TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Konsernin tunnusluvut Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä tilikaudelta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset sekä tilintarkastusmerkintä Luettelo emoyhtiön kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Konsernin tuloskehitys vuosineljänneksittäin Tiilntarkastuskertomus 66 67 68 65 58 59 60 61 45 46 47 48 13 14 10 11 12 3 2 Hallituksen toimintakertomus Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 94,0 miljoonaa euroa (83,3 Me) ja kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Konsernin liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa voitollinen (+1,8 Me), jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 43 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat +0,2 miljoonaa euroa (-0,2 Me). Tulos ennen veroja oli 2,8 miljoonaa euroa voitollinen (+1,6 Me). Laaja tulos oli 2,6 miljoonaa euroa voitollinen (+1,2 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,59 euroa (+0,30 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,59 euroa (+0,30 e). Oman pääoman tuottoaste oli 9,8 prosenttia (5,0 %). Toimintakertomuksessa suluissa esitetyillä luvuilla viitataan vastaaviin lukuihin edellisiltä tilikausilta 2013 ja 2012. LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Asiakasteollisuuksien markkinatilanne Vuoden 2014 aikana maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ei merkittävästi muuttunut Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta. Osaltaan poliittisten kriisien takia, talouskehitys kääntyi vuoden aikana jopa huonompaan suuntaan Venäjällä ja Euroopassa. Myös Aasiassa, Kiina mukaan lukien, talouden kasvu hidastui loppuvuotta kohti. Rakentamisen aktiviteetti jäi edelleen alhaiselle tasolle kaikilla markkina-alueilla mukaan lukien myös Pohjois-Amerikka, jossa talous muutoin jo kääntyi lupaavaan kasvuun. Epävarmuudesta johtuen Rauten asiakkaiden tilauskannat olivat kuitenkin usein lyhyitä, eikä tilanne siten mahdollistanut heidän merkittävien investointiensa toteuttamista. Tästä merkkinä on ollut neuvottelujen kohteena olevien merkittävien hankkeiden hidas eteneminen. Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä pysyi hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten käyttöasteiden pääosin pysyneen hyvällä tasolla. Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä Vuonna 2014 käynnistyi kaksi suurta, uutta tuotantokapasiteettia luovaa hanketta; havuvaneri- ja LVL-tehtaan rakentaminen Puolaan. Näiden lisäksi suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa oli useita suuria hankkeita, mutta investointipäätösten edellytykset, luottamus kysynnän pysyvyyteen ja rahoituksen järjestyminen, eivät vielä niiden kohdalla toteutuneet. Pohjois-Amerikan talous kehittyi muuhun maailmaan verrattuna vahvasti, mutta rakentamisen aktiviteetti ei lähtenyt vastaavaan kasvuun. Rauten asiakaskunnassa kysyntä painottui pienehköihin modernisointityyppisiin hankkeisiin ja teknologiapalveluihin. Venäjän markkinoiden osalta Ukrainan kriisin synnyttämä epävarmuus mitä ilmeisimmin aiheutti investointipäätösten lykkääntymistä, vaikka monien investointien valmistelu on jatkunut aktiivisena. Markkinatilanteen palautumista normaaliksi Venäjällä on vaikea arvioida, mutta sen ei uskota tapahtuvan nopeasti. Etelä-Amerikassa Rauten asiakkaat keskittyivät odotetusti muutaman vuoden takaisten suurten vaneritehdasinvestointiensa kapasiteetin ylösajoon eikä uusia, merkittäviä investointihankkeita käynnistynyt. UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, joka perustuu toimitetun konekannan koko elinkaaren aikaiseen palveluun. Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimitukset käsittävät kokonaisia tehtaita, tuotantolinjoja ja yksittäisiä koneita. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus ja kunnostetut koneet. Vuoden 2014 aikana saadut uudet tilaukset olivat 112 miljoonaa euroa (63 Me). Uusista tilauksista kohdistui 63 prosenttia Eurooppaan (35 %), 15 prosenttia Venäjälle (23 %), 10 prosenttia Pohjois-Amerikkaan (25 %), 7 prosenttia Etelä-Amerikkaan (13 %) ja 5 prosenttia Aasian-Tyynenmeren alueelle (4 %). Uusien tilausten osuuksien voimakas vaihtelu eri markkina-alueiden välillä on tyypillistä projektiliiketoiminnalle. Projektitoimituksissa uudet tilaukset olivat 73 miljoonaa euroa (29 Me) ja kasvoivat edellisestä vuodesta 154 prosenttia. Uusiin tilauksiin sisältyy kaksi uutta kapasiteettia synnyttävää hanketta Puolaan, joiden osuus uusista tilauksista oli yhteensä 38 miljoonaa euroa. Ilman uuden kapasiteetin hankkeita uudet tilaukset projektitoimituksista kasvoivat 21 prosenttia. Teknologiapalveluissa uudet tilaukset olivat 39 miljoonaa euroa (34 Me). Uusien tilausten kasvu 12 prosenttia kertyi modernisoinneista ja varaosista. Tilauskanta kasvoi vuoden 2014 aikana 16 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 44 Me (28 Me). KILPAILUASEMA Rauten kilpailuasema on pysynyt hyvänä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään Rauten toimittaman tuotantoprosessin tai sen osan koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisäävät uskottavuutta ja parantavat kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana. 3 LIIKEVAIHTO Vuonna 2014 konsernin liikevaihto (IFRS) oli 94,0 miljoonaa euroa (2013: 83,3 Me; 2012: 101,3 Me). Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuodesta 2013. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat uusien tilausten määrä ja tilauskannan ajoitus. Liikevaihto muodostui puutuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvista projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimituksissa liikevaihto oli 58 miljoonaa euroa (51 Me) ja kasvoi 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Projektitoimitusten osuus koko liikevaihdosta oli 62 prosenttia (62 %). Vaneriteollisuuden osuus projektitoimitusten liikevaihdosta oli 75 prosenttia (77 %) ja LVL-teollisuuden osuus 25 prosenttia (23 %). Teknologiapalveluissa liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa (32 Me). Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 38 prosenttia (38 %). Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin modernisoinneista ja varaosista. Vuonna 2014 liikevaihdosta Euroopan osuus oli 52 prosenttia (40 %), Venäjän 18 prosenttia (19 %), Pohjois-Amerikan 14 prosenttia (14 %), Etelä-Amerikan 13 prosenttia (22 %) ja Aasian-Tyynenmeren alueen 3 prosenttia (5 %). Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 6 prosenttia (6 %). Emoyhtiö Raute Oyj:n liikevaihto (FAS) vuonna 2014 oli 80,9 miljoonaa euroa (2013: 73,0 Me; 2012: 92,9 Me). TULOS JA KANNATTAVUUS Vuoden 2014 konsernin liiketulos (IFRS) oli 2,6 miljoonaa euroa voitollinen (2013: +1,8 Me; 2012: +5,0 Me) ja 3 prosenttia liikevaihdosta (2013: +2 %; 2012: +5 %). Tuloksen kehitys oli loppuvuosipainotteinen johtuen uusien tilausten ja tilauskannan ajoituksesta. Viimeisen vuosineljänneksen osuus liikevaihdosta oli ennätyksellinen 34,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,6 miljoonaa euroa. Liiketulos parani edellisestä vuodesta 43 prosenttia johtuen liikevaihdon kasvusta. Toteutunutta liikevaihtotasoa vastaavaa kannattavuustavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Voimakkaasti vaihdellut työkuorma vuoden aikana vaikeutti merkittävästi tehokasta resurssien käyttöä ja kustannusten hallintaa. Lisäksi tulosta rasittivat kertaluonteiset, ennakoimattomat lisäkustannukset kahdessa hankkeessa, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Toisessa näistä uuden puulajin käyttäytyminen teollisuudessa koetelluissa prosesseissa aiheutti muutostarpeita laitteisiin ja viivästytti toimituksen hyväksymistä. Toinen hanke on luonteeltaan pilottiluontoinen ensitoimitus, jossa on kehitetty uutta teknologiaa ja jolla saavutetaan merkittävää uutta liiketoimintaa tulevaisuudessa. Konsernin rahoitustuotot ja ­kulut olivat yhteensä +0,2 miljoonaa euroa (-0,2 Me). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,8 miljoonaa euroa voitollinen (+1,6 Me) ja tilikauden tulos oli 2,4 miljoonaa euroa voitollinen (+1,2 Me). Konsernin laaja tulos oli 2,6 miljoonaa euroa voitollinen (+1,2 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,59 euroa (0,30 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,59 euroa (0,30 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 11 prosenttia (7 %) ja oman pääoman tuotto oli 10 prosenttia (5 %). Emoyhtiö Raute Oyj:n liiketulos (FAS) oli 1,0 miljoonaa euroa voitollinen (2013: +2,0 Me; 2012: +6,0 Me). Liiketulos oli 1 prosenttia liikevaihdosta (2013: 3 %; 2012: 6 %). Tilikauden tulos (FAS) oli 0,9 miljoonaa euroa voitollinen (1,3 Me voitollinen). Emoyhtiön tulosta rasitti 1,0 miljoonan euron arvonalennus saamisista Venäjän tytäryhtiöltä. RAHAVIRTA JA TASE Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä koko vuoden. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat ylittivät korolliset velat 1,7 miljoonalla eurolla (6,7 Me). Gearing oli tilikauden päättyessä -7 prosenttia (2013: -28 %; 2012: -34 %). Gearing ­tunnusluvun muutokseen vaikutti korkea myyntisaamisten määrä tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 56 prosenttia (2013: 57 %; 2012: 48 %). Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 4,4 miljoonaa euroa (12,7 Me). Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 8,1 miljoonaa euroa negatiivinen (6,8 Me negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa negatiivinen (3,7 Me positiivinen). Investointien rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa negatiivinen (3,2 Me negatiivinen). Rahoituksen rahavirta oli 5,2 miljoonaa euroa negatiivinen (7,4 Me negatiivinen) sisältäen osingonmaksun ja vapaan oman pääoman palautuksen yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (2,0 Me) ja lainojen lyhennyksiä 3,3 miljoonaa euroa (5,4 Me). Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 52,6 miljoonaa euroa (2013: 48,8 Me; 2012: 63,1 Me). Taseen käyttöpääomaerien ja niistä laskettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten kustannuskertymien eriaikaisuudesta. Korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 2,8 miljoonaa euroa (6,0 Me), josta lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman osuus oli 1,5 miljoonaa euroa (3,5 Me). Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jonka puitteissa se voi laskea liikkeelle alle vuoden pituisia yritystodistuksia. Emoyhtiö Raute Oyj on varautunut tuleviin käyttöpääomatarpeisiin ja solminut yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiitin tärkeimmät taloudelliset kovenantit ovat omavararaisuusaste > 30% ja gearing < 100%. Limiitistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 20,0 miljoonaa euroa. Emoyhtiö Raute Oyj:n omavaraisuusaste (FAS) oli tilikauden päättyessä 54 prosenttia (2013: 56 %; 2012: 45 %). 4 LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT Emoyhtiö Raute Oyj:llä ei ollut tilinpäätöksessä 31.12.2014 lainasaamisia tytäryhtiöiltään. Muut vastuut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT SEKÄ INVESTOINNIT Raute on vaneri- ja LVL-teollisuuden johtava teknologiatoimittaja ja panostaa voimakkaasti entistä tehokkaamman, tuottavamman ja ympäristöystävällisemmän valmistusteknologian sekä sitä tukevien mittaus- ja konenäkösovellutusten kehittämiseen. Vuonna 2014 konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa (2013: 2,5 Me; 2012: 2,5 Me) ja 1,9 prosenttia liikevaihdosta (2013: 3,0 %; 2012: 2,5 %). Vuonna 2014 kehitettiin uusia teknologioita Kiinan kehittyville vanerinvalmistusmarkkinoille, tehtiin uusien puun prosessointimenetelmien tutkimusta sekä jatkettiin edelleen laajaa automaation, mittausjärjestelmien ja konenäön kehitysohjelmaa, joka tuottaa uusia entistä kehittyneempiä sovellutuksia vanerija LVL-teollisuuden prosessien optimointiin. Konsernin investointien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 1,7 miljoonaa euroa (2013: 3,2 Me; 2012: 3,5 Me). Investoinnit olivat pääosin emoyhtiön käyttöomaisuuteen liittyviä korvausinvestointeja. Konsernin investointeihin sisältyy aktivoituja kehittämiskuluja 0,3 miljoonaa euroa (2013: 0,6 Me; 2012: 1,0 Me). Emoyhtiö Raute Oyj:n tutkimus- ja kehittämismenot (FAS) olivat tilikauden aikana 1,7 miljoonaa euroa ja 2,1 prosenttia liikevaihdosta (2013: 2,7 Me / 3,7 % liikevaihdosta; 2012: 2,4 Me / 2,6 % liikevaihdosta). Investoinnit olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (2013: 1,7 Me; 2012: 2,2 Me). TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuosina 2012-2014 toteutettu Särmä-muutoshanke vietiin loppuun vuoden 2014 aikana ja opitut toimintatavat siirrettiiin osaksi rautelaista toimintakulttuuria. Koko vuoden jatkuneessa "Särmä" -hankkeessa tavoitteena oli Rauten koko henkilöstön entistä vahvempi sitoutuminen Rauten asiakaslupaukseen sekä tuotteiden, palveluiden ja toiminnan parempi laatu. Hankkeeseen osallistui koko Rauten henkilöstö HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2014 lopussa 587 (534). Henkilöstöstä Suomen yhtiöiden osuus oli 67 prosenttia (73 %), Kiinan osuus 18 prosenttia (14 %), Pohjois-Amerikan yhtiöiden osuus 11 prosenttia (10 %) ja muiden myynti- ja huoltoyhtiöiden osuus 4 prosenttia (3 %). Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. tehollinen henkilöstömäärä) oli tilikaudella keskimäärin 530 (2013: 515; 2012: 480). Kokoaikaisiksi muunnetussa henkilömäärässä näkyvät ensimmäisen vuosineljänneksen sopeutustoimenpiteet Nastolan ja Jyväskylän yksikössä sekä Jyväskylän yksikön suunnittelutoimintojen ulkoistus liiketoimintakaupalla huhtikuun alussa. Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 24,1 miljoonaa euroa (2013: 22,7 Me; 2012: 23,7 Me). Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja henkilöstön sitouttamista. Henkilöstön koulutukseen investoitiin yhteensä 2 prosenttia palkkasummasta (3 %). "Hyvä Työpaikka" ­hankkeessa kehitettiin edelleen Rautea työyhteisönä ja työympäristönä. Emoyhtiö Raute Oyj:n henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna vuonna 2014 oli keskimäärin 370 (2013: 375; 2012: 357). Emoyhtiön palkat ja palkkiot olivat yhteensä 18,2 miljoonaa euroa (2013: 17,6 Me; 2012: 17,9 Me). PALKITSEMINEN Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön kattavat palkitsemisjärjestelmät. Optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010 Yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta. Luovutetuista optioista palautui yhtiölle vuoden 2014 aikana 5.000 kappaletta tunnuksella 2010 C merkittyä optiota. Vuoden 2014 aikana avainhenkilöt ovat merkinneet 2010 A ­sarjan optio-oikeuksilla yhteensä 10.470 uutta A-sarjan osaketta. Konsernin avainhenkilöillä oli 31.12.2014 hallussaan yhteensä 69.530 kappaletta yhtiön tunnuksella 2010 A merkittyä optiota, 80.000 kappaletta tunnuksella B merkittyä optiota ja 75.000 kappaletta tunnuksella C merkittyä optiota. Tunnuksella 2010 A merkittyjen optioiden osakkeiden merkintäaika alkoi 1.3.2013 ja tunnuksella 2010 B merkittyjen optioiden osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2014. Optiopohjaisen kannustinjärjestelmän 2010 ehdot on julkaistu yhtiön internetsivuilla. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018 Konsernilla on voimassaoleva pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmä sisältää kolme erillistä osakeohjelmaa, jotka alkavat vuosina 2014, 2015 ja 2016. Jokaisen ohjelman pituus on kolme vuotta. Jokaiseen osakeohjelmaan kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso (vuodet 2014, 2015 ja 2016), mahdollisen osakepalkkion maksaminen yhtiön A-sarjan osakkeina ansaintajaksoa seuraavan vuoden keväänä (2015, 2016 ja 2017) sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Osakeohjelmat alkavat vuosina 2014, 2015 ja 2016. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014-2018 ehdot on julkaistu yhtiön internetsivuilla. Ansaintajaksolta 2014 ei suoriteta osakkeina maksettavaa palkkiota. YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ Ympäristö on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Raute pyrkii systemaattisesti kehittämään tuotteidensa ja palveluidensa ympäristömyötäisyyttä sekä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Konserni noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta ottaen huomioon luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat kunnioittaen paikallisia kulttuureja. 5 Rauten toiminnan merkittävin vaikutus ympäristölle on välillinen ja syntyy Rauten teknologian käytöstä puutuoteteollisuuden tuotantoprosesseissa. Rauten kehittämän teknologian avulla puutuoteteollisuus voi vähentää oman toimintansa aiheuttamaa ympäristörasitusta merkittävästi muun muassa tehokkaamman puuraaka-aineen, lisäaineiden ja energian käytön kautta. Konsernin omassa toiminnassa ei nähdä merkittäviä ympäristöriskejä, joilla saattaisi olla välitöntä vaikutusta konsernin liiketoimintaan tai taloudelliseen asemaan. Nastolan päätuotantoyksiköissä ympäristöasioita hallinnoidaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaan. Myös yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston toiminta ja eettiset periaatteet tarkastetaan järjestelmällisesti. Rauten omassa tuotannossa pyritään jatkuvasti vähentämään energiankulutusta ja jätemääriä sekä kehittämään työympäristöä. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Konsernin tunnistetut pääriskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen sekä vahinkoihin. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä. Rauten osalta merkittävimmät riskit liittyvät kysynnän vaihtelusta seuraavaan liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen. Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita keskeneräisiä riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen toiminnan jatkuvuuteen. Liiketoimintariskit Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä projektityyppiselle liiketoiminnalle luontainen syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalveluiden osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita kokonaan uusille asiakasryhmille sekä kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa. Toimitukset ja teknologia Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisista ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa asiakastoimituksen yhteydessä. Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää. Kehittyvät markkinat Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla. Henkilöstö Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. Rahoitusriskit Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan kattamalla maksamaton kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai muulla vakuudella sekä etupainotteisilla maksuehdoilla. Konsernin likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan yuan (CNY), Venäjän rupla (RUB), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Yhtiön vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvä korkoriski on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Konsernin korkoriski kohdistuu pääosin likvidien varojen tuottotasoon. Rahoitusriskit sekä rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja menettelytavat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa numero 2. 6 Vahinkoriskit Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava kone- tai tietojärjestelmärikkoontuminen Nastolan päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti ­tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. Rauten tuotannollinen toiminta ei aiheuta merkittäviä ympäristöriskejä. Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä. Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia. Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittävällä suojaustasolla kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Riskienhallinnan järjestäminen Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus. Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa hallituksen hyväksymää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista. KONSERNIRAKENNE Konsernin juridisessa rakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2014 aikana. OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 1.915 ja tilikauden lopussa 1.991. K-sarjan osakkeita omisti tilikauden lopussa 50 yksityishenkilöä (49). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 3,1 prosenttia (3,1 %). Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus 31.12.2014 oli yhteensä 228.479 kappaletta yhtiön osakkeita vastaten 5,7 prosenttia (5,7 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,2 prosenttia (11,2 %) äänimäärästä. Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Omistuksen jakautuminen sektoreittain ja suuruusluokittain sekä suurimmat osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksen kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat. TILINTARKASTAJAT Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2014 valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. HALLINNOINTI Raute Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Raute poikkeaa suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yhtiön hallinto-ohjeen mukaisesti yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, joka on merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää poikkeamista perusteltuna ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja mahdollisuus huomioida merkittävien osakkeenomistajien odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan valmisteluvaiheessa. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukaisen selvityksen Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement) toimintakertomuksesta erillisenä. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 hallituksen jäsentä. Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 31.3.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK, MBA Päivi Leiwo ja KTM Pekka Suominen. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot palkkaetuineen. Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski. Hänet on nimitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. Toimisopimuksessa sovittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa. 7 Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista koskevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. JOHTORYHMÄ Raute-konsernin johtoryhmä ja sen vastuualueet ovat: - Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja ­ myynti, - Arja Hakala, Group Vice President, Finance, CFO - talous, rahoitus ja ICT, - Marko Hjelt, Group Vice President, Human resources - henkilöstö ja osaaminen, - Mika Hyysti, Group Vice President, Technology - teknologia, tuotteet ja tuotekehitys, - Timo Kangas, Group Vice President, Customer care - asiakkuuksien hallinta ja markkinointi, markkina-alue EMEA, - Petri Lakka, Group Vice President, Technology services ­ teknologiapalvelut, - Petri Strengell, Group Vice President, Supply chain ­ hankinta ja tuotanto. OSAKKEET Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2014 lopussa oli 4.015.228 kappaletta (4.004.758 kpl), joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161 kappaletta (991.161 kpl) ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.024.067 kappaletta (3.013.597 kpl). Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa. K-sarjan ja A-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti ja muilla K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mainituin ehdoin. Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäyntitunnus on RUTAV. Vuoden 2014 aikana osakevaihto oli 593.682 kappaletta (513.699 kpl) ja yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (4,4 Me). Vaihdettu määrä vastasi 20 prosenttia (17 %) pörssinoteerattujen A-sarjan osakkeiden määrästä. A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 7,69 euroa (8,49 e). Vuoden ylin kaupantekokurssi oli 8,60 euroa ja alin 6,90 euroa. Vuoden 2014 aikana merkittiin 2010 A ­sarjan optio-oikeuksilla yhteensä 10.470 uutta A-sarjan osaketta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2014 lopussa 29,3 miljoonaa euroa (27,8 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 31.12.2014 päätöskurssin 7,30 euroa (6,95 e) mukaisesti. Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. VOITONJAKO TILIKAUDELTA 2013 Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 päätti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 0,20 euroa osaketta kohti. Osinkojen määrä oli yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus oli yhteensä 603.133,40 euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus yhteensä 198.232,20 euroa. Osinkojen maksupäivä oli 10.4.2014. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,30 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1.202.048,40 euroa ja loput, 5.296.293,53 euroa, jätetään omaan pääomaan. Pääoman palautuksen maksupäivä oli 10.4.2014. OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVUTUSVALTUUTUS Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 31.3.2014 antama valtuutus päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä niitä koskevasta suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta vuoden 2014 aikana. Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan tai panttina yhtiön omia osakkeita. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 Raute Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.3.2015. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 0,40 EUROA OSAKKEELTA Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat 12 752 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2014 voitto on 908 tuhatta euroa. Hallitus esittää 24.3.2015 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,40 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.015.228 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 1 606 tuhatta euroa. Osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 2.4.2015. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä. 8 HALLITUKSEN EHDOTUS VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA, 0,20 EUROA OSAKKEELTA Hallitus ehdottaa 24.3.2015 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä olisi 2.4.2015. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointihyödykkeiden kysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta, mikä heijastuu Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteeseen. Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi arvioidaan olevan lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli talouden epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi. Myös useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita koskevia hankkeita on vireillä. Vahvan rahoitus- ja markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta Rauten kyky vastata kysyntään on hyvä. Vallitsevassa maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanteessa Rautella on vuonna 2015 mahdollisuuksia kasvuun projektitoimituksissa Euroopassa ja Aasiassa. Teknologiapalveluiden kasvun arvioidaan jatkuvan. Tilauskantaan, tarjouskantaan ja käynnissä oleviin neuvotteluihin perustuen Rauten vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2014. 9 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Konsernin laaja tuloslaskelma 1 000 euroa Liitetieto 4, 5 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 6 7 8 11 12 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS 13 13 Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA 15 Tuloverot TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä TILIKAUDEN LAAJA TULOS Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa 16 16 Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Osakkeet, 1 000 kpl Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 010 4 011 4 005 4 013 0,59 0,59 0,30 0,30 2 564 1 196 2 361 1 196 201 203 2 564 -83 1 1 196 2 84 94 021 1 672 72 -51 775 -29 304 -2 018 -10 062 -93 160 2 605 605 -400 2 810 -449 2 361 83 274 -954 295 -40 711 -27 417 -2 174 -10 485 -80 787 1 828 735 -974 1 589 -394 1 196 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 10 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Konsernitase 1 000 euroa Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat 18 19 20 28 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset varat 21 22 22 23 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 24 24 24 Osakepääoma Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat 27 28 29 31 Varaukset Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset korolliset velat Eläkevelvoitteet Yhteensä Lyhytaikaiset velat 27 30 32 32 32 Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut Tuloverovelka Ostovelat ja muut velat Yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 2 201 1 512 9 072 67 13 656 26 508 28 312 52 646 775 3 481 7 099 5 10 423 21 783 25 170 48 783 314 238 1 250 2 1 804 460 423 2 500 4 3 387 8 031 6 001 220 7 722 2 361 24 334 24 334 8 010 7 061 20 7 327 1 196 23 613 23 613 7 855 27 568 684 4 431 40 539 52 646 5 047 18 329 183 12 658 36 218 48 783 3 492 7 930 500 185 12 107 3 574 8 396 500 96 12 565 31.12.2014 31.12.2013 11 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Konsernin rahavirtalaskelma 1 000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Liiketoiminnan muut tuotot Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja pääoman palautukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA* RAHAVAROJEN MUUTOS VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA* RAHAVAROIHIN SISÄLTYVÄT ERÄT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA Rahavarat YHTEENSÄ *Rahavaroihin luetaan rahat ja pankkisaamiset, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden sisällä. 4 431 4 431 12 658 12 658 12 658 -8 148 -79 4 431 19 548 -6 825 -66 12 658 64 -2 000 -1 250 -2 003 -5 189 -8 148 -2 100 -3 250 -2 002 -7 352 -6 825 -1 461 361 -3 226 53 -3 -3 176 89 032 95 -90 193 -1 066 -217 100 35 260 -969 -1 858 76 836 295 -73 187 3 944 -364 180 122 153 -329 3 704 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 -1 101 12 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön osakkaille kuuluva osuus OMA PÄÄOMA Muut rahastot Osakepääoma SVOP-rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat 1 000 euroa OMA PÄÄOMA 1.1.2013 OIKAISTU Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos (oikaistu) Muut laajan tuloksen erät: Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittäminen Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Toteutetut osakeoptiot Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Osingonjako ja pääoman palautus Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2013 OMA PÄÄOMA 1.1.2014 Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittäminen Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Toteutetut osakeoptiot Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Osingonjako ja pääoman palautus Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2014 26 26 21 21 8 031 43 -1 202 -1 159 5 339 99 99 662 220 -801 -801 10 083 64 99 -2 003 -1 841 24 334 64 99 -2 003 -1 841 24 334 201 201 2 361 201 2 562 201 2 562 2 361 2 361 2 361 26 8 010 8 010 6 498 6 498 199 199 563 563 20 20 -2 002 -2 002 8 522 8 522 199 -2 002 -1 803 23 613 23 613 199 -2 002 -1 803 23 613 23 613 -83 -83 84 1 280 84 -83 1 196 84 -83 1 196 1 196 1 196 1 196 YHTEENSÄ 13 Liitetieto 8 010 6 498 364 103 9 245 24 220 24 220 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Perustiedot Raute-konserni ("konserni") on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys. Asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL. Rauten teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Rauten kokonaispalvelukonsepti lähtee tuotteen elinkaaren hallinnasta ja Rauten ratkaisuihin kuuluvat kattavan laitetarjonnan lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipaikka sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa sekä Kajaanissa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö Raute Oyj (Y-tunnus FI01490726), jonka A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Raute Oyj:n kotipaikka on Lahti. Rekisteröity käyntiosoite on Rautetie 2, 15550 Nastola ja postiosoite on PL 69, 15551 Nastola. Raute Oyj:n hallitus on kokouksessaan 12.2.2015 hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen ajalta 1.1.­31.12.2014 julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. Raute Oyj:n konsernitilinpäätöksen tiedot ovat saatavissa internet-osoitteesta www.raute.com ja konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta, osoitteesta Rautetie 2, 15550 Nastola. Laatimisperusta Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 1.1.­31.12.2014 on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niistä annettujen tulkintojen mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 31.12.2014 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon arvostettuja eriä, joita ovat myytävissä olevat rahoitusvarat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja ­velat, käteisvaroina suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet sekä johdannaissopimukset. Konsernitilinpäätöksen luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole todettu. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken parhaaseen näkemykseen, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat tämän vuoksi poiketa näistä arvioista. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa "Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät". Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna 2013 lukuun ottamatta seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja muutoksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen: · IFRS 10 Konsernitilinpäätös. Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · IFRS 11 Yhteisjärjestelyt. Standardi painottaa yhteisten järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Standardi lisäksi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Standardilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · IFRS12Tilinpäätöksessäesitettävättiedotosuuksistamuissa yhteisöissä. Standardi sisältää liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Standardilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · IAS27(uudistettu2011)Erillistilinpäätös.Uudistettustandardi sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Standardin uudistuksella ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · IAS32(muutos)Rahoitusinstrumentit:esittämistapa-Rahoitusvarojen ja ­velkojen vähentämiseen toisistaan. Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja ­velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · IAS36(muutos)Omaisuuserienarvonalentuminen.Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia ra- 14 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI havirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut arvonalentumiskirjauksia. Standardin muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Muutos koskee suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään ns. keskusvastapuolelle. Standardimuutoksen myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen ehtojen täyttyessä kyseisissä siirtotilanteissa. Standardin muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernin lukuihin on yhdistetty emoyhtiö Raute Oyj ja sen tytäryhtiöt, joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, jos se olemalla osallisena yrityksessä, altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon. Lisäksi konserni pystyy vaikuttamaan yrityksen muuttuvaan tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa valtaa. Raute-konsernissa määräysvalta perustuu yleensä osakeomistukseen, joka tuottaa yli 50 prosenttia äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa yrityksessä määräysvalta, on otettu huomioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus, joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä oikeus tai suorittamalla vaihto. Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Luettelo konsernin kaikista tytäryrityksistä on esitetty liitetiedossa numero 33. Liiketoimintojen yhdistämiset on käsitelty hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike on määritetty luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluiksi toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat on arvostettu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liiketoimintojen yhdistämisiin ei ole liittynyt osuuksia määräysvallattomille omistajille. Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä realisoitumattomat voitot on eliminoitu. Myös realisoitumattomat tappiot on eliminoitu. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia laatimisperiaatteita. Konsernin tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyhtiön omistajille on esitetty laajan tuloslaskelman yhteydessä. Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut on mitattu sen taloudellisen ympäristön valuutassa, jossa kyseinen yhtiö pääasiallisesti toimii (toimintavaluutta). Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on muutettu toimintavaluutan määräisiksi liiketapahtumien toteutumispäivien kursseihin. Käytännössä on käytetty kurssia, joka vastaa likimain tapahtumahetken kurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaanrahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisistä liiketoiminnoista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Monetaarisiin eriin liittyvät kurssierot, jotka täyttävät rahavirran suojaukselle määritetyt ehdot, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Liiketoimien kurssivoitot ja -tappiot on esitetty niitä vastaavissa erissä liiketuloksen yläpuolella. Rahavaroihin, lainoihin sekä muihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on esitetty tuloslaskelman erässä "Rahoitustuotot ja ­kulut". Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu euromääräisiksi tilikauden painotetun keskikurssin mukaisesti ja taseet tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa sekä taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos on kirjattu laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Jos tytäryhtiö myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa tai -tappiota. Tytäryhtiöiden yhdistelyssä käytetyt valuuttakurssit on esitetty konsernin tuloslaskelman ja taseen liitetiedossa numero 38. Tuloutusperiaate Liikevaihto sisältää tuotteiden ja palveluiden sekä raakaaineiden ja tarvikkeiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Kuhunkin sopimukselliseen kokonaisuuteen liittyvät osatekijät on käsitelty yhtenä kokonaisuutena ja niihin on sovellettu samaa tuloutuskäytäntöä. Projektitoimitukset ja teknologiapalveluista projektiluonteiset modernisoinnit on käsitelty ja tuloutettu pitkäaikaishankkeina lukuun ottamatta sellaisia hankkeita, jotka eivät täytä pitkäaikaishankkeiden luokitusvaatimuksia. Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos on voitu arvioida luotettavasti. Valmistusaste on laskettu kustannusperusteisesti hankkeen toteutuneiden menojen suhteena hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio on kirjattu kuluksi välittömästi. Silloin kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei ole voitu luotettavasti arvioida, hankkeesta johtuvat menot on kirjattu kuluiksi samalla tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet, ja hankkees15 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI ta saatavia tuottoja on kirjattu vain siihen määrään asti, kun toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Menot, jotka liittyvät vielä tulouttamattomaan hankkeeseen, on kirjattu keskeneräisinä pitkäaikaishankkeina vaihto-omaisuuteen. Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin hankkeesta laskutettu määrä, erotus on esitetty taseen erässä "Myyntisaamiset ja muut saamiset". Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat pienemmät kuin hankkeen laskutus, erotus on esitetty erässä "Ostovelat ja muut velat". Konsernilla ei tilikaudella 2014 ja vertailukaudella ollut taseeseen aktivoituja pitkäaikaishankkeisiin kohdistettuja rahoitusmenoja. Hankkeeseen tehtävät muutokset, lisäveloituksia koskevat vaatimukset ja kannustimet on otettu huomioon hankkeen tuotoissa siihen määrään asti, joka on luotettavasti määritettävissä ja josta on sovittu asiakkaan kanssa. Jos yhteen sopimuskokonaisuuteen (esimerkiksi tehdaslaajuinen toimitus) on liittynyt sellaisia osakokonaisuuksia (esimerkiksi tuotantolinjat), joista sopimuksen ehdot on määritelty ja joiden omistamiseen liittyvät riskit, edut ja määräysvalta siirtyvät ostajalle erillisenä muusta sopimuskokonaisuudesta, on niitä käsitelty erillisinä pitkäaikaishankkeina. Tuotot varaosista ja muiden tavaroiden myynnistä sekä pienehköistä ja lyhytaikaisista hankkeista on kirjattu kokonaisuudessaan, kun omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja konsernilla ei ole enää tuotteeseen liittyvää hallintaoikeutta eikä määräysvaltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu asiakkaalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Konsernissa käytettävät toimitusehdot perustuvat Incoterms 2010 -toimituslausekkeisiin, jotka on esitetty Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemassa toimituslausekekokoelmassa kauppaehtojen tulkitsemisesta. Tulot aikaan perustuvista huoltosopimuksista on kirjattu tuotoksi huoltosopimuskaudelle ja niille kohdistettavat menot on kirjattu kuluksi suoriteperusteella. Tuotot muista palveluista on kirjattu liikevaihtoon sille tilikaudelle, jolloin palvelu on suoritettu. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen liikevaihtoon kuulumattomat tuotot kuten vuokratuotot, vakuutuskorvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Korkotuotot on kirjattu tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana ne ovat syntyneet. Osinkotuotot on kirjattu tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana osingon maksun saamiseen on syntynyt oikeus. Rojaltituotot on kirjattu suoriteperusteisesti asianomaisten sopimusten tosiasiallisen sisällön mukaisesti. Tuloverot Veroina on tuloslaskelmassa esitetty konserniin kuuluvien yritysten verotettavaan tuloon perustuvat verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan mu- kaan. Verot on merkitty tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero on kirjattu vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Laskennalliset verot on laskettu kaikista kirjanpidon ja verotuksen väliaikaisista eroista. Laskennallisten verojen määrityksessä on käytetty niitä verokantoja, jotka on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai käytännössä hyväksyttty ja joita on arvioitu sovellettavan sillä hetkellä, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan. Suurimmat jaksotuserot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Taseessa on esitetty laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Laskennallinen verosaaminen on esitetty siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot voidaan hyödyntää. Rahoitusvarat Rahoitusvarat on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu on tehty hankinnan tarkoituksen perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja tuotot on siirretty merkittäviltä osin konsernin ulkopuolelle. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Osakkeet ja osuudet sekä muut arvopaperit on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Johdannaiset, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa mutta joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset sekä 12 kuukauden sisällä erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot on kirjattu tuloslaskelman erään "Rahoitustuotot ja -kulut" sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Laina- ja muut saamiset Laina- ja muut saamiset ovat varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määriteltävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yhtiö pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Konsernin laina- ja muihin saamisiin kuuluvat myös taseen myynti- ja muut saamiset sekä rahavarat. Laina- ja muut saamiset on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä ja ne on luokiteltu pitkäaikaisiksi varoiksi, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäi- 16 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI västä. Muussa tapauksessa ne on esitetty lyhytaikaisissa varoissa. Hankintamenoa laskettaessa on huomioitu vain olennaiset transaktiokulut. Myyntituotot ja muut tuotot on kirjattu myyntisaamisiin alkuperäisen saatavan suuruisina. Lyhytaikaiset myyntisaamiset on arvostettu alkuperäisen saatavan suuruisena. Myyntisaamiset on luokiteltu pitkäaikaisiksi varoiksi silloin, kun ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat, lyhytaikaiset pankkitalletukset sekä muut lyhytaikaiset likvidit sijoitukset, joiden erääntymisaika on enintään kolme kuukautta. Pankeilta saadut tililuotot sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin ja ne on esitetty netotettuina toisiaan vasten silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva laillinen kuittausoikeus suorittaa tai muutoin eliminoida velkojalle suoritettava määrä kokonaan tai osaksi. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lukien. Tällöin ne on sisällytetty lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja korollisista sijoituksista. Ne on arvostettu käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintahintaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset on siirretty omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus on myyty tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Omaisuuserien pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuitenkin aina suoraan tuloslaskelmaan. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni on arvioinut tilinpäätöshetkellä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Mikäli oman pääoman ehtoisen sijoituksen käypä arvo on alittanut hankintamenon merkittävästi ja konsernin määrittelemän ajanjakson ajan, tämä on osoitus myytävissä olevan osakkeen arvonalentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio on siirretty tulosvaikutteiseksi eräksi. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei ole peruutettu tulosvaikutteisesti, kun taas korkoinstrumentteihin kohdistuneen arvonalentumistappion myöhempi peruuntuminen on kirjattu tulosvaikutteisesti. Myyntisaamisiin liittyvä luottotappioriski on arvioitu tilinpäätöshetkellä tehtävän myyntisaamisten kattavan ja yksilöllisen tarkastelun sekä arvioinnin perusteella. Myyntisaamisten arvon alentumiseen viittaavina seikkoina on pidetty velallisen merkittävistä taloudellisista vaikeuksista johtuvaa maksujen toistuvia laiminlyöntejä tai viivästymisiä, velallista uhkaavaa konkurssia tai velkajärjestelyjä. Ennakoidut arvonalentumistappiot on kirjattu tuloslaskelmaan saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksen suuruisena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio peruutetaan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelat Rahoitusvelat on merkitty alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdannaisvelkoja, on arvostettu efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat on luokiteltu lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöshetkestä. Kaikkien taseen rahoitusvarojen ja ­velkojen käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-arvoihin. Käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. Johdannaissopimukset Konserni käyttää kaupallisten liiketoimien valuuttariskeiltä suojaavia ja rahoituksen erien valuuttariskejä suojaavia valuuttajohdannaissopimuksia suojautuakseen tuleviin maksutapahtumiin liittyviltä valuuttariskeiltä. Johdannaiset on kirjattu sopimuksen tekohetkellä taseeseen niiden käypään arvoon, ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty käyttämällä tilinpäätöshetken markkinahintoja. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Johdannaisten, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, arvonmuutokset on esitetty tuloslaskelman erissä ennen liiketulosta ja rahoituksen johdannaisten arvonmuutokset on esitetty rahoitustuotoissa tai -kuluissa. Rahoitusjohdannaisten käyvät arvot on kuitattu toisiaan vastaan sellaisten rahoitusjohdannaisten osalta, joihin liittyy keskinäinen kuittausoikeus. Johdannaisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 35. Johdannaiset on esitetty pitkäaikaisena siirtosaamisena tai -velkana taseen pitkäaikaisissa varoissa tai veloissa, mikäli sen jäljellä oleva kesto on yli 12 kuukautta tilinpäätöshetkestä. Muutoin johdannainen on esitetty siirtosaamisena tai -velkana taseen lyhytaikaisissa varoissa tai veloissa. Suojauslaskenta Suojauslaskentaa sovelletaan tyypillisesti silloin, kun pitkäaikaishankkeen kassavirtaa suojaavasta johdannaissopimuksesta muodostuu olennainen valuuttariski. Päätös suojauslaskennan soveltamisesta tehdään kunkin sopimuksen osalta erikseen so- 17 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI pimushetkellä. Vuoden 2014 ja vertailuvuoden tilinpäätöksissä ei ole sovellettu suojauslaskentaa. Aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke on aktivoitu taseeseen silloin, kun on ollut todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi usean vuoden aikana (poistoaika) ja hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti. Muulloin aineettomista hyödykkeistä syntyvät menot on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä. Aineettomissa hyödykkeissä on esitetty aktivoidut kehittämismenot ja muut aineettomat hyödykkeet. Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimusmenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämismenot, jotka ovat aiheutuneet uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta ja niiden testaustarkoitukseen valmistetuista koelaitteistoista, on aktivoitu ja esitetty taseessa aineettomina hyödykkeinä siitä alkaen, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja siitä odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi tuotteen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Edellisillä tilikausilla kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Kehittämismenojen poistaminen on aloitettu siitä hetkestä, kun tuote on todettu valmiiksi ja vapautettu myyntiin. Kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on kolme vuotta, jona aikana aktivoidut kehittämismenot kirjataan tasapoistoina kuluksi. Keskeneräiset aktivoidut kehittämismenot on testattu vuosittain arvonalentumisen varalta. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvo alennetaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi välittömästi. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Muut aineettomat hyödykkeet Muu aineeton hyödyke on aktivoitu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon silloin, kun on ollut todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi usean vuoden aikana (poistoaika) ja hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti. Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, on merkitty taseeseen ja kirjattu suunnitelman mukaisina tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa seuraavasti: Patentit Tietokoneohjelmat Muut aineettomat oikeudet 10 vuotta 3 ­ 5 vuotta 3­10 vuotta. hyödykkeiden tasearvot on tarkistettu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Mikäli omaisuuserän arvo on merkittävästi alentunut, on kirjattu arvonalentuminen tuloslaskelmaan. Aiemmin tehty arvonalennus voidaan peruuttaa, mikäli voidaan osoittaa, että olosuhteet ovat merkittävästi parantuneet. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisältyvät ostohinta, käteis- ja muut alennukset sekä tuontitullit ja niistä maksetut pysyvät verot. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke on valmistettu itse, siihen on sisällytetty edellä mainittujen erien lisäksi osuus konsernin kiinteistä kustannuksista. Tavanomaiset käyttöomaisuushyödykkeiden korjaus- ja kunnossapitomenot on kirjattu tulosvaikutteisesti toteutumishetkellä. Mahdolliset alkuperäiseen tilaan palauttamisesta aiheutuvat menot on huomioitu IFRS-laskennassa osana hankintamenoa. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 31.12.2014 vertailutietoineen ei sisällä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, joissa tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa toteutuvat menot. Aineellisista hyödykkeistä on tehty tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa seuraavasti: Rakennukset Koneet ja kalusto Muu käyttöomaisuus Maa-alueet 25­40 vuotta 4­12 vuotta 3­10 vuotta ei tehdä poistoja. Omaisuuserien jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä ja niitä muutetaan tarvittaessa. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvoa alennetaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi välittömästi. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Julkiset avustukset Julkiset avustukset, jotka on saatu korvaukseksi toteutuneista kuluista, on kirjattu tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana oikeus avustuksen saamiseen on syntynyt. Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset on kirjattu kirjanpitoarvojen vähennyksiksi silloin, kun konserni on täyttänyt avustuksen ehdot ja on saatu päätös, että avustus saadaan. Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentuminen Konsernin aineettomista omaisuuseristä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei ole kirjattu säännönmukaisia poistoja. Erät on testattu vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Poistojen kohteena olevia omaisuuseriä on tarkasteltu arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset ovat antaneet viitteitä siitä, ettei omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvo on omaisuuserästä saatavien rahavirtojen nykyarvo, joka omaisuuserän oletetaan kerryttävän. Omaisuuserät on ryhmitelty Taseessa aineettomissa hyödykkeissä esitettävien erien taloudelliset vaikutusajat on tarkistettu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos ne poikkeavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistosuunnitelma päivitetään uusien vaikutusaikojen mukaiseksi. Taloudellisilta vaikutusajoiltaan rajallisten aineettomien 18 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä. Määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo on ylittänyt siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, on kirjattu tuloslaskelmaan arvonalentumistappiona. Muista rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä kuin liikearvosta aikaisemmilla kausilla kirjattu arvonalentumistappio on arvioitu uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvonalentumistappion kirjaus on peruutettu siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos olosuhteissa tai niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan ole peruutettu enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, on käsitelty muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan perusteella. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Materiaali- ja raaka-ainevaraston arvostus on tehty painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon on kohdistettu tuotteiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat muuttuvat menot sekä tuotteisiin kohdistuva osuus tuotannon välillisistä kuluista ja poistoista normaalilla toiminta-asteella ilman rahoituskuluja. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla tuotteen valmiiksi saattamisen kustannuksilla ja myyntikustannuksilla. Vaihto-omaisuuden arvossa on huomioitu epäkuranttiudesta johtuva arvonalentuminen. Varaukset Varaus on kirjattu, kun konsernilla on ollut tilinpäätöshetkeä aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on ollut todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää myöhemmin maksusuoritusta, ja kun tämän velvoitteen määrä on voitu luotettavasti arvioida. Takuuvelvoitteisiin liittyvä varaus on kirjattu tulosvaikutteisesti, kun takuuehdon sisältävä pitkäaikaishanke, palvelu tai varaosa on tuloutettu. Takuuvarauksen suuruus arvioidaan projektin alussa ja se perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Varauksen käyttämättä jäänyt osuus on tuloutettu takuuajan ja takuuvelvoitteiden päättyessä. Osatuloutettavissa pitkäaikaishankkeissa takuuvaraukset sisältyvät hankkeen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Tappiollisesta sopimuksesta on kirjattu varaus, kun velvoitteen täyttämiseksi vaadittavat välittömät menot ja arvioidut sopimukseen kohdistuvat tuotannon välilliset kulut sekä poistot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Työsuhde-etuudet Eläkevelvoitteet Konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi ja etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle vakuutusyhtiölle, minkä jälkeen konsernilla ei ole muita maksuvelvoitteita. Konsernilla ei myöskään ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, on luokiteltu etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi sille kaudelle, jota veloitus on koskenut. Maksupohjaisiksi järjestelyiksi konsernissa on luokiteltu konsernin suomalaisen henkilöstön lakisääteinen työeläketurva ja ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt. Etuuspohjaisena eläkejärjestelynä on käsitelty Raute Oyj:n vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely. Etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä on merkitty taseeseen velaksi velvoitteen päättymispäivän nykyarvo, josta on vähennetty järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo. Velvoitteen nykyarvo on määritetty diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa yritysten liikkeeseenlaskelmien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Lainat, joiden korkoa on käytetty, on laskettu liikkeeseen samassa valuutassa kuin maksettavat etuudet. Ne erääntyvät suunnilleen samaan aikaan kuin vastaava eläkevelvoite. Kauden työsuoritukseen perustuva meno (eläkemeno) ja etuuspohjaisen järjestelyn nettovelan nettokorko on kirjattu tulosvaikutteisesti ja esitetty työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan (tai ­omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät, kuten vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jona ne syntyvät. Osakeperusteiset maksut Optiopohjainen kannustinjärjestelmä Konsernilla on voimassaoleva optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010. Raute Oyj on luovuttanut optio-oikeuksia vuosina 2010-2013 hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille. Myönnetyt osakeoptio-oikeudet on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. Myönnetyt optiot on arvostettu käypään arvoon Black-Scholes -optiohinnoittelumallilla optioiden myöntämispäivänä. Henkilöstölle myönnettyjen optioiden käyvät arvot on kirjattu kuluksi laajan tuloslaskelman henkilöstösivukuluihin tasaeränä niiden ansaintakauden aikana. Ansaintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka kuluessa kaikkien oikeuden syntymisehtojen on määrä täyttyä. Kulukirjauksen vastaerä on kirjattu omaan pääomaan. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu on perustunut konsernin arvioon niiden optioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Lopullisten optioiden arvioitu lukumäärä on arvioitu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Mahdolliset arvioiden muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan. Kun optio-oikeuksia on käytetty, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset on kirjattu mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna omaan pääomaan. Tiedot osakeperusteisista maksuista on esitetty liitetiedossa numero 26. 19 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Konsernilla on voimassaoleva pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018. Ansaintajaksolta 2014 ei suoriteta osakkeina maksettavaa palkkiota. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet Työsuhteen päättämisen yhteydessä suoritettavat erät on kirjattu kuluksi, kun konserni on sitoutunut peruuttamattomasti lopettamaan työntekijöiden työsuhteen. Irtisanottujen henkilöiden etuuksiin liittyvät erilaisten säännöstöjen perusteella todennäköisesti syntyvät muut vastuut on arvioitu tilinpäätöshetkellä ja kirjattu kuluksi ja velaksi. Uudelleenjärjestelyvaraus on kirjattu ja esitetty tuloslaskelman siinä kuluerässä, johon kulujen on arvioitu toteutuvan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman täytäntöönpanon tai tiedottanut suunnitelmasta. Irtisanomistilanteissa konsernin suomalaisissa yhtiöissä on kirjattu varaus vastaisia työttömyyseläkemaksuja varten sellaisten henkilöiden osalta, joiden ikään perustuen työttömyysturvasta voi työnantajayhtiölle myöhemmin syntyä maksuvelvoite. Tulospalkkiot Rahana maksettavista tulospalkkioista kirjattava kulu ja velka perustuvat laskelmaan, jossa on otettu huomioon yrityksen liiketulos tiettyjen oikaisujen jälkeen. Varaus on kirjattu silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai kun aiemman käytännön perusteella on syntynyt tosiasiallinen velvoite. Osakepääoma Konsernin ulkopuolisten tahojen omistamat K-sarjan ja A-sarjan osakkeet on esitetty osakepääomana. Menot, jotka liittyvät omien, oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseen laskuun tai hankintaan, on esitetty oman pääoman vähennyseränä. Kun emoyhtiö on hankkinut takaisin omia, oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, näiden instrumenttien hankintameno on vähennetty omasta pääomasta. Osingot Konsernin tilinpäätöksessä hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko on kirjattu velaksi ja vähennykseksi jakokelpoisesta omasta pääomasta sille kaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osingon jaettavaksi. Liiketulos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liiketuloksen käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella ja omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sekä vähennetään poistot, mahdolliset arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään tuloslaskelmassa liiketuloksen jälkeen ennen tilikauden voittoa. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto on tehnyt arvioita ja olettamuksia. Lisäksi on käytetty harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnassa ja soveltamisessa. Nämä arviot ja olettamukset ovat vaikuttaneet konsernin taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen esittämiseen konsernitilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Arviot ovat perustuneet johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä, joten toteutumat voivat poiketa näistä arvioista. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset on merkitty kirjanpitoon sille tilikaudelle, jonka aikana arviota tai oletusta muutetaan. Johdon tietoon ei ole tullut tilinpäätöksen julkistamishetkeen mennessä tietoa tilinpäätöksen päättymisajankohdan arvioita koskevista keskeisistä epävarmuustekijöistä tai keskeisistä tulevaisuutta koskevista oletuksista, joiden perusteella olisi olemassa merkittävä riski varojen ja velkojen tasearvojen olennaisesta muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana. Keskeiset erät, joissa arvioita on käytetty ovat: Arvioitu arvonalentuminen Konsernin aineettomat omaisuuserät on testattu arvonalentumisen varalta. Myös muiden taseen omaisuuserien osalta on arvioitu, onko viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina, joiden laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on ylittänyt arvioidun omaisuuden kerrytettävissä olevan rahavirran tai käyvän arvon, arvonalentuminen on kirjattu tulosvaikutteisesti. Pitkäaikaishankkeet Valmiusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin hankkeen odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin hankkeen eteneminen luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot hankkeen lopputuloksesta ovat muuttuneet, on hankkeesta tuloutettua myyntiä ja voittoa muutettu sillä kaudella, jolloin muutos on ollut ensi kertaa tiedossa tai arvioitavissa. Takuuvaraukset Takuuvarausten määrää arvioitaessa on käytetty johdon kokemusperäisiä arvioita tuotteiden aiheuttamista takuuaikaisista kustannuksista tuotteen erityisriskit huomioiden. Saatavat Johdon arvioita on käytetty arvioitaessa asiakkaiden maksukykyisyyttä sellaisissa kaupallisissa saatavissa, joille yhtiöillä ei ole ollut vakuutta. Johto on arvioinut konserniyhtiöiden kykyä suoriutua toisilleen olevista kaupallisista saatavista ja lainoihin liittyvistä maksuvelvoitteista. Uuden teknologian kaupallistaminen Johdon arviota on käytetty arvioitaessa riskiä, joka liittyy tuotekehityksen tuloksena syntyneen uuden teknologian kaupallistamiseen ja ensitoimitushankkeisiin. Tilinpäätöshetkellä uuden teknologian kaupallistamisvaiheessa oli kaksi uutta tuotetta. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 kaupallistamisvaiheessa olevien tuotteiden tase-erät muodostivat yhteensä 2,2 miljoonan eu- 20 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI ron suuruisen riskin (2,8 miljoonaa euroa). Uuden teknologian kaupallistamis- ja ensitoimitushankkeista on hankkeesta saatavia tuottoja kirjattu vain siihen määrään asti, kun toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi. Tilikauden liiketulokseen kohdistuu ensitoimitushankkeista syntynyt -1,7 miljoonan euron vaikutus. Tuloverot Johdon arvioita on käytetty määritettäessä tilikauden tuloverojen ja laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen määrää. Tilinpäätöshetkellä on arvioitu laskennallisten verosaamisten kirjaus- ja arvostusperusteet. Johto arvioi, kuinka todennäköisesti konserniyhtiöillä on tulevaisuudessa kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Tilinpäätöshetken arvioissa käytetyt laadinta-arviot voivat poiketa toteutuneista, jolloin verosaamisten muutoksista aiheutuu tuloslaskelmaan kulukirjauksia. IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole olleet voimassa 1.1.2014 alkavalla tilikaudella. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. · IAS 19 Työsuhde-etuudet (muutos) (sovelletaan 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee työntekijöiden tai kolmansien osapuolten maksusuorituksia etuuspohjaisiin järjestelyihin ja selkeyttää niiden kirjanpitokäsittelyä. Siinä erotetaan toisistaan vain kyseisen kauden työsuoritukseen sidotut maksut ja useamman kuin yhden kauden työsuoritukseen sidotut maksut. Tavoitteena on yksinkertaistaa sellaisten maksujen kirjanpitokäsittelyä, jotka eivät riipu työvuosien määrästä, esimerkiksi työntekijöiden maksusuoritukset, jotka määräytyvät kiinteänä prosenttiosuutena palkasta. Jos yrityksellä on järjestelyjä, joihin suoritettavat maksut vaihtelevat työsuhteen keston mukaan, maksuihin perustuva etuus on kirjattava työntekijöiden koko työssäoloajalle. Standardimuutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 9:n kokonainen versio korvaa suurimman osan IAS 39:ään sisältyvästä ohjeistuksesta. Standardi sisältää arvostusperusteet, mutta niitä on yksinkertaistettu määrittämällä rahoitusvaroille kolme pääasiallista arvostusryhmää: jaksotettu hankintameno, käypä arvo muiden laajan tuloksen erien kautta ja käypä arvo tulosvaikutteisesti. Toteutuneisiin arvonalentumistappioihin perustuva malli korvautuu uudella odotettuihin tappioihin perustuvalla mallilla. Rahoitusvelkojen luokitteluun ja arvostukseen tehdyllä muutoksella on vaikutusta silloin, kun oman luottoriskin muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kun on kyse käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista veloista. Suojauksen tehokkuutta koskevat vaatimukset helpottuvat, kun vaatimus täsmällisestä tehokkuustestauksesta poistuu. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardimuutoksen vaikutusta konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja konsernin liitetietoihin. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. · IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Kyseessä on uusi, yhteen sovitettu tulouttamista koskeva standardi. Se korvaa IAS 11 ­standardin Pitkäaikaishankkeet, IAS 18 standardin Tuotot sekä niihin liittyvät tulkinnat. Myyntituotot kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun. Asiakas saa määräysvallan, kun se pystyy ohjaamaan tavaran tai palvelun käyttöä ja saamaan siihen liittyvän hyödyn. Standardin perusperiaatteena on, että myyntituotto kirjataan tavalla, joka kuvaa luvattujen tavaroiden tai palvelujen luovuttamista asiakkaalle, ja kirjattava määrä kuvastaa sitä rahamäärää, johon yritys odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Myyntituotot kirjataan viisivaiheisen kirjausperiaatteen mukaan. Standardi sisältää myös johdonmukaiset liitetietovaatimukset, joiden tuloksena tilinpäätöksen käyttäjät saavat kattavat tiedot yrityksen asiakassopimuksista aiheutuvien rahavirtojen luonteesta, määrästä, ajoituksesta ja epävarmuudesta. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardimuutoksen vaikutusta konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ja konsernin liitetietoihin. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38 Aineettomat hyödykkeet (voimaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta). Muutoksella selvennetään, että poistojen laskenta tuottoihin perustuvia menetelmiä käyttäen ei ole asianmukaista, koska tuotot, jotka kertyvät omaisuuserän käyttöä sisältävästä toiminnosta, kuvastavat yleensä tekijöitä kuin omaisuuserän ilmentämän taloudellisen hyödyn kuluttamista. Standardien muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 20122014. Nämä parannukset sisältävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset. Eri standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. · · · Edellä mainitut standardit, tulkinnat ja standardien muutokset saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa tulevaisuuden liiketoimien tapahtumien käsittelyyn. 2 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Konserni altistuu toiminnassaan rahoitusriskeille, jotka on luokiteltu markkina-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeihin. Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmiksi riskialueiksi on tunnistettu vastapuoliriskeistä luottotappioriski ja markkinariskeistä valuuttakurssiriski. Konserni altistuu lisäksi maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeihin sekä markkinariskeihin kuuluviin korko- ja hintariskeihin. 21 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin taloudelliseen tulokseen ja varmistaa riittävä maksuvalmius kaikissa markkinaolosuhteissa. Konsernilla on emoyhtiön hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka, jossa on määritelty toimintaa ohjaavat raja-arvot, käytettävät rahoitus- ja suojausinstrumentit sekä hyväksyttävät vastapuolet. Konsernin rahoitusriskien hallinnasta vastaa emoyhtiön rahoitustoiminto, jonka tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja suojata rahoitusriskit yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Hallitus valvoo rahoitusriskien suuruutta säännöllisesti mm. nettovaluuttaposition, saatavien ikäjakauman ja suojausasteen, kassavirtaennusteiden sekä rahoituksen stressitestien avulla. Markkinariski Markkinariskeihin kuuluvat valuuttakurssi-, korko- ja hintariskit. Valuuttakurssiriski jaetaan edelleen transaktio- ja translaatioriskeihin. Valuuttakurssiriski Konserni toimii kansainvälisillä markkinoilla ja altistuu siten valuuttakurssimuutoksista aiheutuville valuuttakurssiriskeille. Konsernin valuuttakurssiriskit muodostuvat ulkomaan valuuttamääräisistä myynneistä ja ostoista, taseeseen merkityistä varoista ja veloista (transaktioriski) sekä sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin (translaatioriski). Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: - Kiinan juan (CNY) - Venäjän rupla (RUB) - Kanadan dollari (CAD) - Yhdysvaltain dollari (USD). Konsernin myynnin jakauma vaihtelee vuosittain markkinaalueittain. Vuonna 2014 konsernin liikevaihdosta 48 prosenttia (60 %) tuli euroalueen ulkopuolelta. Konserni käyttää ensisijaisena kaupankäyntivaluuttana kunkin konserniyhtiön toimintavaluuttaa, joista merkittävin on euro. Konsernin operatiiviset yksiköt suojaavat emoyhtiön rahoitustoiminnon välityksellä sitoviin myyntisopimuksiin perustuvat valuuttamääräiset myyntisaatavansa sopimusten astuessa sitovasti voimaan. Myynnin maksujen operatiivisessa suojauksessa käytetään valuuttatermiinisopimuksia. Hankintasopimuksiin liittyvien valuuttariskien suojauksessa käytetään ensisijaisesti samassa valuutassa olevista suojaamattomista myyntisaatavista kertyviä rahavirtoja. Tulevia rahavirtoja, jotka eivät perustu sitoviin sopimuksiin, ei pääsääntöisesti suojata johdannaissopimuksilla. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Liiketoimia suojaavien termiinisopimusten arvo tilinpäätöshetkellä oli 2,8 miljoonaa euroa (3,0 Me). Konserni voi vähentää johdannaissopimusten käypään arvoon liittyvää, valuuttakurssien muutoksista johtuvaa tilapäistä vaikutusta konsernin liiketulokseen soveltamalla suojauslaskentaa johdannaisiin, jotka liittyvät sitoviin, kiinteähintaisiin kauppasopimuksiin. Konsernin emoyhtiö tekee ulkoisen vas- tapuolen kanssa johdannaissopimuksen, joka määritetään suojauslaskennassa suojaavaksi instrumentiksi. Tytäryritykset käyttävät sisäisiä johdannaisia suojauskohteeksi määritetyn liiketoimen suojaamiseen. Johdannaisinstrumenttien arvonmuutosten kokonaismäärät on esitetty liitetiedossa numero 35. Konsernin yhtiöiden ottamat sisäiset lainat ja talletukset ovat pääosin kyseisen yhtiön toimintavaluutassa. Sisäisten lainojen valuuttakurssiriski suojataan valuuttatermiineillä lukuun ottamatta oman pääoman ehtoisia lainoja ja käyttöpääomalainoja, joiden lyhennykset maksetaan samassa valuutassa ja ennustettavissa olevista myynnin suojaamattomista valuuttavirroista. Tilikauden 2014 lopussa konsernin rahoituksen erien suojaukseen liittyvien termiinisopimusten nimellisarvo oli 0,3 miljoonaa euroa (1,3 Me). Tytäryhtiöiden konsernin ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostetut lainat ovat kunkin yhtiön toimintavaluutassa. Termiinisaamiset ja -velat, jotka liittyvät myynnin valuuttamaksujen taloudelliseen suojaukseen ja joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, muodostavat tilinpäätöshetkellä konsernille tulokseen vaikuttavan valuuttakurssiriskin siltä osin, kun suojaukseen tarkoitettujen johdannaisten arvo ylittää kyseisiltä sitovilta myyntisopimuksilta tuloutetun liikevaihdon. Termiinisopimusten ja osatuloutussaatavien arvostuksella oli tilinpäätöshetkellä 7 tuhannen euron negatiivinen (-3 tuhatta euroa) vaikutus konsernin liiketulokseen. Rahoitukseen liittyvien johdannaisten nimellisarvot on esitetty liitetiedossa numero 35. Transaktioriski Konserni seuraa transaktioriskiä säännöllisesti päävaluuttapareittain. Nettovaluuttapositioissa huomioidaan tiedossa olevat tulevat, sitoviin sopimuksiin liittyvät valuuttavirrat tilinpäätöshetkestä eteenpäin sekä niiden suojaukseen tarkoitetut johdannaissopimukset, huolimatta siitä minkä tilikauden tulokseen valuuttariski kohdistuu. Valuuttariskien hallinnan tavoitteena on, että konsernin valuuttaparikohtaiset avoimet nettovaluuttapositiot ovat alle 500 tuhatta euroa kunkin valuuttaparin osalta muiden valuuttaparien kuin Venäjän ruplan osalta, jossa tavoitteena on pitää nettovaluuttapositio alle miljoona euroa. Konsernin nettovaluuttapositio ja siitä tilinpäätöshetken taseeseen sisältyvä osuus (Taseen nettoriski) on esitetty valuuttapareittain seuraavassa taulukossa: Nettovaluuttapositio 1 000 euroa CNY/EUR RUB/EUR CAD/EUR USD/EUR 2014 1 739 -198 71 687 2013 -421 -948 45 423 Taseen nettoriski 2014 -500 -198 71 -859 2013 -862 -948 45 -1 916 Taulukko: Konsernin transaktioriski Translaatioriski Konserni altistuu translaatioriskille. Konserniin kuuluu ulkomaisia tytäryhtiöitä, joiden oma pääoma on muussa kuin emoyhtiön toimintavaluutassa. Valuuttakurssiriskiä, joka liittyy ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien konvertointiin konsernin kotivaluuttaan euroksi, ei ole suojattu. Konsernin tytäryhtiöiden muiden kuin euromääräisten omien pääomien 22 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI yhteismäärä 31.12.2014 oli -4 962 tuhatta euroa (-8 223 tuhatta euroa). Nettoinvestoinnit on eritelty valuutoittain seuraavassa taulukossa: 1 000 euroa CNY RUB CAD USD Muut 2014 1 489 84 17 15 2013 1 489 355 84 17 15 toimittajien kanssa. Konsernin tuotantoprosessien käyttämän sähköenergian hintariskiä seurataan ja hallitaan kiinteähintaisilla energiantoimitussopimuksilla. Konsernin taseessa ei tilinpäätöshetkellä ollut hintariskiä suojaavia johdannaisia, joiden hintariskillä olisi ollut vaikutusta tulokseen. Vakaassa rahoitusmarkkinatilanteessa konserni voi sijoittaa rahavarojaan osake- ja korkorahastoihin ja altistuu siten toiminnassaan noteerattujen rahastojen markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvalle hintariskille. Konsernissa ei tilinpäätöshetkellä ollut myytävissä olevia rahasto- tai muita sijoituksia. Vastapuoliriski Konsernin merkittävimmät vastapuoliriskit ovat projektiliiketoiminnan sopimusvastapuoliin liittyvä asiakasluottoriski ja konsernin sijoitustoimintaan liittyvät vastapuoliriskit. Luottoriski ja muut vastapuoliriskit Luotto- tai vastapuoliriski realisoituu silloin, kun asiakas tai muu vastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan konsernille. Konsernin luottoriskin enimmäismäärä tilinpäätöshetkellä on taseen rahoitusvarojen kirjanpitoarvo. Tilikauden lopussa 31.12.2014 luottoriskin enimmäismäärä oli 32,0 miljoonaa euroa (31,0 Me). Projektitoimitusten sopimusvastapuoliin liittyviä luottoriskejä hallitaan edellyttämällä maksamattomalle kauppahinnalle pankkitakuita tai vahvistettuja rembursseja sekä etupainotteisilla maksuehdoilla. Teknologiapalveluihin liittyviä luottoriskejä hallitaan seuraamalla asiakaskohtaisten saatavien määriä ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä säännöllisesti. Yleisestä maailmantalouden, rahamarkkinoiden ja asiakkaiden markkinatilanteen kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen saatavien riskitason arvioidaan nousseen lamaa edeltänyttä tasoa korkeammaksi. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvä luottoriski on enintään se määrä sitoviin sopimuksiin liittyviä avoimia maksuja, joita ei ole katettu pankkitakuilla, rembursseilla tai muilla vakuuksilla. Saadut pankkitakuut ja remburssit kattoivat tilikauden lopussa 46 prosenttia (30%) taseen myynti- ja osatuloutussaamisista ja 37 prosenttia (5 %) tilauskannasta. Tilikaudella kirjattujen luottotappioiden määrä oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5 Me). Emoyhtiö on kirjannut 1 miljoonan euron suuruisen luottotappiovarauksen myyntisaamisista Venäjän tytäryhtiöltä. Myyntisaamisiin ei tilinpäätöshetkellä sisältynyt merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Taulukossa "Asiakassaamiset" esitetyt avoimet ennakkomaksut ovat sitoviin sopimuksiin liittyviä, laskutettuja maksueriä, jotka eivät sisälly taseen vastaaviin eriin tilinpäätöshetkellä. Taseen myyntisaatavien ja sitoviin sopimuksiin liittyvien, asiakkailta maksuehtojen perusteella laskutettujen ennakkomaksujen yhteenlaskettu ikäanalyysi on esitetty taulukossa "Asiakassaamisten ikäjakauma". Taulukko: Nettoinvestoinnit tytäryhtiöihin valuutoittain Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysi valuuttakurssien transaktioriskistä, eli kohtuullisen ja mahdollisen valuuttakurssimuutoksen vaikutuksesta konsernin tulokseen ennen veroja 31.12.2014 ja vertailuhetkellä, on esitetty seuraavassa taulukossa: Vaikutus tulokseen verojen jälkeen 1 000 euroa CNY RUB CAD USD +/+/+/+/15 % 15 % 15 % 15 % +/+/+/+/2014 6 77 207 5 +/+/+/+/2013 64 39 66 2 Taulukko: Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysissä on huomioitu tilinpäätöshetken taseeseen sisältyvät kaikki valuuttamääräiset saatavat ja velat sekä valuuttajohdannaissopimukset. Analyysissä on oletettu valuuttakurssimuutoksen olevan +/- 15 prosenttia tilinpäätöshetkestä. Muiden tekijöiden on oletettu pysyvän muuttumattomina. Korkoriski Konsernin korkoriski aiheutuu pitkäaikaisista veloista. Konsernin tavoitteena on suojautua vieraan pääoman korkoriskiltä kiinteäkorkoisilla lainoilla, korkojohdannaisinstrumenteilla ja riittävällä likvidien varojen määrällä. Konserni ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaihtuvakorkoisena. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Tilikauden päättyessä konsernin lainoista 100 prosenttia oli kiinteäkorkoisia. Korkotason vaihteluiden vaikutus kohdistuu konsernissa pääosin likvidien varojen tulevaan tuottotasoon ja lyhytaikaisen, käyttöpääomarahoitukseen tarkoitettujen luottolimiittien käyttöön käyttöpääomarahoituksessa. Epävarmassa rahoitusmarkkinatilanteessa konserni välttää sijoitusinstrumentteja, joihin liittyy merkittävää korko- tai hintariskiä. Tilinpäätökseen 31.12.2014 ja vertailuvuoteen ei sisältynyt korkorahastosijoituksia. Rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä sijoitettuna kiinteäkorkoisilla pankkitileillä. Hintariski Konsernin käyttämät raaka-aineet ovat teräksen jatkojalosteita, muita raaka-aineita, komponentteja ja hyödykkeitä. Näiden raaka-aineiden markkinahintariskiltä ei voida aktiivisesti suojautua johdannaisilla. Teräksen hintariskiä hallitaan säännöllisellä hinnanvaihtelun analyysillä ja seurannalla. Komponenttien hintariskiä vähennetään tekemällä puitesopimuksia 23 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Myyntisaamiset taseessa Laskutetut avoimet ennakkolaskut YHTEENSÄ Taulukko: Asiakassaamiset 1 000 euroa Erääntymättömät Erääntyneet 0-29 päivää Erääntyneet 30-60 päivää Erääntyneet yli 60 päivää YHTEENSÄ Taulukko: Asiakassaamisten ikäjakauma 2014 6 049 1 428 7 477 2013 3 887 373 4 260 erityisen haasteelliseksi uudet tilaukset, joiden maksuehdot ovat yksilöllisiä ja joiden ajalliseen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on konsernin rahoituspolitiikassa määritelty rahavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien luottositoumusten vähimmäismäärä. Hyvä maksuvalmius pyritään ensisijaisesti säilyttämään tehokkaalla käyttöpääoma- ja kassanhallinnalla. Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvää riskiä hallitaan hyödyntämällä erilaisia rahoituslähteitä. Sijoituksilta edellytetään riittävää likviditeettiä. Konsernilla ei tilinpäätöksessä 31.12.2014 ja vertailuvuonna ollut korollista nettovelkaa. Konsernin käytössä olevat rahavarat ja luottolimiitit riittävät kattamaan konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet. Konsernin rahavarojen määrä tilikauden lopussa oli 4,4 miljoonaa euroa (12,6 Me). Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiitistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 20,0 miljoonaa euroa. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti lyhytaikaisiin talletuksiin tai jälkimarkkinakelpoisiin, hyvän luottokelpoisuuden omaaviin euromääräisiin sijoituksiin. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyvät ostovelat, johdannaisvelat ja korolliset velat. Ostovelat erääntyvät keskimäärin alle kuukauden kuluessa. Konsernin lainasopimuksiin perustuvien korollisten rahoitusvelkojen lyhennykset ja niihin liittyvien rahoituskulujen kassavirrat ja muut rahoitusvelkojen kassavirrat on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt erät ovat diskonttaamattomia rahavirtoja. 2014 4 968 753 61 1 695 7 477 2013 2 819 403 247 790 4 260 Sijoitustoiminnan vastapuoliriski Konsernin pankkien ja rahoituslaitosten kanssa tekemiin rahoitusinstrumenttisopimuksiin sisältyy riski siitä, että vastapuoli ei pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Sijoitustoiminnassa ja johdannaissopimuksia tehtäessä vastapuoliksi hyväksytään tahot, joiden luottokelpoisuusluokitus on hyvä ja jotka täyttävät rahoituspolitiikassa määritellyt muut ehdot. Sijoituksia, johdannaissopimuksia ja lainasopimuksia tehtäessä konserni soveltaa vastapuolikohtaisia enimmäismääriä riskikeskittymien välttämiseksi. Tilinpäätöshetkellä konsernin kassanhallintaan liittyvät sijoitukset olivat pohjoismaisissa pankeissa. Likvidit varat euroalueen ulkopuolella olevissa rahoituslaitoksissa olivat tilinpäätöshetkellä 1,7 miljoonaa euroa (2,0 Me). Maksuvalmiusriski Konsernin projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen rahoitustarve ja likvidien varojen määrä vaihtelevat myös lyhyellä aikavälillä. Käyttöpääomatarpeiden ennustamisen tekevät 24 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Rahalaitoslainat Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 1 000 euroa Ostovelat Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 1 000 euroa Siirtovelat Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 1 000 euroa Johdannaiset Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä Taulukko: Maturiteettianalyysi 2015 1 512 100 1 612 2016 1 250 36 1 286 2017 - 2018 - 2019 - Yhteensä 2 762 136 2 898 6 086 6 086 - - - - 6 086 6 086 6 236 6 236 - - - - 6 236 6 236 101 101 - - - - 101 101 Konsernin likviditeettiä turvaavat lisäksi pankkitililimiitit ja Raute Oyj:n 10 miljoonan euron (10 Me) kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Ohjelman järjestäjänä toimii Nordea Pankki Oyj. Pääomarakenteen hallinta Konsernin pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, jonka avulla varmistetaan konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla. Konsernin emoyhtiön luottoluokitus oli vuoden 2014 sekä vertailuvuoden 2013 hyvä. Konsernin pääomarakennetta seurataan omavaraisuusastetunnusluvulla, jolle on asetettu strateginen tavoitetaso. Tilikauden 2014 aikana konsernin tavoitteena oli säilyttää omavaraisuusaste yli 40 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 56 prosenttia (57 %) ja gearing ­7 prosenttia (-28 %). Konserni on antanut laina- ja luottojärjestelysopimuksissa sekä niiden vakuusjärjestelysopimuksissa seuraavat tärkeimmät taloudellisiin tunnuslukuihin liittyvät erityisehdot eli kovenantit: - omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30 prosenttia ja - gearingin tulee olla alle +100 prosenttia. Lainakovenantit raportoidaan lainan antajalle neljännesvuosittain. Jos konserni rikkoo lainakovenanttiehtoja, velkoja voi vaatia lainojen nopeutettua takaisinmaksua. Tilikauden 2014 ja vertailuvuoden aikana konserni on täyttänyt erityisehtojen vaatimukset sekä saavuttanut omavaraisuusaste -tunnusluvulle asetetut tavoitteet. 25 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 3 SEGMENTTIRAPORTOINTI Toimintasegmentti Raute-konsernin toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuoteteknologiasegmenttiin. Ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmentille ja sen tuloksen arvioinnista, on Raute Oyj:n hallitus. Hallitus seuraa kannattavuutta liiketulostunnusluvulla. Rauten liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen perusteella puutuoteteknologiasegmenttinä raportoitava toimintasegmentti muodostuu koko konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kanssa. Toimintasegmenttijako perustuu konsernin sisäiseen päätöksentekojärjestykseen ja on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan taloudellisen tiedon kanssa. Segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Puutuoteteknologia Liikevaihto Liiketulos Varat Velat Investoinnit Puutuoteteknologiasegmentin varat maantieteellisesti Suomi Pohjois-Amerikka Kiina Venäjä Etelä-Amerikka Muut YHTEENSÄ Puutuoteteknologiasegmentin investoinnit maantieteellisesti Suomi Kiina Pohjois-Amerikka Venäjä Etelä-Amerikka Muut YHTEENSÄ 2014 % 2013 % 94 021 2 605 52 646 28 312 1 675 83 274 1 828 48 783 25 170 3 188 41 532 5 222 4 672 886 192 141 52 646 79 10 9 2 0 0 100 40 492 3 914 2 925 1 114 198 140 48 783 83 8 6 2 0 0 100 1 402 139 118 2 3 12 1 675 84 8 7 0 0 1 100 2 324 837 15 3 1 8 3 188 73 26 0 0 0 0 100 26 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 4 LIIKEVAIHTO Liikevaihdon pääosa muodostuu puutuoteteknologian projektitoimituksista ja teknologiapalveluihin kuuluvista modernisoinneista, jotka on käsitelty pitkäaikaishankkeina. Muu liikevaihto koostuu puutuoteteollisuudelle toimitettavista teknologiapalveluista, kuten varaosa- ja kunnossapitopalveluista sekä yksittäisistä laitetoimituksista. Projektitoimitukset ja teknologiapalveluihin kuuluvat modernisoinnit sisältävät sekä tuote- että palvelumyyntiä, joten konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja palvelumyyntiin ei voida esittää luotettavasti. Isot projektitoimitukset voivat tilapäisesti nostaa eri asiakkaiden osuuden konsernin liikevaihdosta yli 10 prosentin. Tilikauden 2014 lopussa konsernilla oli kaksi asiakasta (2), joiden asiakaskohtainen osuus konsernin liikevaihdosta tilapäisesti ylitti 10 prosenttia. Näiden yhteenlaskettu osuus oli 28 prosenttia. Toisen osuus konserniliikevaihdosta oli 16 prosenttia ja toisen 12 prosenttia. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain EMEA (Eurooppa ja Afrikka) CIS (Venäjä) NAM (Pohjois-Amerikka) LAM (Etelä-Amerikka) APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) YHTEENSÄ Suomen osuus liikevaihdosta oli 6 prosenttia (6 %). 5 PITKÄAIKAISHANKKEET Liikevaihto Valmistusasteen mukainen liikevaihto Muu liikevaihto YHTEENSÄ Valmistusasteen mukaan tuloutettujen mutta luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) Luovuttamatta olevien projektien tase-erät Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää laskutetut ennakot - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankesaamiset Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappiolla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankevelka 2014 % 2013 % 48 737 16 813 13 167 12 689 2 616 94 021 52 18 14 13 3 100 33 697 16 291 11 432 18 020 3 834 83 274 40 19 14 22 5 100 74 413 19 608 94 021 66 214 17 060 83 274 71 178 86 534 42 001 27 770 51 832 33 709 18 123 65 872 53 619 12 253 19 233 27 153 7 920 20 467 26 953 6 486 27 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät ennakkomaksut Hankevelka Muut saadut ennakkomaksut, ei osatuloutettavat YHTEENSÄ Erittely yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä Maksetut ennakkomaksut Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut 6 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Saadut vakuutuskorvaukset Muut YHTEENSÄ 7 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet - Ostot tilikauden aikana - Varaston muutos Ulkopuolisilta ostetut palvelut YHTEENSÄ 8 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkat ja palkkiot Myönnetyt osakeoptiot Eläkekulut - Maksupohjaiset järjestelyt - Etuuspohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista on esitetty liitetiedossa numero 33. Tiedot osakeperusteisista maksuista on esitetty liitetiedossa numero 26. 9 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kirjoilla 31.12., henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Tehollinen keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus 2014 2013 7 920 1 152 9 072 6 486 613 7 099 891 891 101 101 36 36 72 11 121 163 295 -45 485 281 -6 571 -51 775 -36 229 -74 -4 408 -40 711 -24 068 -99 -3 608 2 -1 531 -29 304 -22 697 -199 -3 184 2 -1 339 -27 417 171 416 587 193 160 374 534 148 158 372 530 160 151 364 515 141 162 383 545 160 155 367 522 141 28 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot Aikaisemmin aktivoitujen kehittämismenojen poistot Kehittämismenoja aktivoitu taseeseen Tilikaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu liiketoiminnan kuluihin ennen liiketulosta. 11 POISTOT Poistot hyödykeryhmittäin Aineettomista hyödykkeistä - Aktivoidut kehittämismenot - Muut aineettomat hyödykkeet Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä - Rakennukset ja rakennelmat - Koneet ja laitteet - Muu aineellinen käyttöomaisuus YHTEENSÄ 12 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tuotannon välilliset kulut Vuokrakulut Myynti- ja markkinointikulut Luottotappiot Hallintokulut Muut kulut YHTEENSÄ Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut YHTEENSÄ Tilikauden aikana tilintarkastajille maksetut matkakustannukset olivat yhteensä 8 tuhatta euroa (3 tuhatta euroa). 13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Korkotuotot saamisista Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista Valuuttakurssivoitot rahoituslainoista, netto Valuuttakurssivoitot muista rahoituseristä Muut rahoitustuotot YHTEENSÄ 2014 2013 -1 767 -239 292 -1 714 -1 767 1,9 -2 523 -405 615 -2 313 -2 523 3,0 -239 -386 -332 -1 038 -23 -2 018 -405 -377 -319 -1 071 -2 -2 174 -2 598 -1 111 -1 574 -24 -1 917 -2 838 -10 062 -2 410 -1 198 -1 767 -534 -1 704 -2 872 -10 485 -48 -32 -10 -90 -52 -7 -13 -72 32 100 126 344 3 605 39 180 190 245 81 735 29 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Rahoituskulut Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoituslainoista Valuuttakurssitappiot rahoituslainoista Koronvaihtosopimukset, käyvän arvon muutos Valuuttakurssitappiot muista rahoituseristä Arvonalentumistappiot myytävissä olevista sijoituksista Muut rahoituskulut YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut, netto Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Muuntoerot YHTEENSÄ 14 VALUUTTAKURSSIVOITOT JA -TAPPIOT (NETTO) Liikevaihtoon sisältyvät Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät YHTEENSÄ 15 TULOVEROT Konsernin tuloslaskelma Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot (liitetieto numero 28) YHTEENSÄ Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 20,0 prosentin verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Seuraavien erien verovaikutukset: Verot laskettuna Suomen verokannalla, 20,0 % Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavien verokantojen vaikutus Verovapaat tuotot Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut Verot aikaisemmilta tilikausilta Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Kirjaamattomat verosaatavat ulkomaisten tytäryhtiöiden tappioista Laskennallisen veron muutos - Suomen verokannan muutos Muut erät Konsernin verot tuloslaskelmassa Efektiivinen verokanta, % 2014 2013 -194 -15 42 -86 -147 -400 205 -334 -42 -161 -293 -144 -974 -238 2 201 203 84 -83 1 76 370 201 647 -16 275 -83 176 -544 16 79 -449 -364 -2 -28 -394 2 810 -562 -120 111 -162 12 265 -4 11 -449 16,0 1 589 -389 -1 44 -14 -2 -65 -119 45 107 -394 24,8 30 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 16 OSAKEKOHTAINEN TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta, 1 000 euroa Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl Osakekohtainen tulos, euroa Laimennettu osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu osakeoptioiden laimennusvaikutuksella. Optioiden käyttöä ei oteta huomioon osakekohtaista tulosta laskettaessa silloin, kun osakkeen merkintähinta optiolla ylittää osakkeiden keskimääräisen markkina-arvon kauden aikana. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskentaa varten on osakeoptioiden osalta selvitetty osakemäärä, joka ulkona oleviin osakeoptioihin liittyvien merkintäoikeuksien raha-arvon perusteella olisi voitu hankkia käypään arvoon (yhtiön osakkeen tilikauden keskimääräinen markkinahinta). Tätä osakemäärää verrataan osakemäärään, joka olisi laskettu liikkeeseen, jos osakeoptiot olisi toteutettu. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 laimentava vaikutus tuloslaskelmaan oli 1 282 kappaletta. Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta, 1 000 euroa Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 17 OSAKEKOHTAINEN OSINKO 2014 2013 2 361 4 010 0,59 1 196 4 005 0,30 2 361 4 011 0,59 1 196 4 013 0,30 Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 päätti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 0,20 euroa osaketta kohti. Osinkoa jaettiin yhteensä 801 365,60 euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus oli yhteensä 603 133,40 euroa (1 506 798,50) ja K-sarjan osakkeiden osuus oli yhteensä 198 232,20 euroa (495 580,50 euroa). Osinkojen maksupäivä oli 10.4.2014. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 päätti jakaa pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,30 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 202 048,40 euroa. Pääoman palautuksen maksupäivä oli 10.4.2014. Hallitus ehdottaa 24.3.2015 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinkoon oikeuttavia osakkeita oli voitonjakoehdotushetkellä 4 015 228 kappaletta, joten ehdotettu osingon määrä olisi yhteensä 1 606 091,20 euroa. Hallitus ehdottaa 24.3.2015 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa osaketta kohti. 31 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 18 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut aineetKehittämis- tomat hyödykmenot keet Keskeneräiset kehittämismenot Ennakkomaksut 1 000 euroa Aineettomat hyödykkeet 2014 Hankintameno 1.1.2014 Muuntoerot Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2014 Kertyneet poistot 1.1.2014 Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Aineettomat hyödykkeet 2013 Hankintameno 1.1.2013 Muuntoerot Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013 Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 YHTEENSÄ 3 789 171 117 4 077 -3 722 -239 -3 961 117 8 225 65 205 -109 8 387 -6 077 -34 129 -392 -6 374 2 013 1 358 121 -117 1 363 1 363 0 0 13 372 65 497 -109 13 826 -9 799 -34 129 -630 -10 334 3 492 3 478 311 3 789 -3 317 -405 -3 722 67 9 368 -8 218 -1 353 8 225 -7 497 7 1 791 -377 -6 077 2 148 1 054 304 1 358 1 358 118 -2 719 -835 0 0 14 019 -10 1 552 -2 188 13 372 -10 815 7 1 791 -782 -9 799 3 574 Kerrytettävissä oleva rahamäärä keskeneräisistä aktivoiduista kehittämismenoista on testattu käyttöarvolaskelmien avulla. Arvonmääritykset ovat herkkiä tulevaisuuden odotettujen tuottojen ja diskonttauskorkoja koskeville oletuksille. Diskonttauskorko kuvastaa arvioitua markkinoilla odotettavaa korkoa ottaen huomioon rahan aika-arvon ja kyseistä omaisuuserää koskevat erityisriskit, joita koskevia oikaisuja ei ole tehty arvioituihin rahavirtoihin. Diskonttauskorko on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. Laskelmissa käytetty diskonttauskorko on 10,9 %. Tilikauden 2014 aikana on keskeneräisistä aktivoiduista kehittämismenoista kirjattu arvonalentumistappiota 171 tuhatta euroa (311 tuhatta euroa). 32 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 19 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 000 euroa Aineelliset hyödykkeet 2014 Hankintameno 1.1.2014 Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2014 Kertyneet poistot 1.1.2014 Muuntoerot (+/-) Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Aineelliset hyödykkeet 2013 Hankintameno 1.1.2013 Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013 Muuntoerot (+/-) Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Maa- ja vesialueet Muut Koneet ja aineelliset kalusto hyödykkeet YHTEENSÄ 386 386 386 9 720 333 10 053 -6 379 -332 -6 711 3 342 31 255 441 633 -324 820 32 826 -27 507 -352 -1 038 -28 897 3 928 576 10 -9 577 -388 -4 9 -23 -406 171 732 545 -1 175 102 102 42 670 451 1 178 -324 -31 43 944 -34 274 -356 9 -1 394 -36 014 7 930 386 386 386 9 593 127 9 720 -6 060 -319 -6 379 3 341 30 447 -919 469 -43 1 302 31 255 -27 283 847 -1 071 -27 507 3 749 648 -29 -43 576 -439 10 43 -2 -388 188 600 0 1 165 -1 -1 032 732 732 41 673 -947 1 634 -44 354 42 670 -33 782 857 44 -1 392 -34 274 8 396 33 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 20 MUUT RAHOITUSVARAT Myytävissä olevat rahoitusvarat Noteeraamattomat osakesijoitukset Lisäykset Vähennykset YHTEENSÄ Noteeraamattomat osakkeet on kirjattu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla, koska niiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Myytävissä olevista rahoitusvaroista ei ole aiheutunut realisoituneita myyntitappioita rahoituseriin tilikauden 2014 eikä vertailuvuoden aikana. 21 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut YHTEENSÄ Tilikauden aikana vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on alennettu vastaamaan luovutushintaa kirjaamalla arvonalennuksena 142 tuhatta euroa (144 tuhatta euroa). 22 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset - Myyntisaamiset - Osatuloutussaamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta - Siirtosaamiset - Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset - Muut saamiset YHTEENSÄ Tasearvot vastaavat sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta siinä tapauksessa, että vastapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Myyntisaamisista korottomia on 6 049 tuhatta euroa ja niiden maksuaika on keskimäärin 30 päivää. Myyntisaamisten ikäanalyysi on esitetty liitetiedossa numero 2. Osatuloutussaamiset pitkäaikaishankkeista, jotka ovat syntyneet sitoviin toimitussopimuksiin tehdystä työstä ja hankinnoista, ovat myyntisaamisiin verrattava tase-erä. Myyntisaamiset ja niihin sisältyvät osatuloutussaamiset on esitetty liitetiedossa numero 37 rahoitusvarana. 2014 2013 500 500 789 3 -293 500 3 789 2 816 359 891 7 855 3 335 1 016 595 101 5 047 6 049 18 472 1 377 2 354 28 253 3 887 12 253 863 130 1 380 18 513 Myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus on tehty, kun on ollut olemassa perusteet sille, että konserni ei tule saamaan erääntynyttä saamistaan. Tilikauden aikana konserni on kirjannut myyntisaamisten arvonalentumisia yhteensä 24 tuhatta euroa (534 tuhatta euroa). Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelman erässä "Liiketoiminnan muut kulut". Tilinpäätöshetken saamisiin liittyvä luottoriski on kuvattu liitetiedossa numero 2. Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. 1 000 euroa Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät - Henkilöstökulujaksotukset - Tuloverosaaminen - Muut siirtosaamiset YHTEENSÄ 2014 14 684 679 1 377 2013 49 183 631 863 34 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 23 RAHAVARAT Käteinen raha ja pankkitilit Pankkitalletukset YHTEENSÄ Rahavirtalaskelman rahavarat Rahavarat YHTEENSÄ 24 OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osakkeet Raute Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Osakkeiden lukumäärän muutokset, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 1.1. Osakeoptioiden käyttö Osakkeiden lukumäärä 31.12. Erittely osakesarjoittain, 1 000 kpl K-sarjan osakkeet (20 ääntä/osake) A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake) Osakepääoma Osakepääoman vähimmäismäärä on 5 000 000 euroa ja enimmäismäärä 20 000 000 euroa. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Ulkona olevilla optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena Raute Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 459 060 euroa. Osakepääoman muutokset Osakepääoma 1.1. Osakeoptioiden käyttö Osakepääoma 31.12. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut oman pääoman luontoiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Osakeoptioiden merkintä Pääoman palautus Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. Muut rahastot Muut rahastot sisältävät myönnettyinä osakkeina toteutettavat osakeperusteiset palkkiot. Muut rahastot 1.1. Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset palkkiot Muut rahastot 31.12. 2014 2013 4 431 4 431 12 658 12 658 4 431 4 431 12 658 12 658 4 005 10 4 015 4 005 4 005 991 3 024 991 3 014 8 010 21 8 031 8 010 8 010 6 498 43 -1 202 5 339 6 498 6 498 563 99 662 364 199 563 35 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Muuntoerot Muuntoerot sisältävät ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot sekä ulkomaisiin yhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot. Muuntoerot 1.1. Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Muuntoerot 31.12. 2014 2013 20 200 220 103 -83 20 25 OMAT OSAKKEET Yhtiö ei ole hankkinut tai luovuttanut tilikauden eikä vertailuvuoden aikana omia osakkeita. Yhtiön hallussa ei ole ollut omia osakkeita tilinpäätöshetkellä. 26 OSAKEPERUSTEISET MAKSUT Optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010 Raute Oyj:llä on ollut tilikauden aikana voimassaoleva optio-ohjelma. Ohjelman mukaisesti Raute Oyj:n hallitus on myöntänyt optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille tilikausien 2011-2013 aikana. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeudet on annettu vastikkeetta. Kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä tai hankkia yhden Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan ja optioehdoissa määrättynä aikana. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2010 A, 2010 B ja 2010 C. Kukin erä on sisältänyt 80 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuden haltija menettää optio-oikeuden, mikäli työsuhde konsernissa päättyy optio-ohjelman ehtoihin merkitystä syystä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Tilikauden 2014 aikana Raute Oyj:lle palautui 5 000 kappaletta tunnuksella 2010 C merkittyä optio-oikeutta. Optioiden käypä arvo on määritetty Black-Scholes -optiohinnoittelumallilla. Myönnetyt optiot on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. Optio-oikeuden käypä arvo on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansainta-aikana. Tilikaudella 2014 optioiden vaikutus konsernin tuloslaskelmaan oli 99 tuhatta (199 tuhatta) euroa. Hinnoittelumallissa käytetyt painotetut keskimääräiset oletukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat 2010 A 2010 B - Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa 7,90-9,12 7,33-10,50 - Toteutushinta luovutushetkellä, euroa 7,64 9,83 - Volatiliteetti, % 30 30 - Poistumisolettama, % 0 0 - Optioiden voimassaoloaika luovutushetkellä, vuotta 3-6 4-6 - Riskitön korko, % 2,07 2,07 - Henkilöitä, kpl 10 24 täysin katsota heijastuvan option arvoon. Pienen vaihdon vuoksi myynti vaikuttaa alentavasti osakkeen arvoon. Hinnoittelumallissa käytetty poistumisolettama on määritetty järjestelyn kohteena olevan henkilöstöryhmän keskimääräisen palveluksessa pysymisajanjakson perusteella ehdon täyttymiseen asti. Riskitön korkokanta on määritetty option voimassaoloajalle arvioidun merkintähetken korkotason mukaan. Tilinpäätöshetkellä ulkona olevista 125 730 optiosta oli toteutettavissa 49 500 kappaletta. Tilikauden aikana toteutuneita optioita oli yhteensä 10 470 kappaletta. Toteutuneista optioista saadut vastikkeet, yhteensä 43 333,80 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan omaan pääomaan. Toteutuneilla optioilla hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta oli 7,99 euroa. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018 Raute Oyj:n ylimmälle johdolle on otettu käyttöön pitkän aikavälin suoriteperusteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmä sisältää kolme osakeohjelmaa ja jokaisen ohjelman pituus on kolme vuotta. Ohjelmat alkavat vuosina 2014, 2015 ja 2016. Jokaiseen osakeohjelmaan kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso (vuodet 2014, 2015 ja 2016), mahdollisen osakepalkkion maksaminen yhtiön A-sarjan osakkeina ansaintajaksoa seuraavan vuoden keväänä (2015, 2016 ja 2017) sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Osakeohjelmien alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin alkavan osakeohjelman osallistujista sekä kunkin osakeohjelman ansaintajaksoon sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta. Ensimmäisen osakeohjelman piiriin kuuluu 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Ensimmäisen osakeohjelman ansaintakriteerit ovat osakekohtainen tulos sekä liikevaihdon kasvu. Ansaintajaksolta 2014 ei suoriteta osakkeina maksettavaa palkkiota. 2010 C 7,55-9,12 8,40 30 0 5-6 2,07 27 Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty emoyhtiön osakkeen historiallisesta kurssivaihtelusta käyttäen päivätason havaintoja option kuuden vuoden juoksuaikaa vastaavalta ajalta. Määritettyä volatiliteettia on oikaistu, koska ajanjaksolla toteutuneen pienen vaihdon vuoksi historiallisen volatiliteetin ei 36 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 27 VARAUKSET Takuuvaraukset Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. Tappiot tilauskannassa olevista pitkäaikaishankkeista Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. YHTEENSÄ joista - pitkäaikaisia - lyhytaikaisia 2014 2013 1 198 1 348 -719 1 827 934 1 046 -782 1 198 36 651 687 2 514 314 2 200 Tulosvai- Muihin laakutteisesti jan tuloksen kirjatut eriin kirjatut 1.1.2013 32 72 15 201 67 387 -347 38 1.1.2014 28 11 10 96 21 165 -66 96 339 -8 88 200 619 -530 89 0 0 -3 -62 -27 -105 -46 -244 281 37 22 22 22 0 Omaan pääomaan kirjatut 255 -219 36 1 234 460 775 28 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT Laskennalliset verosaamiset Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Työsuhde-etuudet Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verosaatava yhteensä Netotettu laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava, netto Laskennalliset verosaamiset Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Työsuhde-etuudet Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verosaatava yhteensä Netotettu laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava, netto 1 000 euroa 31.12.2013 28 11 10 96 21 165 -66 96 31.12.2014 28 350 1 185 221 784 -596 185 Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilikauden 2014 tappioista on kirjaamattomia verosaatavia yhteensä 5 tuhatta euroa (142 tuhatta euroa). Ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistetuista tappioista kirjaamattomat laskennalliset verosaatavat olivat yhteensä 1 713 tuhatta euroa (1 740 tuhatta euroa). Konsernille ei todennäköisesti ennen kyseisten tappioiden vanhenemisaikaa kerry verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. 37 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Laskennalliset verovelat Konserniyhdistelyn vaikutukset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verovelka yhteensä Netotettu laskennalliseen verosaatavaan Laskennallinen verovelka, netto Laskennalliset verovelat Konserniyhdistelyn vaikutukset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verovelka yhteensä Netotettu laskennalliseen verosaatavaan Laskennallinen verovelka, netto Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa. Varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi. 1.1.2013 219 302 521 -347 423 1.1.2014 168 322 490 -66 423 Tulosvai- Muihin laakutteisesti jan tuloksen kirjatut eriin kirjatut -51 20 -31 281 249 - Omaan pääomaan kirjatut 31.12.2013 168 322 490 -66 423 31.12.2014 132 212 345 -530 -185 - - 300 534 834 -596 238 Laskennalliset verosaamiset ja -velat on vähennetty toisistaan siltä osin, kun on olemassa oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verovelkoja tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verosaamisia vastaan ja mikäli verot liittyvät samaan veronsaajaan. 1 000 euroa 29 PITKÄAIKAISET KOROLLISET VELAT Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat - Rahoituslaitoslainat YHTEENSÄ Korollisten rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 31.12. Rahoitusvelka - Rahoituslaitoslainat, lyhyaikainen - Rahoituslaitoslainat, pitkäaikainen Yhteensä Rahoituslaitoslainojen keskimääräinen korko on 3,71 % (3,85 %). Rahoituslaitoslainoihin sisältyy euromääräinen rahoituslaitoslaina 2,5 miljoonaa euroa. Rahoituslaitoslainojen seuraavan tilikauden aikana erääntyvät lyhennykset on esitetty lyhytaikaisissa veloissa. 2014 2013 1 250 1 250 2 500 2 500 1 512 1 250 2 762 3 481 2 500 5 981 Ulkomaisella tytäryhtiöllä on 0,2 miljoonan euron rahalaitoslaina emoyhtiön hyväksymältä rahoituslaitokselta. Lainan vakuutena on emoyhtiön antama vastatakaus. Pitkäaikaisten rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. 38 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 30 LYHYTAIKAISET KOROLLISET VELAT Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset YHTEENSÄ Konsernin lyhytaikaisten lainojen jakauma valuutoittain - Ruotsin kruunu (SEK) - Euro (EUR) - Kiinan juan (CNY) Korollisten lyhytaikaisten velkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. 31 ELÄKEVELVOITTEET Raute Oyj:n vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely on käsitelty etuuspohjaisena eläkejärjestelynä. Työsuhteessa olevien suomalaisten työntekijöiden eläketurvan vapaaehtoinen täydennys on hoidettu Mandatum Life henkivakuutusyhtiössä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt on hoidettu paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja ne ovat maksuperusteisia. Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksille on vähäinen, joten erillistä herkkyysanalyysiä ei ole laadittu. Eläkevelvoitteet taseessa Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Eläkevelka (+) / saaminen (-) taseessa Konsernin tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu Tilikauden työsuoritukseen perustuvat eläkemenot Etuuksista johtuva velvoitteen korkomeno, netto Uudelleenarvostus Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (+) kulua / (-) tuottoa Eläkevelvoitteen käyvän arvon muutokset Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet kauden alussa Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkomenot Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Velvoitteen täyttäminen Etuuspohjaiset velvoitteet tilikauden lopussa Varojen käyvän arvon muutokset Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn varat tilikauden alussa Korkotuotto Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) Työnantajan maksusuoritukset Velvoitteen täyttäminen Varojen käypä arvo tilikauden lopussa 2014 2013 1 512 1 512 3 481 3 481 83 % 17 % 36 % 57 % 7% 3,87 % 3,88 % 115 -114 2 109 -105 4 3 3 2 -1 -84 -84 109 3 3 115 367 3 16 -251 -26 109 105 3 6 114 378 17 -170 -100 -21 105 39 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa Käytetyt vakuutusmatemaattiset oletukset - Diskonttauskorko, % - Inflaatio, % - Tulevat palkankorotukset, % 32 ENNAKKOMAKSUT, OSTOVELAT JA MUUT VELAT Lyhytaikaiset korottomat velat taseessa - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat - Johdannaiset - Tuloverovelka - Muut velat YHTEENSÄ Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät - Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät projektikulujaksotukset - Henkilöstökulujaksotukset - Rahoituskulut - Muut siirtovelat YHTEENSÄ Saadut ennakkomaksut, 9 072 tuhatta euroa (7 099 tuhatta euroa), sisältävät pitkäaikaishankkeiden osuutta 7 920 tuhatta euroa (6 486 tuhatta euroa). 2014 2013 2,6 1,7 3,3 2,6 1,7 3,3 9 072 6 086 6 236 101 67 1 234 22 795 7 099 4 055 5 001 71 5 1 297 17 527 849 4 599 7 781 6 236 344 4 210 26 421 5 001 33 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Raute-konsernin johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Raute-konsernin lähipiiriin kuuluvat johdon lisäksi konsernin tytäryhtiöt ja Rauten sairauskassa. Konsernin omistusosuus ja Konserniyhtiöt äänivalta, % Raute Oyj, Lahti (emoyhtiö) Raute Canada Ltd., Delta, B.C., Kanada Raute Inc., Delaware, USA Raute US, Inc., Rossville, Tennessee, USA RWS-Engineering Oy, Lahti Raute Group Asia Pte Ltd., Singapore Raute WPM Oy, Lahti Raute Chile Ltda., Santiago, Chile Raute Service LLC, Pietari, Venäjä Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd, Shanghai, Kiina Raute (Shanghai) Trading Co., Ltd, Shanghai, Kiina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 Emoyhtiön omistusosuus ja äänivalta, % 1 000 euroa Emoyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja Kiiski, Tapani YHTEENSÄ toimitusjohtaja 2014 2013 274 274 384 384 40 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 2014 Hallituksen jäsenet Pehu-Lehtonen, Erkki Mustakallio, Mika Hautamäki, Risto Helander, Ilpo Suominen, Pekka Bask, Joni Leiwo, Päivi YHTEENSÄ Toimitusjohtajalla on mahdollisuus enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa. Emoyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen eläkesitoumukset Toimitusjohtajan eläkesitoumukset määräytyvät työntekijöitä koskevan eläkelain mukaisesti. Muita erityisiä ehtoja eläkkeen suuruudesta ja eläkkeelle siirtymisestä ei ole sovittu. Lakisääteinen eläkemeno tilikaudella 2014 oli 49 tuhatta euroa (64 tuhatta euroa). Hallituksen jäsenten eläkesitoumukset perustuvat työntekijän eläkelakiin eikä erityisiä ehtoja eläkkeen suuruudesta ole sovittu. Hallitukselle tilikaudella 2014 maksettuihin palkkioihin ei liity lakisääteisiä eläkevelvoitteita. Konsernin johdon työsuhde-etuudet Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Osakeperusteiset maksut YHTEENSÄ Johdon osakeperusteiset etuudet Myönnettyjä optioita, kpl - joista toteutettavissa, kpl Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty osakeoptioita. Optio-oikeuksien ehdot on kuvattu liitetiedossa numero 26. Johdon omistus Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä omistivat 31.12.2014 yhteensä 111 849 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 122 830 kappaletta K-sarjan osakkeita. Johdon omistus vastaa 5,8 % yhtiön osakkeista ja 11,2 % osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Lainat ja takaukset lähipiirille Johdolle ei ole annettu lainoja. Raute Oyj on antanut 262 tuhannen euron (240 tuhatta euroa) vastatakauksen ulkomaisen 1 261 210 99 1 570 hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen 31.3.2014 asti hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen 31.3.2014 alkaen 40 20 20 7 20 20 13 140 2013 40 20 20 20 20 20 140 1 284 199 110 1 593 136 200 49 500 tytäryhtiön lainasta. Raute Oyj on antanut 227 tuhannen euron kaupallisen vastatakauksen tytäryhtiöiden puolesta. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Rauten sairauskassa Rauten sairauskassa on vakuutuskassa, joka maksaa jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi kassan myöntämiä lisäetuuksia. Rauten sairauskassan toimintapiirin muodostaa Raute Oyj:n henkilöstön lisäksi Lahti Precision Oy:n henkilöstö. 41 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 1 000 euroa 34 MUUT VUOKRASOPIMUKSET Konserni vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: - Yhden vuoden kuluessa - Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua - Yli viiden vuoden kuluttua YHTEENSÄ 35 JOHDANNAISET Valuuttatermiinien nimellisarvot Taloudellinen suojaus - Rahoitukseen liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Valuuttatermiinien käyvät arvo Taloudellinen suojaus - Rahoitukseen liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Koron- ja valuutanvaihtosopimukset - Nimellisarvo - Käypä arvo 2014 2013 717 1 674 13 2 404 845 2 398 185 3 428 348 2 785 1 311 2 967 -7 -136 -3 24 - 1 991 -42 36 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Rahoituslaitoslainat - Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet - Rahoituslaitoslainat - Muut vastuut - Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Muut omat vastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut Yhteensä 717 1 674 13 2 404 845 2 398 185 3 428 262 227 489 13 999 240 64 304 1 484 7 011 2 500 2 500 3 946 5 741 5 750 42 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 37 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin rahoituserien käyvät arvot ja tasearvot, jotka vastaavat konsernitaseen kirjanpitoarvoja. Konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisen periaatteet rahoitusinstrumenteista on kuvattu alla. Liitetieto Tasearvo 31.12.2014 Käypä arvo 31.12.2014 Tasearvo 31.12.2013 Käypä arvo 31.12.2013 1 000 euroa Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Saamiset Johdannaissopimukset Myyntisaamiset ja muut saamiset* Rahavarat YHTEENSÄ Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Johdannaissopimukset Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Rahoituslainat Ostovelat ja muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Jaottelu rahoitusinstrumenttiryhmittäin Saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 20 22 22 23 500 27 568 4 431 32 499 500 27 568 4 431 32 499 500 130 18 329 12 658 31 617 500 130 18 329 12 658 31 617 32 101 101 71 71 29, 30 32 32 2 762 16 392 6 236 25 490 2 762 16 392 6 236 25 490 5 981 12 451 5 001 23 503 5 981 12 451 5 001 23 503 32 000 500 101 25 389 32 000 500 101 25 389 31 117 500 71 23 432 31 117 500 71 23 432 *Taseessa erä Myyntisaamiset ja muut saamiset sisältää osatuloutussaamisia pitkäaikaishankkeista asiakkailta 18 472 tuhatta euroa (12 253 tuhatta euroa). Muut rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeraamattomista osakesijoituksista. Noteeraamattomat osakkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla, koska niiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Noteeraamattomilla osakkeilla ei ole toimivia markkinoita ja toistaiseksi konsernilla ei ole aikomusta luopua näistä sijoituksista. Myyntisaamiset ja muut saamiset Myyntisaamisten ja muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saamisten maturiteetti huomioon ottaen. Tilinpäätöshetkellä taseen myyntisaamisiin ei sisälly merkittäviä riskikeskittymiä. Johdannaiset Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on määritetty käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Avointen valuuttatermiinisopimusten nimellisarvot on esitetty liitetiedossa numero 35. Rahoituslaitos- ja muut lainat Velkojen käyvät arvot vastaavat taseessa olevaa kirjanpitoarvoa. Ostovelat ja muut velat Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen. 43 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat Käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien jaottelu perustuu IFRS 7 -standardin mukaiseen jaotteluun. Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteina. Käyvät arvot perustuvat näiden instrumenttien kohdalla toimivilta markkinoilta saatuun tilinpäätöspäivän noteerattuun markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin, mutta niillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan johdon harkintaa edellyttäviin arvostustekijöihin. 1 000 euroa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat - Johdannaissopimukset YHTEENSÄ Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - Johdannaisvelat YHTEENSÄ Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä - - 500 500 500 500 - 101 101 - 101 101 38 TYTÄRYHTIÖIDEN YHDISTELYSSÄ KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT 2014 euroa 8,1883 51,0113 1,4669 1,3288 1,6831 756,9608 2013 euroa 8,1655 42,3248 1,3685 1,3282 1,6618 658,1306 2014 euroa 7,6330 72,3370 1,4063 1,2141 1,6058 756,4665 2013 euroa 8,3248 45,3246 1,4671 1,3791 1,7414 725,0943 Tuloslaskelma CNY RUB CAD USD SGD CLP Tase CNY RUB CAD USD SGD CLP 1 000 euroa 39 RAHAVIRTALASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa: Poistot Työsuhde-etuudet Kurssierot Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen arvostamisesta YHTEENSÄ 2014 2013 -2 018 -99 -235 -325 -2 677 -2 174 -199 275 -339 -2 437 44 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS euroa Liitetieto 2,3 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 4 5 6 8 9 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS 10 Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 18 11 Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN TULOS 80 935 786,65 1 013 956,45 408 109,99 -48 646 971,45 -22 451 555,17 -1 314 097,24 -8 957 432,00 -81 370 055,86 987 797,23 459 482,54 1 447 279,77 -35 827,09 -503 510,33 907 942,35 73 004 191,35 -79 183,30 377 909,61 -39 715 799,16 -21 411 383,01 -1 381 630,17 -8 829 635,57 -71 338 447,91 1 964 469,75 -281 531,57 1 682 938,18 -371 348,11 1 311 590,07 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 45 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön tase, FAS euroa Liitetieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 12 13 14 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat 5, 15 16 16 Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma 17 17 17 17 Osakepääoma Käyvän arvon rahastot ja muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä 18 19 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma 20 20 Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 250 000,00 20 659 974,12 21 909 974,12 45 163 026,96 2 500 000,00 17 431 798,58 19 931 798,58 42 946 153,27 8 030 456,00 5 339 627,33 6 504 224,63 907 942,35 20 782 250,31 35 827,09 2 434 975,44 8 009 516,00 6 498 341,93 5 994 000,16 1 311 590,07 21 813 448,16 1 200 906,53 6 057 125,19 26 173 860,41 3 512 088,65 35 743 074,25 45 163 026,96 3 781 791,08 1 586 616,50 16 252 754,70 11 376 591,90 32 997 754,18 42 946 153,27 1 691 950,01 5 411 929,09 2 316 073,61 9 419 952,71 1 800 641,28 5 831 684,20 2 316 073,61 9 948 399,09 31.12.2014 31.12.2013 46 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja pääoman palautukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA RAHAVAROJEN MUUTOS VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 11 376 591,90 -7 971 299,37 106 796,12 3 512 088,65 18 125 792,32 -6 686 904,81 -62 295,61 11 376 591,90 64 273,80 -2 000 000,00 -1 250 000,00 -2 003 414,00 -5 189 140,20 -7 971 299,37 -2 100 000,00 -3 250 000,00 -2 002 379,00 -7 352 379,00 -6 686 904,81 -1 202 278,08 360 539,60 -1 729 557,18 53 373,39 -613 638,11 -3 000,00 -1 083 005,47 165 040,48 -3 210 786,89 75 637 592,43 377 454,06 -78 597 918,38 -2 582 871,89 -197 968,89 208 171,00 114 879,19 -75 278,19 -966 343,55 -3 499 412,33 71 618 694,23 315 028,91 -67 728 447,71 4 205 275,43 -342 429,47 180 360,00 172 560,43 -6 994,79 -332 510,52 3 876 261,08 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1 558 991,64 717 253,16 47 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 1 LAATIMISPERIAATTEET Laatimisperiaatteissa on kuvattu emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet siltä osin kuin ne poikkeavat konsernitilinpäätöksen IFRS-laatimisperiaatteista. Laatimisperusta Raute Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassaolevien kirjanpito- ja osakeyhtiölakien (FAS) mukaisesti. Ulkomaanrahan määräiset erät Muut kuin euromääräiset liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä muut kuin euromääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin lukuun ottamatta liiketoimia, joihin liittyvä valuuttariski on suojattu valuuttajohdannaissopimuksilla. Nämä erät on arvostettu johdannaissopimuksella suojattuun kurssiin. Maksetut ja saadut ennakot on kirjattu taseeseen maksupäivän kurssiin. Myyntisaamisia valuuttakurssimuutoksilta suojaavien valuuttatermiinisopimusten jatkamisesta syntyneet kurssivoitot tai -tappiot on kirjattu siirtosaamisiin tai -velkoihin. Muut valuuttakurssien muutoksiin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen suunnitelman mukaisella poistolla vähennettyyn hankintamenoon lukuun ottamatta osakkeita, joihin on tehty arvonalentuminen. Hankintamenoon on luettu hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Muut aineettomat hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Muu käyttöomaisuus 3-10 vuotta 25-40 vuotta 4-12 vuotta 3­10 vuotta. Rahoitusvarat, rahoitusvelat ja johdannaiset Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Tilinpäätöshetkellä rahoitusvelat sisältävät euromääräisen lainan. Euromääräinen laina on kiinteäkorkoinen. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttajohdannaissopimuksia. Valuuttajohdannaisilla suojaudutaan valuuttamääräisten rahavirtojen muutokselta. Valuuttatermiinisopimusten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 23. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeet Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi ajallisen kertymisen mukaan. Tuloverot Tuloslaskelmassa on esitetty tuloveroina tilikauden verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella. Poistoeroon sisältyvä laskennallinen verovelka on esitetty liitetietojen kohdassa numero 18. Poistot on kirjattu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisen yhteydessä syntyvä menojäännös on esitetty tuloslaskelman erässä "Poistot ja arvonalentumiset". Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksesta syntyneet myyntivoitot ja -tappiot on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. 48 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 2 LIIKEVAIHDON JAKAUMA MARKKINA-ALUEITTAIN EMEA (Eurooppa ja Afrikka) CIS (Venäjä) LAM (Etelä-Amerikka) NAM (Pohjois-Amerikka) APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) YHTEENSÄ Suomen osuus emoyhtiön liikevaihdosta oli 7 prosenttia (7 %). 3 PITKÄAIKAISHANKKEET Liikevaihto Valmistusasteen mukainen liikevaihto Muu liikevaihto YHTEENSÄ Valmistusasteen mukaan tuloutettujen mutta luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) Luovuttamatta olevien projektien tase-erät Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää laskutetut ennakot - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankesaamiset Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappiolla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankevelka Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät ennakkomaksut Hankevelka Muut saadut ennakkomaksut, ei osatuloutettavat YHTEENSÄ Erittely yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä Maksetut ennakkomaksut Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut 4 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot pysyvistä vastaavista Liiketoiminnan muut tuotot konserniyhtiöiltä Saadut vakuutuskorvaukset Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ 5 MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Ulkopuoliset palvelut YHTEENSÄ 2014 % 2013 % 49 202 15 886 12 518 1 872 1 458 80 936 61 20 15 2 2 100 33 792 15 634 17 825 2 903 2 851 73 004 46 21 24 4 4 100 68 471 12 465 80 936 62 067 10 937 73 004 65 579 83 383 40 394 22 983 47 782 29 810 17 972 64 882 54 189 10 693 24 857 17 797 7 060 18 501 22 664 4 163 7 060 675 7 735 4 163 129 4 292 1 334 1 334 105 105 36 265 107 408 11 149 121 97 378 -41 656 32 -7 023 -48 647 -34 817 -8 -4 890 -39 715 49 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 6 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ Toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja johdon palkat, palkkiot, eläkesitoumukset ja työsuhde-etuudet on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 33. Raute Oyj:llä on osakeperusteisia kannustinjärjestelyjä, jotka on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien keskeiset tiedot on esitetty Raute-konsernin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 26. 7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kirjoilla 31.12., henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Tehollinen keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus 8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot aineettomista hyödykkeistä Poistot aineellisista hyödykkeistä YHTEENSÄ 9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tuotannon välilliset kulut Myynti- ja markkinointikulut Hallintokulut Luottotappiot Muut kulut YHTEENSÄ Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus Tilintarkastusmenot, veroneuvonta Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut YHTEENSÄ Tilikauden aikana tilintarkastajille maksetut matkakustannukset olivat yhteensä 8 tuhatta euroa (3 tuhatta euroa). 50 2014 2013 -18 208 -3 248 -996 -22 452 -17 571 -2 839 -1 002 -21 411 138 258 396 2 134 254 388 2 132 254 385 1 133 251 384 2 128 242 370 1 128 247 375 2 -297 -1 017 -1 314 -312 -1 069 -1 382 -2 350 -1 901 -1 565 -1 011 -2 131 -8 957 -2 160 -2 197 -1 428 -533 -2 512 -8 830 -36 -32 -10 -78 -40 -7 -13 -59 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta YHTEENSÄ Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta YHTEENSÄ Rahoitustuotot yhteensä Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Muille YHTEENSÄ Johdannaisten käyvät arvon muutokset Rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut, netto Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssivoittoja (+) / -tappioita (-) 11 TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien tilikausien verot Laskennallisen verosaamisen ja -velan muutos YHTEENSÄ 2014 2013 456 100 556 180 180 163 57 220 776 55 350 405 586 -28 -330 -358 42 -316 460 89 -5 -293 -527 -825 -42 -867 -282 153 -525 22 -504 -334 -37 -371 12 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 2 319 88 2 407 -1 113 -93 -1 206 1 201 1 206 Aineettomat hyödykkeet 5 180 80 -1 22 5 280 -4 585 -204 -4 789 491 594 YHTEENSÄ 7 499 168 -1 22 7 687 -5 698 -297 -5 995 1 692 1 801 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2014 Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2014 Kertyneet poistot 1.1.2014 Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 51 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 13 AINEELLISET HYÖDYKKEET EnnakkoRakenMuut maksut ja Maa- nukset ja aineelliset keskenja vesi- rakennel- Koneet ja hyödykeräiset alueet mat kalusto keet hankinnat YHTEENSÄ 218 218 218 218 8 611 333 8 943 -6 037 -264 -6 301 2 643 2 573 22 256 397 -323 820 23 150 -19 975 -751 -20 726 2 424 2 282 355 355 -328 -2 -330 25 27 732 545 -1 175 102 102 732 32 172 942 -323 -22 32 769 -26 340 -1 017 -27 357 5 412 5 832 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2014 Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2014 Kertyneet poistot 1.1.2014 Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpito-arvo 31.12.2014 31.12.2013 14 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET 1 496 1 519 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2014 Hankintameno 31.12.2014 Kertyneet arvonalentumiset 1.1.2014 Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Osakkeet, konserniyritykset 7 983 7 983 -6 166 -6 166 1 817 1 817 Osakkeet, muut 792 792 -293 -293 500 500 YHTEENSÄ 8 775 8 775 -6 459 -6 459 2 317 2 317 Luettelo yhtiön omistamista osakkeista on esitetty liitetiedossa numero 24. 52 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 15 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut YHTEENSÄ 16 SAAMISTEN ERITTELY Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä - Lainasaamiset Yhteensä konserniyrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä - Myyntisaamiset - Osinkosaamiset - Siirtosaamiset - Muut saamiset Yhteensä konserniyrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset muilta - Myyntisaamiset - Siirtosaamiset - Muut saamiset, koroton Yhteensä muilta YHTEENSÄ Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät - Valmistusasteen mukaisesti kirjatut hankesaamiset - Verosaamiset - Muut siirtosaamiset YHTEENSÄ 17 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. Osakepääoman korotus Osakepääoma 31.12. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Toteutuneet osakeoptiot Vapaan oman pääoman palautus Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 2014 2013 2 933 1 760 30 1 334 6 057 2 901 704 73 105 3 782 - 1 587 1 587 970 348 18 1 336 1 156 226 31 1 413 4 155 19 064 1 619 24 838 26 174 2 694 11 153 992 14 839 16 252 17 972 684 408 19 064 10 498 163 492 11 153 8 010 21 8 030 6 498 43 -1 202 5 340 8 010 8 010 6 498 6 498 53 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Muutokset tilikauden aikana - Edellisen tilikauden voitto/tappio - Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA 31.12. Jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto/tappio Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. Yhtiön osakkeet Osakkeet, 1 000 kpl Nimellisarvo, euroa Nimellisarvo yhteensä, 1 000 euroa K-sarjan osakkeet (20 ääntä/osake), 1 000 kpl A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake), 1 000 kpl 18 TILINPÄÄTÖSSIIRROT JA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tuloslaskelman erä tilinpäätössiirrot sisältää tilikaudelle kirjatun poistoeron muutoksen 36 tuhatta euroa. Taseessa tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta 36 tuhatta euroa. 19 PAKOLLISET VARAUKSET Takuuvaraukset Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. Arvioidut takuukustannukset sisältävät pitkäaikaisia varauksia 314 tuhatta euroa (460 tuhatta). Tappiot tilauskannassa olevista pitkäaikaishankkeista Kirjanpitoarvo 1.1. Muutos tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. Muut pakolliset varaukset Kirjanpitoarvo 1.1. Muutos tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. YHTEENSÄ 2014 5 994 1 312 -801 6 504 908 20 782 2013 5 178 2 818 -2 002 5 994 1 312 21 813 6 504 908 5 340 12 752 5 994 1 312 6 498 13 804 4 015 2,00 8 030 991 3 024 4 005 2,00 8 010 991 3 014 1 165 1 283 -700 1 748 905 1 012 -752 1 165 12 42 54 92 -80 12 24 609 633 2 435 163 -139 24 1 201 54 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat muille - Rahoituslaitoslainat YHTEENSÄ Tilinpäätöksessä esitettyihin velkoihin ei sisälly eriä, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua. Lyhytaikainen vieras pääoma Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille - Saadut ennakkomaksut - Ostovelat - Muut velat Yhteensä konserniyhtiöille Lyhytaikaiset velat muille - Rahoituslaitoslainat - Saadut ennakkomaksut - Ostovelat - Siirtovelat - Muut velat Yhteensä muille YHTEENSÄ Korolliset velat - Pitkäaikaiset - Lyhytaikaiset YHTEENSÄ Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät - Jaksotetut henkilöstökulut - Projektikulujaksotukset - Tuloverovelka - Muut siirtovelat YHTEENSÄ 21 MUUT VUOKRASOPIMUKSET Raute Oyj vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: - Yhden vuoden kuluessa - Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua YHTEENSÄ 2014 2013 1 250 1 250 2 500 2 500 805 586 849 2 240 97 135 1 456 1 688 1 250 6 930 5 174 4 524 542 18 420 20 660 3 241 4 195 3 185 4 473 649 15 743 17 431 1 250 2 099 3 349 2 500 4 697 7 197 3 915 126 59 423 4 524 3 732 325 417 4 474 144 228 372 239 339 578 55 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 22 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Rahalaitoslainat Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet Rahalaitoslainat Muut vastuut Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Eräiden tytäryhtiöiden puolesta on annettu "Letter of Guarantee" -sitoumuksia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Johdolle ja osakkaille ei ole annettu rahalainoja. 23 JOHDANNAISET Valuuttatermiinien nimellisarvot Taloudellinen suojaus - Sisäisiin rahoituksen eriin liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Valuuttatermiinien käyvät arvot Taloudellinen suojaus - Sisäisiin rahoituksen eriin liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Koron- ja valuutanvaihtosopimukset - Nimellisarvo - Käypä arvo 2014 2013 7 011 2 500 2 500 3 946 5 741 5 750 262 227 489 13 999 240 64 304 1 484 348 1 857 1 311 2 774 -7 -140 -3 24 - 1 991 -42 56 TILIINPÄÄTÖS 2014 / EMOYHTIÖ 24 YHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Tytäryhtiöt Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd, Shanghai, Kiina RWS-Engineering Oy, Lahti Raute (Shanghai) Trading Co., Ltd, Shanghai, Kiina Raute Canada Ltd., Delta, B.C., Kanada Raute Inc., Delaware, USA Raute WPM Oy, Lahti Raute Group Asia Pte Ltd., Singapore Raute Chile Ltda., Santiago, Chile YHTEENSÄ Osakemäärä, kpl 1 717 143 914 600 50 112 10 Omistusosuus ja äänivalta, % 100 100 100 100 100 100 100 50 Kirjanpitoarvo, 1 000 euroa 1 394 203 95 84 17 9 0 15 1 817 Kirjanpitoarvo, 1 000 euroa 326 0 51 50 19 10 44 500 Muut osakkeet Lahden Seudun Puhelin Oy Ahkera Smart Tech Ltd Esys Oy FIMECC Oy PHP Holding Oy Finnish Wood Research Oy Muut YHTEENSÄ 57 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1 000 euroa Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % Viennin osuus % liikevaihdosta Liiketulos % liikevaihdosta Tulos ennen veroja % liikevaihdosta Tilikauden tulos % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Oman pääoman tuotto (ROE), % Taseen loppusumma Korolliset nettovelat % liikevaihdosta Korottomat velat Omavaraisuusaste, % Gearing, % Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Tilauskanta, Me Uudet tilaukset, Me Henkilöstö 31.12. Henkilöstö, tehollinen keskimäärin Henkilöstö, keskimäärin Osingonjako Pääoman palautus *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. 2014 94 021 12,9 88 696 94,3 2 605 2,8 2 810 3,0 2 361 2,5 10,9 9,8 52 646 -1 669 -1,8 22 795 55,8 -6,9 1 675 1,8 1 767 1,9 44 112 587 530 545 1 606* 803* 2013 83 274 -17,8 78 436 94,2 1 828 2,2 1 589 1,9 1 196 1,4 7,3 5,0 48 783 -6 677 -8,0 18 302 56,6 -28,3 3 189 3,8 2 523 3,0 28 63 534 515 522 801 1 201 2012 101 273 36,3 95 099 93,9 5 022 5,0 4 766 4,7 2 985 3,0 15,0 13,1 63 076 -8 087 -8,0 27 235 48,0 -33,5 3 529 3,5 2 516 2,5 50 116 503 480 488 2 002 2011 74 323 18,2 65 432 88,0 -738 -1,0 -1 126 -1,5 -1 095 -1,5 -0,1 -4,7 52 666 -10 397 -14,0 15 320 46,9 -47,1 1 885 2,5 2 020 2,7 36 77 464 457 475 1 201 2010 62 867 71,6 57 773 91,9 1 311 2,1 1 122 1,8 1 158 1,8 5,1 4,9 53 034 -9 651 -15,4 14 368 50,7 -39,8 2 224 3,5 1 849 2,9 33 72 495 438 512 1 201 - 58 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Osakekohtaiset tunnusluvut 2014 Tulos/osake (EPS), euroa Oma pääoma/osake, euroa Osinko/A-osake, euroa Osinko/K-osake, euroa Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (P/E) Pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, euroa Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet) Tilikauden alin kurssi, euroa Tilikauden ylin kurssi, euroa Tilikauden keskikurssi, euroa Kurssi tilikauden lopussa, euroa Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet) Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl % A-sarjan osakkeiden määrästä Osakkeiden kokonaismäärä (laimentamaton) Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 4 009 777 4 015 228 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 594 20,0 514 17,0 302 10,0 522 17,3 646 21,4 6,90 8,60 7,69 7,30 29 311 6,88 9,33 8,49 6,95 27 833 6,18 9,24 8,22 9,00 36 043 6,05 11,55 8,57 6,20 24 829 7,24 10,10 8,21 9,70 38 846 0,59 6,06 0,40* 0,40* 68,0* 5,5* 12,42* 0,20* 2013 0,30 5,90 0,20 0,20 66,7 2,9 23,28 0,30 2012 0,75 6,03 0,50 0,50 66,4 5,6 11,95 2011 -0,27 5,51 0,30 0,30 -109,7 4,8 -22,67 2010 0,29 6,05 0,30 0,30 103,8 3,1 33,55 - Tunnuslukuja laskettaessa on huomioitu laskennallisen verovelan määrä. *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. 59 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden keskiarvo) Tilikauden tulos Oma pääoma (tilikauden keskiarvo) Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) x 100 Oman pääoman tuotto (ROE), % = x 100 Korolliset nettovelat = Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat Oma pääoma Oma pääoma Taseen loppusumma ./. saadut ennakot Tilikauden tulos x 100 Omavaraisuusaste, % = x 100 Laimentamaton tulos/osake, euroa = Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Laimennusvaikutuksella oikaistu tilikauden tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, euroa = Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa Tilikauden osingonjako Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/osake Tulos/osake Osinko/osake Tilikauden päätöskurssi Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake Oma pääoma/osake, euroa = Osinko/osake, euroa = Osinko/tulos, % = x 100 Efektiivinen osinkotuotto, % = x 100 Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) = Osakkeiden vaihdon kehitys lukumääränä ja prosent- Osakkeiden vaihdon kehitys ilmoitetaan tilikauden aikana vaihdetteina (A-sarjan osakkeet) = tujen osakkeiden lukumääränä sekä sen prosentuaalisena osuutena osakesarjan kaikkien osakkeiden laimentamattomasta keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana. Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden (A- + K-sarjan osakkeet) laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 60 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Osakkeet ja osakkeenomistajat >> Ajankohtaista tietoa Rauten osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.raute.com. YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA 31.12.2014 Nimellisarvo euroa/osake 2,00 2,00 Määrä 1 000 kpl 991 3 024 4 015 Osakepääoma, euroa 5 359 073 1 069 285 -14 000 -12 648 1 213 506 -44 539 -4 900 380 300 20 940 8 030 456 44 539 4 900 190 150 10 470 3 024 067 K-sarjan osakkeet, kpl 1 054 600 Nimellisarvo yhteensä 1 000 euroa 1 982 6 048 8 030 A-sarjan osakkeet, kpl 2 124 240 635 768 14 000 Osakkeet K-sarjan osakkeet (kantaosakkeet) A-sarjan osakkeet Osakkeet yhteensä 31.12.2014 Äänet 20 ääntä/osake 1 ääni/osake Osakepääoman muutokset 1.1.1994-31.12.2014 Osakepääoma 1.1.1994 Osakeanti 21.9.1994 K-sarjan osakkeiden muunto A-sarjan osakkeiksi 1998 Osakepääoman alennus (vararahasto) 30.6.2000 Osakepääoman korotus, rahastoanti 30.6.2000 K-sarjan osakkeiden muunto A-sarjan osakkeiksi 2003 K-sarjan osakkeiden muunto A-sarjan osakkeiksi 2004 Osakkeiden rekisteröinti optiotodistuksilla 1.1.-31.12.2006 Osakkeiden merkintä 2010 A -sarjan optioilla 1.1.-31.12.2014 Osakepääoma 31.12.2014 Osakkeet ja osakepääoma Raute Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Maksettu ja rekisteröity osakepääoma 31.12.2014 oli 8 030 456,00 euroa. Koko osakekanta oli yhteensä 4 015 228 kappaletta, joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991 161 kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) 3 024 067 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 2,00 euroa. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. K-sarjan osakkeen siirtyessä K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle on muilla K-sarjan osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä esitetyin ehdoin. Markkina-arvo ja kaupankäynti Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaupankäyntitunnus on RUTAV. Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita vaihdettiin vuoden 2014 aikana 593 682 kappaletta (513 699 kpl). Vaihdon arvo oli yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (4,4 Me). Osakkeen vuoden ylin kaupantekokurssi oli 8,60 euroa (9,33 euroa) ja alin 6,90 euroa (6,88 euroa). Osakkeen kurssi vuoden 2014 päättyessä oli 7,30 euroa (6,95 euroa). Keskikurssi oli 7,69 euroa (8,49 euroa). Koko osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 29,3 miljoonaa euroa (27,8 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 31.12.2014 päätöskurssin mukaisesti. 991 161 Osakkeenomistajat Osakkeenomistajien määrä oli vuoden 2014 alussa 1 915 ja lopussa 1 991. K-sarjan osakkeita omisti vuoden lopussa 50 (49) yksityishenkilöä. Hallituksen valtuutukset Varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 400 000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkimi- 61 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI nen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hallituksella on 31.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättää Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400 000 A-sarjan osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 2014 myöntämiä valtuutuksia tilikauden loppuun mennessä. Tilikauden aikana ei ole päätetty uusista osakeanneista eikä laskettu liikkeelle vaihtovelkakirjaoikeuksia. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut hallussaan tai panttina omia osakkeitaan. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2014 voimassa olevaa osakeantia. Optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010 Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 optio-oikeuksien antamisesta Raute-konsernin avainhenkilöille. Optiooikeudet on luovutettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille sekä Raute Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi edelleen Raute-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 240 000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään tai hankkimaan yhteensä enintään 240 000 Raute Oyj:n A-sarjan osaketta ja yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen seurauksena nousta enintään 480 000 eurolla. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään tai hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksista enintään 80 000 merkitään tunnuksella 2010 A, enintään 80 000 tunnuksella 2010 B ja enintään 80 000 tunnuksella 2010 C. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta määräytyy Raute Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jatkuvassa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään senttiin. Optio-oikeuksien 2010 A osalta merkintähinta määräytyi vuoden 2009 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 12.2.2010 ­ 11.4.2010, optio-oikeuksien 2010 B osalta vuoden 2010 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 16.2.2011 - 15.4.2011 ja optio-oikeuksien 2010 C osalta vuoden 2011 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 15.2.2012-14.4.2012. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävi62 en osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen perusteella. Osakkeiden merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa vastaava osa merkitään osakepääomaan ja sen ylittävä osa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2010 A 1.3.2013 - 31.3.2016, optio-oikeuksilla 2010 B 1.3.2014- 31.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2010 C 1.3.2015 - 31.3.2018. Tilikauden aikana 2010 A -sarjan optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 10 470 uutta A-sarjan osaketta. Konsernin avainhenkilöillä oli tilikauden lopussa yhteensä 69 530 kappaletta A-sarjan optioita, 80 000 kappaletta B-sarjan optioita ja 75 000 kappaletta C-sarjan optioita. Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018 Raute Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uuden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan) käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet mm. yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustinjärjestelmä. Järjestelmään sisältyy kolme kolmen vuoden mittaista osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso, mahdollisen osakepalkkion maksaminen yhtiön A-sarjan osakkeina ansaintajaksoa seuraavan vuoden keväänä sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Osakeohjelmat alkavat vuosina 2014, 2015 ja 2016 kuitenkin siten, että vuosien 2015 ja 2016 osakeohjelmien alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin alkavan osakeohjelman osallistujista sekä kunkin osakeohjelman ansaintajaksoon sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta. Ensimmäisen osakeohjelman piiriin kuuluu 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Ensimmäisen osakeohjelman ansaintakriteerit olivat vuoden 2014 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Ansaintajaksolta 2014 ei suoriteta osakkeina maksettavaa palkkiota. Sisäpiiri Raute noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama sisäpiiriohjeistus. Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjohtaja. Raute Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkisista, pysyvistä yrityskohtaisista tai hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallitus, konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tilintar- TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI kastajat. Yhtiön pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat ne yhtiön palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät, jotka asemansa tai tehtävänsä perusteella saavat säännöllisesti sisäpiirin tietoa tai joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirin tietoon. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan, mikäli hankkeesta vastuussa oleva henkilö arvioi hankkeen julkistamisen vaikuttavan olennaisesti yhtiön osakkeen arvoon. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat tiedot pidetään nähtävillä Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelussa. Sire-nähtävilläpitopaikka on Euroclear Finland Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki. Lisäksi sisäpiirin sisältämät julkiset tiedot ovat saatavilla Raute Oyj:n internetsivuilla www.raute.com. OSAKEKANNAN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2014 A- ja K-sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Ulkomaiset osakkaat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Julkisyhteisöt Yritykset Hallintarekisteröidyt Yhteensä Osakkeenomistajia, kpl 1 866 7 2 11 2 98 5 1 991 Osakkeita, kpl 3 387 406 266 764 2 500 22 564 60 350 150 140 125 504 4 015 228 Äänimäärä, kpl 22 219 465 266 764 2 500 22 564 60 350 150 140 125 504 22 847 287 % 93,7 0,5 0,1 0,6 0,1 4,9 0,3 100,0 % 84,4 6,6 0,1 0,6 1,5 3,7 3,1 100,0 % 97,3 1,2 0,0 0,1 0,3 0,7 0,5 100,0 A-SARJAN OSAKKEIDEN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2014 A-sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Ulkomaiset osakkaat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Julkisyhteisöt Yritykset Hallintarekisteröidyt Yhteensä A-sarjan osakkeet osakemäärittäin 1­ 1 000 1 001­ 5 000 5 001­10 000 10 001­ 50 000 50 001­100 000 100 001­ Yhteensä Osakkeenomistajia, kpl 1 849 7 2 11 2 98 5 1 974 Osakkeenomistajia, kpl 1 719 196 29 19 8 3 1 974 Osakkeita, kpl 2 396 245 266 764 2 500 22 564 60 350 150 140 125 504 3 024 067 Osakkeita, kpl 517 568 397 296 207 849 483 987 491 150 926 217 3 024 067 Äänimäärä, kpl 2 396 245 266 764 2 500 22 564 60 350 150 140 125 504 3 024 067 Äänimäärä, kpl 517 568 397 296 207 849 483 987 491 150 926 217 3 024 067 % 93,7 0,4 0,1 0,6 0,1 5,0 0,3 100,0 % 79,2 8,8 0,1 0,7 2,0 5,0 4,2 100,0 % 79,2 8,8 0,1 0,7 2,0 5,0 4,2 100,0 % 87,1 9,9 1,5 1,0 0,4 0,2 100,0 % 17,1 13,1 6,9 16,0 16,2 30,6 100,0 % 17,1 13,1 6,9 16,0 16,2 30,6 100,0 K-SARJAN OSAKKEIDEN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2014 K-sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin Kotitaloudet Yhteensä Osakkeenomistajia, kpl 50 50 Osakkeenomistajia, kpl 5 8 6 25 6 50 Osakkeita, kpl 991 161 991 161 Äänimäärä, kpl 19 823 220 19 823 220 % 100,0 100,0 % 100,0 100,0 % 100,0 100,0 K-sarjan osakkeet osakemäärittäin 1­ 1 000 1 001­ 5 000 5 001­10 000 10 001­ 50 000 50 001­100 000 Yhteensä % 10,0 16,0 12,0 50,0 12,0 100,0 Osakkeita, kpl 840 21 551 32 100 598 570 338 100 991 161 % 0,1 2,2 3,2 60,4 34,1 100,0 Äänimäärä , kpl 16 800 431 020 642 000 11 971 400 6 762 000 19 823 220 % 0,1 2,2 3,2 60,4 34,1 100,0 63 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2014 K-sarja, kpl 48 000 48 000 50 640 55 680 57 580 33 600 60 480 60 480 43 240 12 000 12 000 53 240 24 960 48 000 24 780 632 680 Osakkeiden lukumäärän mukaan 1. Sundholm Göran Wilhelm 2. Mandatum Life Unit-Linked 3. Laakkonen Mikko 4. Suominen Pekka 5. Suominen Tiina Sini-Maria 6. Siivonen Osku Pekka 7. Kirmo Kaisa Marketta 8. Mustakallio Mika Tapani 9. Relander Harald 10. Keskiaho Kaija Leena 11. Särkijärvi Riitta 12. Mustakallio Kari Pauli 13. Mustakallio Marja Helena 14. Särkijärvi Timo 15. Särkijärvi-Martinez Anu Riitta 16. Mustakallio Ulla Sinikka 17. Suominen Jukka Matias 18. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 19. Suominen Jussi 20. Keskiaho Marjaana Yhteensä Osuus A-sarja, Osakkeet osakkeista, kpl yhteensä, kpl % 624 398 181 900 119 919 62 429 62 316 53 539 48 341 29 270 85 000 51 116 22 009 500 16 047 43 256 43 256 27 964 51 950 21 500 1 544 710 624 398 181 900 119 919 110 429 110 316 104 179 104 021 86 850 85 000 84 716 82 489 60 980 59 287 55 256 55 256 53 240 52 924 51 950 48 000 46 280 2 177 390 15,6 4,5 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 2,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 54,2 Äänimäärä yhteensä, kpl 624 398 181 900 119 919 1 022 429 1 022 316 1 066 339 1 161 941 1 180 870 85 000 723 116 1 231 609 1 210 100 880 847 283 256 283 256 1 064 800 527 164 51 950 960 000 517 100 14 198 310 Äänimäärä yhteensä, kpl 1 231 609 1 210 100 1 180 870 1 161 941 1 066 339 1 064 800 1 022 429 1 022 316 960 000 880 847 844 800 723 116 624 398 593 600 564 591 562 521 527 164 517 100 456 131 403 200 16 617 872 Osuus äänistä, % 2,7 0,8 0,5 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 0,4 3,2 5,4 5,3 3,9 1,2 1,2 4,7 2,3 0,2 4,2 2,3 62,1 Osuus äänistä, % 5,4 5,3 5,2 5,1 4,7 4,7 4,5 4,5 4,2 3,9 3,7 3,2 2,7 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 2,0 1,8 72,7 Äänimäärän mukaan 1. Särkijärvi Riitta 2. Mustakallio Kari Pauli 3. Mustakallio Mika Tapani 4. Kirmo Kaisa Marketta 5. Siivonen Osku Pekka 6. Mustakallio Ulla Sinikka 7. Suominen Pekka 8. Suominen Tiina Sini-Maria 9. Suominen Jussi 10. Mustakallio Marja Helena 11. Mustakallio Risto Knut kuolinpesä 12. Keskiaho Kaija Leena 13. Sundholm Göran Wilhelm 14. Keskiaho Vesa Heikki 15. Keskiaho Juha-Pekka 16. Kirmo Lasse 17. Suominen Jukka Matias 18. Keskiaho Marjaana 19. Kultanen Leea Annikka 20. Molander Sole Yhteensä K-sarja, kpl 60 480 60 480 57 580 55 680 50 640 53 240 48 000 48 000 48 000 43 240 42 240 33 600 29 680 27 880 27 645 24 960 24 780 22 405 20 160 778 690 Osuus A-sarja, Osakkeet osakkeista, kpl yhteensä, kpl % 22 009 82 489 2,1 500 60 980 1,5 29 270 86 850 2,2 48 341 104 021 2,6 53 539 104 179 2,6 53 240 1,3 62 429 110 429 2,8 62 316 110 316 2,7 48 000 1,2 16 047 59 287 1,5 42 240 1,1 51 116 84 716 2,1 624 398 624 398 15,6 29 680 0,7 6 991 34 871 0,9 9 621 37 266 0,9 27 964 52 924 1,3 21 500 46 280 1,2 8 031 30 436 0,8 20 160 0,5 1 044 072 1 822 762 45,4 JOHDON JA JULKISEN SISÄPIIRIN OMISTUS SEKÄ HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET Osuus A-sarja, Osakkeet osakkeista, kpl yhteensä, kpl % Äänimäärä yhteensä, kpl Osuus äänistä, % K-sarja, kpl Johdon ja julkisen sisäpiirin omistus 31.12.2014 Yhtiön hallitus, konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä* Yhteensä 31.12.2014 Hallintarekisteröidyt osakkeet 31.12.2014 122 830 122 830 - 111 849 111 849 125 504 234 679 234 679 125 504 5,8 5,8 3,1 2 568 449 2 568 449 125 504 11,2 11,2 0,5 *Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. 64 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä tilikaudelta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset sekä tilintarkastusmerkintä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12 751 794, 31 euroa, josta tilikauden voitto on 907 942,35 euroa taseen loppusumman ollessa 45 163 026,96 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti perustuen voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavien osakkeiden kokonaismäärään 4 015 228 kappaletta: - osinkona jaetaan 0,40 euroa osaketta kohti, yhteensä - jätetään omaan pääomaan 1 606 091,20 euroa 11 145 703,11 euroa 12 751 794,31 euroa Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 5 339 627,33 euroa - jaetaan pääoman palautuksena 0,20 euroa osaketta kohti, yhteensä - jätetään omaan pääomaan 803 045,60 euroa 4 536 581,73 euroa 5 339 627,33 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Nastolassa, 12. päivänä helmikuuta 2015 Erkki Pehu-Lehtonen hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio Joni Bask Risto Hautamäki Päivi Leiwo Pekka Suominen Tapani Kiiski toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Nastolassa, 12. päivänä helmikuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Janne Rajalahti KHT 65 Luettelo emoyhtiön kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Käytössä olleet kirjanpitokirjat Tasekirja Päivä- ja pääkirja Reskontraerittelyt Tositelajin kuvaus Pankki- ja kassatositteet Ostolaskut Myyntilaskut Osto- ja myyntilaskujen suoritukset Käyttöomaisuuskirjanpito Palkkakirjanpidon tositteet Muistiotositteet Muistioiden automaattiset vastaviennit Laskennalliset ja sisäiset erät Tositelaji 10, 11 ja 15 81, 82, 85, 86 ja 87 30, 31, 34 ja 35 70, 71, 72 ja 80 65, 66, 67 ja 68 6, 20, 21, 22 ja 25 98 28 ja 29 Kirjanpitokirjojen säilytystapa erikseen sidottuna paperimuodossa koneellisella tietovälineellä koneellisella tietovälineellä Tositteiden säilytystapa paperitositteina koneellisella tietovälineellä paperitositteina koneellisella tietovälineellä paperimuodossa paperitositteina paperitositteina koneellisella tietovälineellä koneellisella tietovälineellä ja paperitositteina (28) 66 Konsernin tuloskehitys vuosineljänneksittäin 1 000 euroa LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS % liikevaihdosta Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA % liikevaihdosta Tuloverot KAUDEN TULOS % liikevaihdosta Jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennettu osakekohtainen tulos Osakkeet, 1 000 kpl Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 005 4 008 4 007 4 008 4 007 4 008 4 015 4 017 4 010 4 011 -0,40 -0,40 0,12 0,12 0,06 0,06 0,80 0,80 0,59 0,59 -1 583 500 251 3 193 2 361 Q1 2014 15 020 Q2 2014 20 329 Q3 2014 24 693 Q4 2014 33 978 Yhteensä 2014 94 021 69 25 -7 197 -7 164 -465 -2 209 -17 035 -1 920 -13 205 -213 -1 928 -13 345 -1 583 -11 263 7 -10 154 -7 000 -476 -2 338 -19 967 632 3 65 -58 639 3 -139 500 2 631 67 -14 850 -7 117 -554 -2 562 -25 083 308 1 92 -128 273 1 -22 251 1 710 -28 -19 574 -8 023 -524 -2 953 -31 075 3 585 11 244 -2 3 826 11 -633 3 193 9 1 672 72 -51 775 -29 304 -2 018 -10 062 -93 160 2 605 3 605 -400 2 810 3 -449 2 361 3 67 TILIINPÄÄTÖS 2014 / KONSERNI Tilintarkastuskertomus Raute Oyj:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Raute Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. ­ 31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Nastolassa 12. päivänä helmikuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Janne Rajalahti KHT 68 RAUTE OYJ Rautetie 2 PL 69, 15551 Nastola Puh. 03 829 11 Fax 03 829 3200 ir@raute.com