiin liiketoiminnan vastuullisuustyön kehittämisohjelma. Niin oman henkilökunnan kouluttamisen kuin Hallituksen toimintakertomus asiakkaillekin suunnatun koulutuksen toteuttamisen tehostamiseksi otettiin käyttöön Raute Academy ja Mill Academy -verkko-oppimisjärjestelmät. Emoyhtiö Raute Oyj:n henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna vuonna 2017 oli keskimäärin 461 (2016: 441; 2015: 417). Emoyhtiön palkat ja palkkiot olivat yhteensä 24,8 miljoonaa euroa (2016: 22,9 Me; 2015: 20,8 Me). PALKITSEMINEN Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön kattavat palkitsemisjärjestelmät. OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on tilikaudella kirjattu kuluksi yhteensä 595 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa). Tilikauden lopussa osakeohjelmista kohdistui sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 240 tuhatta euroa (129 tuhatta euroa). Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014–2018 Konsernilla on pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä konsernin ylimmälle johdolle vuosille 2014–2018. Ohjelmasta on voimassa kaksi osakeohjelmaa, jotka alkoivat vuosina 2015 ja 2016. Molemmissa ohjelmissa vuoden pituista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden rajoitusjakso. Ansaintakriteerit olivat tilikauden osakekohtainen tulos ja liikevaihdon kasvu. Vuonna 2015 alkaneen osakeohjelman piiriin kuuluu 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Hallitus vahvisti ansaintajaksolta 2015 suoritettavat henkilökohtaiset palkkioiden määrät 2.3.2016. Palkkio yhteensä 614 tuhatta euroa on suoritettu 6.3.2017. Osakkeina maksettu osuus oli yhteensä 14.523 yhtiön A-sarjan osaketta. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2018 alussa. Vuonna 2016 alkaneen osakeohjelman piiriin kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Hallitus on vahvistanut ansaintajaksolta 2016 suoritettavat henkilökohtaiset palkkioiden määrät 2.3.2017, joista osakkeina maksettava osuus on yhteensä 8.913 yhtiön A-sarjan osaketta. Ohjelmasta ei ole luovutettu osakkeita tai rahaosuuksia. Rajoitusjakso päättyy vuoden 2019 alussa. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017–2022 Helmikuussa 2017 Raute Oyj:n hallitus päätti uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Järjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta ohjelmasta. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina tai rahana. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta. LTI Plan 2017–2019 alkoi vuoden 2017 alussa. Ohjelma koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Palkkiot suoritetaan keväällä 2020. Ohjelmaan kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Suo ritustavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) ja liikevaihdon kasvu. Ansaintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo maksuhetkellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudella oli ohjelman alkaessa. YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ Vastuullisuus on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Raute pyrkii systemaattisesti kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaksi sekä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Konserni noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta ottaen huomioon luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat kunnioittaen paikallisia kulttuureja ja arvostaen monimuotoisuutta. Rauten hallitus on antanut yhtiölle toimintaohjeen, Code of Conduct, jolla ohjeistetaan henkilöstöä toimimaan vastuullisesti Rauten arvojen mukaan. Raute toimittaa teknologiaa uusiutuvia raaka-aineita käyttävälle puutuoteteollisuudelle. Suurin osa Rauten koneilla valmistetuista tuotteista on pitkäikäisiä ja puutuotteisiin sitoutuvalla hiilellä on positiivinen vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kestävästi tuotetun puun käytön lisääminen esimerkiksi rakentamisessa on yksi tärkeimpiä keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Rauten tuotekehityksessä on keskitytty parantamaan koneiden resurssitehokkuutta, jotta tuotantoketjun kokonaisympäristövaikutuksia saataisiin pienennettyä. Rauten laitteet ovat tyypillisesti hyvin pitkäikäisiä, ja suurin osa päästöistä muodostuu koneiden käyttövaiheessa. Raute kiinnittää erityistä huomiota myös tuotteidensa työturvallisuuden kehittämiseen. Rauten omassa toiminnassa ympäristöasioita ja työturvallisuutta johdetaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Nastolan päätuotantoyksiköllä on ISO:14001 (ympäristöjohtamisjärjestelmä) ja ISO:9001 (laatujohtamisjärjestelmä) -sertifikaatit. Myös yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston toiminta ja eettiset periaatteet tarkastetaan järjestelmällisesti. Rauten omassa tuotannossa pyritään jatkuvasti kehittämään työturvallisuutta, vähentämään energiankulutusta ja jätemääriä sekä kehittämään työympäristöä. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Konsernin tunnistetut pääriskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen, vahinkoihin sekä tietoturvaan. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erittäin korkean tilauskannan, ja erityisesti toteutusvaiheessa olevien isojen 5 Hallituksen toimintakertomus tehdaslaajuisten hankkeiden, läpiviemiseen sopimusehdoissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti sekä osaavien resurssien riittävyyteen ja saatavuuteen. Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita keskeneräisiä riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen toiminnan jatkuvuuteen. Liiketoimintariskit Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä projektityyppiselle liiketoiminnalle luontainen syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalvelujen osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita sellaisille asiakassegmenteille, joiden parissa markkina-asema on heikompi sekä kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa. Toimitukset ja teknologia Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisista ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa ensimmäisten asiakastoimitusten yhteydessä. Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää. 6 Kehittyvät markkinat Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. Yhtiön maine Rautella on riski tietämättään olla mukana liiketoimintaketjussa, johon liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua. Näiden riskien toteutumisesta voi aiheutua oikeudellisia seurauksia ja yhtiön maine ja taloudellinen asema saattavat kärsiä. Kansainvälisiin toimitusketjuihin voi liittyä toimijoita, jotka eivät kunnioita Rauten periaatteita ihmisoikeuksien tai työntekijöiden perusoikeuksien suhteen. Tällaiset tapaukset voivat johtaa mainehaittaan ja toimitusketjun keskeytykseen, mikäli rikkomus on niin merkittävä, että yhteistyö joudutaan lopettamaan. Maksupetokset Rauteen kohdistuu toistuvasti maksupetosyrityksiä. Yhtiöllä on riski, että petosyritys ohittaa maksutapahtumien kontrollipisteet ja aiheuttaa yhtiölle taloudellista vahinkoa. Tietoturva Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla. Henkilöstö Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. Rahoitusriskit Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan maksuehdoilla sekä kattamalla maksamaton kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai muulla soveltuvalla vakuudella. Konsernin likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Tilikaudelle 2017 kirjattujen luottotappioiden määrä oli 3 tuhatta euroa (168 tuhatta euroa). Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan yuan (CNY), Venäjän rupla (RUB), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Rahoitusriskit sekä rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja menettelytavat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa sivulla 17. Vahinkoriskit Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava konerikkoontuminen sekä tietojärjestelmärikkoontuminen tai -häiriö Nastolan päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Näihin on varauduttu mm. varajärjestelmillä ja vakuutuksilla, mutta tällaisen riskin realisoituminen vakavalla tavalla aiheuttaisi merkittävää haittaa toiminnalle. Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti –tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. Rauten tuotannollisella toiminnalla ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. Nastolan päätuotantoyksikkö sijaitsee pohjavesialueella. Kemikaali- tai polttoainevuoto pohjavesialueella voi aiheuttaa ympäristöhaittaa, taloudellisia kustannuksia ja häiriötä yhtiön tuotannolliseen toimintaan. Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ja kemikaaliturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristöjärjestelmän periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä. Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia. Hallituksen toimintakertomus Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittävällä suojaustasolla kaikki ne riskit, joita on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. HALLINNOINTI Raute Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Riskienhallinnan järjestäminen Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisen selvityksen Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (Corporate Governance Statement) toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista. OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 3.625 ja tilikauden lopussa 4.797. K-sarjan osakkeita omisti tilikauden lopussa 55 yksityishenkilöä (50). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 4,0 prosenttia (2,1 %). Yhtiö ei saanut vuoden 2017 aikana liputusilmoituksia. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus 31.12.2017 oli yhteensä 253.893 kappaletta yhtiön osakkeita vastaten 6,0 prosenttia (5,9 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,6 prosenttia (11,2 %) äänimäärästä. Omistuksen jakautuminen sektoreittain ja suuruusluokittain sekä suurimmat osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksen kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat. TILINTARKASTAJAT Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2017 valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis. SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/95/EU mukaisen selvityksen Raute Oyj:n muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2017 toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3–5 hallituksen jäsentä. Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 28.3.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa DI Erkki Pehu–Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot palkkaetuineen. Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski. Hänet on nimitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. Toimisopimuksessa sovittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista koskevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. JOHTORYHMÄ Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten vastuualueet ovat: Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja – myynti, Arja Hakala, Group Vice President, Finance, CFO – talous ja rahoitus, Marko Hjelt, Group Vice President, Human Resources – henkilöstö ja osaaminen, Mika Hyysti, Group Vice President, Technology – teknologia, tuotteet ja tuotekehitys, Timo Kangas, Group Vice President, EMEA – markkina-alue EMEA, Antti Laulainen, Group Vice President, Technology Services and Sales Management – teknologiapalvelut ja Sales management, Petri Strengell, Group Vice President, Supply Chain – hankinta ja tuotanto. OSAKKEET Vuoden 2017 aikana merkittiin 2010 B- ja 2010 C-sarjan optio-oikeuksilla yhteensä 33.873 uutta A-sarjan osaketta (80.231 osaketta). Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa oli 4.249.248 kappaletta (4.206.462 kpl), joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161 kappaletta (991.161 kpl) ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.258.087 kappaletta (3.215.301 kpl). K-sarjan ja A-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy sellaiselle taholle, joka ennestään ei omista K-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti. Muilla K-sarjan osakkeiden omistajilla on oikeus tällaisessa tilanteessa lunastaa K-sarjan osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mainituin ehdoin. Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Kaupankäyntitunnus on RAUTE. Vuoden 2017 aikana osakevaihto oli 845.672 kappaletta (987.608 kpl) ja yhteensä 19,2 miljoonaa euroa (14,3 Me). Vaihdettu määrä vastasi 26 prosenttia (31 %) pörssinoteerattujen A-sarjan osakkeiden määrästä. A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 22,70 euroa (14,50 e). Vuoden ylin kaupantekokurssi oli 30,52 euroa ja alin 16,84 euroa. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa 123,2 miljoonaa euroa (70,2 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvos- 7 Hallituksen toimintakertomus tettu A-sarjan osakkeen vuoden viimeisen noteerauspäivän 29.12.2017 päätöskurssin 29,00 euroa (16,70 e) mukaisesti. Raute Oyj:llä on Nasdaq Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Bank AB (publ):n kanssa. Yhtiö on 25.9.2017 päättänyt maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi osakepohjaisen palkkio-ohjelman 2016 – 2018 mukaisten osakepalkkioiden suorittamiseen keväällä 2018. Uudet A-sarjan osakkeet 8.913 kappaletta on merkitty kaupparekisteriin 17.10.2017 ja otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 18.10.2017. RAUTE OYJ:N 2010 A-, B- ja C-SARJAN OPTIOT Vuoden 2017 aikana 2010 B -sarjan optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 16.449 kappaletta ja C-sarjan optio-oikeuksiilla 17.424 kappaletta A-sarjan osakkeita. Raute Oyj:n 2010 C optiot noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella RAUTEEW310. Merkintäaika C-sarjan optioiden osalta päättyy 31.3.2018. A-sarjan optioiden osakkeiden merkintäaika päättyi 31.3.2016 ja B-sarjan optioiden osalta 31.3.2017. C-sarjan optio-oikeuksia oli käyttämättä vuoden 2017 lopussa 13.446 kappaletta. Merkintähinta C-sarjan optioille oli vuoden lopussa 5,00 euroa ja päätöskurssi 20,50 euroa. VOITONJAKO TILIKAUDELTA 2016 Varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti. Osinkojen määrä on yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 3.228.550,00 euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 991.161,00 euroa. Osinkojen maksupäivä oli 6.4.2017. 8 OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVUTUSVALTUUTUS Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 28.3.2017 antama valtuutus päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä niitä koskevasta suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään saakka. Raute Oyj:n hallitus päätti 25.9.2017 osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta 8.913 uuden A-sarjan osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 8.913 kappaletta omia osakkeita. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 Raute Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 Lahdessa. HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA OSINGONMAKSUSTA Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 29.525 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.–31.12.2017 voitto on 9.162 tuhatta euroa. Hallitus esittää 22.3.2018 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiö kokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,25 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.249.248 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 5.312 tuhatta euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 4.4.2018. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä. NÄKYMÄT VUODELLE 2018 Ennätyskorkean tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta arvioimme niin Rauten liikevaihdon kuin liiketuloksenkin vuonna 2018 olevan edellisen vuoden tasolla. Konsernitilinpäätös 2017 RAUTE OYJ Konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2017 Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2017 on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niistä annettujen tulkintojen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standarde ja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Rauten virtuaalinen hahmo Patchman edustaa maailman edistyksellisintä vanerinvalmistustekno logiaa viimeisimmän konenäön ja mekaanisten työkalujen älykkäällä yhdistelmällä. Patchman on saanut nimensä Rauten ensimmäisen automaattisen viilunpaikkauslinjan mukaan. 9 Perustiedot ja sisäpiirihallinto Perustiedot Sisäpiirihallinto Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernitilinpäätöksen hyväksyminen Raute Oyj:n hallitus on kokouksessaan 15.2.2018 hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen ajalta 1.1.–31.12.2017 julkistettavaksi. Suo men osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. Raute Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama sisäpiiriohjeistus. Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjohtaja. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2017 on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niistä annettujen tulkintojen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Liiketoiminta ja toimintasegmentit Raute-konserni (”konserni”) on puutuotetoimialaa maailmanlaa juisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka ydinosaamista ovat valittujen puutuotteiden valmistusprosessit. Asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL ja sahatavara. Rauten kokonaispalvelukonsepti lähtee tuotteen elinkaaren hallinnasta ja muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Rauten ratkaisuihin kuuluvat kattavan laitetarjonnan lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Raute-konsernin toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuote teknologiasegmenttiin. Ylin operatiivinen päätöksentekijä on Raute Oyj:n hallitus. Hallitus vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmentille ja tuloksen arvioinnista. Hallitus seuraa kannattavuutta Liiketulos -tunnusluvulla. Rauten päätoimipaikka sijaitsee Lahdessa (aiemmin Nastolan kunta). Muut omat tuotantoyksiköt sijaitsevat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa sekä Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Emoyhtiö Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö Raute Oyj (Y-tunnus FI01490726), jonka A–sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Raute Oyj:n kotipaikka on Lahti. Rekisteröity käyntiosoite on Rautetie 2, 15550 Nastola ja postiosoite on PL 69, 15551 Nastola. 10 Raute ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä (ns. ilmoitusvelvollinen johto). Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Rautelle ja Finanssivalvonnalle kaikki liiketoimensa, jotka on tehty heidän lukuunsa Rauteen liittyvillä rahoitusvälineillä. Rauten ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Raute ylläpitää Confidential Information Recipient (CIR) -luette loa yhtiön työntekijöistä ja muista henkilöistä, joilla on jatkuva pääsy yhtiön julkistamattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiensa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella. CIR-ryhmään kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. CIR-luettelo ei ole julkinen. Edellä mainittujen lisäksi yrityksessä ylläpidetään hankeluetteloita. Hankkeella tarkoitetaan Rauten toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Rauten käsityksen mukaan sisäpiiritietoa ja jonka julkistamisen lykkäämisestä Raute on päättänyt. Ilmoitusvelvollisten ja CIR-ryhmän kaupankäyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen osavuo sikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy kahden tunnin kuluttua siitä, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa. Rautessa on käytössä sisäinen menettely, jolla yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa yhtiön sisällä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (whistle blowing). Luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole todettu. P yöristyksistä johtuen taulukoissa esitettyjen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa taulukossa esitetystä summaluvusta. Suluissa esitetyillä luvuilla on viitattu vastaaviin lukuihin vertailukaudelta. Raute Oyj:n konsernitilinpäätöksen tiedot ovat saatavissa internet-osoitteesta www.raute.com ja konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta, osoitteesta Rautetie 2, 15550 Nastola. Konsernin tuloslaskelma Tilinpäätös 2017 / Konserni KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 148 615 113 130 1 905 150 96 Materiaalit ja palvelut -80 721 -54 849 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -41 036 -36 606 -2 633 -2 340 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 9 300 6 684 - - Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 193 259 Rahavirran suojaukset -31 66 -183 534 1 103 1 000 euroa LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 000 euroa TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Liiketoiminnan muut tuotot Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS -14 653 -12 030 -139 042 -105 825 11 573 8 558 Rahoitustuotot 359 123 Rahoituskulut -411 -461 -51 -338 TULOS ENNEN VEROJA 11 522 8 220 Tuloverot -2 222 -1 536 9 300 6 684 9 300 2,20 1,60 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 2,18 Eriin liittyvät tuloverot -32 -60 Laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -52 799 9 250 7 483 9 250 7 483 TILIKAUDEN LAAJA TULOS 6 684 Laimentamaton osakekohtainen tulos Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1,59 Rahoituskulut, netto TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille Laatimisperiaate Hallitus seuraa kannattavuutta Liiketulos -tunnusluvulla. Konserni on määrittänyt liiketuloksen seuraavasti: Liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähenne tään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella ja omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sekä vähennetään poistot, mahdolliset arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään tuloslaskelmassa liiketuloksen jälkeen ennen tilikauden voittoa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Liikevaihdon kehitys Me Liiketuloksen kehitys Me 12 160 140 Osakkeet, 1 000 kpl 10 120 Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä 4 225 4 167 Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 259 4 210 8 100 80 6 60 4 40 2 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 2013 2014 2015 2016 2017 11 Konsernin tase KONSERNIN TASE KONSERNIN TASE 31.12.2017 1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2017 1 000 euroa VARAT OMA PÄÄOMA JA VELAT Pitkäaikaiset varat 31.12.2016 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Liikearvo 1 035 - Osakepääoma 8 256 8 256 Muut aineettomat hyödykkeet 2 548 1 353 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 7 156 6 577 Aineelliset hyödykkeet 9 948 9 580 Muuntoerot 923 748 Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Muut rahoitusvarat 659 842 14 321 11 859 167 11 848 Vaihto-omaisuus 10 861 9 674 Myyntisaamiset ja muut saamiset 30 363 24 435 45 40 Rahat ja pankkisaamiset 30 724 71 992 57 918 VARAT YHTEENSÄ 86 857 69 767 6 684 34 217 Varaukset 707 462 Laskennallinen verovelka 166 192 Pitkäaikaiset velat yhteensä 874 653 1 378 1 156 Lyhytaikaiset korolliset velat 1 413 3 136 25 188 13 069 23 769 Lyhytaikaiset varat yhteensä 9 300 39 694 Varaukset 410 14 865 Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset varat Tuloverosaaminen Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut 829 1 131 Ostovelat ja muut velat 17 481 16 404 Lyhytaikaiset velat yhteensä 46 290 34 896 Velat yhteensä 47 163 35 549 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 86 857 69 767 Tuloverovelka Sijoitetun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto Gearing Omavaraisuusaste 35% 35% 80% 0% 30% 30% 70% -10% 25% 25% 60% -20% 20% 20% 50% -30% 40% -40% 30% -50% 20% -60% -70% 15% 10% 12 2015 2016 2017 5% 10% 0% 2014 10% 5% 2013 15% 0% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 -80% 2013 2014 2015 2016 2017 Konsernin rahavirtalaskelma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1 000 euroa 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 Liiketoiminnan muut tuotot Maksut tavaroiden ja palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 2017 167 370 123 974 50 1 103 -145 131 -103 221 22 289 21 856 -277 -111 120 114 7 Johdannaiset Voitot ja tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen arvostamisesta -280 -227 162 -36 -66 68 259 -2 890 YHTEENSÄ -2 212 3 -298 Kurssierot -2 340 -8 Työsuhde-etuudet, joihin ei liity maksusuoritusta - osakeperusteiset maksut 2016 -2 633 1 000 euroa Poistot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Tilinpäätös 2017 / Konserni -251 Maksetut verot liiketoiminnasta -3 408 -374 Liiketoiminnan rahavirta (A) 18 432 21 237 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 874 -3 019 Liiketoimintakauppa -3 193 - Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 117 94 Luovutustulot muista sijoituksista 182 - -5 768 -2 925 207 528 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti 4 413 6 410 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 136 -4 794 Maksetut osingot -4 220 -3 303 Rahoituksen rahavirta (C) -5 736 -1 158 6 928 17 154 23 769 6 538 6 928 77 30 724 Investointien rahavirta sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnasta aiheutuneet menot ja muiden aktivoitavien hyödykkeiden hankinnasta aiheutuneet menot. Erä sisältää myös näiden hyödykkeiden luovutuksesta saadut myyntivoitot suoriteperusteisesti. 17 154 27 Laatimisperiaate Rahavirtalaskelma on muodostettu käyttäen suoraa menetelmää. Liiketoiminnan rahavirta sisältää asiakkailta saadut maksut, liiketoiminnan muut tuotot sekä maksut hankituista tavaroista ja palveluista. Liiketoiminnan rahavirta sisältää lisäksi maksut henkilöstölle sekä maksetut korot ja kassanhallintaa varten pidetyistä rahoitusvaroista saadut korot. Liiketoiminnan rahavirta ei sisällä investointeihin liittyviä ostovelkoja. 23 769 Lyhytaikaisten lainojen nostot Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahoituksen rahavirta sisältää osakepääoman rahamääräiset muutokset, kaudella osakkeenomistajille maksetut osingot sekä rahoitukseen liittyvien lainojen nostot ja takaisinmaksut. Rahavaroissa on esitetty rahat ja pankkisaamiset, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden sisällä. Ulkomaisten konserniyhtiöiden rahavirtalaskelmat on muunnettu euromääräisiksi tilikauden painotetun keskikurssin mukaisesti. lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Liiketoiminnan rahavirta Me 25 20 15 10 5 0 -5 2013 2014 2015 2016 2017 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön osakkeenKertyneet omistajille voittovarat kuuluva osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Osakepääoma SVOPrahasto Muut rahastot Muuntoerot 8 256 5 445 1 132 842 18 543 34 217 34 217 - - - - 9 300 9 300 9 300 Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos - - 193 - - 193 193 Suojausinstrumenttien rahasto - - -31 - - -31 -31 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot - - - -183 - -183 -183 Eriin liittyvät tuloverot - - -32 - - -32 -32 - - 131 -183 9 300 9 250 9 250 Oman pääoman lisäys (optio-oikeudet) - 207 - - - 207 207 Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet - - 240 - - -4 220 240 -4 220 240 -4 220 1 000 euroa OMA PÄÄOMA 1.1.2017 Tilkauden laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2017 0 207 240 0 -4 220 -3 773 -3 773 8 256 5 652 1 504 659 23 623 39 694 39 694 Emoyhtiön osakkeenKertyneet omistajille voittovarat kuuluva osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VERTAILUVUODEN TIEDOT Osakepääoma SVOPrahasto Muut rahastot Muuntoerot 8 223 4 950 1 058 308 15 161 29 700 29 700 - - - - 6 684 6 684 6 684 Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos - - 259 - - 259 259 Suojausinstrumenttien rahasto - - 66 - - 66 66 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot - - - 534 - 534 534 Eriin liittyvät tuloverot - - -60 - - -60 -60 - - 265 534 6 684 7 483 7 483 33 495 - - - 528 528 - - -191 - - -3 303 -191 -3 303 -191 -3 303 1 000 euroa OMA PÄÄOMA 1.1.2016 Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Oman pääoman lisäys (optio-oikeudet) Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Maksetut osingot Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2016 14 33 495 -191 0 -3 303 -2 966 -2 966 8 256 5 445 1 132 842 18 543 34 217 34 217 Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samo ja laatimisperiaatteita kuin vuonna 2016. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu alkupe räisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon arvostettuja eriä, jotka ovat - myytävissä olevat rahoitusvarat, - käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja –velat, - käteisvaroina suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet sekä - johdannaissopimukset. Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernitilinpäätöksen lukuihin on yhdistetty emoyhtiö Raute Oyj:n ja niiden tytäryhtiöiden tilinpäätösluvut, joissa tytäryhtiöissä konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on määräysvalta yhtiössä, jos se olemalla osallisena yhtiössä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon tai jos konserni pystyy vaikuttamaan yhtiön muuttuvaan tuottoon käyttämällä yhtiötä koskevaa valtaa. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa yhtiössä määräysvalta, on lisäksi otettu huomioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus, joka on tarkaste luhetkellä toteutettavissa käyttämällä osakeoikeus tai suorittamalla osakevaihto. Raute-konsernin määräysvalta tytäryhtiöihinsä perustuu pääosin osakeomistukseen, joka tuottaa yli 50 prosenttia äänivallasta. Tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut niihin määräysvallan ja lopetettu, kun määräysvalta lakkaa. Liiketoimintojen yhdistämiset on käsitelty hankintamenetelmällä. Tytäryhtiön hankinnasta maksettava vastike on määritetty luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu vastike Tilinpäätös 2017 / Konserni Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä realisoitumattomat voitot on eliminoitu. Myös realisoitumattomat tappiot on eliminoitu. Tytäryhtiöiden noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia laatimispe riaatteita. Konsernin tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyhtiön omistajille on esitetty laajan tuloslaskelman yhteydessä. Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut on mitattu sen maan valuutassa, jossa kyseinen yhtiö toimii (toimintavaluutta). Ulkomaanrahan määräiset tilinpäätökset Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu euromääräisiksi tilikauden painotetun keskikurssin mukaisesti ja taseet tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa sekä taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten t ytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Jos tytäryhtiö myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muun- Konsernin omistusosuus ja äänivalta, % Emoyhtiön omistusosuus ja äänivalta, % Raute Canada Ltd., Delta, B.C., Kanada 100 100 Raute Inc., Delaware, USA 100 100 Raute US, Inc., Monroe, Louisiana, USA 100 - RWS-Engineering Oy, Lahti 100 100 Raute Group Asia Pte Ltd., Singapore sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluiksi toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat, vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat on arvostettu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liiketoimintojen yhdistämisiin ei ole liittynyt osuuksia määräysvallattomille omistajille. Konserniyhtiöt 100 100 Raute WPM Oy, Lahti 100 100 Raute Chile Ltda., Santiago, Chile 100 50 Raute Service LLC, Pietari, Venäjä 100 - Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd, Shanghai, Kiina 100 100 Metriguard Technologies, Inc., Pullman, Washington, USA 100 - Raute Oyj, Lahti (emoyhtiö) toerot siirretään tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa tai -tappiota. YHDISTELYSSÄ KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT Tuloslaskelma Tytäryhtiöiden yhdistelyssä käytetyt valuuttakurssit on esitetty taulukossa Yhdistelyssä käytetyt valuuttakurssit. euroa Lähipiiritapahtumat Raute-konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin tytäryhtiöt ja johto. Raute-konsernin johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johto ryhmä. Lisäksi Raute-konsernin lähipiiriin kuuluu Rauten sairauskassa. 2017 2016 CNY 7,6266 7,3594 RUB 65,8806 74,2224 CAD 1,4644 1,4664 USD 1,1292 1,1066 SGD 1,5583 1,5278 CLP 732,3058 748,7723 Tase 31.12. 2017 2016 CNY 7,8073 7,2983 RUB 69,3920 64,3000 CAD 1,5039 1,4188 USD 1,1993 1,0541 SGD 1,6024 1,5234 CLP 751,8129 702,2261 euroa 15 Uudet ja uudistetut standardit IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla International Accounting Standard Board (IASB) on julkistanut uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joita konserni soveltaa kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien. Mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, konserni soveltaa standardia voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Standardien vaikutukset on esitetty tarkemmin kyseisen liitetiedon kohdalla: - IFRS 9: Rahoitusinstrumentit, sivu 37 - IFRS 15: Liikevaihto, sivu 20 - IFRS 16: Vuokrasopimukset, sivu 27. Muilla julkaistuilla ja tulevia tilikausia koskevilla standardeilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Raute Oyj:n konsernitilinpäätökseen. 16 Rahoitusriskit – Johdon harkinta Rahoitusriskien hallinta Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin taloudelliseen tulokseen ja varmistaa riittävä maksuvalmius kaikissa markkinaolosuhteissa. Konsernilla on emoyhtiön hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka, jossa on määritelty toimintaa ohjaavat raja-arvot, käytettävät rahoitus- ja suojausinstrumentit sekä hyväksyttävät vastapuolet. Konsernin rahoitusriskien hallinnasta vastaa emoyhtiön rahoitustoiminto, jonka tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja suojata rahoitusriskit yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Hallitus valvoo rahoitusriskien suuruutta säännöllisesti mm. nettovaluuttaposition, saatavien ikäjakauman ja suojausasteen, kassavirtaennusteiden sekä rahoituksen stressitestien avulla. Konserni altistuu toiminnassaan rahoitusriskeille, jotka on luokiteltu markkina-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeihin. Markkinariskeihin kuuluvat valuuttakurssi-, korko- ja hintariskit. Valuuttakurssiriski jaetaan edelleen transaktio- ja translaatioriskeihin. Konsernin merkittävimmät vastapuoliriskit ovat pro jektiliiketoiminnan sopimusvastapuoliin liittyvä asiakasluottoriski ja konsernin sijoitustoimintaan liittyvät vastapuoliriskit. Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmiksi riskialueiksi on tunnistettu vastapuoliriskeistä luottotappioriski ja markkinariskeistä valuuttakurssiriski. Konserni altistuu lisäksi maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeihin. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yhtiön johto on tehnyt arvioita ja olettamuksia. Lisäksi johto on käyttänyt harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnassa ja soveltamisessa. Nämä arviot ja olettamukset ovat vaikuttaneet konsernin taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen esittämiseen konsernitilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Johdon arviot ovat perustuneet parhaaseen näke mykseen tilinpäätöshetkellä ja ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joten toteumat voivat poiketa näistä arvioista. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset on merkitty kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan. Tilinpäätös 2017 / Konserni Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kyseisen liitetiedon yhteydessä. Johdon arvioita on esitetty tarkemmin: - Liitetieto Konsernin liikearvo, sivu 30 - Liitetieto Muut aineettomat hyödykkeet, sivu 31 - Liitetieto Pitkäaikaishankkeet, sivu 21 - Liitetieto Myyntisaamiset ja hankesaamiset, sivu 22 - Liitetieto Varaukset, sivu 23 - Liitetieto Työsuhde-etuudet, sivu 24 - Liitetieto Tuloverot, sivu 28 - Liitetieto Tutkimus- ja kehittämismenot, sivu 32 - Liitetieto Lyhytaikaiset saamiset ja velat, sivu 36 - Liitetieto Rahoitusvarat, sivu 43. Johdon tietoon ei ole tullut tilinpäätöksen julkistamishetkeen mennessä tietoa tilinpäätöksen päättymisajankohdan arvioita koskevista keskeisistä epävarmuustekijöistä tai keskeisistä tulevaisuutta koskevista oletuksista, joiden perusteella olisi olemassa merkittävä riski varojen ja velkojen tasearvojen olennaisesta muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana. Rahoitusriskeihin liittyvät liitetiedot on esitetty seuraavissa liitetiedon erissä: - Valuuttakurssiriskit, liitetieto Riskienhallinta - Valuuttakurssiriskit, sivu 38 - Korkoriskit, liitetieto Rahoitusvelat, sivu 42 - Hintariskit, liitetieto Materiaalit ja palvelut, sivu 23 - Asiakasluottoriskit, liitetieto Myyntisaamiset ja hankesaamiset, sivu 22 - Vastapuoliriskit, liitetieto Myyntisaamiset ja hanke saamiset, sivu 22. 17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Projektiliiketoiminta Merkittävä osuus konsernin liiketoiminnasta on projektityyppistä liiketoimintaa, jossa toimitusko konaisuuteen sisältyvät tuotteet ja palvelut sekä suoritteiden hinta, maksuehdot, toimitusajat ja - ehdot määräytyvät sopimusneuvottelujen ja kilpailutilanteen pohjalta. Projektit ovat asiakkaan näkökulmasta investointeja. Investointipäätöksen osalta päätöksentekoprosessi ja rahoituksen järjestely saattavat kestää pitkän ja vaikeasti ennakoitavan ajan. Projektiliiketoiminnalle on tyypillistä kysynnän merkittävä vaihtelu. Osatuloutusmenettely loiventaa liikevaihdon vaihtelua toimintavuo sien välillä, mutta ei poista sitä. Keskeneräisten projektien salkun sisältö ja ajoitus vaikuttavat Rauten käyttöpääomaeriin. 18 Liikevaihto 2017 % 2016 % EMEA (Eurooppa ja Afrikka) 81 952 56 67 186 60 CIS (Venäjä) 35 917 24 19 928 17 NAM (Pohjois-Amerikka) 21 115 14 16 829 15 LAM (Etelä-Amerikka) 6 202 4 3 826 3 APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) 3 429 2 5 361 5 148 615 100 113 130 100 1 000 euroa LIIKEVAIHTO Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain YHTEENSÄ Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, joka perustuu toimitetun konekannan koko elinkaaren aikaiseen palveluun. Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimituksiin kuuluvat hankkeet, jotka muodostuvat yksittäisistä koneista tai tuotantolinjoista aina koko tehtaan tuotantoprosessin koneet ja laitteet kattaviin toimituksiin. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus ja kunnostetut koneet. Isot tehdas- tai tuotantolinjalaajuiset projektitoimituskokonaisuudet voivat tilapäisesti nostaa yksittäisen asiakkaan osuuden konsernin liikevaihdosta yli 10 prosentin. Tilikauden 2017 lopussa konsernilla oli kaksi asiakasta (2), joiden asiakaskohtainen osuus konsernin liikevaihdosta tilapäisesti ylitti 10 prosenttia. Näiden yhteenlaskettu osuus oli 36 prosenttia. Toisen osuus konserniliikevaihdosta oli 20 prosenttia ja toisen 16 prosenttia. Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 17 prosenttia (22 %). Liikevaihdon jakauma teknologiapalvelut vs. projektitoimitukset Teknologiapalvelut 33 % Liikevaihto markkina-alueittain AasianTyynenmeEtelären alue Amerikka 2% 4% Projektitoimitukset, LVL 11 % PohjoisAmerikka 14 % Eurooppa 56 % Projektitoimitukset, Vaneri 56 % Tilinpäätös 2017 / Konserni Laatimisperiaate Liikevaihto sisältää projektitoimitusten ja tekno logiapalveluiden sekä raaka-aineiden ja tarvikkeiden myynnistä kirjatut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Mahdolliset viivästys- ja muut toimitussopimuksiin perustuvat sakot on käsitelty kaup pahinnan alennuksina. Kuhunkin sopimukselliseen kokonaisuuteen liittyvät osatekijät on käsitelty yhtenä kokonaisuutena ja niihin on sovellettu samaa tuloutuskäytäntöä. Liikevaihdon pääosa muodostuu projektitoimituksista ja modernisointihankkeista, jotka on käsitelty pitkäaikaishankkeina. Ne toteutetaan asiakaskohtaisesti suunniteltuina kokonaisuuksina ja sisältävät sekä tuote- että palvelumyyntiä. Konsernin liikevaihdon jakautumista tuote- ja palvelumyyntiin ei voida esittää luotettavasti. Tulot varaosista ja muiden tavaroiden myynnistä sekä pienehköistä ja lyhytaikaisista hankkeista on kirjattu tuotoksi kokonaisuudessaan, kun omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja konsernilla ei ole enää tuotteeseen liittyvää hallintaoikeutta eikä määräysvaltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu asiakkaalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Konsernissa käytettävät toimitusehdot perustuvat Incoterms 2010 -toimituslausekkeisiin, jotka on esitetty Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemassa toimituslausekekokoelmassa kauppaehtojen tulkitsemisesta. Tulot huolto- ja muista asiantuntijapalveluista on kirjattu tuotoksi sille kaudelle, jona palvelu on suoritettu. Tulot aikaan perustuvista huoltosopimuksista on kirjattu tuotoksi huoltosopimuskaudelle ja niille kohdistettavat menot on kirjattu kuluksi suoriteperusteella. Tuotot muista palveluista on kirjattu liikevaihtoon sille tilikaudelle, jolloin palvelu on suoritettu. Venäjä 24 % 19 Liikevaihto IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla IFRS 15 -standardi Myyntituotot asiakassopimuksista tulee voimaan 1.1.2018. Standardi korvaa IAS 18- ja IAS 11 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 -standardin mukaan myyntituottojen tuloutus tapahtuu, kun tai sitä mukaa kun asiakas saa määräysvallan luovutettuun tavaraan tai palveluun. Tuloutusajankohtaa määritettäessä arvioidaan, siirtyykö määräysvalta suoritevelvoitteen mukaiseen tavaraan tai palveluun ajan kuluessa vai tiettynä yhtenä ajankohtana. Tätä perustetta sovelletaan noudattamalla viisivaiheista ohjeistusta: (1) sopimuksen yksilöiminen, (2) suoritevelvoitteen yksilöiminen, (3) transaktiohinnan määrittäminen, (4) transaktiohinnan kohdistaminen suoritteelle ja (5) myyntituoton kirjaaminen. Konserni käynnisti IFRS 15 -standardin käyttöönoton valmistelun keväällä 2016. Hyödyntäen viisivaiheista mallia konserni analysoi käytössä olevat sopimustyypit ja yksilöi eri sopimustyyppeihin sisältyvät suoritevelvoitteet ja määritteli suoritevelvoitteiden IFRS 15 -standardin mukaisen tuloutusmenetelmän arvioidakseen IFRS 15 -standardin käyttöönoton vaikutuksia yhtiön tulokseen ja taseasemaan. Vuoden 2017 aikana konserni analysoi keskeneräiset projektit 1.1.2017 sekä vuoden 2017 aikana solmitut uudet asiakassopimukset ja tunnisti yksittäiset toimitusso pimukset, jotka poikkeavat sopimustyyppiin yleisesti sovellettavasta tuloutusmallista joko suoritevelvoitteiden tunnistamisen tai tuloutuskriteereiden täyttymisen osalta. Johdon arvion mukaan uuden standardin käyttöönotto aiheuttaa muutoksia vain joidenkin yksittäisten pitkäaikaishankkeiden käsittelyssä. Rauten tuotteista ja palveluista IFRS 15 – standardin mukaisiin ajan kuluessa täytettäviin suoritevelvoitteisiin siirtyvät pääsääntöisesti pitkäaikaishank- 20 keina käsitellyt ja valmiusasteen mukaisesti tuloutetut, asiakkaan tarpeisiin mitoitetut ja räätälöidyt projektitoimitukset ja modernisoinnit. Näille suoritevelvoitteille ei ole IFRS 15 -standardin tarkoittamaa vaihtoehtoista käyttöä ja ne muodostavat edelleen yhden suoritevelvoitteen. Yhtiö soveltaa ajan kuluessa täytettäviin suoritevelvoitteisiin samaa periaatetta kuin valmiusasteen mukaisessa tuloutuksessa (syntyneiden kustannusten osuus projektin arvioiduista kustannuksista). Johto on arvioinut, että uuden standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta näiden hankkeiden tulouttamiseen. Poikkeuksena em. pääsääntöön ovat ne aikaisemmin valmiusasteen mukaisesti tuloutetut yksittäiset pitkäaikaishankkeet, joissa asiakas ei ole sitoutunut korvaamaan kertyneitä kustannuksia ja riittävää katetta tilanteissa, joissa asiakas yksipuolisesti keskeyttää sopimuksen toteuttamisen tai kun asiakas ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Nämä yksittäiset hankkeet siirtyvät jatkossa käsiteltäväksi yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin. Näiden poikkeustapausten osalta IFRS 15 -standardin käyttöönotto muuttaa tuloutusajankohtaa myöhemmäksi tapahtumaan yhtenä ajankohtana. Johto on arvioinut, että näiden hankkeiden määrä on ollut ja tulee olemaan vähäinen. IFRS 15 -standardin mukaisiin yhtenä ajankohtana täytettäviin suoritevelvoitteisiin kuuluvat em. poikkeuksellisten pitkäaikaishankkeiden lisäksi yksittäiset vakiotuotetoimitukset sekä muut teknolo giapalvelut kuten esim. huollot, varaosat, koulutus ja digitaaliset palvelut. Tuotteisiin liittyvät suoritevelvoitteet tuloutetaan edelleen toimitusehtoihin pe rustuen ja palveluihin liittyvät suoritevelvoitteet, kun palvelu on suoritettu asiakkaalle. Johto on arvioinut, että uudella standardilla ei ole vaikutuksia näiden suoritevelvoitteiden allokointiin suoritevelvoitteille ja tuloutusajankohtaan. Johdon arvion mukaan uuden standardin käyttöönotto ei kokonaisuutena vaikuta merkittävästi konsernin tulokseen ja taseasemaan. Standardin soveltamisesta mahdollisesti tulevat muutokset eivät merkittävästi alenna keskeneräisten töiden ja niihin liittyvien ennakkomaksujen määrää. Uuden standardin vaikutus liikevaihdon tuloutukseen voi kuitenkin olla merkittävä nykyiseen me nettelyyn verrattuna, jos jokin tuleva iso sopimuskokonaisuus ei täytä ajan kuluessa täytettävän suoritevelvoitteen kriteereitä tai sopimuskoko naisuus jostain sopimuksessa määritellystä syystä muodostaa erillisiä suoritevelvoitteita. Raute konserni soveltaa IFRS 15 standardia ensimmäisellä soveltamiskaudella 1.1.2018 alkaen. Konserni esittää IFRS 15 -standardin siirtymäsäännösten mukaisesti oikaistut vuoden 2017 vertailukausien luvut ja avaavan taseen 1.1.2018. Konserni ei hyödynnä takautuvan mallin sallimia huojennuksia. Konserni esittää numeeriset tiedot IFRS 15 standardin vaikutuksista vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Pitkäaikaishankkeet 1 000 euroa 2017 2016 PITKÄAIKAISHANKKEET Liikevaihdon erittely Valmistusasteen mukainen liikevaihto 118 666 89 231 29 949 23 899 YHTEENSÄ 148 615 113 130 Valmistusasteen mukaan tuloutettujen mutta luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoksi kirjattu määrä 135 874 114 461 Muu liikevaihto Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) 104 916 105 684 Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää laskutetut ennakot - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä 88 318 90 806 - saadut ennakkomaksut 67 913 74 065 Hankesaamiset 20 405 16 741 Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä 46 940 - saadut ennakkomaksut 69 533 35 980 Hankevelka 22 593 12 339 22 593 12 339 2 595 730 25 188 13 069 Maksetut ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista 659 847 Yhteensä 659 847 23 641 Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät ennakkomaksut Muut saadut ennakkomaksut, ei osatuloutettavat Yhteensä Jos yhteen sopimuskokonaisuuteen (esimerkiksi tehdaslaajuinen toimitus) on liittynyt sellaisia osakoko naisuuksia (esimerkiksi tuotantolinjat), joista sopimuksen ehdot on määritelty ja joiden omistamiseen liittyvät riskit, edut ja määräysvalta siirtyvät ostajalle erillisenä muusta sopimuskokonaisuudesta, on niitä käsitelty erillisinä pitkäaikaishankkeina. Konsernilla ei tilikaudella 2017 ja vertailukaudella ole ollut taseeseen aktivoituja pitkäaikaishankkeisiin kohdistettuja rahoitusmenoja. Luovuttamatta olevien projektien tase-erät Hankevelka Laatimisperiaate Pitkäaikaishankkeina on käsitelty ja tuloutettu projektitoimitukset sekä projektiluonteiset modernisoinnit lukuun ottamatta sellaisia hankkeita, jotka eivät täytä pitkäaikaishankkeiden luokitusvaatimuksia. Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista Osatuloutuksen laatimisperiaatteet Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella (ns. osatuloutus), kun hankkeen lopputulosta on voitu arvioida luotettavasti sekä tulojen ja menojen osalta. Arviot perustuvat aiempaan kokemukseen vastaavista liiketapahtumista ja arvioissa on huomioitu kunkin hankkeen erityispiirteet. Hankkeeseen tehtävät muutokset, lisäveloituksia koskevat vaatimukset ja kannustimet on otettu huomioon hankkeen tuloissa ja menoissa siihen määrään asti, joka on luotettavasti määritettävissä tai josta on sovittu asiakkaan kanssa. Valmistusaste on laskettu kustannusperusteisesti hankkeen toteutuneiden menojen suhteena hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. Valmistusasteen mukaisissa ennusteissa on käytetty viimeisimpiä arvioita kokonaisliikevaihdosta sisältäen ennakoidut kauppasopimuksen ehtoihin perustuvat sakkotyyppiset alennukset, kustannuksista ja sopimuksiin sisältyvistä riskeistä oikaistuina tyypillisillä ennustetarkennuksilla samankaltaisille sopimuksille. Tilinpäätös 2017 / Konserni keesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio on kirjattu kuluksi välittömästi. Jos pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei ole voitu luo tettavasti arvioida, • hankkeesta johtuvat menot on kirjattu kuluiksi samalle tilikaudelle, jolla ne ovat syntyneet, ja • hankkeesta saatavia tuottoja on kirjattu vain siihen määrään asti, kun toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Menot, jotka liittyvät vielä tulouttamattomaan hankkeeseen, on kirjattu keskeneräisinä pitkäaikaishankkeina vaihto-omaisuuteen. Jos pitkäaikaishankkeen osatuloutettu liikevaihto (syntyneet menot ja kirjatut voitot) on suurempi kuin hankkeesta saatu ennakkomaksu, erotus on esitetty hankesaamisena taseen erässä Myyntisaamiset ja muut saamiset. Jos osatuloutettu liikevaihto (syntyneet menot ja kirjatut voitot) on pienempi kuin hankkeesta saadut ennakkomaksut, erotus on esitetty hankevelkana erässä Ostovelat ja muut velat. Kun hankkeen riskit ja vastuut ovat olennaisilta osiltaan siirtyneet sopimusvastapuolelle, pitkäaikaishanke on kokonaisuudessaan kirjattu myynniksi, maksamatta oleva kauppahinnan osuus on esitetty myyntisaamisissa ja hankkeen arvioidut takuuaikaiset kustannukset esitetty takuuvarauksissa. Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin hankkeen odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin hankkeen eteneminen luotettavaan mittaukseen. Jos arviot hankkeen lopputuloksesta ovat muuttuneet, on hankkeesta tuloutettua liikevaihtoa ja voittoa muutettu sillä kaudella, jolloin muutos on ollut ensi kertaa tiedossa tai arvioitavissa. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hank- 21 Myyntisaamiset ja hankesaamiset 1 000 euroa 2017 2016 TASEESEEN SISÄLTYVÄT MYYNTI- JA HANKESAAMISET Myyntisaamiset 8 399 5 612 Hankesaamiset 20 405 16 741 YHTEENSÄ 28 804 22 353 2017 2016 8 399 5 612 Asiakassaamiset Myyntisaamiset taseessa Avoimet ennakkolaskut Yhteensä Asiakassaamisten ikäjakauma Erääntymättömät Erääntyneet 0–29 päivää 6 129 4 870 14 528 10 482 2017 2016 11 915 8 103 1 750 762 Erääntyneet 30–60 päivää 153 248 Erääntyneet yli 60 päivää 709 1 369 14 528 Laatimisperiaate Myyntituotot ja muut tuotot on kirjattu myyn tisaamisiin alkuperäisen saatavan suuruisina. Lyhytaikaiset myyntisaamiset on arvostettu alkuperäisen saatavan suuruisena ja niiden kirjanpitoarvo on sama kuin niiden käypä arvo. Myyntisaamisista korottomia on 8 399 tuhatta euroa (5 612 tuhatta euroa). Maksuaika on keskimäärin 30 päivää. Myyntisaamisiin ei sisälly yli 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöshetkestä erääntyviä, pitkäaikaisiksi luokiteltuja eriä. Hankesaamiset ovat liiketoiminnan kannalta myyntisaamisiin verrattava tase-erä. Hankesaamise na esitetään se määrä, jolla yksittäisen pitkäaikaishankkeen osatuloutettu liikevaihto ylittää saadun ennakkomaksun määrän. 10 482 Yhteensä Taulukossa Asiakassaamiset esitetyt avoimet ennakkolaskut ovat sitoviin sopimuksiin liittyviä, laskutettuja maksueriä, jotka eivät sisälly taseen vastaaviin eriin tilinpäätöshetkellä. Taseen myyntisaatavien ja sitoviin sopimuksiin liittyvien, asiakkailta maksuehtojen perusteella laskutettujen ennakkomaksujen yhteenlaskettu ikäanalyysi on esitetty taulukossa Asiakassaamisten ikäjakauma. Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa Rahoitusvarat, sivulla 43. Hankesaamiset on esitetty kyseisessä liitetiedossa rahoitusvarana. Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Johdon arvioita on käytetty arvioitaessa asiakkaiden maksukykyisyyttä sellaisissa kaupallisissa saatavissa, joille yhtiöillä ei ole ollut saatavan turvaavaa maksumenettelyä tai muuta vakuutta. Johto on arvioinut konserniyhtiöiden kykyä suoriutua toisilleen olevista kaupallisiin saataviin liittyvistä maksuvelvoitteista. Myyntisaamisten arvioitu arvonalentuminen Myyntisaamisten osalta on arvioitu, sisältyykö myyntisaamisiin tilinpäätöshetkellä merkittäviä luottoriskikeskittymiä ja onko viitteitä arvonalentumisesta. Myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus on tehty, kun on ollut olemassa perusteet sille, että konserni ei tule saamaan erääntynyttä saamistaan. Tilikauden aikana konsernissa on kirjattu myyntisaamisten arvonalentuminen 3 tuhatta euroa (168 tuhatta euroa). Arvonalentumiset on kirjattu tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. 22 Riskienhallinta Myyntisaamisten ja hankesaamisten kokonaisarvo taseessa vastaa sitä rahamäärää, joka tilinpäätöshetkellä on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa sekä myöhemmin syntyviä sopimusvelvoitteita huomioon ottamatta siinä tapauksessa, että sopimusvastapuolet eivät pysty täyttämään kauppasopimuksen mukaisia maksuvelvoitteitaan. Konsernin luotto- tai vastapuoliriski realisoituu silloin, kun asiakas tai muu vastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan konsernille. Projektitoimitusten sopimusvastapuoliin liittyviä luottoriskejä hallitaan vakiintuneiden toimijoiden ja asiakkuuksien osalta etupainotteisilla maksuehdoilla ja edellyttämällä maksamattomalle kauppahinnalle pankkitakuita tai vahvistettuja rembursseja. Teknologiapalveluihin liittyviä luottoriskejä hallitaan seuraamalla asiakaskohtaisten saatavien määriä ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä säännöllisesti. Yleisestä maailmantalouden, rahamarkkinoiden ja asiakkaiden markkinatilanteen kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen saatavien riskitason arvioidaan olevan lamaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvä luottoriski on enintään se määrä sitoviin sopimuksiin liittyviä avoimia maksuja, joita ei ole katettu pankkitakuilla, rembursseilla tai muilla vakuuksilla. Saadut pankkitakuut ja remburssit kattoivat tilikauden lopussa 6 prosenttia (14 %) taseen myynti- ja osatuloutussaamisista ja 16 prosenttia (29 %) tilauskannasta. Luottoriski tilikauden lopussa oli poikkeuksellisen suuri johtuen kauppatapojen muutoksesta sekä vakiintuneiden toimijoiden ja asiakkuuksien osuudesta. Tilikaudella on kirjattu kuluksi luottotappio 3 tuhatta euroa (168 tuhatta euroa) kohdistuen yksittäiseen asiakkaaseen. Myyntisaamisiin ei tilinpäätöshetkellä sisältynyt merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Materiaalit ja palvelut – Varaukset 1 000 euroa 2017 2016 MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana -69 698 -45 889 -203 254 Ulkopuolisilta ostetut palvelut -10 820 -9 213 YHTEENSÄ -80 721 -54 849 Varaston muutos, aineet ja tarvikkeet Tilinpäätös 2017 / Konserni Laatimisperiaate Ostot sisältävät materiaalit ja raaka-aineet sekä tuotteiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat muuttuvat menot. Ulkopuoliset palvelut sisältävät tuotannon muuttuvat alihankintakulut ja palvelumaksut toimittajille. Varaston muutos sisältää materiaali- ja raaka-aine varaston muutoksen. 2017 1 543 1 747 Lisäykset 1 808 1 225 -1 449 -1 429 Konsernin taseessa ei tilinpäätöshetkellä ollut hin tariskiä suojaavia johdannaisia, joiden hintariskillä olisi ollut vaikutusta tulokseen. 2016 Kirjanpitoarvo 1.1. Riskienhallinta Konsernin käyttämät raaka-aineet ovat teräksen jatkojalosteita, muita raaka-aineita, komponentteja ja hyödykkeitä. Näiden raaka-aineiden markkinahintariskiltä ei voida aktiivisesti suojautua johdannaisilla. Teräksen hintariskiä hallitaan säännöllisellä hinnanvaihtelun analyysillä ja seurannalla. Komponenttien hintariskiä vähennetään tekemällä puitesopimuksia toimittajien kanssa. Konsernin tuotantoprosessien käyttämän sähkö energian hintariskiä seurataan ja hallitaan kiinteähintaisilla energiantoimitussopimuksilla. 1 000 euroa VARAUKSET Takuuvaraukset Vähennykset Kurssierot Kirjanpitoarvo 31.12. -2 - 1 900 1 543 Muut pakolliset varaukset Kirjanpitoarvo 1.1. 75 116 Lisäykset 186 27 Vähennykset -75 -68 Kirjanpitoarvo 31.12. 186 75 2 086 1 618 Laatimisperiaate Varaus on kirjattu, kun konsernilla on ollut tilinpäätöshetkeä aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on ollut todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää myöhemmin maksusuoritusta, ja kun tämän velvoitteen määrä on voitu luotettavasti arvioida. YHTEENSÄ joista - pitkäaikaisia 707 462 - lyhytaikaisia 1 378 1 156 Takuuvelvoitteisiin liittyvä varaus on kirjattu tulosvaikutteisesti, kun takuuehdon sisältävä pitkäaikaishanke, palvelu tai varaosa on tuloutettu. Takuuvarauksen suuruus arvioidaan projektin alussa, ja se perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Varauksen käyttämättä jäänyt osuus on tuloutettu takuuajan ja takuuvelvoitteiden päättyessä. Osatuloutettavissa pitkäaikaishankkeissa takuuvaraukset sisältyvät hankkeen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Tappiollisesta sopimuksesta on kirjattu varaus, kun velvoitteen täyttämiseksi vaadittavat välittömät menot ja arvioidut sopimukseen kohdistuvat tuo tannon välilliset kulut sekä poistot ovat ylittäneet sopimuksesta saatavat hyödyt. Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Takuuvarausten määrää arvioitaessa on käytetty johdon kokemusperäisiä arvioita tuotteiden aihe uttamista takuuaikaisista kustannuksista tuotteen ja sopimuskokonaisuuden erityisriskit huomioiden. 23 Työsuhde-etuudet 2017 2016 Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot sisältävät tilikauden aikana suoriteperusteisesti kirjatut peruspalkat luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvän palkitsemisen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Kirjoilla 31.12., henkilöä Työntekijät 217 201 Toimihenkilöt 487 442 YHTEENSÄ 704 643 Ulkomailla työskentelevien osuus 222 183 Työntekijät 204 197 Toimihenkilöt 456 434 YHTEENSÄ 660 631 Ulkomailla työskentelevien osuus, tehollinen keskimäärin 204 193 Työntekijät 209 201 Toimihenkilöt 473 441 YHTEENSÄ 682 642 Ulkomailla työskentelevien osuus, keskimäärin 206 193 2017 Laatimisperiaate Vuositavoitteisiin perustusta tulopalkkiojärjestelmästä on kirjattu varaus, kun konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai kun aiemman käytännön pe rusteella on syntynyt tosiasiallinen maksuvelvoite. Vuositavoitteisiin perustuva tulospalkkiojärjestelmä Tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat tulospalkkiojärjestelmät toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle, avainhenkilöille sekä muulle henkilöstölle. Henkilö voi saada palkkiota näistä yhdestä tulospalkkiojärjestelmästä kerrallaan. Hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteet, enimmäismäärät sekä laskentatavan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan. Maksamisen edellytyksenä on positiivinen konsernin vuositulos. Tulospalkkioiden enimmäismäärä on rajattu 20 prosenttiin konsernin liiketuloksesta. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet Vuositavoitteisiin perustuvista tulospalkkiojärjestelmistä kirjattava kulu ja velka perustuvat laskelmiin palkkioista, jotka perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin. Johto on käyttänyt tulospalkkioiden määrän arvioinnissa arvioita henkilöiden ja eri henkilöryhmien tulokseen, laatuun ja toimintaan liittyvien tavoitteiden toteutumisasteista. 2016 Tehollinen keskimäärin, henkilöä Keskimäärin, henkilöä 1 000 euroa Toimitusjohtajan, muun konsernin johtoryhmän sekä avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmissä palkkion suorittamisen perusteena ovat tulos ja tehtävään liittyvät henkilökohtaiset koko vuodelle asetetut tavoitteet. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio tulospalkkiojärjestelmästä on 6 kuukauden palkka ja muun konsernin johtoryhmän 3 kuukauden palkka. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT -33 589 Palkat ja palkkiot -29 907 -648 Eläkekulut -46 -4 721 Osakeperusteiset maksut -4 706 -2 078 YHTEENSÄ Henkilöstö 31.12. 800 -1 947 -41 036 Muut henkilösivukulut -36 606 Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 2013 24 2014 2015 2016 2017 0 2013 2014 2015 2016 2017 Muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä palkkion suorittamisen perusteena ovat konsernin tulos sekä oman yksikön tulokseen, laatuun ja toimintaan liittyvät tavoitteet. Koko henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä osa tulospalkkioista määräytyy ja makse taan vuosineljänneksittäin. Työsuhde-etuudet Ylimmän johdon osakeperusteiset kannustinohjelmat Osakeperusteisiin maksuihin sisältyy kaksi voimassa olevaa pitkän aikavälin suoriteperusteista osakepohjaista kannustinohjelmaa konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet mm. yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustinjärjestelmä. Osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on tilikaudella kirjattu kuluksi yhteensä 595 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa). Tilikauden lopussa osakeohjelmista kohdistui sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 240 tuhatta euroa (129 tuhatta euroa). Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014–2018 (LTI2014, LTI2015, LTI2016) Raute Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014–2018 käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle 12.2.2014. Järjestelmään sisältyy kolme erillistä kolmen vuoden mittaista osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Osakepalkkion maksaminen voidaan suorittaa yhtiön A-sarjan osakkeina ja palkkiosta maksettavan veron maksamiseen tarkoitettu osa rahana. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Osakeohjelmat alkoivat vuosina 2014 (LTI2014), 2015 (LTI2015) ja 2016 (LTI2016). Yhtiön hallitus päätti erikseen kunkin osakeohjelman osallistujista sekä ansaintajaksoihin sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta. Osakeohjelman ansaintakriteerit ovat konsernin tulos osaketta kohti (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Osake- ohjelman 2015 piiriin kuuluu yhteensä 11 ja osakeohjelman 2016 piiriin yhteensä 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. LTI2014 Vuoden 2014 ansaintajaksolta ansaittu palkkio yhteensä 49 tuhatta euroa on hallituksen päätöksellä suoritettu kokonaisuudessaan rahana vuonna 2015 ja osakeohjelma on päättynyt. LTI2015 Vuoden 2015 ansaintajaksolta ansaittu palkkio yhteensä 614 tuhatta euroa on suoritettu 6.3.2017. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2018 alussa. LTI2016 Vuoden 2016 ansaintajaksolta ansaittu palkkioiden kokonaismäärä ja henkilökohtaiset osuudet on vahvistettu helmikuussa 2017. Palkkio suoritetaan vuoden 2018 keväällä. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2019 alussa. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017–2022 (LTI Plan 2017–2019, LTI Plan 2018– 2020, LTI Plan 2020) Raute Oyj:n hallitus päätti uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle 15.2.2017. Järjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. Ansaintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo maksuhet- kellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudella oli ohjelman alkaessa. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta. LTI Plan 2017–2019 LTI Plan 2017–2019 alkoi vuoden 2017 alussa. Ohjelma koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Palkkiot suoritetaan keväällä 2020. Mahdollinen palkkio suoritetaan joko Rauten listattuina A-sarjan osakkeina ja sen vero-osuus rahana tai kokonaan rahana. Ohjelmaan kuuluu 12 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Suoritustavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) ja liikevaihdon kasvu. Laatimisperiaate Avoimista järjestelmistä suoritettavien palkkioiden määrittämisessä on käytetty yhtiön A-sarjan osakkeen kurssia tilinpäätöshetkellä. Osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä osakkeina suoritettavan osuuden vastatili on sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Rahana maksettava osuus sisältyy siirtovelkoihin. Tilinpäätös 2017 / Konserni Eläkevelvoitteet Eläkevelvoitteet on luokiteltu maksupohjaisiksi ja etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle vakuutusyhtiölle, minkä jälkeen konsernilla ei ole muita maksuvelvoitteita. Konsernilla ei myöskään ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi sille kaudelle, jota veloitus on koskenut. Maksupohjaisiksi järjestelyiksi konsernissa on luokiteltu konsernin suo malaisen henkilöstön lakisääteinen työeläketurva ja ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt. Emoyhtiö Raute Oyj:llä on maksupohjainen eläkejärjestely ja siihen liittyvät velvoitteet määräytyvät työntekijöitä koskevan eläkelain mukaisesti. Ulkomaisten t ytäryhtiöiden eläkejärjestelyt on hoidettu paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja ne ovat maksuperusteisia. Raute Oyj:n vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely on käsitelty etuuspohjaisena eläkejärjestelynä. Työsuhteessa olevien suomalaisten työntekijöiden eläketurvan vapaaehtoinen täydennys on hoidettu Mandatum Life -henkivakuutusyhtiössä. Tilikauden lopussa konsernilla ei ollut etuuspohjaisesta velvoitteesta johtuvia velvoitteita taseessa. Rauten sairauskassa on vakuutuskassa, joka maksaa jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi kassan myöntämiä lisäetuuksia. Rauten sairauskassan toimintapiirin muodostaa Raute Oyj:n henkilöstön lisäksi Lahti Precision Oy:n henkilöstö. 25 Hallituksen ja johdon työsuhde-etuudet 1 000 euroa 2017 2016 Emoyhtiön toimitusjohtajan palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja Tapani Kiiski 453 374 79 65 Osakeperusteiset maksut 233 93 YHTEENSÄ 765 532 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Emoyhtiön hallituksen palkkiot Hallituksen jäsenet Pehu–Lehtonen Erkki, hallituksen puheenjohtaja 40 40 Mustakallio Mika, hallituksen varapuheenjohtaja 20 20 Suominen Pekka, hallituksen jäsen 20 20 Bask Joni, hallituksen jäsen 20 20 von Essen Patrick, hallituksen jäsen 31.3.2016 alkaen 20 13 Raitio Laura, hallituksen jäsen 28.3.2017 alkaen 13 - 7 20 Leiwo Päivi, hallituksen jäsen 28.3.2017 asti Hautamäki Risto, hallituksen jäsen 31.3.2016 asti YHTEENSÄ - 7 140 140 Konsernin muun johtoryhmän työsuhde-etuudet 1 099 933 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 224 183 Osakeperusteiset maksut 331 127 1 654 1 243 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet YHTEENSÄ 26 Toimitusjohtajalla on mahdollisuus enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon, joka riippuu vuosittain määrättävien tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa. Ylimmälle johdolle suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen kannusinjärjestelmän nojalla on tilikauden aikana suoritettu osakepalkkioita yhteensä 462 tuhatta euroa. Tilikauden aikana johdolle ja hallitukselle ei ole myönnetty osakeoptioita. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan elä kesitoumukset määräytyvät työntekijöitä koskevan eläkelain mukaisesti. Muita erityisiä ehtoja eläkkeen suuruudesta ja eläkkeelle siirtymisestä ei ole sovittu. Lakisääteinen eläkemeno tilikaudella 2017 oli 79 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa). Hallitukselle tilikaudella 2017 maksettuihin palkkioihin ei liity lakisääteistä eläkevelvoitetta. Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys sisältää hallituksen ja johdon palkitsemista koskevat tiedot. Ajantasaiset tiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän osakeomistus oli 31.12.2017 yhteensä 126 003 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 127 890 kappaletta K-sarjan osakkeita. Johdon omistus vastasi 6,0 % yhtiön osakkeista ja 11,6 % osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Omistukset sisälsivät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Tilikauden aikana johdolle ei ole annettu laino ja. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1 000 euroa 2017 Tilinpäätös 2017 / Konserni 2016 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 11 918 4 84 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 24 28 Muut 57 74 YHTEENSÄ 96 1 103 1 000 euroa 2017 2016 L aatimisperiaate Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen liikevaihtoon kuulumattomat tuotot kuten vuokratuotot, vakuutuskorvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Saadut vakuutuskorvaukset Saadut avustukset LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tuotannon välilliset kulut -3 264 -2 982 Vuokrakulut -1 416 -1 215 Myynti- ja markkinointikulut -2 604 -2 128 Luottotappiot Hallintokulut -3 -168 -2 298 -2 334 -58 179 Muut kulut -5 010 -3 380 YHTEENSÄ -14 653 -12 030 -40 -41 Valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (Suomi) Tilintarkastus, varsinainen tilintarkastus Tilintarkastus, muut tilintarkastuslaissa tarkoitetut toimeksiannot Tilintarkastus, muut asiantuntijapalvelut Tilintarkastus, veroneuvonta Yhteensä -2 -1 -93 -19 -5 -10 -140 -71 Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (Global) -12 -12 Tilintarkastus, muut tilintarkastuslaissa tarkoitetut toimeksiannot - - Tilintarkastus, muut asiantuntijapalvelut - - Tilintarkastus, veroneuvonta - - -12 -12 Yhden vuoden kuluessa 1 297 926 Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 773 756 Tilintarkastus, varsinainen tilintarkastus YHTEENSÄ Vuokrasopimukset Konserni vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella makset- Myöhemmin erääntyvät Yhteensä - 1 4 070 L aatimisperiaate Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu liiketoimintaan kuuluvat tulosvaikutteiset erät kululajeittain. Muut yksittäiset tuloslaskelmaan sisältyvät erät kuten välittömät ostot, varastojen muutokset ja henkilöstökulut on esitetty vastaavaa tuloslaskelman erää koskevan tiedon yhteydessä. Emoyhtiön tilintarkastajana on tilikaudella toiminut tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy. Varsinaisen tilintarkastuksen palkkio sisältää kuluvan tilikauden tarkastamiseen liittyvät tarkastuspalkkiot. Muut asiantuntijapalvelut ja veroneuvonta sisältävät tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatut palkkiot tilintarkastusyhteisön suo rittamista muista palveluista. Palkkiot eivät sisällä tarkastukseen ja muihin toimeksiantoihin liittyviä matka- ja viranomaismaksuja. Laatimisperiaate Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, on käsitelty muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan perusteella. IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset tulee voimaan 1.1.2019. Standardin mukaan vuokrasopimukset esitetään vuokralleottajan taseen erässä Käyttöomaisuus. Vuokralleottaja kirjaa omaisuuserän perustuen omaisuuserän käyttöoikeuteen ja vuokrasopimusvelan perustuen vuokramaksujen suoritusvelvollisuuteen. Standardi sisältää kaksi helpotusta vuokralleottajalle. Arvoltaan vähäiset omaisuuserät ja vuokrasopimukset, joiden vuokra-aika on alle 12 kuukautta saadaan jättää IFRS 16 soveltamisen ulkopuolelle. Raute Oyj:n arvion perusteella standardin käyttöönotto tulee vaikuttamaan tiettyjen vuokrasopimusten käsittelyyn tilinpäätöksessä. Vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserän laskettavalla poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla. Konsernitaseeseen vuokralleottaja kirjaa omaisuuserän perustuen omaisuuserän käyttöoikeuteen ja vuokrasopimusvelan perustuen vuokramaksujen suoritusvelvollisuuteen. Lisäksi standardilla on vaikutus tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin ja konsernitilinpäätöksessä esitettäviin tunnuslukuihin. Raute Oyj antaa tarkemman arvion standardin vaikutuksista tilikauden 2018 aikana. Tilinpäätöksessä 2017 vuokravastuut on esitetty taseen ulkopuolisena eränä vuokravastuissa liitetiedossa Vakuudet ja vastuusitoumukset, sivulla 47. 1 684 27 Tuloverot 1 000 euroa 2017 2016 TULOVEROT Konsernin tuloslaskelma Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -3 108 -2 003 9 61 878 407 YHTEENSÄ -2 222 -1 536 Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 20,0 prosentin verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja 11 522 8 220 -2 304 -1 644 57 -27 120 48 Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Seuraavien erien verovaikutukset: Verot laskettuna Suomen verokannalla, 20,0 % Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavien verokantojen vaikutus Verovapaat tuotot -123 -247 Verot aikaisemmilta tilikausilta 5 51 Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö - 8 -494 -24 Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut Kirjaamattomat verosaatavat ulkomaisten tytäryhtiöiden tappioista Muut erät Konsernin verot tuloslaskelmassa Efektiivinen verokanta, % 28 519 300 -2 221 -1 536 19,3 % 18,7 % L aatimisperiaate Veroina on tuloslaskelmassa esitetty konserniyhtiöiden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan mukaan. Verot on merkitty tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero on kirjattu vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Konserniyhtiöt voivat saada erityisiä verovähennyksiä, jotka koskevat tiettyjen omaisuuserien uusia investointeja tai tiettyjen ehtojen mukaisia menoja. Nämä verohyvitykset käsitellään verojen vähennyksenä sillä hetkellä, kun on erittäin todennäköistä, että verovähennys tullaan saamaan. Verohyvitys pienentää kauden verotettavaan tuloon perustuvaa verovelkaa ja verokulua. L askennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallisten verojen määrityksessä on käytetty niitä verokantoja, jotka on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai käytännössä hyväksytty ja joita on arvioitu sovellettavan sillä hetkellä, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan. Merkittävimmät väliaikaiset erot ovat syntyneet aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta käypään arvoon, johdannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa. Varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi. Ulkomaisten tytäryhtiöiden yhdistelystä syntyvästä muuntoerosta ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot voidaan hyödyntää. L askennallisen verosaamisen kirjaamisedellytykset on arvioitu jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on vähennetty toisistaan siltä osin, kun on olemassa oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon pe rustuvia verovelkoja tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verosaamisia vastaan ja mikäli laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät samaan veronsaajaan. Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Konserni on tuloverovelvollinen Suomessa ja useissa muissa valtioissa. Johdon harkintaa on edellytetty määritettäessä tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvan veron, epävarmojen veronäkemysten sekä laskennallisen verosaatavan ja –velan määrää. Tilinpäätöshetkellä on arvioitu laskennallisten vero saamisten kirjaus- ja arvostusperusteet ja sitä, missä määrin laskennallista verosaatavaa voidaan aktivoida taseeseen. Johto arvioi, kuinka todennäköisesti konserniyhtiöillä on tulevaisuudessa kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Tilinpäätöshetken arvioissa käytetyt laatimisarviot voivat poiketa toteutuneista, jolloin verosaamisten muutoksista aiheutuu tuloslaskelmaan kulukirjauksia. Laskennalliset verosaamiset ja -velat LASKENNALLISET VEROSAAMISET 1 000 euroa Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset LASKENNALLISET VEROVELAT 1.1.2017 Tulosvaikutteisesti kirjatut Muihin laajan tuloksen Omaan eriin pääomaan kirjatut kirjatut 31.12.2017 34 -7 - - 28 210 28 - - 238 9 9 - -1 17 Työsuhde-etuudet Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset Muut väliaikaiset erot 183 40 227 -4 - - 410 35 Laskennallinen verosaatava yhteensä 476 253 - -1 728 Netotettu laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava, netto -306 -9 - - 244 0 -1 Varaukset Työsuhde-etuudet Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verosaatava yhteensä Netotettu laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava, netto 1 000 euroa Käyvän arvon arvostus 1.1.2017 Tulosvaikutteisesti kirjatut Muihin laajan tuloksen Omaan eriin pääomaan kirjatut kirjatut 31.12.2017 52 - 39 - 90 Konserniyhdistelyn vaikutukset 114 -10 - - 103 Muut väliaikaiset erot 333 -54 8 - 287 Laskennallinen verovelka yhteensä 499 -64 47 - 481 -306 -9 - - -315 192 -73 47 - 166 1.1.2016 Tulosvaikutteisesti kirjatut Muihin laajan tuloksen Omaan eriin pääomaan kirjatut kirjatut 31.12.2016 Netotettu laskennalliseen verosaatavaan Laskennallinen verovelka, netto -315 167 410 VERTAILUVUOSI 1 000 euroa Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Tilinpäätös 2017 / Konserni VERTAILUVUOSI Muihin laajan tuloksen Omaan eriin pääomaan kirjatut kirjatut 1.1.2016 Tulosvaikutteisesti kirjatut 25 9 - - 34 224 -14 - - 210 8 1 - - 9 172 49 11 -9 - - 183 40 31.12.2016 478 -2 - - 476 -303 -3 - - -306 172 -5 0 0 1 000 euroa Käyvän arvon arvostus - - 52 - 52 Konserniyhdistelyn vaikutukset 126 -12 - - 114 Muut väliaikaiset erot 418 -85 - - 333 Laskennallinen verovelka yhteensä 544 -98 52 - 499 -303 -3 - - -306 241 -101 52 - 192 Netotettu laskennalliseen verosaatavaan 167 Laskennallinen verovelka, netto Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilikauden 2017 tappioista on kirjaamattomia verosaatavia yhteensä 434 tuhatta euroa (10 tuhatta euroa). Ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistetuista tappioista kirjaamattomat laskennalliset verosaata vat olivat yhteensä 634 tuhatta euroa (1 125 tuhatta euroa). Konsernille ei todennäköisesti ennen kyseisten tappioiden vanhenemisaikaa kerry verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. 29 Konsernin liikearvo LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Raute Oyj osti 3.4.2017 Yhdysvalloissa sijaitsevan Metriguard, Inc.:n liiketoiminnan. Metriguard myy ja huoltaa mittauslaitteistoja viilu- ja vaneriteollisuudelle sekä sahoille maailmanlaajuisesti. Yhtiön tuotanto on keskittynyt Pullmaniin Washingtonin osavaltiossa. Metriguard-liiketoimintaa jatketaan Rauten Yhdysvaltoihin perustamassa uudessa tytäryhtiössä, Metriguard Technologies, Inc.:ssä, jonka taloudelliset tiedot tullaan raportoimaan osana Rauten puutuoteteknologia -segmenttiä. Yrityskauppa on toteutettu liiketoimintakauppana, sisältäen Metriguardin aineetonta omaisuutta, käyttöpääomaa sekä kiinteää omaisuutta pois lukien kiinteistöt. Metriguardin henkilöstö siirtyi liiketoimintakaupassa. Yrityskauppahinta maksetaan kahdessa erässä. Peruskauppahinta 3,1 miljoonaa dollaria on maksettu liiketoiminnan siirron yhteydessä. Lisäkauppahinta, jonka suuruus riippuu liiketoiminnan siirtoa seuraavan 12 kuukauden liikevaihdosta maksetaan kesällä 2018. Hankinnassa kirjattujen tase-erien käyvät arvot ovat alustavia. Hankinnasta kirjatut käyvät arvot, tuhatta euroa 3.4.2017 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ostovelat ja muut korottomat velat Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus Liikearvo Hankittu nettovarallisuus 1 407 94 1 368 310 -178 3 002 1 035 4 037 Hankinnasta suoritettu vastike, tuhatta euroa Käteisvastike Ehdollinen vastike Kokonaisvastike 3.4.2017 2 911 1 126 4 037 Liiketoimintakaupan rahavirtavaikutus hankintahetkellä oli 3 371 tuhatta euroa. Konserni on kirjannut hankintaan liittyviä kuluja yhteensä 0,5 MEUR. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman erään liiketoiminnan muut kulut. 30 L aatimisperiaate Konsernitaseessa esitetty liikearvo on syntynyt Metriguard, Inc.:ltä hankitun liiketoiminnan yhteydessä. Liikearvo kuvastaa hankitun markkinaosuuden, liiketoimintaosaamisen sekä synergioiden arvoa. Liikearvo on se määrä, jolla hankintameno on ylittänyt konsernin osuuden hankittujen varojen ja velkojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä ole va rahamäärä on laskettu käyttöarvolaskelmien avulla, jotka edellyttävät oletusten käyttöä. Laskelmissa ennustetut kassavirrat perustuvat johdon arvioihin ja johdon hyväksymiin budjetteihin. L askelmien diskonttauskorko perustuu pääoman keskimääräiseen kustannukseen (WACC) liiketoiminta-alueella. Liiketoiminnan hankinnan yhteydessä hankitut yksilöitävissä olevat muut aineettomat omaisuuserät on esitetty taseen erässä Muut aineetto mat hyödykkeet. Nämä erät poistetaan taloudellisena pitoaikanaan. Mahdollinen liikearvon arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Aiemmin kirjattua liikearvon arvonalentumistappiota ei palauteta. Konsernin liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Konsernin liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja. Konsernin liikearvo testataan vuosittain ja aina kun on viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta. Arvonalentumistestaus Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu konsernin rakenteen mukaisesti rahavirtaa tuottavaan yksikköön, jossa liiketoiminta sijaitsee. Johto on arvioinut tilinpäätöshetkellä arvonalentumistestauksen keskeiset oletukset. Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu johdon hyväksymään yksikön budjettiin ja ennusteisiin viideltä vuodelta. Laskelmissa käytetty diskonttokorko on 9,1 % (ennen veroja). Rahavirta-arvioissa käytetyt oletukset tulevan toiminnan kehityksestä perustuvat johdon arvioihin tilinpäätöshetkellä. Tilikauden aikana tuloslaskelmaan ei ole kirjattu arvonalentumistappioita. Muut aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös 2017 / Konserni MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2017 Muuntoerot Lisäykset Siirrot erien välillä Kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Keskeneräiset kehittämismenot 4 640 8 751 0 13 391 - -48 1 627 123 -48 1 750 Yhteensä - -295 - -295 Hankintameno 31.12.2017 4 640 10 036 123 14 799 Kertyneet poistot 1.1.2017 -12 038 -4 291 -7 746 0 Muuntoerot - 42 - 42 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - 565 - 565 Tilikauden poisto -223 -597 - -820 -4 515 -7 736 0 -12 250 125 2 300 123 2 548 Kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet 4 640 8 375 1 020 14 035 Lisäykset - -28 108 - -28 108 Siirrot erien välillä - 296 -1 020 -724 Hankintameno 31.12.2016 4 640 8 751 0 13 391 Kertyneet poistot 1.1.2016 -12 426 Kertyneet poistot 31.12.2017 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 VERTAILUVUOSI 1 000 euroa Keskeneräiset kehittämismenot L aatimisperiaate Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät ohjelmistojen lisenssit, patentit, aktivoidut kehittämismenot ja muut aineettomat oikeudet. Muut aineettomat hyödykkeet on aktivoitu taseeseen silloin, kun on ollut todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi usean vuoden aikana (poistoaika) ja hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet on kirjattu hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Muulloin muista aineettomista hyödykkeistä syntyvät menot on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä. Muut aineettomat hyödykkeet on aktivoitu tasee seen ja kirjattu suunnitelman mukaisina tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa seuraavasti: Patentit Yhteensä Tietokoneohjelmat 10 vuotta 3–5 vuotta Muut aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1.2016 Muuntoerot -4 065 -7 341 -1 020 Muuntoerot - 18 - 18 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - - 1 020 1 020 Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2016 Kirjanpitoarvo 31.12.2016 -227 -423 - -650 -4 291 -7 746 0 -12 038 348 1 005 0 1 353 3–10 vuotta Aktivoidut kehittämismenot 3–10 vuotta. Kehittämismenot, jotka ovat aiheutuneet uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta ja niiden testaustarkoitukseen valmistetuista koelaitteistoista, on aktivoitu ja esitetty taseessa aineettomina hyödykkeinä siitä alkaen, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja siitä odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi tuotteen saattamisesta sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aktivoidut kehittämismenot on arvostettu taseessa alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettynä. Edellisiltä tilikausilta kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Muu aineeton hyödyke on aktivoitu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon silloin, kun on ollut todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi usean vuoden aikana (poistoaika) ja hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti. Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Poistojen kohteena olevia omaisuuseriä on tarkasteltu arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset ovat antaneet viitteitä siitä, ettei omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvo on omaisuuserästä saatavien rahavirtojen nykyarvo, joka omaisuuserän olete taan kerryttävän. Omaisuuserät on ryhmitelty arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä. Määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo on ylittänyt siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, on kirjattu tuloslaskelmaan arvonalentumistappiona. Muista aineettomien hyödykkeiden omaisuuseristä kuin liikearvosta aikaisemmilla kausilla kirjattu arvonalentumistappio on arvioitu uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvonalentumistappion kirjaus on peruutettu siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos olosuhteissa tai niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan ole peruutettu enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 31 Tutkimus- ja kehittämismenot 1 000 euroa 2017 2016 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot Aikaisemmin aktivoitujen kehittämismenojen poistot Kehittämismenoja aktivoitu taseeseen Tilikaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot -3 237 -2 863 -223 -227 123 - -3 338 -3 090 L aatimisperiaate Tutkimusmenot ja ne kehittämismenot, joita ei ole aktivoitu taseeseen, on kirjattu liiketoiminnan kuluihin ennen liiketulosta. Kehittämismenojen poistot on aloitettu siitä hetkestä, kun tuote on todettu valmiiksi ja vapautettu myyntiin. Kehittämismenojen vaikutusaika on tuotteen arvioidusta eliniästä riippuen 3–10 vuotta, jona aikana aktivoidut kehittämismenot kirjataan tasapoistoina kuluksi. Keskeneräiset aktivoidut kehittämismenot on testattu käyttöarvo laskelmien avulla, mikäli olosuhteiden muutokset ovat antaneet viitteitä arvon alentumisesta. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperi aatteet Taseessa aineettomissa hyödykkeissä esitettävien erien taloudelliset vaikutusajat on tarkistettu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos ne poikkeavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistosuunnitelmaa on päivitetty uusien vaikutusaikojen mukaiseksi. Kunkin omaisuuserän osalta on arvioitu, onko viitteitä arvonalentumisesta laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on ylittänyt arvioidun omaisuuden kerrytettävissä käyvän arvon, arvonalentuminen on kirjattu tuloslaskelmaan. Aiemmin tehty arvonalennus voidaan peruuttaa, mikäli voidaan osoittaa, että olosuhteet ovat merkittävästi parantuneet. Arvonmääritykset ovat herkkiä tulevaisuuden odo tettujen tuottojen ja diskonttauskorkoja koskeville oletuksille. Diskonttauskorko kuvastaa arvioitua markkinoilla odotettavaa korkoa ottaen huo mioon rahan aika-arvon ja kyseistä omaisuuserää koskevat erityisriskit, joita koskevia oikaisuja ei ole tehty arvioituihin rahavirtoihin. Diskonttauskorko on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. Laskelmissa käytetty diskonttauskorko on 9,1 %. Tilikauden 2017 ja vertailuvuoden aikana keskeneräisistä aktivoiduista kehittämismenoista ei ole kirjattu arvonalentumistappiota. 32 Aineelliset hyödykkeet Tilinpäätös 2017 / Konserni AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2017 Maa- ja vesi- Rakennukset ja alueet rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä 386 10 887 36 571 553 260 Muuntoerot - - -585 -11 - -596 Lisäykset - 4 1 217 - 1 403 2 623 Vähennykset - - -97 - - -97 Siirrot erien välillä - 209 -84 12 -589 -452 Hankintameno 31.12.2017 386 11 100 37 021 594 1 073 50 134 Kertyneet poistot 1.1.2017 - -7 390 -31 234 -453 - -39 077 Muuntoerot - - 513 7 - 520 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - - 183 - - 183 Tilikauden poisto - -364 -1 426 -23 - -1 813 Kertyneet poistot 31.12.2017 - -7 754 -31 964 -469 - -40 186 386 3 346 5 058 85 1 073 9 948 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 48 657 VERTAILUVUOSI 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2016 Maa- ja vesi- Rakennukset ja alueet rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä 386 10 218 33 244 561 1 054 Muuntoerot - - 432 14 - 445 Lisäykset - - 936 - 2 179 3 116 Vähennykset - - -66 - - -66 Siirrot erien välillä - 669 2 025 -22 -2 973 -301 Hankintameno 31.12.2016 386 10 887 36 571 553 260 48 657 Kertyneet poistot 1.1.2016 - -7 047 -29 463 -423 - -36 934 Muuntoerot - - -452 -7 - -458 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - - 5 - - 5 Tilikauden poisto - -342 -1 324 -23 - -1 690 Kertyneet poistot 31.12.2016 - -7 390 -31 234 -453 - -39 077 386 3 497 5 337 100 260 9 580 Kirjanpitoarvo 31.12.2016 45 463 33 Poistot 1 000 euroa 2017 2016 POISTOT Poistot hyödykeryhmittäin Aineettomista hyödykkeistä - Aktivoidut kehittämismenot -223 -227 - Muut aineettomat hyödykkeet -597 -423 Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä - Rakennukset ja rakennelmat - Koneet ja laitteet - Muu aineellinen käyttöomaisuus YHTEENSÄ -364 -342 -1 426 -1 324 -23 -23 -2 633 -2 340 Laatimisperiaate Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisältyy ostohinta, käteis- ja muut alennukset sekä tuontitullit ja niistä maksetut pysyvät verot. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke on valmistettu itse, siihen on sisällytetty edellä mainittujen erien lisäksi osuus konsernin kiinteistä kustannuksista. Tavanomaiset käyttöomaisuushyödykkeiden korjaus- ja kunnossapitomenot on kirjattu tulosvaikutteisesti toteutumishetkellä. Mahdolliset alkuperäiseen tilaan palauttamisesta aiheutuvat menot on huomioitu IFRS-laskennassa osana hankintame noa. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 31.12.2017 vertailutietoineen ei sisällä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, joissa tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa toteutuvat menot. 34 Aineellisista hyödykkeistä on tehty tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa seuraavasti: Rakennukset Koneet ja kalusto Muu käyttöomaisuus Maa-alueet 25–40 vuotta 4–12 vuotta 3–10 vuotta ei tehdä poistoja. Omaisuuserien jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä ja niitä muutetaan tarvittaessa. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvoa alennetaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi välittömästi. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Vaihto-omaisuus 1 000 euroa 2017 2016 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 6 723 5 929 Keskeneräiset tuotteet 2 514 1 952 Muu vaihto-omaisuus 965 945 Ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista 659 847 10 861 9 674 YHTEENSÄ Tilinpäätös 2017 / Konserni Tilikauden aikana vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on alennettu vastaamaan luovutushintaa kirjaamalla arvonalentumisena 447 tuhatta euroa (357 tuhatta euroa). Laatimisperiaate Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintame noon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Materiaali- ja raaka-ainevaraston arvostus on tehty painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon on kohdistettu tuotteiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat muuttuvat menot sekä tuotteisiin kohdistuva osuus tuotannon välillisistä kuluista ja poistoista normaalilla toiminta-asteella ilman rahoituskuluja. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla tuotteen valmiiksi saattamisen kustannuksilla ja myyntikustannuksilla. Vaihto-omaisuuden arvossa on huomioitu epäkuranttiudesta johtuva arvonalentuminen. Riskienhallinta Tilinpäätöshetkellä toimittajille ja alihankkijoille maksettuihin ennakkomaksuihin liittyy riski, että vastapuoli ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan ja palauttamaan ennakkomaksua. Riskiä hallitaan tarkastamalla alihankkijoiden riskiposition suuruutta ja suoritteen fyysistä edistymistä sekä vaatimalla tietyiltä toimittajilta ennakkomaksun vakuuksia. Tilinpäätöshetkellä vakuudettomia maksettuja ennakkomaksuja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8 Me). 35 Lyhytaikaiset saamiset ja velat 1 000 euroa 2017 2016 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET 8 399 5 612 20 405 16 741 Siirtosaamiset 899 691 Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 131 90 Myyntisaamiset Osatuloutussaamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 574 1 341 30 408 24 476 Henkilöstökulujaksotukset 23 21 Tuloverosaaminen 45 831 630 YHTEENSÄ 899 691 1 000 euroa 2017 Tiedot myyntisaamisiin ja osatuloutussaamisiin liittyvistä arvonalentumisista ja altistumisesta luottoja vastapuoliriskille on esitetty liitetiedossa Myyntisaamiset ja hankesaamiset, sivulla 22. Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa Rahoitusvarat, sivulla 43. 40 Muut siirtosaamiset Laatimisperiaate Konsernin varoihin kuuluvat myyntisaamiset, hankesaamiset, siirtosaamiset, johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset ja muut saamiset. 2016 Muut saamiset YHTEENSÄ Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät OSTOVELAT JA MUUT VELAT Lyhytaikaiset korottomat velat taseessa 25 188 13 069 Ostovelat 7 115 7 596 Siirtovelat 9 603 8 097 Saadut ennakot Johdannaiset 80 7 Tuloverovelka 829 1 131 Muut velat YHTEENSÄ 683 704 43 498 30 604 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät projektikulujaksotukset Henkilöstökulujaksotukset Rahoituskulut Liiketoimintakaupan maksamaton lisäkauppahinta Muut siirtovelat YHTEENSÄ 845 1 435 7 184 6 146 27 176 1 001 - 546 340 9 603 8 097 Saadut ennakkomaksut, 25 188 tuhatta euroa (13 069 tuhatta euroa), sisältävät pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja 22 593 tuhatta euroa (12 339 tuhatta euroa). 36 L aatimisperiaate Konsernin ostovelkoihin ja muihin velkoihin kuuluvat velat, jotka ovat syntyneet ennen tilikauden päättymistä toimitetuista tavaroista ja palveluista. Velat ovat vakuudettomia ja erääntyvät maksettavaksi 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Erien kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa tilinpäätöshetkellä. Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Johto on arvioinut asiakkaiden ja muiden vastapuolien kykyä suoriutua toisilleen olevista kaupallisista saatavista ja velkoihin liittyvistä maksuvelvoitteista. Johdon arvion mukaan saamisiin ei sisälly merkittäviä riskikeskittymiä tilinpäätöshetkellä. Valuuttakurssierot – Johdannaiset – Suojauslaskenta 1 000 euroa 2017 2016 VALUUTTAKURSSIVOITOT JA -TAPPIOT (NETTO) 33 -82 -82 -178 Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät -183 534 YHTEENSÄ -232 274 Liikevaihtoon sisältyvät Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät 1 000 euroa 2017 Valuuttatermiinien nimellisarvot Taloudellinen suojaus 492 - 3 228 6 084 12 716 2 556 - Rahoitukseen liittyvät 52 - - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät 27 -41 -18 -75 - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Suojauslaskenta - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Valuuttatermiinien käyvät arvot Taloudellinen suojaus Suojauslaskenta - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Ulkomaanrahan määräisistä liiketoiminnoista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Liiketoimien kurssivoitot ja -tappiot on esitetty nettomääräisenä niitä vastaavissa erissä liiketuloksen yläpuolella. Rahavaroihin, lainoihin sekä muihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on esitetty tuloslaskelman rahoituskuluissa Laajan tuloslaskelman eriin sisältyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisältävät monetaarisiin eriin liittyvät kurssierot, jotka täyttävät rahavirran suojaukselle määritetyt ehdot. Lisäksi erä sisältää ulkomaiseen tytäryhtiöön liittyvästä nettosijoituksesta syntyvän muuntoeron voitot. 2016 JOHDANNAISET - Rahoitukseen litityvät Laatimisperiaate Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on erillistilinpäätöksissä muutettu toimintavaluutan määräisiksi liiketapahtumien toteutumispäivien kursseihin. Käytännössä on käytetty kurssia, joka vastaa likimain tapahtumahetken kurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaanrahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätös 2017 / Konserni IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla IFRS 9 astuu voimaan 1.1.2018. Raute konserni soveltaa standardia soveltamispäivästä alkaen. Muutos sisältää uudet suojauslaskentaan liittyvät soveltamisvaatimukset. Lisäksi uudistus sisältää ohjeistuksen rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen ja laajennettuihin esitysvaatimuksiin liittyen. Standardin muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tilinpäätöstapahtumiin ja -eriin. Laatimisperiaate Konserni on käyttänyt valuuttajohdannaissopimuksia suojautuakseen valuuttakurssiriskeiltä, jotka liittyvät kaupallisten liiketoimien ja rahoituksen erien tuleviin maksutapahtumiin. Kunkin johdannaissopimuksen osalta on sen tekemisen hetkellä määritelty, mihin taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen (rahavirran suojaus) liittyvää riskiä se suojaa ja sovelletaanko kyseiseen johdannaiseen suojauslaskentaa. Johdannaiset on kirjattu sopimuksen tekohetkellä taseeseen niiden käypään arvoon, ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty käyttämällä tilinpäätöshetken markkinahintoja. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Johdannaisten, joihin ei ole sovellettu suojauslaskentaa, arvonmuutokset on esitetty tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. Konsernin taseeseen kirjatut johdannaiset on esitetty siirtosaamisena tai –velkana taseen lyhytaikaisissa varoissa tai veloissa. Johdannaiset erääntyvät sopimuksen mukaisina eräpäivinä. Suojauslaskentaa on sovellettu, kun pitkäaikaishankkeen kassavirtaa suojaavasta johdannaissopimuksesta muodostuu olennainen valuuttariski. Päätös suojauslaskennan soveltamisesta tehdään kunkin sopimuksen osalta erikseen sopimushetkellä. Jokainen suojausjohdannainen suojaa tiettyjä varoja ja velkoja, sitovia sopimuksia tai tulevia sitovia liiketapahtumia. Suojausinstrumentin ja suojauskohteen välinen suojaussuhde sekä riskienhallintatavoitteet ja strategiat suojaustapahtumille on dokumentoitu suojaussuhteen syntyessä. Konserni dokumentoi suojauksen aloittamisesta eteenpäin arvion siitä, vastaako suojausinstrumentin käyvän arvon muutos tehokkaasti suojauksen kohteena olevien kassavirtojen tai muiden suojauksen kohteena olevien erien käyvän arvon muutosta. Johdannaisten, joihin on sovellettu suojauslaskentaa, arvonmuutokset on esitetty laajan tuloslaskelman erissä, ja ne kertyvät oman pääoman muihin rahastoihin. Omaan pääomaan kertyneet voitot tai tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti silloin, kun ennakoitu liiketoimi on kirjattu tuloslaskelmaan. 37 Riskienhallinta – Valuuttakurssiriskit Riskienhallinta Konsernin toiminta kansainvälisillä markkinoilla altistaa konsernin valuuttakurssimuutoksista aiheutuville valuuttakurssiriskeille. Konsernin valuuttakurssiriskit muodostuvat ulkomaan valuuttamääräisistä myynneistä ja ostoista, taseeseen merkityistä varoista ja veloista (transaktioriski) sekä sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin (translaatioriski). Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: - Kanadan dollari (CAD) - Yhdysvaltain dollari (USD) - Kiinan juan (CNY) - Venäjän rupla (RUB). Konsernin myynnin jakauma vaihtelee vuosittain markkina-alueittain. Vuonna 2017 konsernin liikevaihdosta 63 prosenttia (50 %) tuli euroalueen ulkopuolelta. Konserni käyttää ensisijaisena kaupankäyntivaluuttana kunkin konserniyhtiön toimintavaluuttaa, joista merkittävin on euro. Muussa kuin konserniyhtiöiden kotivaluutassa myydyn liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2017 oli 7 prosenttia (11 %). Konsernin operatiiviset yksiköt suojaavat emoyhtiön rahoitustoiminnon välityksellä sitoviin myyntisopimuksiin perustuvat valuuttamääräiset maksut siitä hetkestä alkaen kun sopimus astuu sitovasti voimaan. Myynnin maksujen operatiivisessa suo jauksessa käytetään valuuttatermiinisopimuksia. Konserni suojaa sisäisen kaupankäynnin valuuttatermiineillä. Merkittävin yksittäinen hankintoihin liittyvä valuuttakurssiriski syntyy emoyhtiön sisäisistä ostoista Kiinassa toimivalta tytäryhtiöltä. Kaupankäyntivaluutta näissä hankintasopimuksissa on euro, mutta konsernin kustannukset määräytyvät Kiinan juaneina. Sitoviin hankintaso pimuksiin liittyvien valuuttariskien suojauksessa 38 käytetään ensisijaisesti samassa valuutassa olevista suojaamattomista myynnin maksuista kertyviä rahavirtoja. Tulevia rahavirtoja, jotka eivät perustu molempia osapuolia sitoviin sopimuksiin, ei pääsääntöisesti suojata. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Liike toimia suojaavien termiinisopimusten nimellisarvo tilinpäätöshetkellä oli 16,4 miljoonaa euroa (8,6 Me) ja käypä arvo 60,8 tuhatta euroa (-116 tuhatta euroa). Konsernin yhtiöiden ottamat sisäiset lainat ja talletukset ovat pääosin kyseisen yhtiön toimintavaluutassa. Konsernin sisäisten lainojen valuuttakurssiriski suojataan valuuttatermiineillä lukuun ottamatta oman pääoman ehtoisia lainoja tai sellaiseksi tosiasiallisesti tulkittavia. Tilikauden 2017 lopussa konsernin rahoituksen erien suojaukseen ei liittynyt termiinisopimuksia. Tytäryhtiöiden konsernin ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostetut lainat olivat kunkin yhtiön toimintavaluutassa. Termiinisaamiset ja -velat, jotka liittyvät myynnin valuuttamaksujen taloudelliseen suojaukseen ja joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, muodostavat tilinpäätöshetkellä konsernille tulokseen vaikuttavan valuuttakurssiriskin siltä osin, kun suojaukseen tarkoitettujen johdannaisten arvo ylittää kyseisiltä sitovilta myyntisopimuksilta tuloutetun liikevaihdon. Taloudellisen suojauksen alaisten termiiniso pimusten ja osatuloutussaatavien arvostuksella oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 78 tuhannen euron positiivinen (-41 tuhatta euroa) vaikutus konsernin liiketulokseen. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot on esitetty liitetiedossa Johdannaiset, sivulla 37. Konserni soveltaa valuuttajohdannaissopimuksiin suojauslaskentaa silloin, kun sopimuksen käyvän arvon muutoksesta voi syntyä valuuttakurssien muutoksesta johtuvaa merkittävää tilapäistä vaikutusta konsernin liiketulokseen. Konsernin emoyhtiö tekee ulkoisen vastapuolen kanssa johdannaissopimuksen, joka määritetään suojauslaskennassa suojaavaksi instrumentiksi. Tytäryhtiöt käyttävät sisäisiä johdannaisia suojauskohteeksi määritetyn liiketoimen suojaamiseen. Johdannaisinstrumenttien arvonmuutosten kokonaismäärät on esitetty liitetiedossa Johdannaiset, sivulla 37. Konserniin kuuluu ulkomaisia tytäryhtiöitä, joiden oma pääoma on muussa kuin emoyhtiön toimintavaluutassa. Nämä sijoitukset ulkomaisiin tytäryhtiöihin altistavat konsernin translaatioriskille. Valuuttakurssiriskiä, joka liittyy ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien konvertointiin konsernin kotivaluuttaan euroksi, ei ole suojattu. Konsernin tytäryhtiöiden muiden kuin euromääräisten omien pääomien yhteismäärä 31.12.2017 oli 3 280 tuhatta euroa (-3 680 tuhatta euroa). Nettoinvestoinnit on eritelty valuutoittain seuraavassa taulukossa: Transaktioriskiä seurataan konsernissa säännöllisesti päävaluuttapareittain. Nettovaluuttapo sitioissa huomioidaan tiedossa olevat tulevat, sitoviin sopimuksiin liittyvät valuuttavirrat tilinpäätöshetkestä eteenpäin sekä niiden suojaukseen tarkoitetut johdannaissopimukset, huolimatta siitä minkä tilikauden tulokseen valuuttariski kohdistuu. Valuuttariskien hallinnan tavoitteena on, että konsernin valuuttaparikohtaiset avoimet nettovaluuttapositiot ovat alle 500 tuhatta euroa kunkin valuuttaparin osalta muiden valuuttaparien kuin Venäjän ruplan osalta, jossa tavoitteena on pitää nettovaluuttapositio alle miljoona euroa. Konsernin nettovaluuttapositio ja siitä tilinpäätöshetken taseeseen sisältyvä osuus (Taseen nettoriski) on esitetty valuuttapareittain seuraavassa taulukossa: 1 000 euroa Nettoinvestoinnit 2017 2016 - - CNY RUB - - CAD 84 84 USD 1 058 17 15 15 Muut Herkkyysanalyysi valuuttakurssien transaktioriskistä, eli kohtuullisen ja mahdollisen valuuttakurssimuutoksen vaikutuksesta konsernin tulokseen verojen jälkeen 31.12.2017 on esitetty seuraavassa taulukossa: Vaikutus tulokseen verojen jälkeen 2017 1 000 euroa 2016 CNY +/- 30% Nettovaluuttapositio 1 000 euroa 2017 2016 Taseen nettoriski 2017 2016 CNY/EUR 216 82 8 286 RUB/EUR -650 -539 -650 -539 CAD/EUR 650 185 4 986 185 USD/EUR 177 30 677 -379 -/+ 184 -/+ 436 RUB +/- 30% +/- 25 -/+ 152 CAD +/- 30% -/+ 1 077 -/+ 566 USD +/- 30% -/+ 99 +/- 5 Herkkyysanalyysissä on huomioitu tilinpäätöshetken taseeseen sisältyvät kaikki valuuttamääräiset saatavat ja velat sekä valuuttajohdannaissopimukset. Analyysissä on oletettu valuuttakurssimuutoksen olevan +/- 30 prosenttia tilinpäätöshetkestä perustuen vallitsevaan epävarmuuteen rahamarkkinoiden kehityksestä. Muiden tekijöiden on oletettu pysyvän muuttumattomina. Oma pääoma 1 000 euroa 2017 2016 OSAKEPÄÄOMA Osakepääoma 1.1. 8 256 8 223 Osakeoptioiden käyttö - 33 Osakepääoma 31.12. 8 256 8 256 5 445 4 950 KÄYVÄN ARVON RAHASTO JA MUUT RAHASTOT Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Tilinpäätös 2017 / Konserni 207 495 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 5 652 5 445 Muut rahastot 1.1. 1 132 1 058 Käyvän arvon rahasto 193 259 Rahavirran suojaukset, suojauslaskenta -31 66 Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset palkkiot 240 Laatimisperiaate Osakepääomassa on esitetty konsernin ulko puolisten tahojen omistamat K–sarjan ja A–sarjan osakkeet. Menot, jotka liittyvät omien, oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseen laskuun tai hankintaan, on esitetty oman pääoman vähennyseränä. -191 Osakeoptioiden käyttö Eriin liittyvät laskennalliset verot Muut rahastot 31.12. -32 -60 1 504 1 132 MUUNTOEROT Muuntoerot 1.1. 842 308 -183 534 659 842 Kertyneet voittovarat 1.1. 18 543 15 161 Osingonjako -4 220 -3 303 9 300 6 684 23 623 18 543 Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 193 -31 66 -183 534 Muut rahastot sisältävät käyvän arvon arvostuksesta syntyneen arvonkorotusrahaston, myönnettyinä osakkeina toteutettavat osakeperusteiset palkkiot ja suojausinstrumenttien rahaston. 259 Rahavirran suojaukset, suojauslaskenta Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Muuntoerot 31.12. KERTYNEET VOITTOVARAT Tilikauden tulos Kertyneet voittovarat 31.12. MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Eriin liittyvät laskennalliset verot -32 -60 YHTEENSÄ -52 799 Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot sekä ulkomaisiin yhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot. Konsernin tilinpäätöksessä hallituksen yhtiöko koukselle ehdottama osinko on kirjattu velaksi ja vähennykseksi jakokelpoisesta omasta pääomasta sille kaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osingon jaettavaksi. Varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti. Osinkoa jaettiin yhteensä 4.219.711,00 euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus oli yhteensä 3.228.550,00 euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus yhteensä 991.161,00 euroa. Osinkojen maksupäivä oli 6.4.2017. 39 Osakkeet ja osakepääoma Osakkeet, 1 000 kpl K-sarjan osakkeet (kantaosakkeet) 2017 2016 20 ääntä/osake 991 991 1 ääni/osake 3 258 3 215 4 249 4 206 A-sarjan osakkeet Yhteensä 31.12. Omat osakkeet 1.1. 15 - Omien osakkeiden hankinta 9 15 Omien osakkeiden luovutus -15 - 9 15 Omat osakkeet 31.12. Osakkeiden lukumäärän muutokset, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 1.1. 4 206 4 112 34 Osakeoptioiden käyttö 80 9 15 4 249 4 206 Osakepääoma, euroa K–sarjan osakkeet, kpl A–sarjan osakkeet, kpl Osakepääoma 1.1.1994 5 359 073 1 054 600 2 124 240 Osakeanti 21.9.1994 1 069 285 - 635 768 - -14 000 14 000 -12 648 - - 1 213 506 - - K–sarjan osakkeiden muunto A–sarjan osakkeiksi 2003 - -44 539 44 539 K–sarjan osakkeiden muunto A–sarjan osakkeiksi 2004 - -4 900 4 900 Suunnattu osakeanti yhtiölle itselleen Osakkeiden lukumäärä 31.12. Erittely osakepääoman muutoksista 1.1.1994–31.12.2017 K–sarjan osakkeiden muunto A–sarjan osakkeiksi 1998 Osakepääoman alennus (vararahasto) 30.6.2000 Osakepääoman korotus, rahastoanti 30.6.2000 Osakkeiden rekisteröinti optiotodistuksilla 2006 380 300 - 190 150 Osakkeiden merkintä 2010 optio-oikeuksilla 2014 20 940 - 10 470 Osakkeiden merkintä 2010 optio-oikeuksilla 2015 192 960 - 96 480 - - 14 523 32 900 - 80 231 Suunnattu osakeanti yhtiölle itselleen 2017 - - 8 913 Osakkeiden merkintä 2010 optio-oikeuksilla 2017 - - 33 873 8 256 316 991 161 3 258 087 Suunnattu osakeanti yhtiölle itselleen 2016 Osakkeiden merkintä 2010 optio-oikeuksilla 2016 Osakepääoma 31.12.2017 Kaupankäynnin kohteena olevat muut arvopaperit 2017 2016 2010 B-sarjan optio-oikeudet, merkitsemättä 31.12. - 16 449 2010 C-sarjan optio-oikeudet, merkitsemättä 31.12. 13 446 31 370 Merkitsemättä yhteensä 31.12. 13 446 47 819 40 Raute Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. Osakekohtaiset tunnusluvut on esitetty tilinpäätöksen sivulla 70. Vuoden 2017 aikana 2010 B -sarjan optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 16 449 kappaletta ja C -sarjan optio-oikeuksilla 17 424 kappaletta A-sarjan osakkeita. Raute Oyj:n B-sarjan optioiden osakkeiden merkintäaika päättyi 31.3.2017. Raute Oyj:n 2010 C optiot noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella RAU TEEW310. C-sarjan optioiden osakkeiden merkintäaika on 1.3.2015–31.3.2018. Vastaavasti merkintähinta 5,00 euroa ja päätöskurssi 20,50 euroa vuoden 2017 lopussa. Yhtiö on hankkinut tilikauden aikana maksutto malla osakeannilla yhtiölle itselleen omia osakkeitaan yhteensä 8 913 kappaletta yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 17.10.2017 ja ne olivat yhtiön hallussa tilinpäätöshetkellä 31.12.2017. Pääomarakenteen hallinta Konsernin pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, jonka avulla varmistetaan konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla. Konsernin emoyhtiön luottoluo kitus oli vuoden 2017 sekä vertailuvuoden 2016 hyvä. Konsernin pääomarakennetta seurataan Omavaraisuusaste -tunnusluvulla, jolle on asetettu strateginen tavoitetaso. Tilikauden 2017 aikana konsernin tavoitteena oli säilyttää omavaraisuusaste yli 40 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 64 prosenttia (60 %) ja gearing -74 prosenttia (-60 %). Osakekohtainen tulos 2017 2016 Laimentamaton osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta, 1 000 euroa 9 300 6 684 Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 4 225 4 167 2,20 1,60 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta, 1 000 euroa 9 300 6 684 Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 4 259 4 210 2,18 1,59 4 225 4 167 34 43 4 259 4 210 Osakekohtainen tulos, euroa Laimennettu osakekohtainen tulos Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa Laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa jakajana käytetty osakemäärän painotettu keskiarvo Laimentamatonta osakekohtaista tulosta laskettaessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl Osakeperusteiset maksut, 1 000 euroa Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl Tilinpäätös 2017 / Konserni Laatimisperiaate Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, jota on oikaistu osakeperusteisten maksujen laimennusvaikutuksella. Osakeperusteisilla maksuilla on laimentava vaikutus, kun osake-etuuksien merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskentaa varten on osakeperusteisten maksujen osalta selvitetty osakemäärä, joka ulkona oleviin osake-etuuksiin liittyvien merkintäoikeuksien raha-arvon perusteella olisi voitu hankkia käypään arvoon (yhtiön osakkeen tilikauden keskimääräinen markkinahinta). Tätä osakemäärää verrataan osakemäärään, joka olisi laskettu liikkeeseen, jos osake-etuudet olisi toteutettu. Osakeperusteisten maksujen laimentava vaikutus laimennettuun osakemäärään oli 33 834 kappaletta (43 049 kappaletta). 41 Rahoitusvelat 2017 2016 Rahoituslainojen lyhennykset 1 413 3 136 YHTEENSÄ 1 413 3 136 100 % 100 % 5,28 % 5,37 % 1 000 euroa LYHYTAIKAISET KOROLLISET VELAT Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Konsernin lyhytaikaisten lainojen jakauma valuutoittain - Kiinan juan (CNY) Korollisten lyhytaikaisten velkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot Rahoituslainojen lyhennykset Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin rahoituserien käyvät arvot ja tasearvot, jotka vastaavat konsernitaseen kirjanpitoarvoja. Konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisen periaatteet rahoitusinstrumenteista on kuvattu kohdassa Laatimisperiaate. 1 000 euroa Tasearvo 31.12.2017 Käypä arvo 31.12.2017 Tasearvo 31.12.2016 Käypä arvo 31.12.2016 Rahoitusvelkojen käyvät arvot Rahoituslainan seuraavan tilikauden aikana erääntyvät lyhennykset on esitetty lyhytaikaisissa veloissa. Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä 2017 pitkäaikaista rahoitusvelkaa. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyy tytäryhtiön ottama rahoituslaina 1,4 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa) 80 7 7 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 000 euroa Lyhennykset 1 413 1 413 3 136 3 136 2018 Rahoituskulut 32 986 32 986 21 369 21 369 9 603 9 603 8 097 8 097 Yhteensä 44 082 44 082 32 609 32 609 1 413 109 Ostovelat Jaottelu rahoitusinstrumenttiryhmittäin Lyhennykset Rahoituskulut Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 80 80 7 7 44 002 44 002 32 602 32 602 Yhteensä 1 522 Rahoituskulut Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Yhteensä Hierarkiatasot 7 115 Suoritettavat rahavirrat - Johdannaissopimukset - 80 - 80 Saatavat rahavirrat Yhteensä - 80 - 80 Yhteensä Käyvän arvon hierarkiatason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin, mutta niillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla. 42 Rahoituskulut Yhteensä 3 136 85 3 221 Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 7 596 7 596 Siirtovelat 9 603 9 603 Johdannaiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhennykset Ostovelat 7 115 Siirtovelat Lyhennykset 2017 Rahoituslainat Rahoituslainat - Siirtovelat 1 000 euroa Korkotason vaihteluiden vaikutus kohdistuu konsernissa pääosin likvidien varojen tulevaan tuottotasoon ja lyhytaikaisten, käyttöpääomarahoitukseen tarkoitettujen luottolimiittien käyttöön käyttöpääomarahoituksessa. Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma, vertailuvuosi Yhteensä Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Riskienhallinta Konsernin korkoriski aiheutuu rahoituslainoista. Konsernin tavoitteena on suojautua vieraan pääoman korkoriskiltä kiinteäkorkoisilla lainoilla, korkojohdannaisinstrumenteilla ja riittävällä likvidien varojen määrällä. Konserni ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaihtuvakorkoisena. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. 1 000 euroa 80 - Johdannaissopimukset - Ostovelat ja muut velat emoyhtiön hyväksymältä rahoituslaitokselta. Konsernin lainojen vakuudet ja vastuut on esitetty liitetie dossa Vakuudet ja vastuusitoumukset, sivu 47. Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 31.12.2017 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - Rahoituslainat Laatimisperiaate Rahoitusvelat on merkitty alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdannaisvelkoja, on arvostettu efektiivisen ko ron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Lyhytaikaiset rahoitusvelat ovat velkoja, joissa konsernilla ei ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöshetkestä. Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 7 987 7 987 Johdannaiset -16 093 15 944 -150 Suoritettavat rahavirrat Saatavat rahavirrat Yhteensä -6 775 4 235 -2 540 Rahoitusvarat Tasearvo 31.12.2017 Käypä arvo 31.12.2017 - Johdannaissopimukset 131 131 90 90 - Noteeraamattomat osakesijoitukset 923 923 748 748 - Myyntisaamiset ja muut saamiset 30 277 30 277 24 385 24 385 Rahavarat 30 724 30 724 23 769 23 769 Yhteensä 62 055 62 055 48 992 48 992 61 000 61 000 48 154 48 154 1 054 1 054 838 838 1 000 euroa Tasearvo 31.12.2016 Käypä arvo 31.12.2016 Rahoitusvarojen käyvät arvot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Lainat ja saamiset Jaottelu rahoitusinstrumenttiryhmittäin Lainat ja saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Taseessa erä Myyntisaamiset ja muut saamiset sisältää osatuloutussaamisia pitkäaikaishankkeista asiakkailta 20 405 tuhatta euroa (16 741 tuhatta euroa). 1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Hierarkiatasot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - Noteeraamattomat osakesijoitukset - - - Johdannaissopimukset - 131 923 - 923 131 Yhteensä - 131 923 1 054 Käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien jaoteltu perustuu IFRS 7 -standardin mukaiseen jaotteluun. Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteina. Käyvät arvot perustuvat näiden instrumenttien kohdalla toimivilta markkinoilta saatuun tilinpäätöspäivän noteerattuun markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin, mutta niillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan johdon harkintaa edellyttäviin arvostustekijöihin. Laatimisperiaate Rahoitusvarat on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu on tehty hankinnan tarkoituksen perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja tuotot on siirretty merkittäviltä osin konsernin ulkopuolelle. Taseen rahoitusvarojen käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-arvoihin niiltä osin, kun käypä arvo on voitu luotettavasti määrittää. Konsernin rahoituserien tasearvot vastaavat konsernitaseen kirjanpitoarvoja tase-erien luonteesta johtuen. 12 kuukauden sisällä erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Johdannaiset, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa mutta joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Avointen valuuttatermiinisopimusten nimellisarvot on esitetty liitetiedossa Johdannaiset, sivulla 37. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeraamattomista osakesijoituksista. Noteeraamat- Tilinpäätös 2017 / Konserni tomat osakkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla niiltä osin, kun niiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Myyntisaamisten ja muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saamisten maturiteetti huomioon ottaen. Tilinpäätöshetkellä taseen myyntisaamisiin ei sisälly merkittäviä riskikeskittymiä. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni on arvioinut tilinpäätöshetkellä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Mikäli oman pääoman ehtoisen sijoituksen käypä arvo on alittanut hankintamenon merkittävästi ja konsernin määrittelemän ajanjakson ajan, tämä on osoitus myytävissä olevan osakkeen arvonalentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio on siirretty tulosvaikutteiseksi eräksi. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei ole peruutettu tulosvaikutteisesti. Myyntisaamisiin liittyvä luottotappioriski on arvioitu tilinpäätöshetkellä tehtävän myyntisaamisten kattavan ja yksilöllisen tarkastelun sekä arvioinnin perusteella. Myyntisaamisten arvon alentumiseen viittaavina seikkoina on pidetty velallisen merkittävistä taloudellisista vaikeuksista johtuvaa maksujen toistuvia laiminlyöntejä tai viivästymisiä, velallista uhkaavaa konkurssia tai velkajärjestelyjä. Ennakoidut arvonalentumistappiot on kirjattu tuloslaskelmaan saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksen suuruisena. Jos arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio peruutetaan tulosvaikutteisesti. 43 Rahoitusvarat 2017 2016 Käteinen raha ja pankkitilit 30 724 23 769 YHTEENSÄ 30 724 23 769 Rahavarat 30 724 23 769 Yhteensä 30 724 23 769 2017 2016 1 000 euroa RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahavirtalaskelman rahavarat 1 000 euroa MUUT RAHOITUSVARAT Myytävissä olevat rahoitusvarat Noteeraamattomat osakesijoitukset Arvonkorotus: PHP-Holding Oy 471 490 - 186 Arvonkorotus: Muut osakkeet 452 73 Yhteensä 923 748 Laatimisperiaate Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat, lyhytaikaiset pankkitalletukset sekä muut lyhytaikaiset likvidit sijoitukset, joiden erääntymisaika on enintään kolme kuukautta. Pankeilta saadut tililuotot sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin ja ne on esitetty netotettuina silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva laillinen kuittausoikeus suorittaa tai muutoin eliminoida velkojalle suoritettava määrä kokonaan tai osaksi. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Riskienhallinta Sijoitustoiminnan vastapuoliriski Konsernin pankkien ja rahoituslaitosten kanssa tekemiin rahoitusinstrumenttisopimuksiin sisältyy riski siitä, että vastapuoli ei pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Sijoitustoiminnassa ja johdannaissopimuksia tehtäessä vastapuoliksi hyväksytään tahot, joiden luottokelpoisuusluokitus on hyvä ja jotka täyttävät rahoituspolitiikassa määritellyt muut ehdot. Sijoituksia, johdannaissopimuksia ja lainasopimuksia tehtäessä konserni soveltaa vastapuolikohtaisia enimmäismääriä riskikeskittymien välttämiseksi. Tilinpäätöshetkellä konsernin kassanhallintaan liittyvät varat olivat pankkitileillä. Likvidit varat euroalueen ulkopuolella olevissa rahoituslaitoksissa olivat tilinpäätöshetkellä 4,9 miljoonaa euroa (5,8 Me). L aatimisperiaate Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat no teeraamattomista osakesijoituksista. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne erääntyvät tai yhtiö aikoo luopua niistä 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Konsernilla ei ole toistaiseksi aikomusta luopua näistä sijoituksista, joten ne on sisällytetty pitkäaikaisiin varoihin. Noteeraamattomat osakkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla niiltä osin, kun niiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperi aatteet Noteeraamattomien osakkeiden käyvän arvon määrityksessä on käytetty johdon harkintaa ja tehty oletuksia, jotka ovat perustuneet tilikauden päättyessä saatavilla olevaan tietoon markkinaolo suhteista. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetty käyvän arvon rahastossa laskennallisen veron vaikutus huomioon ottaen. Omaisuuserien pysyvät arvonalentumiset on kirjattu suoraan tuloslaskelmaan. Myytävissä olevat rahoitusvarat on esitetty rahoitusvarojen käyvän arvon hierarkiassa tasolla 3. Tiedot rahoitusvaro jen käypien arvojen hierarkiasta on esitetty liitetiedossa sivulla 43. 44 Maksuvalmiusriski – Kovenantit Riskienhallinta Konsernin projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen rahoitustarve ja likvidien varojen määrä vaihtelevat myös lyhyellä aikavälillä. Käyttöpääomatarpeiden ennustamisen tekevät erityisen haasteelliseksi uudet tilaukset, joiden maksuehdot ovat yksilöllisiä ja joiden maksujen ajalliseen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on konsernin rahoituspolitiikassa määritelty rahavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien luottositoumusten vähimmäismäärä. Hyvä maksuvalmius pyritään ensisijaisesti säilyttämään tehokkaalla käyttöpääoma- ja kassanhallinnalla. Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvää riskiä hallitaan hyödyntämällä erilaisia rahoituslähteitä. Sijoituksilta edellytetään riittävää likviditeettiä. Konsernilla ei tilinpäätöksessä 31.12.2017 ja vertailuvuonna ollut korollista nettovelkaa. Konsernin käytössä olevat rahavarat ja luottolimiitit riittävät kattamaan konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet. Konsernin rahavarojen määrä tilikauden lopussa oli 30,7 miljoonaa euroa (23,8 Me). Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiitistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 32,7 miljoonaa euroa. Nykyiset luottolimiittisopimukset päättyvät vuonna 2019. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti lyhytaikaisiin talletuksiin tai jälkimarkkinakelpoisiin, hyvän luottokelpoisuuden omaaviin euromääräisiin sijoituksiin. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyvät ostovelat, johdannaisvelat ja korolliset velat. Ostovelat erääntyvät keskimäärin alle kuukauden kuluessa. Konsernin lainasopimuksiin perustuvien korollisten rahoitusvelkojen lyhennykset ja niihin liittyvien rahoituskulujen kassavirrat ja muut rahoitusvelkojen kassavirrat on esitetty liitetiedossa Rahoitusvelat sivulla 42. Konsernin likviditeettiä turvaavat lisäksi pankkitililimiitit ja Raute Oyj:n 10 miljoonan euron (10 Me) kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Ohjelman järjestäjänä toimii Nordea Bank AB (publ). Tilinpäätös 2017 / Konserni Luottojärjestelysopimusten kovenantit Konserni on antanut laina- ja luottojärjestelysopimuksissa sekä niiden vakuusjärjestelysopimuksissa seuraavat tärkeimmät taloudellisiin tunnuslukuihin liittyvät erityisehdot eli kovenantit: - omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia ja - gearing alle +100 prosenttia. Lainakovenantit raportoidaan lainan antajalle neljännesvuosittain. Jos konserni rikkoo lainakove nanttiehtoja, velkoja voi vaatia lainojen nopeutettua takaisinmaksua. Tilikauden 2017 ja vertailuvuoden aikana konserni on täyttänyt erityisehtojen vaatimukset sekä saavuttanut Omavaraisuusaste -tunnusluvulle asete tut tavoitteet. Käyttöpääoman vaihtelu Taseen käyttöpääomaerien ja niistä laskettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten kustannuskertymien eriaikaisuudesta. Erityisesti yksittäisiin isoihin hankkeisiin sitoutuu tyypillisesti käyttöpääomaa juuri ennen koneiden ja laitteiden toimitusta asiakkaalle. 45 Rahoitustuotot ja -kulut 1 000 euroa 2017 2016 RAHOITUSKULUT, NETTO Rahoitustuotot Korkotuotot saamisista Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen käyvän arvon muutos Myytävissä olevien sijoitusten luovutusvoitot Valuuttakurssivoitot muista rahoituseristä Muut rahoitustuotot Rahoitustuotot yhteensä 5 3 120 114 68 - 164 - 1 2 - 359 123 -191 -173 -83 -184 Muut rahoituskulut -137 -104 Rahoituskulut yhteensä -411 -461 -51 -338 Valuuttakurssitappiot muista rahoituseristä Rahoituskulut, netto 46 Valuuttakurssivoitot aiheutuvat konsernilla olevien valuuttamääräisten rahavarojen ja rahoitusvelkojen arvostamisesta. 6 Rahoituskulut Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoituslainoista Laatimisperiaate Korkotuotot on kirjattu tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana ne ovat syntyneet. Osinkotuotot on kirjattu tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana osingon maksun saamiseen on syntynyt oikeus. Korkokulut rahoituslainoista on kirjattu kuluksi sille tilikaudelle, jolle ne rahoituslainasopimuksessa määritettyjen korkovelvoitteiden perusteella kohdistuvat. Muut korkokulut on kirjattu sille tilikaudelle, jonka aikana ne ovat syntyneet. Valuuttakurssitappiot aiheutuvat konsernilla olevien valuuttamääräisten rahavarojen ja rahoitusvelkojen arvostamisesta. Vakuudet ja vastuusitoumukset 2017 2016 8 274 6 623 Rahoituslainat 1 413 3 136 Muut vastuut 313 189 1 726 3 377 25 728 17 793 Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1 297 926 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 2 773 Tilinpäätös 2017 / Konserni 756 1 000 euroa Omasta puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden Muut omat vastuut Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut Yhteensä - 1 4 070 1 684 Lainat ja takaukset lähipiirille Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 31.12.2017 lainasaamisia tytäryhtiöltään Raute Canada Ltd.:ltä 997 tuhatta euroa (2 114 tuhatta euroa) ja Metriguard Technologies, Inc.:ltä 1 032 tuhatta euroa. Raute Oyj on antanut 1 413 tuhannen euron (3 136 tuhatta euroa) vastatakauksen ulkomaisen tytäryhtiön lainasta. Raute Oyj on antanut 99 tuhannen euron (20 tuhatta euroa) kaupallisen vastatakauksen tytäryhtiöiden puolesta. 47 Segmenttitiedot 1 000 euroa 2017 % 2016 % Laatimisperiaate Raute-konsernin toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuoteteknologiasegmenttiin. Ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmentille ja sen tuloksen arvioinnista, on Raute Oyj:n hallitus. Hallitus seuraa kannattavuutta Liiketulos -tunnusluvulla. SEGMENTTITIEDOT Puutuoteteknologia Liikevaihto 148 615 Liiketulos 11 573 8 558 Varat 86 857 69 767 Velat 47 163 35 549 6 962 3 224 Investoinnit 113 130 Puutuoteteknologiasegmentin varat maantieteellisesti 77 392 89 58 993 85 Pohjois-Amerikka 5 693 7 4 077 6 Kiina 2 511 3 5 357 8 Venäjä 1 007 1 990 1 Etelä-Amerikka 128 0 189 0 Muut 127 0 161 0 86 857 100 69 767 100 Suomi 4 283 62 2 925 91 Pohjois-Amerikka 2 663 38 181 6 - - 104 3 13 0 9 0 Etelä-Amerikka 1 0 1 0 Muut 1 0 4 0 6 962 100 3 224 100 Suomi Yhteensä Puutuoteteknologiasegmentin investoinnit maantieteellisesti Kiina Venäjä Yhteensä 48 Rauten liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen perusteella puutuoteteknologiasegmenttinä raportoitava toimintasegmentti muodostuu koko konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kanssa. Toimintasegmenttijako perustuu konsernin sisäiseen päätöksentekojärjestykseen ja on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan taloudellisen tiedon kanssa. Segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS RAUTE OYJ Tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on kuvattu emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet siltä osin, kuin ne poikkeavat konsernitilinpäätöksessä esitetyistä IFRS-laatimisperiaatteista. Laatimisperiaate Raute Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassaolevien kirjanpito- ja osakeyhtiölakien (FAS) mukaisesti. Muut kuin euromääräiset liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä muut kuin euromääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin lukuun ottamatta liiketoimia, joihin liittyvä valuuttariski on suojattu valuuttajohdannaissopimuksilla. Nämä erät on arvostettu johdannaissopimuksella suojattuun kurssiin. Maksetut ja saadut ennakot on kirjattu taseeseen maksupäivän kurssiin. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. 49 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA euroa 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 LIIKEVAIHTO 129 993 776,94 97 713 817,06 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 636 019,00 464 092,84 Liiketoiminnan muut tuotot 336 743,05 1 393 187,11 Materiaalit ja palvelut -75 246 701,21 -51 416 095,39 Henkilöstökulut -30 576 856,82 -28 470 135,58 -1 900 894,13 -1 585 142,82 Poistot -11 541 364,39 -9 253 428,76 -119 265 816,55 -90 724 802,55 11 700 722,44 8 846 294,46 -27 259,73 1 355 066,93 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 11 673 462,71 10 201 361,39 Tuloverot -2 511 000,30 -1 499 622,35 9 162 462,41 8 701 739,04 Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS 50 Emoyhtiön tase, FAS EMOYHTIÖN TASE euroa EMOYHTIÖN TASE 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Osakepääoma 8 256 316,00 8 256 316,00 Käyvän arvon rahastot ja muut rahastot 5 652 408,93 5 445 207,56 14 710 592,47 10 228 564,43 euroa VASTATTAVAA VASTAAVAA Oma pääoma Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 2 889 716,81 880 017,78 Aineelliset hyödykkeet 7 845 393,77 7 460 355,91 Sijoitukset 1 839 802,15 817 208,03 12 574 912,73 9 157 581,72 Pysyvät vastaavat yhteensä Tilinpäätös 2017 / Emoyhtiö Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä 9 162 462,41 8 701 739,04 37 781 779,81 32 631 827,03 1 979 039,84 1 558 684,00 Vaihtuvat vastaavat Pakolliset varaukset 7 558 857,86 7 375 584,14 37 220,39 9 339,04 Lyhytaikaiset saamiset 30 624 745,52 24 529 168,95 Vieras pääoma Rahat ja pankkisaamiset 30 331 321,27 22 144 932,16 Lyhytaikainen vieras pääoma 41 366 238,12 29 026 094,98 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 68 552 145,04 54 059 024,29 Vieras pääoma yhteensä 41 366 238,12 29 026 094,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ 81 127 057,77 63 216 606,01 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 81 127 057,77 63 216 606,01 Vaihto-omaisuus Laskennalliset verosaamiset 51 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA euroa 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016 135 947 843,21 107 452 953,82 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 283 168,30 1 299 996,68 -115 720 492,50 -88 619 212,43 20 510 519,01 20 133 738,07 Maksetut korot liiketoiminnasta -25 815,72 -41 270,07 Saadut osingot liiketoiminnasta 119 954,00 114 160,00 Saadut korot liiketoiminnasta 502 322,27 32 686,73 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -50 837,52 -203 341,96 Maksetut välittömät verot -2 887 940,02 -258 262,67 Liiketoiminnan rahavirta (A) 18 168 202,02 19 777 710,10 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 349 969,91 -2 850 197,21 Liiketoimintakauppa -1 546 555,22 - 108 977,63 93 237,21 -6 285 787,97 - 182 400,00 - INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat konserniyhtiöille Lainasaamisten takaisinmaksut konserniyhtiöiltä Investointien rahavirta (B) -1 031 798,14 - 5 248 711,11 3 006 763,80 -5 674 022,50 249 803,80 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 207 201,37 527 691,83 3 000 000,00 3 000 000,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 000 000,00 -4 250 000,00 Maksetut osingot -4 219 711,00 -3 302 526,40 Rahoituksen rahavirta (C) -4 012 509,63 -4 024 834,57 8 481 669,89 16 002 679,33 Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa 52 22 144 932,16 5 987 976,60 8 481 669,89 16 002 679,33 -295 280,78 154 276,23 30 331 321,27 22 144 932,16 Emoyhtiön liitetiedot Tilinpäätös 2017 / Emoyhtiö EMOYHTIÖN LIITETIEDOT 1 000 euroa 2017 % 2016 % 2017 2016 110 896 83 005 19 098 14 709 YHTEENSÄ 129 994 97 714 Valmistusasteen mukaan tuloutettujen mutta luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä 129 804 109 828 88 168 100 173 - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä 84 998 88 283 - saadut ennakkomaksut 64 882 72 037 Hankesaamiset 20 117 16 246 - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä 44 805 21 545 - saadut ennakkomaksut 63 973 31 555 Hankevelka 19 168 10 010 19 168 10 010 1 000 euroa PITKÄAIKAISHANKKEET LIIKEVAIHTO Liikevaihdon erittely Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain EMEA (Eurooppa ja Afrikka) 82 296 63 67 882 70 Valmistusasteen mukainen liikevaihto CIS (Venäjä) 34 827 27 18 800 19 Muu liikevaihto LAM (Etelä-Amerikka) 5 986 5 3 048 3 NAM (Pohjois-Amerikka) 4 062 3 3 180 3 APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) YHTEENSÄ 2 822 2 4 804 5 129 994 100 97 714 100 Suomen osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia (25 %). Laatimisperiaate Liikevaihdon tuloutusperiaatteet vastaavat konsernin laatimisperiaatteita. Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) Luovuttamatta olevien projektien tase-erät Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää laskutetut ennakot Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät ennakkomaksut Hankevelka 2 534 181 21 702 10 191 Maksetut ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista 965 1 213 YHTEENSÄ 965 1 213 Muut saadut ennakkomaksut, ei osatuloutettavat YHTEENSÄ Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista 53 Emoyhtiön liitetiedot LYHYTAIKAISET SAAMISET 1 000 euroa VAIHTO-OMAISUUS 2017 2016 Lainasaamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä konserniyhtiöiltä 2 029 2 114 985 915 - 350 3 014 3 379 Lyhytaikaiset saamiset muilta 6 530 3 521 20 724 16 678 356 951 Yhteensä muilta 27 610 21 150 YHTEENSÄ 30 625 24 529 20 117 16 247 607 431 20 724 16 678 Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Muut siirtosaamiset YHTEENSÄ 4 357 4 562 Keskeneräiset tuotteet 1 639 1 065 Muu vaihto-omaisuus 598 536 Ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista 965 1 213 7 559 7 376 YHTEENSÄ Tilikauden aikana vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on alennettu vastaamaan luovutushintaa kirjaamalla arvonalentumisena 98 tuhatta euroa (101 tuhatta euroa). PAKOLLISET VARAUKSET 1 000 euroa 2017 2016 Takuuvaraukset Kirjanpitoarvo 1.1. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Valmistusasteen mukaisesti kirjatut hankesaamiset 2016 Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikaiset saamiset konserniyhtiöiltä 2017 1 000 euroa 1 511 Lisäykset 1 693 1 158 -1 411 -1 319 1 793 1 511 48 116 Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 672 Muut pakolliset varaukset Laatimisperiaate Saamisiin kuuluvat taseen myynti- ja muut saamiset. Saamiset on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Saamisiin ei tilinpäätöshetkellä sisältynyt merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Kirjanpitoarvo 1.1. MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ 1 000 euroa Ostot tilikauden aikana Varaston muutos, aineet ja tarvikkeet 2017 2016 -63 929 -42 553 -204 438 Ulkopuoliset palvelut -11 114 -9 301 YHTEENSÄ -75 247 -51 416 54 Lisäykset 186 1 Vähennykset -48 -69 Kirjanpitoarvo 31.12. 186 48 1 979 1 559 Emoyhtiön liitetiedot HENKILÖSTÖKULUT 1 000 euroa Palkat ja palkkiot Eläkekulut Kiinteät oman pääoman ehtoiset työsuhde-etuudet Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ Tilinpäätös 2017 / Emoyhtiö LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2017 2016 -24 801 -22 674 -4 164 -4 158 -286 -227 -1 129 -1 411 -30 577 -28 470 1 000 euroa 2017 2016 Liiketoiminnan muut tuotot konserniyhtiöiltä 280 311 Liiketoiminnan muut tuotot 26 53 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 16 28 Saadut vakuutuskorvaukset 11 918 Saadut avustukset YHTEENSÄ 4 84 337 1 393 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kirjoilla 31.12., henkilöä Työntekijät 164 163 Toimihenkilöt 323 301 YHTEENSÄ 487 464 5 4 Ulkomailla työskentelevien osuus 31.12. Laatimisperiaate Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen liikevaihtoon kuulumattomat tuotot. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät vuokratuotot on tuloutettu tasaerinä vuokrakaudelle. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 1 000 euroa 2017 2016 Tehollinen keskimäärin, henkilöä Työntekijät 157 157 Tuotannon välilliset kulut -3 089 -2 744 Toimihenkilöt 304 284 Myynti- ja markkinointikulut -2 819 -2 317 YHTEENSÄ 461 441 Hallintokulut -2 304 -1 992 5 4 Ulkomailla työskentelevien osuus, tehollinen keskimäärin 900 -159 Muut kulut -3 326 -2 942 YHTEENSÄ -11 541 -9 253 Luottotappiot muilta Keskimäärin, henkilöä Työntekijät 162 162 Toimihenkilöt 319 291 YHTEENSÄ 481 453 5 4 Ulkomailla työskentelevien osuus, keskimäärin -3 Luottotappiot konserniyhtiöiltä Laatimisperiaate Raute Oyj:n henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi ajallisen kertymisen mukaan. Laatimisperiaate Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluiksi niiden syntymisvuonna. Tilikauden aikana tutkimus- ja tuotekehitysmenoja on kirjattu tuloslaskelmaan 3 169 tuhatta euroa (2 898 tuhatta euroa). 55 Emoyhtiön liitetiedot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 1 000 euroa MUUT VUOKRASOPIMUKSET 2017 2016 1 000 euroa Tilintarkastajien palkkiot 2016 149 149 29 26 - 1 178 176 2017 2016 Raute Oyj vuokralleottajana Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (Suomi) 2017 Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus Tilintarkastusmenot, muut tilintarkastuslaissa tarkoitetut toimeksiannot Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut Tilintarkastusmenot, veroneuvonta Yhteensä -40 -41 -2 -1 -93 -19 Myöhemmin erääntyvät -5 -10 -140 YHTEENSÄ -71 Emoyhtiön tilintarkastajana on tilikaudella toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Varsinaisen tilintarkastuksen palkkio sisältää kuluvan tilikauden tarkastamiseen liittyvät tarkastuspalkkiot. Muut asiantuntijapalvelut ja veroneuvonta sisältävät tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatut palkkiot tilintarkastusyhteisön suorittamista muista palveluista. Palkkiot eivät sisällä tarkastukseen ja muihin toimeksiantoihin liittyviä matka- ja viranomaismaksuja.Tilikauden aikana tilintarkastajille maksetut matkakustannukset olivat 6 tuhatta euroa (4 tuhatta euroa). Yhden vuoden kuluessa Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua TULOVEROT 1 000 euroa Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot YHTEENSÄ -2 548 -1 563 9 54 28 9 -2 511 -1 500 Laatimisperiaate Tuloslaskelmassa on esitetty tuloveroina tilikauden verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella. Laskennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 56 Emoyhtiön liitetiedot AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1 000 euroa Tilinpäätös 2017 / Emoyhtiö AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä 1 000 euroa Maa- ja vesi- Rakennukset ja alueet rakennelmat Koneet ja kalusto EnnakkoMuut maksut ja aineelliset keskeneräiset hyödykkeet hankinnat Yhteensä Hankintameno 1.1.2017 2 206 0 5 813 8 019 Hankintameno 1.1.2017 218 9 777 26 473 355 260 37 083 Lisäykset 1 531 662 97 2 289 Lisäykset - 4 694 - 1 403 2 101 - - 270 270 Vähennykset - - -94 - - -94 Hankintameno 31.12.2017 3 737 662 6 180 10 579 Siirrot erien välillä - 209 98 12 -589 -270 Hankintameno 31.12.2017 218 9 990 27 170 367 1 073 38 819 Kertyneet poistot 1.1.2017 -1 873 0 -5 266 -7 139 -216 -47 -287 -550 Kertyneet poistot 1.1.2017 - -6 849 -22 440 -334 - -29 623 -2 090 -47 -5 552 -7 689 Tilikauden poisto - -303 -1 046 -2 - -1 351 Kertyneet poistot 31.12.2017 - -7 152 -23 485 -336 - -30 973 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 218 2 838 3 685 31 1 073 7 845 Kirjanpitoarvo 31.12.2016 218 2 928 4 033 21 260 7 460 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2017 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 Kirjanpitoarvo 31.12.2016 1 647 615 628 2 890 333 0 547 880 Laatimisperiaate Emoyhtiön taseessa esitetty liikearvo on syntynyt Metriguard, Inc:ltä hankitun liiketoiminnan yhteydessä. Hankitut yksilöitävissä olevat muut aineettomat omaisuuserät on esitetty taseen erässä Muut aineettomat hyödykkeet. Nämä erät poistetaan taloudellisena vaikutusaikana. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen suunnitelman mukaisella poistolla vähennettyyn hankintamenoon lukuun ottamatta aineettomia hyödykkeitä ja osakkeita, joihin on tehty arvonalentuminen. Hankintamenoon on luettu hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Taloudellisilta vaikutusajoiltaan rajallisten aineettomien hyödykkeiden tasearvot on tarkistettu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Mikäli omaisuuserän arvo on merkittävästi alentunut, on kirjattu arvonalentuminen tuloslaskelmaan. Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 2 478 tuhatta euroa (2 715 tuhatta euroa). POISTOT 2017 1 000 euroa 2016 -550 -318 Poistot aineellisista hyödykkeistä -1 351 -1 267 YHTEENSÄ -1 901 -1 585 Poistot aineettomista hyödykkeistä Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta 10 vuotta 3–10 vuotta 25–40 vuotta 4–12 vuotta 3–10 vuotta. Poistot on kirjattu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisen yhteydessä syntyvä menojäännös on esitetty tuloslaskelman erässä Poistot. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksesta syntyneet myyntivoitot ja -tappiot on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. 57 Emoyhtiön liitetiedot PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET 1 000 euroa YHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet, konserniyhtiöt Osakkeet, muut Omistusosuus ja äänivalta % Yhteensä Kirjanpitoarvo, 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2017 7 888 792 8 680 Tytäryhtiöt Lisäykset 6 286 - 6 286 Raute Inc., Delaware, USA 100 1 058 - -19 -19 RWS-Engineering Oy, Lahti 100 203 14 174 773 14 947 Raute Canada Ltd., Delta, B.C., Kanada 100 84 Raute WPM Oy, Lahti 100 9 0 Vähennykset Hankintameno 31.12.2017 Kertyneet arvonalentumiset 1.1.2017 -7 560 -303 -7 863 Raute Group Asia Pte Ltd., Singapore 100 Arvonalentumiset -5 245 - -5 245 Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd, Shanghai, Kiina 100 0 -12 805 -303 -13 107 50 15 1 369 471 1 840 328 490 817 Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2017 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 Kirjanpitoarvo 31.12.2016 Raute Chile Ltda., Santiago, Chile YHTEENSÄ Muut osakkeet Lahden Seudun Puhelin Oy Esys Oy FIMECC OY Muut YHTEENSÄ 58 1 369 Osakemäärä, kpl Kirjanpitoarvo, 1 000 euroa 1 717 326 600 51 50 50 44 471 Emoyhtiön liitetiedot OMA PÄÄOMA 1 000 euroa Osakepääoma 1.1 Tilinpäätös 2017 / Emoyhtiö VIERAS PÄÄOMA 2017 2016 8 256 8 223 Osakeoptioiden käyttö - 33 Osakepääoma 31.12. 8 256 8 256 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 5 445 4 950 207 495 5 652 1 000 euroa 2017 2016 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat samaan konserniin kuuluville yhtiöille 1 938 2 489 - Ostovelat 349 586 - Siirtovelat 425 - - Muut velat 3 729 4 161 5 445 Yhteensä konserniyhtiöille 6 440 7 236 10 229 5 806 Lyhytaikaiset velat muille 19 764 7 703 8 702 7 725 - Ostovelat 6 102 6 241 - Osingonjako -4 220 -3 303 - Siirtovelat 8 500 7 238 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 14 711 10 229 - Muut velat 560 609 Yhteensä muille 34 926 21 790 9 162 8 702 YHTEENSÄ 41 366 29 026 37 782 32 632 - Lyhytaikaiset muut velat 3 729 4 161 YHTEENSÄ 3 729 4 161 6 343 5 413 Osakeoptioiden käyttö Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Muutokset tilikauden aikana - Edellisen tilikauden voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA 31.12. - Saadut ennakkomaksut - Saadut ennakkomaksut Korolliset velat Jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 14 711 10 229 9 162 8 702 5 652 5 445 29 525 24 376 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät - Jaksotetut henkilöstökulut - Projektikulujaksotukset 282 - Tuloverovelka Yhtiön osakkeet 231 782 1 131 991 991 - Siirtovelat investoinneista 542 - A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake), 1 000 kpl 3 258 3 215 - Muut siirtovelat 603 411 Osakkeet yhteensä, 1 000 kpl 4 249 4 206 YHTEENSÄ 8 500 7 238 1,94 1,96 8 256 8 256 K-sarjan osakkeet (20 ääntä/osake), 1 000 kpl Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa Kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, 1 000 kpl 59 Emoyhtiön liitetiedot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT JOHDANNAISET 2017 2016 Muilta 120 114 Taloudellinen suojaus Yhteensä 120 114 - Rahoitukseen liittyvät 1 000 euroa Osinkotuotot 2017 1 000 euroa 2016 Valuuttatermiinien nimellisarvot - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Muut korko- ja rahoitustuotot 492 - 2 189 3 275 12 716 2 556 Suojauslaskenta 679 20 4 383 2 764 236 2 Yhteensä 5 298 2 787 Taloudellinen suojaus Rahoitustuotot yhteensä 5 418 2 901 - Rahoitukseen liittyvät 52 - - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät 22 -97 -18 -75 Saman konsernin yhtiöiltä Arvonalentumisten palautus lainasaamisista konsernin yhtiöiltä Muilta Korko- ja muut rahoituskulut -1 -5 245 -1 394 -201 -150 Yhteensä -5 445 -1 546 Rahoituskulut yhteensä -5 445 -1 546 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -27 1 355 Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssitappioita -57 -19 Arvonalentumiset, sijoitukset konserniyhtiö Muille Valuuttatermiinien käyvät arvot Suojauslaskenta - Saman konsernin yhtiöille - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Raute Oyj:n tulosta paransi lainasaamisen arvonalentumisen palautus 4 383 tuhatta euroa (2 114 tuhatta) tytäryhtiöltään Raute Canada Ltd.:ltä. Raute Oyj:llä oli tilikauden lopussa lainasaamisia tytäryhtiöltään Raute Canada Ltd.:ltä 997 tuhatta euroa (2 114 tuhatta) ja konserniyhtiöltään Metriguard Technologies, Inc.:ltä 1 032 tuhatta euroa. Tilikauden lopussa Raute Oyj on kirjannut sijoituksistaan ulkomaisiin tytäryhtiöihin arvonalentumisia 5 245 tuhatta euroa (1 394 tuhatta). - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Laatimisperiaate Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttajohdannaissopimuksia. Valuuttajohdannaisilla suojaudutaan valuuttamääräisten rahavirtojen muutokselta. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 2017 1 000 euroa 2016 Omasta puolesta annetut vakuudet 8 274 6 623 Rahoituslainat 1 413 3 136 Muut vastuut 313 189 1 726 3 377 25 728 17 793 Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden Eräiden tytäryhtiöiden puolesta on annettu "Letter of Guarantee" -sitoumuksia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Johdolle ja osakkaille ei ole annettu rahalainoja. 60 Luettelo emoyhtiön kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 Käytössä olleet kirjanpitokirjat Kirjanpitokirjojen säilytystapa Tasekirja erikseen sidottuna paperimuodossa Päivä- ja pääkirja koneellisella tietovälineellä Reskontraerittelyt koneellisella tietovälineellä Tositelajin kuvaus Tositelaji Tositteiden säilytystapa Pankki- ja kassatositteet 10, 11 ja 15 paperitositteina Ostolaskut 81, 85, 86, 87 ja 88 koneellisella tietovälineellä Myyntilaskut 30, 31, 34, 35 ja 36 paperitositteina Osto- ja myyntilaskujen suoritukset 70, 72 ja 80 koneellisella tietovälineellä Käyttöomaisuuskirjanpito paperimuodossa Palkkakirjanpidon tositteet 65, 66, 67 ja 68 paperitositteina Muistiotositteet 6, 20, 21, 22 ja 25 paperitositteina Muistioiden automaattiset vastaviennit 98 koneellisella tietovälineellä Laskennalliset ja sisäiset erät 28 ja 29 koneellisella tietovälineellä ja paperitositteina (28) 61 Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösmerkintä HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ TILIKAUDELTA, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET SEKÄ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 29 525 463,81 euroa, josta tilikauden voitto on 9 162 464,41 euroa taseen loppusumman ollessa 81 127 057,77 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti perustuen voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavien osakkeiden kokonaismäärään 4 249 248 kappaletta: - osinkona jaetaan 1,25 euroa osaketta kohti, yhteensä 5 311 560,00 euroa - jätetään omaan pääomaan 24 213 903,81 euroa Yhteensä 29 525 463,81 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. L ahdessa 15. päivänä helmikuuta 2018 Erkki Pehu–Lehtonen hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio Joni Bask Laura Raitio Pekka Suominen Tapani Kiiski toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lahdessa 15. päivänä helmikuuta 2018 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Launis KHT 62 Patrick von Essen Tilintarkastuskertomus Raute Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Lausuntonamme esitämme, että • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti Tarkastuksen yleinen lähestymistapa Yhteenveto Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus oli 1,4 miljoonaa euroa • Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen tytäryhtiöitä Suomessa ja Kanadassa. Näiden lisäksi olemme suorittaneet analyyttisia tarkastustoimenpiteitä konsernin tasolla arvioidaksemme mahdollisia epätavallisia muutoksia liittyen muihin tytäryhtiöihin. • • • Liikevaihdon tulouttaminen pitkäaikaishankkeista tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin kanssa. Tilintarkastuksen kohde Olemme tilintarkastaneet Raute Oyj:n (y-tunnus 0149072-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää: • konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista • emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia. Olennaisuus Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena. Riippumattomuus Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa Liiketoiminnan muut kulut. 63 Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus Olennaisuuden määrittämisessä käytetty vertailukohde Konsernitilinpäätökselle 1,4 miljoonaa euroa määritetty olennaisuus oli Liikevaihto Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi liikevaihdon, koska käsityksemme mukaan tilinpäätöksen lukijat käyttävät yleisimmin näitä kriteereitä Perustelut vertailukohteen valinnalle arvioidessaan konsernin suoriutumista. Liikevaihto antaa harkintamme mukaan vakaamman perustan olennaisuuden määrittelyyn. Lisäksi liikevaihto on yleisesti hyväksyttyjä vertailukohteita. Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon Raute-konsernin rakenteen sekä yksittäisten konserniyhtiöiden koon, toiminnan luonteen ja riskit. Valitsimme tilintarkastuksen kohteeksi konserniyhtiöitä edellä mainittujen kriteerien perusteella siten, että suorittamillamme tilintarkastustoimenpiteillä saatiin riittävä kattavuus lausunnon esittämiseksi konsernitilinpäätöksestä. Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski. Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka Liikevaihdon tulouttaminen pitkäaikaishankkeista Katso tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetieto Liikevaihto ja liitetieto Pitkäaikaishankkeet Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa Konsernin liikevaihdon pääosa muodostuu puutuoteteollisuuden projektitoimituksista ja konekannan modernisoinneista, jotka on käsitelty ja tuloutettu pitkäaikaishankkeina. Pitkäaikaishankkeiden tulouttamisen tarkastus sisälsi sekä yhtiön kontrollien testausta että merkittävimpiin tilikauden liikevaihtoon vaikuttaneisiin pitkäaikaishankkeisiin kohdistettuja aineistotarkastustoimenpiteitä. Aineistotarkastustoimenpiteisiimme kuului, muttei kuitenkaan rajoittunut pelkästään seuraaviin: Pitkäaikaishankkeiden tuloutukseen liittyy merkittäviä johdon arvioita, jotka vaikuttavat tilikaudelle kohdistuvaan liikevaihtoon ja katteeseen. Näitä olettamia ovat mm. arvio odotettavissa olevista tuotoista sekä materiaali-, alihankinta- ja työvoimakustannuksista. Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos on voitu arvioida luotettavasti. Valmistusaste on laskettu kustannusperusteisesti hankkeen toteutuneiden menojen suhteena hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. Tilintarkastustoimenpiteemme keskittyivät pitkäaikaishankkeiden tuloutukseen, koska ne sisältävät johdon harkintaan perustuvia arvioita, jotka vaikuttavat tuloutettavan myynnin määrään ja projektien kannattavuuteen. - Testasimme valitun otoksen osalta, että tilikaudella aloitetut hankkeet on tuloutettu asianmukaista periaatetta noudattaen. - Testasimme valitun otoksen osalta, että projektin ennustetut tuotot perustuvat allekirjoitettuihin sopimuksiin ja projektisopimukset on hyväksytty Rauten hyväksymispolitiikan mukaisesti. - Arvioimme kustannusennusteiden luotettavuutta vertaamalla edellisen tilikauden tilinpäätöksessä keskeneräisten hankkeiden ennustettuja kustannuksia niiden lopullisiin toteumiin, haastattelemalla yhtiön henkilökuntaa kustannusennusteisiin liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä lukemalla kuukausittain pidettävien projektikatselmusten pöytäkirjoja, mihin dokumentoidaan kustannusennusteiden muutokset projekteittain. - Testasimme osatuloutuksessa käytettävien taulukoiden matemaattista oikeellisuutta, joilla on määritelty pitkäaikaishankkeiden valmistusasteet sekä valmistusasteen perusteella tilikaudelle tuloutettavan liikevaihdon määrä. Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme. Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä. 64 Tilintarkastuskertomus Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet • arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. • teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa • Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. • hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. • • tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista. Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu. 65 Tilintarkastuskertomus Muut raportointivelvoitteet Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 31.3.2010 alkaen yhtäjaksoisesti 8 vuotta Muu informaatio Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että • • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa Lahdessa 15.2.2018 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Launis KHT 66 Konsernin tuloskehitys ja tunnusluvut 67 Konsernin tuloskehitys vuosineljänneksittäin Kehitys vuosineljänneksittäin Esitetyt osavuosikatsausluvut ovat tilintarkastamattomia. 1 000 euroa LIIKEVAIHTO Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 39 659 37 152 35 209 36 595 36 043 23 355 27 306 Liikevaihto 26 427 Me 160 140 120 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 100 891 -224 748 489 -894 67 60 917 -190 167 91 28 24 46 73 962 Materiaalit ja palvelut -21 183 -19 386 -19 405 -20 747 -17 041 -10 032 -13 513 -14 264 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -11 437 -9 495 -10 347 -9 756 -9 882 -8 627 -8 966 -9 131 -702 -654 -660 -618 -646 -605 -573 -515 Liiketoiminnan muut tuotot 80 60 40 Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä -3 738 -3 381 -4 223 -3 311 -3 313 -2 838 -2 871 -3 009 -37 060 -32 916 -34 634 -34 432 -30 881 -22 103 -25 923 -26 919 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 Tilauskanta Me 120 LIIKETULOS 3 300 4 179 1 413 2 681 4 292 1 364 1 516 1 386 8,3 11,2 4,0 7,3 11,9 5,8 5,6 5,2 5 19 17 318 152 -70 -52 93 Rahoituskulut -39 -121 -145 -105 -139 -134 35 -222 Rahoituskulut, netto -34 -102 -127 212 13 -204 -17 -129 3 266 4 077 1 286 2 894 4 304 1 159 1 499 1 258 8,2 11,0 3,7 7,9 11,9 5,0 5,5 4,8 -376 -660 -396 -790 -689 -219 -274 -353 2 890 3 417 890 2 104 3 615 940 1 224 904 180 7,3 9,2 2,5 5,7 10,0 4,0 4,5 3,4 160 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,68 0,81 0,21 0,50 0,86 0,22 0,29 0,22 120 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,68 0,80 0,21 0,50 0,85 0,22 0,29 0,22 100 % liikevaihdosta 100 80 Rahoitustuotot 60 40 20 TULOS ENNEN VEROJA % liikevaihdosta Tuloverot 0 2013 2014 2015 2016 2017 Uudet tilaukset Me KAUDEN TULOS % liikevaihdosta 140 80 Osakkeiden oikaistu keskimääräinen kappalemäärä, 1 000 kpl 4 240 4 229 4 225 4 205 4 191 4 192 4 147 4 124 Osakkeiden oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna, 1 000 kpl 4 274 4 259 4 242 4 249 4 235 4 201 4 189 4 151 60 40 20 0 2013 TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Saadut tilaukset vuosineljänneksittäin, Me Tilauskanta vuosineljänneksen lopussa, Me 68 60 42 29 24 42 92 16 89 86 93 106 102 32 44 2015 2016 2017 13 110 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2017 Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % Viennin osuus 2016 2015 2014 2013 148 615 113 130 127 278 94 021 83 274 31,4 -11,1 35,4 12,9 -17,8 122 801 88 612 97 113 88 696 78 436 82,6 78,3 76,3 94,3 94,2 11 573 8 558 8 120 2 605 1 828 7,8 7,6 6,4 2,8 2,2 11 522 8 220 8 118 2 810 1 589 7,8 7,3 6,4 3,0 6 684 6 684 2 361 1 196 6,3 5,9 5,3 2,5 1,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 30,4 25,3 28,5 10,9 7,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 25,2 20,9 24,7 9,8 5,0 Taseen loppusumma 86 857 69 767 61 760 52 646 48 783 Korolliset nettovelat Tunnusluvut on johdettu tilinpäätöksestä tai perustuvat sellaisiin tilinpäätöksessä esitettyihin eriin, jotka on laadittu laatimisperiaatteissa kuvatun tilinpäätösnormiston mukaisesti. Mikäli konsernin laadintaperiaatteissa tapahtuu muutos tietyllä tilikaudella, oikaistaan vertailuvuosien luvut vastaamaan kuluvan vuoden voimassa olevia laadintaperiaatteita. 1,9 9 300 Raute-konserni käyttää säännönmukaisessa raportoinnissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja (alternative performance measures, APMs), kuvaamaan konsernin tuottoja, toiminnan taloudellista tulosta, pääomarakennetta, pääoman tuottoa, taloudellista asemaa ja rahavirtoja. -6 677 % liikevaihdosta Liiketulos % liikevaihdosta Tulos ennen veroja % liikevaihdosta Tilikauden tulos % liikevaihdosta -29 311 -20 633 -5 003 -1 669 % liikevaihdosta -19,7 -18,2 -3,9 -1,8 44 877 31 760 28 421 22 795 Tilinpäätöksessä esitettyjen tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 70 ja osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat tunnuslukujen yhteydessä sivulla 71. -8,0 Korottomat velat Tunnuslukujen tarkoituksena on antaa tilinpäätöksen lukijoille kuva konsernin taloudellisesta asemasta sekä auttaa tilinpäätöksen analysoinnissa ja toiminnan kehityksen arvioinnissa. 18 302 64,4 60,4 58,5 55,8 56,6 Gearing, % -73,8 -60,3 -16,8 -6,9 -28,3 Bruttoinvestoinnit 6 962 3 224 2 506 1 675 3 189 4,7 2,8 2,0 1,8 3,8 3 237 2 863 3 092 1 767 2 523 Omavaraisuusaste, % % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta 2,2 2,5 2,4 1,9 3,0 Tilauskanta, Me 110 106 60 44 28 Uudet tilaukset, Me 155 162 145 112 63 Henkilöstö 31.12. 704 643 646 587 534 Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 660 631 614 530 515 Henkilöstö, keskimäärin 682 642 624 545 522 5 312* 4 220 3 303 1 606 801 -* - - 803 1 201 Osingonjako Pääoman palautus * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 69 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihdon muutos, % Viennin osuus Viennin osuus, % liikevaihdosta Liiketulos Liiketulos, % liikevaihdosta Kuluvan tilikauden liikevaihto ./. edellisen tilikauden liikevaihto Liikevaihto x 100 Suomesta ulkomaille myytyjen tavaroiden ja palvelun osuus Viennin osuus Tilikauden liikevaihto Gearing, % x 100 Bruttoinvestoinnit Liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella ja omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sekä vähennetään poistot, mahdolliset arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Liiketulos Tilikauden liikevaihto x 100 x 100 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta Tilikauden tulos Tilikauden liikevaihto x 100 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oman pääoman tuotto (ROE), % Voitto Korolliset nettovelat Korolliset nettovelat, % liikevaihdosta Korottomat velat 70 Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehittämismenot, % liikevaihdosta Liikevaihto Varaukset + Lyhytaikaiset saadut ennakkomaskut + Tuloverovelka + Ostovelat ja muut velat Korolliset nettorahoitusvelat Oma pääoma x 100 x 100 Bruttoinvestoinnit sisältävät aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset Bruttoinvestoinnit Tilikauden liikevaihto x 100 Tutkimus- ja kehittämismenot sisältävät T&K-hankkeissa tarvittavat aineet, tarvikkeet, työtunnit ja muut toimintaan liittyvät kulut Tutkimus- kehittämismenot Tilikauden liikevaihto x 100 Tilauskanta, Me Tilikauden päättymisajankohtaan mennessä sitovasti saadut, mutta toimittamattomat tilaukset niiltä osin, kun tilauksia ei ole kirjattu liikevaihtoon IAS 11 -standardin Pitkäaikaishankkeet mukaisesti. Uudet tilaukset, Me Tilikauden aikana sitovasti voimaan astuneet myyntitilaukset arvostettuna viimeisimmän liikevaihtoennusteen mukaisesti. Henkilöstö 31.12. Tilikauden lopussa työsuhteessa olleiden henkilöiden lukumäärä. Keskiarvo tilikauden kalenterikuukausien lopussa työsuhteessa olleiden henkilöiden tehollisesta määrästä. Keskiarvo tilikauden kalenterikuukausien lopussa työsuhteessa olleiden henkilöiden määrästä. Osingonjako Tilikaudelta jaettavaksi vahvistettu tai ehdotettu voitonjako. Pääoman palautus Tilikaudelta jaettavaksi vahvistettu tai ehdotettu palautus sijoitetun pääoman rahastosta. x 100 Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) Taseen loppusumma ./. saadut ennakkomaksut Henkilöstö, keskimäärin Tulos ennen veroja Tilikauden liikevaihto Oma pääoma (tilikauden keskiarvo) Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta Oma pääoma Henkilöstö, tehollinen keskimäärin Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden keskiarvo) Omavaraisuusaste, % x 100 Osakekohtaiset tunnusluvut ja laskentakaavat 2017 2016 2015 2014 2013 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa 2,20 1,60 1,65 0,59 0,30 Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 2,18 1,59 1,64 0,59 0,30 Oma pääoma/osake, euroa 9,34 8,13 7,26 6,06 5,90 Osinko/A-sarjan osake, euroa 1,25* 1,00 0,80 0,40 0,20 Osinko/K-sarjan osake, euroa 1,25* 1,00 0,80 0,40 0,20 Osinko/tulos, % 56,8* 62,3 48,4 68,0 66,7 4,3* 6,0 5,7 5,5 2,9 13,17 10,41 8,55 12,42 23,28 Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (P/E) Pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, euroa - - - 0,20 0,30 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa Oma pääoma/osake, euroa Osinko/A-osake, euroa Osinko/K-osake, euroa Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet) Tilikauden alin kurssi, euroa 16,84 12,06 7,17 6,90 6,88 Tilikauden ylin kurssi, euroa 30,52 17,98 14,25 8,60 9,33 Tilikauden keskikurssi, euroa 22,70 14,50 11,95 7,69 8,49 Kurssi tilikauden lopussa, euroa 29,00 16,70 14,12 7,30 6,95 123 228 70 248 58 057 29 311 27 833 Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (P/E) Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet) Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl 846 988 1 095 594 514 A-sarjan osakkeiden määrästä, % 26,0 30,7 35,1 20,0 17,0 Tilikauden keskikurssi, euroa Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo 4 225 082 4 166 966 4 051 034 4 009 777 4 004 758 Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 4 249 248 4 206 462 4 111 708 4 015 228 4 004 758 Osakkeiden kokonaismäärä (laimentamaton) *Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. **K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. Osakeoptiot 2010 C 2010 C -sarjan optio-oikeudet Päätöskurssi 31.12.2017, euroa Merkintähinta 31.12.2017, euroa Merkitsemättä 31.12.2017, kappaletta 20,50 5,00 Osakkeiden lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana Laimennusvaikutuksella oikaistu tilikauden tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Tilikauden osingonjako Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Tilikauden osingonjako Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/osake Tulos/osake Osinko/osake Tilikauden päätöskurssi x 100 x 100 Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake A-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto A-sarjan osakkeiden vaihto tilikauden aikana, % Tunnuslukuja laskettaessa on huomioitu laskennallisen verovelan määrä. Tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä, keskiarvo Vaihdettujen A-sarjan osakkeiden lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana Osakkeiden (A- + K-sarjan osakkeet) lukumäärä tilikauden lopussa x A-sarjan osakkeen kaupantekokurssi tilikauden lopussa Tilikauden aikana vaihdettujen A-sarjan osakkeiden lukumäärä A-sarjan osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana x 100 Keskiarvo tilikauden kalenterikuukausien lopun osakkeiden lukumäärästä 13 446 Laimennusvaikutuksella oikaistu Keskiarvo tilikauden kalenterikuukausien lopun laimenosakkeiden lukumäärä, keskiarvo nusvaikutuksella oikaistusta osakkeiden lukumäärästä 71 Osakkeet ja osakkeenomistajat 72 72 Osakkeen markkina-arvo ja osakkeenomistajat Raute Oyj Raute on vakavarainen Small Cap -yhtiö, jolla on vahva perhetausta. Yhtiön A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Raute toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on johtava asema alallaan. Markkina-arvo ja kaupankäynti Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaupankäyntitunnus on RAUTE. Raute Oyj:llä on Nasdaq Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Bank AB (publ):n kanssa. Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita vaihdettiin vuoden 2017 aikana 845 672 kappaletta (987 608 kpl). Vaihdon arvo oli yhteensä 19,2 miljoonaa euroa (14,3 Me). Osakkeen vuoden ylin kaupantekokurssi oli 30,52 euroa (17,98 euroa) ja alin 16,84 euroa (12,06 euroa). Osakkeen kurssi vuoden 2017 päättyessä oli 29,00 euroa (16,70 euroa). Keskikurssi oli 22,70 euroa (14,50 euroa). Koko osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 123,2 miljoonaa euroa (70,2 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen vuoden viimeisen notee rauspäivän 29.12.2017 päätöskurssin mukaisesti. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014–2018 Tiedot on esitetty liitetiedossa Työsuhde-etuudet, sivulla 25. Hallituksen valtuutukset Varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 400 000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä no teerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tilinpäätös 2017 / Konserni K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hallituksella on 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättää Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400 000 A-sarjan osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus päätti 25.9.2017 maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi osakepohjaisen palkkio-ohjelman 2016 – 2018 mukaisten osake palkkioiden suorittamiseen keväällä 2018. Uudet A-sarjan osakkeet 8 913 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 17.10.2017. Tilikauden aikana ei ole päätetty uusista osakeanneista eikä laskettu liikkeelle vaihtovelkakirjaoikeuksia. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 8 913 kappaletta omia osakkeitaan. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2017 voimassa olevaa osakeantia. 73 Osakekannan jakautuminen KOKO OSAKEKANTA A-SARJAN OSAKKEET A– ja K–sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin 31.12.2017 Osakkeenomistajia, kpl Osakkeita, % kpl 4 593 Kotitaloudet 95,7 3 613 638 Äänimäärä, kpl % 85,0 22 445 697 97,2 % A–sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin 31.12.2017 Kotitaloudet 5 Ulkomaiset osakkaat 180 967 0,8 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3,5 147 122 0,6 Yritykset 0,3 76 771 1,8 76 771 0,3 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,0 51 950 1,2 51 950 0,2 Julkisyhteisöt 11 Julkisyhteisöt 4,3 147 122 1 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 180 967 3,4 15 Yritykset 0,1 164 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,2 7 335 0,2 7 335 0,0 0,7 8 Hallintarekisteröidyt 0,2 4 797 100,0 Yhteensä A– ja K-sarjan osakkeet osakemäärittäin 31.12.2017 171 465 4,0 171 465 4 249 248 100,0 23 081 307 100,0 Osakkeenomistajia, kpl % Osakkeita, kpl % Äänimäärä, kpl % 4 497 93,7 861 102 20,3 896 632 3,9 1 001–5 000 225 4,7 451 023 10,6 703 381 3,0 5 001–10 000 21 0,4 145 194 3,4 661 994 2,9 10 001–50 000 35 0,7 862 871 20,3 9 111 322 39,5 50 001– 19 0,4 1 929 058 45,4 11 707 978 50,7 1–1 000 4 797 100,0 Yhteensä 4 249 248 100,0 23 081 307 100,0 Osakkeenomistajia, kpl % Äänimäärä, kpl 4 571 95,7 2 622 477 80,5 2 622 477 80,5 Osakkeita, % kpl % 5 0,1 180 967 5,6 180 967 5,6 164 3,4 147 122 4,5 147 122 4,5 15 0,3 76 771 2,4 76 771 2,4 1 0,0 51 950 1,6 51 950 1,6 Ulkomaiset osakkaat 11 0,2 7 335 0,2 7 335 0,2 Hallintarekisteröidyt 8 0,2 171 465 5,3 171 465 5,3 Yhteensä 4 775 100,0 3 258 087 100,0 % Äänimäärä, kpl 4 493 94,1 860 931 26,4 860 931 26,4 1 001–5 000 227 4,8 460 622 14,1 460 622 14,1 5 001–10 000 22 0,5 152 816 4,7 152 816 4,7 10 001–50 000 22 0,5 588 383 18,1 588 383 18,1 11 0,2 1 195 335 36,7 1 195 335 36,7 A–sarjan osakkeet osakemäärittäin 31.12.2017 1–1 000 50 001– Yhteensä Osakkeenomistajia, kpl 3 258 087 100,0 Osakkeita, % kpl 4 775 100,0 3 258 087 100,0 % 3 258 087 100,0 K-SARJAN OSAKKEET K–sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin 31.12.2017 Osakkeenomistajia, kpl Osakkeita, % kpl % Äänimäärä, kpl % Kotitaloudet 55 100,0 991 161 100,0 19 823 220 100,0 Yhteensä 55 100,0 991 161 100,0 19 823 220 100,0 % Äänimäärä, kpl 10 18,2 2 250 0,2 45 000 0,2 1 001–5 000 8 14,5 21 551 2,2 431 020 2,2 5 001–10 000 6 10,9 32 100 3,2 642 000 3,2 Yritykset 3,5 % 10 001–50 000 26 47,3 645 880 65,2 12 917 600 65,2 5 9,1 289 380 29,2 29,2 Johto 6,0 % Yhteensä K–sarjan osakkeet osakemäärittäin 31.12.2017 Omistus 31.12.2017 Hallintarekis teröidyt Instituutiot 4,0 % 7,3 % 74 1–1 000 50 001– Kotitaloudet 79,1 % Osakkeenomistajia, kpl Osakkeita, % kpl 55 100,0 5 787 600 % 991 161 100,0 19 823 220 100,0 Suurimmat osakkeenomistajat 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2017 OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN ÄäniOsakkeet Osuus määrä A–sarja, yhteensä, osakkeista, yhteensä, kpl kpl % kpl K–sarja, kpl 1. 2. Sundholm Göran 3. Laakkonen Mikko Kalervo 4. Suominen Pekka 5. Siivonen Osku Pekka 6. Kirmo Kaisa Marketta 7. 8. 9. - 509 557 131 396 509 557 131 396 12,0 3,1 - 119 919 119 919 48 000 62 429 110 429 50 640 53 539 55 680 48 341 Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 Keskiaho Kaija Leena 33 600 Mustakallio Mika Tapani Mandatum Life Unit-Linked Tilinpäätös 2017 / Konserni 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2017 ÄÄNIMÄÄRÄN MUKAAN Osuus äänistä, % K–sarja, kpl ÄäniOsakkeet Osuus määrä Osuus A–sarja, yhteensä, osakkeista, yhteensä, äänistä, kpl kpl % kpl % 509 557 131 396 2,2 0,6 2,8 119 919 0,5 3. Mustakallio Kari Pauli 60 480 500 60 980 1,4 1 210 100 5,2 2,6 1 022 429 4,4 4. Kirmo Kaisa Marketta 55 680 48 341 104 021 2,4 1 161 941 5,0 104 179 2,5 1 066 339 4,6 5. Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179 2,5 1 066 339 4,6 104 021 2,4 1 161 941 5,0 6. Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429 2,6 1 022 429 4,4 53 356 101 356 2,4 1 013 356 4,4 7. Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 53 356 101 356 2,4 1 013 356 4,4 51 116 84 716 2,0 723 116 3,1 8. Suominen Jussi 48 000 - 48 000 1,1 960 000 4,2 Mustakallio Ulla Sinikka 1. Mustakallio Mika Tapani 62 100 21 170 83 270 2,0 1 263 170 5,5 2. Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489 1,9 1 231 609 5,3 62 100 21 170 83 270 2,0 1 263 170 5,5 9. 10. Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489 1,9 1 231 609 5,3 10. Mustakallio Marja Helena 11. Mustakallio Kari Pauli 60 480 500 60 980 1,4 1 210 100 5,2 12. Mustakallio Marja Helena 46 740 12 547 59 287 1,4 947 347 4,1 13. Särkijärvi Timo Juha 12 000 43 256 55 256 1,3 283 256 1,2 14. Särkijärvi Anu Riitta 12 000 43 256 55 256 1,3 283 256 1,2 13. Keskiaho Vesa Heikki 29 680 - 29 680 0,7 593 600 2,6 15. Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924 1,2 527 164 2,3 14. Keskiaho Juha-Pekka 27 880 5 716 33 596 0,8 563 316 2,4 - 51 950 51 950 1,2 51 950 0,2 16. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 17. Relander Pär-Gustaf 11. Mustakallio Risto Knut kuolinpesä 12. Keskiaho Kaija Leena - 42 240 1,0 844 800 3,7 51 116 84 716 2,0 723 116 3,1 52 924 1,2 527 164 2,3 43 874 1,0 514 694 2,2 1,2 51 000 0,2 17. Sundholm Göran 48 000 1,1 960 000 4,2 18. Kirmo Lasse 19. Mustakallio Ulla Sinikka 20. Keskiaho Ilta Marjaana 47 740 - 47 740 1,1 954 800 4,1 24 780 19 094 43 874 1,0 514 694 2,2 Yhteensä 635 200 HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET 31.12.2017 Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 4,0 prosenttia (2,1 %) osakkeiden kokonaismäärästä. 42 240 33 600 27 964 51 000 JOHDON OMISTUS 31.12.2017 Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä omistivat 31.12.2017 yhteensä 126 003 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 127 890 kappaletta K-sarjan osakkeita. Johdon omistus vastaa 6,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja 11,6 prosenttia osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. 4,1 4,1 19 094 - 60,8 954 800 947 347 24 960 51 000 14 026 399 1,1 1,4 24 780 - 46,1 47 740 59 287 15. Suominen Jukka Matias 48 000 1 957 599 12 547 16. Keskiaho Ilta Marjaana 18. Suominen Jussi 1 322 399 47 740 46 740 - 509 557 509 557 12,0 509 557 2,2 22 525 2 967 25 492 0,6 453 467 2,0 19. Kultanen Leea Annikka 21 595 8 031 29 626 0,7 439 931 1,9 20. Molander Sole 20 160 - 20 160 0,5 403 200 1,7 775 280 898 336 1 673 616 39,4 16 403 936 71,1 Yhteensä OSAKKEENOMISTAJIEN MÄÄRÄ 31.12.2017 Osakkeenomistajien määrä oli vuoden 2017 lopussa 4 797 (3 625). K-sarjan osakkeita omisti vuoden lopussa 55 (50) yksityishenkilöä. Osakkeenomistajien määrä 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 75 RAUTE OYJ Rautetie 2 PL 69, 15551 Nastola Puh. 03 829 11 Fax 03 829 3200 ir@raute.com 76 Seuraa meitä verkossa: www.raute.com Twitter: @rautemachinery, @RauteOyj LinkedIn: Raute Oyj Youtube: www.youtube.com/RauteMachinery Facebook: Raute Corporation Instagram: @raute_corporation 76