Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Konsernin tunnusluvut Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä tilikaudelta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset sekä tilintarkastusmerkintä Luettelo emoyhtiön kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Konsernin tuloskehitys vuosineljänneksittäin Tilintarkastuskertomus 69 70 71 68 61 62 63 64 48 49 50 51 13 14 10 11 12 3 2 Hallituksen toimintakertomus Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 83,3 miljoonaa euroa (101,3 Me) ja laski 18 prosenttia edellisestä vuodesta. Uusia linja- ja tehdaslaajuisia hankkeita ei käynnistynyt vuoden 2013 aikana ja liikevaihtoa kertyi edellistä vuotta vähemmän uutta kapasiteettia synnyttävistä toimitusprojekteista. Konsernin liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa voitollinen (+5,0 Me). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,3 Me). Tulos ennen veroja oli 1,6 miljoonaa euroa voitollinen (+4,8 Me). Laaja tulos oli 1,2 miljoonaa euroa voitollinen (+3,2 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,30 euroa (+0,75 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,30 euroa (+0,74 e). Oman pääoman tuottoaste oli 5,0 prosenttia (13,1 %). Toimintakertomuksessa suluissa esitetyillä luvuilla viitataan vastaaviin lukuihin edellisiltä tilikausilta 2012 ja 2011. LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Asiakasteollisuuksien markkinatilanne Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVLteollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Vuonna 2013 maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkui edelleen. Rauten asiakasteollisuuksien osalta markkinatilanne jatkui epävarmana useilla markkina-alueilla. Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä Vuonna 2013 ei Rauten asiakaskunnassa käynnistynyt isoja, uutta kapasiteettia synnyttäviä hankkeita. Investoinnit painottuivat pienehköihin kone- ja laiteinvestointeihin sekä modernisointeihin. Useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaitakin koskevia hankkeita oli vireillä ja neuvotteluvaiheessa läpi vuoden, mutta investointipäätösten edellytykset, luottamus kysynnän pysyvyyteen ja rahoituksen järjestyminen, eivät vielä toteutuneet. Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä pysyi hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten käyttöasteiden pääosin pysyneen hyvällä tasolla. UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, joka perustuu toimitetun konekannan koko elinkaaren aikaiseen palveluun. Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimitukset käsittävät kokonaisia tehtaita, tuotantolinjoja ja yksittäisiä koneita. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus ja kunnostetut koneet. Vuoden 2013 aikana saadut uudet tilaukset olivat 63 miljoonaa euroa (116 Me). Uudet tilaukset laskivat 45 prosenttia edellisestä vuodesta johtuen uutta kapasiteettia luovien tehdashankkeiden puuttumisesta. Uudet tilaukset kasvoivat tai pysyivät edellisen vuoden tasolla kaikilla markkinaalueilla, kun vertaillaan vuotta 2013 edelliseen vuoteen ilman uutta kapasiteettia luovia tilauksia. Suhteellisesti eniten kasvoi Pohjois-Amerikka. Uusista tilauksista kohdistui 35 prosenttia Eurooppaan (31 %), 25 prosenttia Pohjois-Amerikkaan (6 %), 23 prosenttia Venäjälle (12 %), 13 prosenttia Etelä-Amerikkaan (48 %) ja 4 prosenttia oli Aasian-Tyynenmeren alueelle (3 %). Uusien tilausten osuuksien voimakas vaihtelu eri markkina-alueiden välillä on tyypillistä projektiliiketoiminnalle. Projektitoimituksissa uudet tilaukset olivat 29 miljoonaa euroa (89 Me) ja laskivat edellisestä vuodesta 68 prosenttia. Uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseen liittyviä uusia tilauksia ei ollut (66 Me). Merkittävä osa uusista tilauksista kohdistui kuivausteknologiaan ja kuivan viilun jalostukseen. Teknologiapalveluissa uudet tilaukset olivat 34 miljoonaa euroa (27 Me). Uusien tilausten kasvu 29 prosenttia kertyi pääosin modernisointitilauksista Euroopasta ja PohjoisAmerikasta. Varaosat ja huoltopalvelut olivat edellisen vuoden hyvällä tasolla. KILPAILUASEMA Rauten kilpailuasema on pysynyt hyvänä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään Rauten toimittaman laitteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisää uskottavuutta ja parantaa kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto (IFRS) oli 83,3 miljoonaa euroa (2012: 101,3 Me; 2011: 74,3 Me). Liikevaihto laski 18 prosenttia vuodesta 2012. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat uusien tilausten määrä projektitoimituksissa ja tilauskannan ajoitus. Liikevaihto muodostui puutuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvista projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimituksissa liikevaihto oli 51 miljoonaa euroa (73 Me) ja laski 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaih- 3 to jäi alle edellisen vuoden uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseen liittyvissä projektitoimituksissa. Projektitoimitusten osuus koko liikevaihdosta oli 62 prosenttia (72 %). Vaneriteollisuuden osuus projektitoimitusten liikevaihdosta oli 77 prosenttia (93 %) ja LVL-teollisuuden osuus 23 prosenttia (7 %). Teknologiapalveluissa liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa (28 Me). Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 38 prosenttia (28 %). Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin modernisoinneista. Vuoden 2013 liikevaihdosta Euroopan osuus 40 prosenttia (22 %), Etelä-Amerikan osuus oli 22 prosenttia (52 %), Venäjän osuus oli 19 prosenttia (14 %), Pohjois-Amerikan osuus 14 prosenttia (8 %) ja Aasian-Tyynenmeren alueen osuus 5 prosenttia (4 %). Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 6 % prosenttia (6 %). Emoyhtiö Raute Oyj:n liikevaihto (FAS) vuonna 2013 oli 73,0 miljoonaa euroa (2012: 92,9 Me; 2011: 64,4 Me). TULOS JA KANNATTAVUUS Vuoden 2013 konsernin liiketulos (IFRS) oli 1,8 miljoonaa euroa voitollinen (2012: +5,0 Me; 2011: -0,7 Me) ja 2 prosenttia liikevaihdosta (2012: +5 %; 2011: -1 %). Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta johtuen liikevaihdon laskusta. Konsernin rahoitustuotot ja ­kulut olivat yhteensä -0,2 miljoonaa euroa (-0,3 Me). Konsernin tulos ennen veroja oli 1,6 miljoonaa euroa voitollinen (+4,8 Me) ja tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa voitollinen (+3,0 Me). Konsernin laaja tulos oli 1,2 miljoonaa euroa voitollinen (+3,2 Me). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,30 euroa (+0,75 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,30 euroa (+0,74 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 7 prosenttia (15 %) ja oman pääoman tuotto oli 5 prosenttia (+13 %). Emoyhtiö Raute Oyj:n liiketulos (FAS) oli 2,0 miljoonaa euroa voitollinen (2012: +6,0 Me; 2011: -0,0 Me). Liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta (2012: 6 %; 2011: 0 %). Tilikauden tulos (FAS) oli 1,3 miljoonaa euroa voitollinen (2,8 Me voitollinen). RAHAVIRTA JA TASE Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä koko vuoden. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat ylittivät korolliset velat 6,7 miljoonalla eurolla (8,1 Me). Gearing oli tilikauden päättyessä -28 prosenttia (2012: -34 %: 2011: -47 %) ja omavaraisuusaste 57 prosenttia (2012: 48 %; 2011: 47 %). Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 12,7 miljoonaa euroa (19,5 Me). Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 6,8 miljoonaa euroa negatiivinen (6,2 Me negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,7 miljoonaa euroa positiivinen (1,9 Me positiivinen). Investointien rahavirta oli 3,2 miljoonaa euroa negatiivinen (2,9 Me negatiivinen). Rahoituksen rahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa negatiivinen (5,2 Me negatiivinen) sisältäen osingonmaksun 2,0 miljoonaa euroa (1,2 Me) ja lainojen lyhennyksiä 5,4 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 48,8 miljoonaa euroa (2012: 63,1 Me; 2011: 52,7 Me). Taseen käyttöpääomaerien ja niistä laskettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten kustannuskertymien eriaikaisuudesta. Korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 6,0 miljoonaa euroa (11,5 Me), josta lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman osuus oli 3,5 miljoonaa euroa (5,6 Me). Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jonka puitteissa se voi laskea liikkeelle alle vuoden pituisia yritystodistuksia. Emoyhtiö Raute Oyj on varautunut tuleviin käyttöpääomatarpeisiin ja solminut yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiitin tärkeimmät taloudelliset kovenantit ovat omavaraisuusaste > 30% ja gearing < 100%. Limiitistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 16,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiö Raute Oyj:n omavaraisuusaste (FAS) oli tilikauden päättyessä 56 prosenttia (2012: 45 %; 2011: 47 %). LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 31.12.2013 lainasaamisia tytäryhtiöiltään Raute Service LLC:ltä 355 tuhatta euroa, Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd.:ltä 550 tuhatta euroa ja Raute Canada Ltd.:ltä 682 tuhatta euroa. Muut vastuut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT SEKÄ INVESTOINNIT Rauten tavoitteena on olla alansa johtava teknologiatoimittaja ja panostaa voimakkaasti erityisesti vanerin ja LVL:n valmistusteknologian sekä näitä tukevan sivutuotteenkäsittelyn, automaation ja instrumentoinnin, erityisesti konenäön, sovellutusten jatkuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Vuonna 2013 konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (2012: 2,5 Me; 2011: 2,0 Me) ja 3,0 prosenttia liikevaihdosta (2012: 2,5 %; 2011: 2,7 %). Vuonna 2013 panostettiin edelleen uusimman teknologiatarjonnan laajentamiseen vaneri- ja LVL-teollisuudelle sekä näitä tukevan automaation ja instrumentoinnin, erityisesti konenäön sovellutusten, jatkuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Lisäksi jatkettiin kehittyville markkinoille kohdistettujen tuotteiden kehittämistä. 4 Konsernin investointien kokonaismäärä tilikaudella oli 3,2 miljoonaa euroa (2012: 3,5 Me; 2011: 1,9 Me). Pääosa investoinneista liittyi tuotannollisiin investointeihin Nastolan ja Kiinan tehtaissa. Investoinnit sisältävät aktivoituja kehittämiskuluja 0,6 miljoonaa euroa (2012: 1,0 Me; 2011: 0,2 Me). Emoyhtiö Raute Oyj:n tutkimus- ja kehittämismenot (FAS) olivat tilikauden aikana 2,7 miljoonaa euroa ja 3,7 prosenttia liikevaihdosta (2012: 2,4 Me / 2,6 % liikevaihdosta; 2011: 2,0 Me / 3,1 % liikevaihdosta). Investoinnit olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (2012: 2,2 Me; 2011: 1,6 Me). TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tuotannon ja toimituskyvyn kehittäminen jatkui uudella tehtaalla Kiinassa, jossa tuotantokapasiteettia kasvattamalla voidaan aikaisempaa paremmin hallita Kiinassa valmistettavien komponenttien ja laitteiden laatua ja toimitusaikaa. Teknologiapalveluissa palvelukykyä ja tuottavuutta kehitettiin Kanadan yksikössä uuden organisaatiomallin ja toimintatavan käyttöönotolla. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 534 (503). Henkilöstöstä Suomen yhtiöiden osuus oli 73 prosenttia (74 %), Kiinan osuus 14 prosenttia (11 %), PohjoisAmerikan yhtiöiden osuus 10 prosenttia (11 %) ja muiden myynti- ja huoltoyhtiöiden osuus 3 prosenttia (4 %). Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. tehollinen henkilöstö) oli tilikaudella keskimäärin 515 (2012: 480; 2011: 457). Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 22,7 miljoonaa euroa (2012: 23,7 Me; 2011: 19,9 Me). Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja henkilöstön sitouttamista. Henkilöstön koulutukseen investoitiin yhteensä 3 prosenttia palkkasummasta (2 %). "Hyvä Työpaikka" ­hankkeessa kehitettiin edelleen Rautea työyhteisönä ja työympäristönä. Koko vuoden jatkuneessa "Särmä" -hankkeessa tavoitteena on Rauten koko henkilöstön entistä vahvempi sitoutuminen Rauten asiakaslupaukseen sekä tuotteiden, palveluiden ja toiminnan parempi laatu. Vuoden 2013 lopussa tehtiin yt-neuvottelujen tuloksena päätökset Rauten toimintojen sopeuttamisesta tilauskannan alenemiseen ja alkuvuodelle 2014 ennakoituun alhaiseen uusien tilausten määrään sekä tästä seuraavaan tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Yhtiön Nastolan ja Jyväskylän toimipisteiden henkilökunnan määräaikaiset, enintään 90 päivän mittaiset lomautukset alkoivat joulukuussa. Lomautusten määrä ja ajoitus määräytyvät tilauskannan kehityksen ja kuormituksen mukaan. Emoyhtiö Raute Oyj:n henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna vuonna 2013 oli keskimäärin 375 (2012: 357; 2011: 338). Emoyhtiön palkat ja palkkiot olivat yhteensä 17,6 miljoonaa euroa (2012: 17,9 Me; 2011: 15,6 Me). PALKITSEMINEN Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön kattavat palkitsemisjärjestelmät. Yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta. Hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti vuoden 2013 aikana antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 33.200 optiota. Aikaisemmin luovutetuista optioista palautui yhtiölle vuoden 2013 aikana yhteensä 11.700 kappaletta. Konsernin avainhenkilöillä oli 31.12.2013 hallussaan yhteensä 80.000 kappaletta yhtiön tunnuksella 2010 A merkittyä optiota, 80.000 kappaletta tunnuksella B merkittyä optiota ja 80.000 kappaletta tunnuksella C merkittyä optiota. Tunnuksella 2010 A merkittyjen optioiden osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.3.2013. Optioilla ei ole merkitty osakkeita 31.12.2013 mennessä. Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu yhtiön internetsivuilla. YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ Ympäristö on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Raute pyrkii systemaattisesti kehittämään tuotteidensa ja palveluidensa ympäristömyötäisyyttä sekä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Konserni noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta ottaen huomioon luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat kunnioittaen paikallisia kulttuureja. Rauten toiminnan merkittävin vaikutus ympäristölle on välillinen ja syntyy Rauten teknologian käytöstä puutuoteteollisuuden tuotantoprosesseissa. Rauten kehittämän teknologian avulla puutuoteteollisuus voi vähentää oman toimintansa aiheuttamaa ympäristörasitusta merkittävästi muun muassa tehokkaamman puuraaka-aineen, lisäaineiden ja energian käytön kautta. Konsernin omassa toiminnassa ei nähdä merkittäviä ympäristöriskejä, joilla saattaisi olla välitöntä vaikutusta konsernin liiketoimintaan tai taloudelliseen asemaan. Nastolan päätuotantoyksiköissä ympäristöasioita hallinnoidaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaan. Myös yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston toiminta ja eettiset periaatteet tarkastetaan järjestelmällisesti. Rauten omassa tuotannossa pyritään jatkuvasti vähentämään energiankulutusta ja jätemääriä sekä kehittämään työympäristöä. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Konsernin tunnistetut pääriskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen sekä vahinkoihin. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus ylläpitävät lähiajan riskejä. Rauten osalta merkittävimmät riskit liittyvät liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen. 5 Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita keskeneräisiä riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen toiminnan jatkuvuuteen. Liiketoimintariskit Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä projektityyppiselle liiketoiminnalle luontainen syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalvelujen osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita kokonaan uusille asiakasryhmille sekä kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa. Toimitukset ja teknologia Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskohtaisista ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien teknologioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehitystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa asiakastoimituksen yhteydessä. Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää. Kehittyvät markkinat Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla. Henkilöstö Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. Rahoitusriskit Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotap- pioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan kattamalla maksamaton kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai muulla vakuudella. Konsernin likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan juan (CNY), Venäjän rupla (RUB), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Yhtiön vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvä korkoriski on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Konsernin korkoriski kohdistuu pääosin likvidien varojen tuottotasoon. Rahoitusriskit sekä rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja menettelytavat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa numero 2. Vahinkoriskit Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava kone- tai tietojärjestelmärikkoontuminen Nastolan päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti ­tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. Rauten tuotannollinen toiminta ei aiheuta merkittäviä ympäristöriskejä. Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä. Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia. Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittävällä suojaustasolla kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. 6 Riskienhallinnan järjestäminen Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa hallitus. Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa hallituksen hyväksymää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista. KONSERNIRAKENNE Konsernin juridisessa rakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2013 aikana. OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 1.682 ja tilikauden lopussa 1.915. K-sarjan osakkeita omisti tilikauden lopussa 49 yksityishenkilöä (49). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 3,1 prosenttia (3,3 %). Yhtiö ei saanut vuoden 2013 aikana liputusilmoituksia. Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus 31.12.2013 oli yhteensä 226.959 kappaletta yhtiön osakkeita vastaten 5,7 prosenttia (5,7 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,2 prosenttia (11,2 %) äänimäärästä. Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Omistuksen jakautuminen sektoreittain ja suuruusluokittain sekä suurimmat osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksen kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat. TILINTARKASTAJAT Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2013 valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. HALLINNOINTI Raute Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Raute poikkeaa suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yhtiön hallinto-ohjeen mukaisesti yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, joka on merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää poikkeamista perusteltuna ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja mahdollisuus huomioida merkittävien osakkeenomistajien odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan valmisteluvaiheessa. Raute poikkeaa suosituksesta 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys siten, että yhtiön hallitukseen ei kuulu molempia sukupuolia. Nimitysvaliokunta ei mahdollisia hallituksen jäseniä kartoittaessaan löytänyt käytettävissä olevia naisehdokkaita, jotka olisivat täyttäneet yhtiön hallituksen jäsenille asetetut kriteerit. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukaisen selvityksen Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 hallituksen jäsentä. Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 8.4.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander ja KTM Pekka Suominen. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot palkkaetuineen. Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski. Hänet on nimitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. Toimisopimuksessa sovittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista koskevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. JOHTORYHMÄ Raute Oyj:n hallitus nimitti konsernin johtoryhmään kaksi uutta jäsentä 1.10.2013 alkaen. Raute-konsernin johtoryhmä ja sen vastuualueet ovat: 7 - Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja ­ myynti, - Arja Hakala, Group Vice President, Finance, CFO - talous, rahoitus ja ICT, - Marko Hjelt, Group Vice President, Human resources henkilöstö ja osaaminen (1.10.2013 alkaen), - Mika Hyysti, Group Vice President, Technology - teknologia, tuotteet ja tuotekehitys, osaaminen (1.10.2013 alkaen), - Timo Kangas, Group Vice President, Customer care - asiakkuuksien hallinta ja markkinointi, markkina-alue EMEA, - Petri Lakka, Group Vice President, Technology services ­ teknologiapalvelut, - Petri Strengell, Group Vice President, Operations - projektitoimitukset ja operaatiot. OSAKKEET Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 4.004.758 kappaletta, joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161 kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.013.597 kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa. K-sarjan ja A-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti ja muilla K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mainituin ehdoin. Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäyntitunnus on RUTAV. Vuoden 2013 aikana osakevaihto oli 513.699 kappaletta (302.096 kpl) ja yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (2,4 Me). Vaihdettu määrä vastasi 17 prosenttia (10 %) pörssinoteerattujen Asarjan osakkeiden määrästä. A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 8,49 euroa (8,22 e). Vuoden ylin kaupantekokurssi oli 9,33 euroa (9,24 e) ja alin 6,88 euroa (6,18 e). Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 27,8 miljoonaa euroa (36,0 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 31.12.2013 päätöskurssin 6,95 euroa (9,00 e) mukaisesti. Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. OSINGONJAKO TILIKAUDELTA 2012 Varsinainen yhtiökokous 8.4.2013 päätti jakaa tilikaudelta 2012 osinkoa 0,50 euroa osaketta kohti. Osinkojen määrä oli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus oli yhteensä 1.506.798,50 euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus yhteensä 495.580,50 euroa. Osinkojen maksupäivä oli 18.4.2013. OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVUTUSVALTUUTUS Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2013 antama valtuutus päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä niitä koskevasta suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta vuoden 2013 aikana. Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan tai panttina yhtiön omia osakkeita. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Raute Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 31.3.2014 Lahdessa. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 0,20 EUROA OSAKKEELTA Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat 13 804 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2013 voitto on 1 312 tuhatta euroa. Hallitus esittää 31.3.2014 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,20 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.004.758 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 801 tuhatta euroa. Osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2014 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 10.4.2014. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä. HALLITUKSEN EHDOTUS VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA, PÄÄOMAN PALAUTUS 0,30 EUROA OSAKKEELTA Hallitus ehdottaa 31.3.2014 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,30 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2014 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä olisi 10.4.2014. 8 NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointihyödykkeiden kysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta ja Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana. Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi arvioidaan olevan lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli talouden epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi. Myös useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita koskevia hankkeita on vireillä. Vahvan rahoitus- ja markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta Rauten kyky vastata kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä. Vallitsevassa maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanteessa Rautella on vuonna 2014 mahdollisuuksia kasvuun projektitoimituksissa etenkin Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Teknologiapalveluiden kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana. Tarjouskantaan ja käynnissä oleviin neuvotteluihin perustuen Rauten vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2013. 9 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Konsernin laaja tuloslaskelma 1 000 euroa Liitetieto 4, 5 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 6 7 8 11 12 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS 13 13 Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA 15 Tuloverot TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä TILIKAUDEN LAAJA TULOS Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa 16 16 Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Osakkeet, 1 000 kpl Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 005 4 013 4 005 4 008 0,30 0,30 0,75 0,74 1 196 3 175 1 196 2 985 -83 1 1 196 80 190 3 175 84 110 83 274 -954 295 -40 711 -27 417 -2 174 -10 485 -80 787 1 828 735 -974 1 589 -394 1 196 101 273 500 1 423 -55 725 -28 761 -1 968 -11 720 -98 174 5 022 482 -738 4 766 -1 781 2 985 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 10 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Konsernitase 1 000 euroa Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat 18 19 20 28 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset varat 21 22 22 23 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 24 24 24 24 Osakepääoma Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat 27 28 29 31 Varaukset Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset korolliset velat Eläkevelvoitteet Yhteensä Lyhytaikaiset velat 27 30 32 32 Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut Ostovelat ja muut velat Yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 775 3 481 7 099 10 428 21 783 25 170 48 783 1 134 5 594 12 776 13 255 32 759 38 856 63 076 460 423 2 500 4 3 387 56 174 5 866 6 096 8 010 7 061 20 7 327 1 196 23 613 23 613 8 010 6 862 103 6 260 2 985 24 220 24 220 5 047 18 329 183 12 658 36 218 48 783 7 130 24 438 37 19 548 51 154 63 076 3 574 8 396 500 96 12 565 3 204 7 892 789 38 11 922 31.12.2013 31.12.2012 11 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Konsernin rahavirtalaskelma 1 000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Liiketoiminnan muut tuotot Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA* RAHAVAROJEN MUUTOS VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA* RAHAVAROIHIN SISÄLTYVÄT ERÄT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA Rahavarat YHTEENSÄ *Rahavaroihin luetaan rahat ja pankkisaamiset, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden sisällä. 12 658 12 658 19 548 19 548 19 548 -6 825 -66 12 658 25 674 -6 159 33 19 548 -2 100 -3 250 -2 002 -7 352 -6 825 -4 000 -1 201 -5 201 -6 159 -3 226 53 -3 -3 176 -3 055 160 -2 895 76 836 295 -73 187 3 944 -364 180 122 153 -329 3 704 90 385 1 423 -89 379 2 429 -529 118 269 -275 -75 1 938 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 12 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön osakkaille kuuluva osuus Ylikurssirahasto 1 000 euroa OMA PÄÄOMA 1.1.2012 Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos (oikaistu) Muut laajan tuloksen erät: Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Siirrot erien välillä Maksetut osingot Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2012 OIKAISTU 26 8 010 -6 498 0 6 498 6 498 6 498 177 177 364 103 -1 201 -1 201 9 245 177 0 -1 201 -1 024 24 220 177 0 -1 201 -1 024 24 220 31 80 80 110 3 095 110 80 3 175 110 80 3 175 2 985 2 985 2 985 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 069 24 220 1 196 84 -83 1 196 199 -2 002 -1 803 23 613 13 Muut rahastot Osakepääoma SVOP-rahasto Muuntoerot 23 Kertyneet voittovarat 7 351 9 245 1 196 84 -83 -83 1 280 Liitetieto 8 010 6 498 0 187 22 069 OMA PÄÄOMA 1.1.2013 OIKAISTU Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Siirrot erien välillä Maksetut osingot Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2013 26 31 8 010 - 0 - 6 498 - 364 - 103 - 24 220 1 196 84 -83 1 196 8 010 - 6 498 199 199 563 20 -2 002 -2 002 8 522 199 -2 002 -1 803 23 613 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Perustiedot Raute-konserni ("konserni") on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys. Asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL. Rauten teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Rauten kokonaispalvelukonsepti lähtee tuotteen elinkaaren hallinnasta ja Rauten ratkaisuihin kuuluvat kattavan laitetarjonnan lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipaikka sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa sekä Kajaanissa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö Raute Oyj (Y-tunnus FI01490726), jonka A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Raute Oyj:n kotipaikka on Lahti. Rekisteröity käyntiosoite on Rautetie 2, 15550 Nastola ja postiosoite on PL 69, 15551 Nastola. Raute Oyj:n hallitus on kokouksessaan 13.2.2014 hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen ajalta 1.1.­31.12.2013 julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. Raute Oyj:n konsernitilinpäätöksen tiedot ovat saatavissa internet-osoitteesta www.raute.com ja konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta, osoitteesta Rautetie 2, 15550 Nastola. Laatimisperusta Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 1.1.­31.12.2013 on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 31.12.2013 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon arvostettuja eriä, joita ovat myytävissä olevat rahoitusvarat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat sekä johdannaissopimukset. Konsernitilinpäätöksen luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole todettu. · Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja muutoksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen: · IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ­standardiin tehty muutos koskee muiden laajan tuloksen erien esittämistapaa. Muut laajan tuloksen erät on jaoteltu sen perusteella, ovatko ne mahdollisesti myöhemmin siirrettävissä tulosvaikutteisiksi uudelleen luokittelusta johtuvina oikaisuina. IAS 19 Työsuhde-etuudet. Uudistetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin sillä kaudella, jona ne syntyvät. Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti aiempana seuraavista ajankohdista: joko järjestelyn muuttaminen tai supistaminen tapahtuu tai kun yhteisö kirjaa tähän liittyvät uudelleenjärjestelymenot tai työsuhteen päättymiseen liittyvät edut. Korkomeno ja varojen odotettu tuotto on korvattu etuuspohjaisen nettovelan (tai ­omaisuuserän) nettokorolla, joka kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhdeetuuksista aiheutuvissa kuluissa. IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Muutos Rahoitusvarojen ja ­velkojen vähentäminen toisistaan. Muutos tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä nettoutusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Muutoksen seurauksena konsernin tilinpäätökseen on lisätty rahoitusvarojen ja ­velkojen nettomääräistä esittämistä kuvaavia liitetietoja. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardi antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei ole laajennettu, mutta ohjeistusta on annettu sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. Standardi on laajentanut liitetietoja, joita konserni antaa käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä. · · Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken parhaaseen näkemykseen, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat tämän vuoksi poiketa näistä arvioista. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laati- 14 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI misperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa "Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät". Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernin lukuihin on yhdistetty emoyhtiö Raute Oyj ja sen tytäryhtiöt, joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, jos se olemalla osallisena yrityksessä, altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon. Lisäksi konserni pystyy vaikuttamaan yrityksen muuttuvaan tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa valtaa. Raute konsernissa määräysvalta perustuu yleensä osakeomistukseen, joka tuottaa yli 50 prosenttia äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa yrityksessä määräysvalta, on otettu huomioon sellaisen potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus, joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä oikeus tai suorittamalla vaihto. Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Liiketoimintojen yhdistämiset on käsitelty hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike on määritetty luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluiksi toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat on arvostettu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liiketoimintojen yhdistämisiin ei ole liittynyt osuuksia määräysvallattomille omistajille. Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä realisoitumattomat voitot on eliminoitu. Myös realisoitumattomat tappiot on eliminoitu. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia laatimisperiaatteita. Konsernin tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyhtiön omistajille on esitetty laajan tuloslaskelman yhteydessä. Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut on mitattu sen taloudellisen ympäristön valuutassa, jossa kyseinen yhtiö pääasiallisesti toimii (toimintavaluutta). Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on muutettu toimintavaluutan määräisiksi liiketapahtumien toteutumispäivien kursseihin. Käytännössä on käytetty kurssia, joka vastaa likimain tapahtumahetken kurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaanrahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisistä liiketoiminnoista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Monetaarisiin eriin liittyvät kurssierot, jotka täyttävät rahavirran suojaukselle määritetyt ehdot, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Liiketoimien kurssivoitot ja -tappiot on esitetty niitä vastaavissa erissä liiketuloksen yläpuolella. Rahavaroihin, lainoihin sekä muihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on esitetty tuloslaskelman erässä "Rahoitustuotot ja ­kulut". Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu euromääräisiksi tilikauden painotetun keskikurssin mukaisesti ja taseet tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa sekä taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos on kirjattu laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Jos tytäryhtiö myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa tai -tappiota. Tytäryhtiöiden yhdistelyssä käytetyt valuuttakurssit on esitetty konsernin tuloslaskelman ja taseen liitetiedossa numero 38. Tuloutusperiaate Liikevaihto sisältää tuotteiden ja palveluiden sekä raaka-aineiden ja tarvikkeiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Kuhunkin sopimukselliseen kokonaisuuteen liittyvät osatekijät on käsitelty yhtenä kokonaisuutena ja niihin on sovellettu samaa tuloutuskäytäntöä. Projektitoimitukset ja teknologiapalveluista projektiluonteiset modernisoinnit on käsitelty ja tuloutettu pitkäaikaishankkeina lukuun ottamatta sellaisia hankkeita, jotka eivät täytä pitkäaikaishankkeiden luokitusvaatimuksia. Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos on voitu arvioida luotettavasti. Valmistusaste on laskettu kustannusperusteisesti hankkeen toteutuneiden menojen suhteena hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio on kirjattu kuluksi välittömästi. Silloin kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei ole voitu luotettavasti arvioida, hankkeesta johtuvat menot on kirjattu kuluiksi samalla tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet, ja hankkeesta saatavia tuottoja on kirjattu vain siihen määrään asti, kun toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Menot, jotka liittyvät vielä tulouttamattomaan hankkeeseen, on kirjattu keskeneräisinä pitkäaikaishankkeina vaihto-omaisuuteen. Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin hankkeesta laskutettu määrä, erotus on esitetty taseen erässä "Myyntisaamiset ja muut saamiset". Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat pienemmät 15 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI kuin hankkeen laskutus, erotus on esitetty erässä "Ostovelat ja muut velat". Konsernilla ei tilikaudella 2013 ja vertailukaudella ollut taseeseen aktivoituja pitkäaikaishankkeisiin kohdistettuja rahoitusmenoja. Hankkeeseen tehtävät muutokset, lisäveloituksia koskevat vaatimukset ja kannustimet on otettu huomioon hankkeen tuotoissa siihen määrään asti, joka on luotettavasti määritettävissä ja josta on sovittu asiakkaan kanssa. Jos yhteen sopimuskokonaisuuteen (esimerkiksi tehdaslaajuinen toimitus) on liittynyt sellaisia osakokonaisuuksia (esimerkiksi tuotantolinjat), joista sopimuksen ehdot on määritelty ja joiden omistamiseen liittyvät riskit, edut ja määräysvalta siirtyvät ostajalle erillisenä muusta sopimuskokonaisuudesta, on niitä käsitelty erillisinä pitkäaikaishankkeina. Tuotot varaosista ja muiden tavaroiden myynnistä sekä pienehköistä ja lyhytaikaisista hankkeista on kirjattu kokonaisuudessaan, kun omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja konsernilla ei ole enää tuotteeseen liittyvää hallintaoikeutta eikä määräysvaltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu asiakkaalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Konsernissa käytettävät toimitusehdot perustuvat Incoterms 2010 -toimituslausekkeisiin, jotka on esitetty Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemassa toimituslausekekokoelmassa kauppaehtojen tulkitsemisesta. Tulot aikaan perustuvista huoltosopimuksista on kirjattu tuotoksi huoltosopimuskaudelle ja niille kohdistettavat menot on kirjattu kuluksi suoriteperusteella. Tuotot muista palveluista on kirjattu liikevaihtoon sille tilikaudelle, jolloin palvelu on suoritettu. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen liikevaihtoon kuulumattomat tuotot kuten vuokratuotot, vakuutuskorvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Korkotuotot on kirjattu tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana ne ovat syntyneet. Osinkotuotot on kirjattu tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana osingon maksun saamiseen on syntynyt oikeus. Rojaltituotot on kirjattu suoriteperusteisesti asianomaisten sopimusten tosiasiallisen sisällön mukaisesti. Tuloverot Veroina on tuloslaskelmassa esitetty konserniin kuuluvien yritysten verotettavaan tuloon perustuvat verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan mukaan. Verot on merkitty tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero on kirjattu vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Laskennalliset verot on laskettu kaikista kirjanpidon ja verotuksen väliaikaisista eroista. Laskennallisten verojen määrityksessä on käytetty niitä verokantoja, jotka on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai käytännössä hyväksyttty ja joita on arvioitu sovellettavan sillä hetkellä, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan. Suurimmat jaksotuserot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Taseessa on esitetty laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Laskennallinen verosaaminen on esitetty siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa on käytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot voidaan hyödyntää. Rahoitusvarat Rahoitusvarat on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu on tehty hankinnan tarkoituksen perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja tuotot on siirretty merkittäviltä osin konsernin ulkopuolelle. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Osakkeet ja osuudet sekä muut arvopaperit on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Johdannaiset, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa mutta joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset sekä 12 kuukauden sisällä erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot on kirjattu tuloslaskelman erään "Rahoitustuotot ja -kulut" sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Laina- ja muut saamiset Laina- ja muut saamiset ovat varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määriteltävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yhtiö pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Konsernin laina- ja muihin saamisiin kuuluvat myös taseen myynti- ja muut saamiset sekä rahavarat. Laina- ja muut saamiset on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä ja ne on luokiteltu pitkäaikaisiksi varoiksi, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Muussa tapauksessa ne on esitetty lyhytaikaisissa varoissa. Hankintamenoa laskettaessa on huomioitu vain olennaiset transaktiokulut. Myyntituotot ja muut tuotot on kirjattu myyntisaamisiin alkuperäisen saatavan suuruisina. Lyhytaikaiset myyntisaamiset on arvostettu alkuperäisen saatavan suuruisena. Myyntisaamiset on luokiteltu pitkäaikaisiksi varoiksi silloin, kun ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat, lyhytaikaiset pankkitalletukset sekä muut lyhytaikai- 16 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI set likvidit sijoitukset, joiden erääntymisaika on enintään kolme kuukautta. Pankeilta saadut tililuotot sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin ja ne on esitetty netotettuina silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva laillinen kuittausoikeus suorittaa tai muutoin eliminoida velkojalle suoritettava määrä kokonaan tai osaksi. Rahoitusvarat on kirjattu pois taseesta silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lukien. Tällöin ne on sisällytetty lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja korollisista sijoituksista. Ne on arvostettu käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintahintaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset on siirretty omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus on myyty tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Omaisuuserien pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuitenkin aina suoraan tuloslaskelmaan. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni on arvioinut tilinpäätöshetkellä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Mikäli oman pääoman ehtoisen sijoituksen käypä arvo on alittanut hankintamenon merkittävästi ja konsernin määrittelemän ajanjakson ajan, tämä on osoitus myytävissä olevan osakkeen arvonalentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio on siirretty tulosvaikutteiseksi eräksi. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei ole peruutettu tulosvaikutteisesti, kun taas korkoinstrumentteihin kohdistuneen arvonalentumistappion myöhempi peruuntuminen on kirjattu tulosvaikutteisesti. Myyntisaamisiin liittyvä luottotappioriski on arvioitu tilinpäätöshetkellä tehtävän myyntisaamisten kattavan ja yksilöllisen tarkastelun sekä arvioinnin perusteella. Myyntisaamisten arvon alentumiseen viittaavina seikkoina on pidetty velallisen merkittävistä taloudellisista vaikeuksista johtuvaa maksujen toistuvia laiminlyöntejä tai viivästymisiä, velallista uhkaavaa konkurssia tai velkajärjestelyjä. Ennakoidut arvonalentumistappiot on kirjattu tuloslaskelmaan saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksen suuruisena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio peruutetaan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelat Rahoitusvelat on merkitty alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdannaisvelkoja, on arvostettu efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat on luokiteltu lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöshetkestä. Kaikkien taseen rahoitusvarojen ja ­velkojen käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-arvoihin. Käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. Johdannaissopimukset Konserni käyttää kaupallisten liiketoimien valuuttariskeiltä suojaavia ja rahoituksen erien valuuttariskejä suojaavia valuuttajohdannaissopimuksia suojautuakseen tuleviin maksutapahtumiin liittyviltä valuuttariskeiltä. Johdannaiset on kirjattu sopimuksen tekohetkellä taseeseen niiden käypään arvoon, ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty käyttämällä tilinpäätöshetken markkinahintoja. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Johdannaisten, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, arvonmuutokset on esitetty tuloslaskelman erissä ennen liiketulosta ja rahoituksen johdannaisten arvonmuutokset on esitetty rahoitustuotoissa tai -kuluissa. Rahoitusjohdannaisten käyvät arvot on kuitattu toisiaan vastaan sellaisten rahoitusjohdannaisten osalta, joihin liittyy keskinäinen kuittausoikeus. Johdannaisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 35. Johdannaiset on esitetty pitkäaikaisena siirtosaamisena tai -velkana taseen pitkäaikaisissa varoissa tai veloissa, mikäli sen jäljellä oleva kesto on yli 12 kuukautta tilinpäätöshetkestä. Muutoin johdannainen on esitetty siirtosaamisena tai -velkana taseen lyhytaikaisissa varoissa tai veloissa. Suojauslaskenta Suojauslaskentaa sovelletaan tyypillisesti silloin, kun pitkäaikaishankkeen kassavirtaa suojaavasta johdannaissopimuksesta muodostuu olennainen valuuttariski. Päätös suojauslaskennan soveltamisesta tehdään kunkin sopimuksen osalta erikseen sopimushetkellä. Vuoden 2013 ja vertailuvuoden tilinpäätöksissä ei ole sovellettu suojauslaskentaa. Suojauslaskennassa suojattavan kohteen ja suojausinstrumentin välinen suojaussuhde sekä riskienhallintatavoitteet ja strategiat suojaustapahtumille dokumentoidaan suojaussuhteen syntyessä. Jokainen suojausjohdannainen kohdistetaan suojaamaan tiettyjä varoja ja velkoja, sitovia sopimuksia tai tulevia liiketapahtumia. Sekä suojausta aloitettaessa että suojauksen aloittamisesta eteenpäin konserni dokumentoi arvion siitä, vastaako suojausinstrumentin käyvän arvon muutos tehokkaasti suojauksen koh- 17 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI teena olevien kassavirtojen tai muiden suojauksen kohteena olevien erien käyvän arvon muutosta. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Kun johdannaissopimuksia solmitaan, konserni määrittelee ne suojaamaan tietyltä riskiltä, joka liittyy taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan taikka erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen (rahavirran suojaus). Käyvän arvon suojauksen ehdot täyttävien johdannaissopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Samalla tavalla käsitellään suojauksen kohteena olevan omaisuus- tai velkaerän käyvän arvon muutokset suojatun riskin osalta. Konsernilla ei ollut tilinpäätöshetkellä käyvän arvon suojauksen alaisia eriä. Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja esitetty oman pääoman suojausrahastossa erässä "Muut rahastot". Suojausinstrumentista omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot on siirretty tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Ennakoitua valuuttamääräistä myyntiä suojaavien johdannaisten voitot ja tappiot on kirjattu myynnin oikaisuiksi myynnin toteutuessa. Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehoton osuus merkitään toteutuessaan tuloslaskelman erään "Rahoitustuotot ja ­kulut". Kun rahavirran suojaukseksi hankittu suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään tai kun suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke on aktivoitu taseeseen silloin, kun on ollut todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi usean vuoden aikana (poistoaika) ja hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti. Muulloin aineettomista hyödykkeistä syntyvät menot on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä. Aineettomissa hyödykkeissä on esitetty aktivoidut kehittämismenot ja muut aineettomat hyödykkeet. Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimusmenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämismenot, jotka ovat aiheutuneet uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta ja niiden testaustarkoitukseen valmistetuista koelaitteistoista, on aktivoitu ja esitetty taseessa aineettomina hyödykkeinä siitä alkaen, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja siitä odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi tuotteen saattamisesta valmiiksi sille aiot- tuun käyttötarkoitukseen. Edellisillä tilikausilla kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Kehittämismenojen poistaminen on aloitettu siitä hetkestä, kun tuote on todettu valmiiksi ja vapautettu myyntiin. Kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on kolme vuotta, jona aikana aktivoidut kehittämismenot kirjataan tasapoistoina kuluksi. Keskeneräiset aktivoidut kehittämismenot on testattu vuosittain arvonalentumisen varalta. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvo alennetaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi välittömästi. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Muut aineettomat hyödykkeet Muu aineeton hyödyke on aktivoitu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon silloin, kun on ollut todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi usean vuoden aikana (poistoaika) ja hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti. Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, on merkitty taseeseen ja kirjattu suunnitelman mukaisina tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa seuraavasti: Patentit Tietokoneohjelmat Muut aineettomat oikeudet 10 vuotta 3 ­ 5 vuotta 3­10 vuotta. Taseessa aineettomissa hyödykkeissä esitettävien erien taloudelliset vaikutusajat on tarkistettu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos ne poikkeavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistosuunnitelma päivitetään uusien vaikutusaikojen mukaiseksi. Taloudellisilta vaikutusajoiltaan rajallisten aineettomien hyödykkeiden tasearvot on tarkistettu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Mikäli omaisuuserän arvo on merkittävästi alentunut, on kirjattu arvonalentuminen tuloslaskelmaan. Aiemmin tehty arvonalennus voidaan peruuttaa, mikäli voidaan osoittaa, että olosuhteet ovat merkittävästi parantuneet. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisältyy ostohinta, käteis- ja muut alennukset sekä tuontitullit ja niistä maksetut pysyvät verot. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke on valmistettu itse, siihen on sisällytetty edellä mainittujen erien lisäksi osuus konsernin kiinteistä kustannuksista. Tavanomaiset käyttöomaisuushyödykkeiden korjaus- ja kunnossapitomenot on kirjattu tulosvaikutteisesti toteutumishetkellä. Mahdolliset alkuperäiseen tilaan palauttamisesta aiheutuvat menot on huomioitu IFRS-laskennassa osana hankintamenoa. Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 31.12.2013 vertailutietoineen ei sisällä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, joissa tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa toteutuvat menot. Aineellisista hyödykkeistä on tehty tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa seuraavasti: 18 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Rakennukset Koneet ja kalusto Muu käyttöomaisuus Maa-alueet 25­40 vuotta 4­12 vuotta 3­10 vuotta ei tehdä poistoja. Omaisuuserien jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä ja niitä muutetaan tarvittaessa. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvoa alennetaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää vastaavaksi välittömästi. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Julkiset avustukset Julkiset avustukset, jotka on saatu korvaukseksi toteutuneista kuluista, on kirjattu tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana oikeus avustuksen saamiseen on syntynyt. Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset on kirjattu kirjanpitoarvojen vähennyksiksi silloin, kun konserni on täyttänyt avustuksen ehdot ja on saatu päätös, että avustus saadaan. Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentuminen Konsernin aineettomista omaisuuseristä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei ole kirjattu säännönmukaisia poistoja. Erät on testattu vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Poistojen kohteena olevia omaisuuseriä on tarkasteltu arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset ovat antaneet viitteitä siitä, ettei omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvo on omaisuuserästä saatavien rahavirtojen nykyarvo, joka omaisuuserän oletetaan kerryttävän. Omaisuuserät on ryhmitelty arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä. Määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo on ylittänyt siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, on kirjattu tuloslaskelmaan arvonalentumistappiona. Muista rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä kuin liikearvosta aikaisemmilla kausilla kirjattu arvonalentumistappio on arvioitu uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvonalentumistappion kirjaus on peruutettu siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos olosuhteissa tai niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan ole peruutettu enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, on käsitelty muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan perusteella. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhai- sempaan nettorealisointiarvoon. Materiaali- ja raaka-ainevaraston arvostus on tehty painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon on kohdistettu tuotteiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat muuttuvat menot sekä tuotteisiin kohdistuva osuus tuotannon välillisistä kuluista ja poistoista normaalilla toiminta-asteella ilman rahoituskuluja. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla tuotteen valmiiksi saattamisen kustannuksilla ja myyntikustannuksilla. Vaihto-omaisuuden arvossa on huomioitu epäkuranttiudesta johtuva arvonalentuminen. Varaukset Varaus on kirjattu, kun konsernilla on ollut tilinpäätöshetkeä aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on ollut todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää myöhemmin maksusuoritusta, ja kun tämän velvoitteen määrä on voitu luotettavasti arvioida. Takuuvelvoitteisiin liittyvä varaus on kirjattu tulosvaikutteisesti, kun takuuehdon sisältävä pitkäaikaishanke, palvelu tai varaosa on tuloutettu. Takuuvarauksen suuruus arvioidaan projektin alussa ja se perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Varauksen käyttämättä jäänyt osuus on tuloutettu takuuajan ja takuuvelvoitteiden päättyessä. Osatuloutettavissa pitkäaikaishankkeissa takuuvaraukset sisältyvät hankkeen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Tappiollisesta sopimuksesta on kirjattu varaus, kun velvoitteen täyttämiseksi vaadittavat välittömät menot ja arvioidut sopimukseen kohdistuvat tuotannon välilliset kulut sekä poistot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Työsuhde-etuudet Eläkevelvoitteet Konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi ja etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle vakuutusyhtiölle, minkä jälkeen konsernilla ei ole muita maksuvelvoitteita. Konsernilla ei myöskään ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, on luokiteltu etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi sille kaudelle, jota veloitus on koskenut. Maksupohjaisiksi järjestelyiksi konsernissa on luokiteltu konsernin suomalaisen henkilöstön lakisääteinen työeläketurva ja ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt. Etuuspohjaisena eläkejärjestelynä on käsitelty Raute Oyj:n vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely. Konserni otti 1.1.2013 käyttöön uudistetun IAS 19 ­standardin. Etuuspohjaisen velvoitteen määrä perustuu vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin. Etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä on merkitty taseeseen velaksi velvoitteen päättymispäivän nykyarvo, josta on vähennetty järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo. Velvoitteen nykyarvo on määritetty diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa yritysten liikkeeseenlaskelmien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Lainat, joiden korkoa on käytetty, on laskettu liikkeeseen samassa valuutassa kuin makset19 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI tavat etuudet. Ne erääntyvät suunnilleen samaan aikaan kuin vastaava eläkevelvoite. Kauden työsuoritukseen perustuva meno (eläkemeno) ja etuuspohjaisen järjestelyn nettovelan nettokorko on kirjattu tulosvaikutteisesti ja esitetty työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan (tai ­omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät, kuten vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jona ne syntyvät. Uudistetun IAS 19 ­standardin käyttöönoton vaikutukset on esitetty liitetiedossa numero 40. Osakeperusteiset maksut Konsernilla on voimassaoleva optiojärjestelmä. Raute Oyj on luovuttanut optio-oikeuksia vuosina 2010-2013 hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille. Myönnetyt osakeoptio-oikeudet on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. Myönnetyt optiot on arvostettu käypään arvoon Black-Scholes -optiohinnoittelumallilla optioiden myöntämispäivänä. Henkilöstölle myönnettyjen optioiden käyvät arvot on kirjattu kuluksi laajan tuloslaskelman henkilöstösivukuluihin tasaeränä niiden ansaintakauden aikana. Ansaintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka kuluessa kaikkien oikeuden syntymisehtojen on määrä täyttyä. Kulukirjauksen vastaerä on kirjattu omaan pääomaan. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu on perustunut konsernin arvioon niiden optioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Lopullisten optioiden arvioitu lukumäärä on arvioitu jokaisena tilinpäätöspäivänä. Mahdolliset arvioiden muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan. Kun optio-oikeuksia on käytetty, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset on kirjattu mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna omaan pääomaan. Tiedot osakeperusteisista maksuista on esitetty liitetiedossa numero 26. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet Työsuhteen päättämisen yhteydessä suoritettavat erät on kirjattu kuluksi, kun konserni on sitoutunut peruuttamattomasti lopettamaan työntekijöiden työsuhteen. Irtisanottujen henkilöiden etuuksiin liittyvät erilaisten säännöstöjen perusteella todennäköisesti syntyvät muut vastuut on arvioitu tilinpäätöshetkellä ja kirjattu kuluksi ja velaksi. Uudelleenjärjestelyvaraus on kirjattu ja esitetty tuloslaskelman siinä kuluerässä, johon kulujen on arvioitu toteutuvan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman täytäntöönpanon tai tiedottanut suunnitelmasta. Irtisanomistilanteissa konsernin suomalaisissa yhtiöissä on kirjattu varaus vastaisia työttömyyseläkemaksuja varten sellaisten henkilöiden osalta, joiden ikään perustuen työttömyysturvasta voi työnantajayhtiölle myöhemmin syntyä maksuvelvoite. Tulospalkkiot Rahana maksettavista tulospalkkioista kirjattava kulu ja velka perustuvat laskelmaan, jossa on otettu huomioon yrityksen liiketulos tiettyjen oikaisujen jälkeen. Varaus on kirjattu silloin, kun konsernilla on sopimukseen perustuva velvoite tai kun aiemman käytännön perusteella on syntynyt tosiasiallinen velvoite. Osakepääoma Konsernin ulkopuolisten tahojen omistamat K-sarjan ja A-sarjan osakkeet on esitetty osakepääomana. Menot, jotka liittyvät omien, oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseen laskuun tai hankintaan, on esitetty oman pääoman vähennyseränä. Kun emoyhtiö on hankkinut takaisin omia, oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, näiden instrumenttien hankintameno on vähennetty omasta pääomasta. Osingot Konsernin tilinpäätöksessä hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko on kirjattu velaksi ja vähennykseksi jakokelpoisesta omasta pääomasta sille kaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osingon jaettavaksi. Liiketulos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liiketuloksen käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella ja omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sekä vähennetään poistot, mahdolliset arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään tuloslaskelmassa liiketuloksen jälkeen ennen tilikauden voittoa. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto on tehnyt arvioita ja olettamuksia. Lisäksi on käytetty harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnassa ja soveltamisessa. Nämä arviot ja olettamukset ovat vaikuttaneet konsernin taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen esittämiseen konsernitilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Arviot ovat perustuneet johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä, joten toteutumat voivat poiketa näistä arvioista. Johdon tietoon ei ole tullut tilinpäätöksen julkistamishetkeen mennessä tietoa tilinpäätöksen päättymisajankohdan arvioita koskevista keskeisistä epävarmuustekijöistä tai keskeisistä tulevaisuutta koskevista oletuksista, joiden perusteella olisi olemassa merkittävä riski varojen ja velkojen tasearvojen olennaisesta muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana. Keskeiset erät, joissa arvioita on käytetty ovat: Arvioitu arvonalentuminen Konsernin aineettomat omaisuuserät on testattu arvonalentumisen varalta. Myös muiden taseen omaisuuserien osalta on arvioitu, onko viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina, joiden laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on ylittänyt arvioidun omaisuuden kerrytettävissä olevan rahavirran tai käyvän arvon, arvonalentuminen on kirjattu tulosvaikutteisesti. 20 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Pitkäaikaishankkeet Valmiusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin hankkeen odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin hankkeen eteneminen luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot hankkeen lopputuloksesta ovat muuttuneet, on hankkeesta tuloutettua myyntiä ja voittoa muutettu sillä kaudella, jolloin muutos on ollut ensi kertaa tiedossa tai arvioitavissa. Takuuvaraukset Takuuvarausten määrää arvioitaessa on käytetty johdon kokemusperäisiä arvioita tuotteiden aiheuttamista takuuaikaisista kustannuksista tuotteen erityisriskit huomioiden. Saatavat Johdon arvioita on käytetty arvioitaessa asiakkaiden maksukykyisyyttä sellaisissa kaupallisissa saatavissa, joille yhtiöillä ei ole ollut vakuutta. Johto on arvioinut konserniyhtiöiden kykyä suoriutua toisilleen olevista kaupallisista saatavista ja lainoihin liittyvistä maksuvelvoitteista. Uuden teknologian kaupallistaminen Johdon arviota on käytetty arvioitaessa riskiä, joka liittyy tuotekehityksen tuloksena syntyneen uuden teknologian kaupallistamiseen ja ensitoimitushankkeisiin. Tilinpäätöshetkellä uuden teknologian kaupallistamisvaiheessa oli neljä uutta tuotetta. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 kaupallistamisvaiheessa olevien tuotteiden tase-erät muodostivat yhteensä 2,8 miljoonan euron suuruisen riskin. Tuloverot Johdon arvioita on käytetty määritettäessä tilikauden tuloverojen ja laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen määrää. Tilinpäätöshetkellä on arvioitu laskennallisten verosaamisten kirjaus- ja arvostusperusteet. Johto arvioi, kuinka todennäköisesti konserniyhtiöillä on tulevaisuudessa kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Tilinpäätöshetken arvioissa käytetyt laadintaarviot voivat poiketa toteutuneista, jolloin verosaamisten muutoksista aiheutuu tuloslaskelmaan kulukirjauksia. Työsuhde-etuudet Konsernilla olevan etuuspohjaisen eläkejärjestelyn laskennassa on käytetty tilastollisia ja vakuutusmatemaattisia oletuksia kuten diskonttauskorko, eläkejärjestelyjen varojen odotettu tuotto ja arvioidut tulevat palkankorotukset. Arvioissa käytetyt tilastolliset oletukset voivat poiketa toteutuneesta johtuen muun muassa yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai henkilöstön palveluajan pituudesta. IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole olleet voimassa 1.1.2013 alkavalla tilikaudella. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. · IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaan 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 9 on ensimmäinen vaihe laajempaa projektia, joka tähtää IAS 39:n korvaamiseen uudella standardilla. Erilaiset arvostamistavat on säilytetty, mutta niitä on yksinkertaistettu. Rahoitusvarat jaetaan arvostuksen perusteella kahteen pääryhmään: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat ja käypään arvoon arvostettavat. Luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä. IAS 39:ään sisältyvä ohjeistus arvonalentumisista ja suojauslaskennasta jää edelleen voimaan. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2014 alkavalla tilikaudella). Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2014 alkavalla tilikaudella). Standardi painottaa yhteisten järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Standardi lisäksi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (voimaan 1.1.2014 alkavalla tilikaudella). Standardi sisältää liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Uusi standardi tulee laajentamaan liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä. IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös (voimaan 1.1.2014 alkavalla tilikaudella). Uudistettu standardi sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (voimaan 1.1.2014 alkavalla tilikaudella). Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyrityksen käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena. IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa muutos Rahoitusvarojen ja ­velkojen vähentämiseen toisistaan (sovelletaan 1.1.2014 alkavalla tilikaudella). Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja ­velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. · · · · · · 21 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI · IAS 36 (muutos) Omaisuuserien arvon alentuminen (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut arvonalentumiskirjauksia. IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos). Muutos koskee suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään ns. keskusvastapuolelle. Standardimuutoksen myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen ehtojen täyttyessä kyseisissä siirtotilanteissa. Konsernin myynnin jakauma vaihtelee vuosittain markkina-alueittain. Vuonna 2013 konsernin liikevaihdosta 60 prosenttia (85 %) tuli euroalueen ulkopuolelta. Konserni käyttää ensisijaisena kaupankäyntivaluuttana kunkin konserniyhtiön toimintavaluuttaa, joista merkittävin on euro. Konsernin operatiiviset yksiköt suojaavat emoyhtiön rahoitustoiminnon välityksellä sitoviin myyntisopimuksiin perustuvat valuuttamääräiset myyntisaatavansa sopimusten astuessa sitovasti voimaan. Myynnin maksujen operatiivisessa suojauksessa käytetään valuuttatermiinisopimuksia. Hankintasopimuksiin liittyvien valuuttariskien suojauksessa käytetään ensisijaisesti samassa valuutassa olevista suojaamattomista myyntisaatavista kertyviä rahavirtoja. Tulevia rahavirtoja, jotka eivät perustu sitoviin sopimuksiin, ei pääsääntöisesti suojata johdannaissopimuksilla. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopimuksilla. Liiketoimia suojaavien termiinisopimusten arvo tilinpäätöshetkellä oli 3,0 miljoonaa euroa (1,8 Me). Konserni voi vähentää johdannaissopimusten käypään arvoon liittyvää, valuuttakurssien muutoksista johtuvaa tilapäistä vaikutusta konsernin liiketulokseen soveltamalla suojauslaskentaa johdannaisiin, jotka liittyvät sitoviin, kiinteähintaisiin kauppasopimuksiin. Konsernin emoyhtiö tekee ulkoisen vastapuolen kanssa johdannaissopimuksen, joka määritetään suojauslaskennassa suojaavaksi instrumentiksi. Tytäryritykset käyttävät sisäisiä johdannaisia suojauskohteeksi määritetyn liiketoimen suojaamiseen. Johdannaisinstrumenttien arvonmuutosten kokonaismäärät on esitetty liitetiedossa numero 35. Konsernin yhtiöiden ottamat sisäiset lainat ja talletukset ovat pääosin kyseisen yhtiön toimintavaluutassa. Sisäisten lainojen valuuttakurssiriski on suojattu valuuttatermiineillä lukuun ottamatta oman pääoman ehtoisia lainoja ja käyttöpääomalainoja, joiden lyhennykset maksetaan samassa valuutassa olevista ennustettavissa olevista myynnin suojaamattomista valuuttavirroista. Tilikauden 2013 lopussa konsernin sisäisen rahoituksen erien suojaukseen liittyvien termiinisopimusten nimellisarvo oli 1,3 miljoonaa euroa (2,1 Me). Emoyhtiö Raute Oyj:llä on valuuttamääräinen laina, joka on suuruudeltaan 17,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (35,3 MSEK). Valuuttamääräisen lainan valuuttakurssiriski on suojattu valuutanvaihtosopimuksella. Tytäryhtiöiden konsernin ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostetut lainat ovat kunkin yhtiön toimintavaluutassa. Sellaiset myynnin valuuttamaksujen taloudelliseen suojaukseen liittyvät termiinisaamiset ja -velat, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, muodostavat tilinpäätöshetkellä konsernille tulokseen vaikuttavan valuuttakurssiriskin siltä osin, kun suojaukseen tarkoitettujen johdannaisten arvo ylittää kyseisiltä sitovilta myyntisopimuksilta tuloutetun liikevaihdon. Termiinisopimusten ja atussaatavien arvostuksella oli tilinpäätöshetkellä 3 tuhannen euron negatiivinen (-12 tuhatta euroa) vaikutus konsernin liiketulokseen. Rahoitukseen liittyvien johdannaisten nimellisarvot on esitetty liitetiedossa numero 35. · Edellä mainitut standardit, tulkinnat ja standardien muutokset saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa tulevaisuuden liiketoimien tapahtumien käsittelyyn. 2 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Konserni altistuu toiminnassaan rahoitusriskeille, jotka on luokiteltu markkina-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeihin. Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmiksi riskialueiksi on tunnistettu vastapuoliriskeistä luottotappioriski ja markkinariskeistä valuuttakurssiriski. Konserni altistuu lisäksi maksuvalmiusja uudelleenrahoitusriskeihin sekä markkinariskeihin kuuluviin korko- ja hintariskeihin. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin taloudelliseen tulokseen ja varmistaa riittävä maksuvalmius kaikissa markkinaolosuhteissa. Konsernilla on emoyhtiön hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka, jossa on määritelty toimintaa ohjaavat raja-arvot, käytettävät rahoitus- ja suojausinstrumentit sekä hyväksyttävät vastapuolet. Konsernin rahoitusriskien hallinnasta vastaa emoyhtiön rahoitustoiminto, jonka tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja suojata rahoitusriskit yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Hallitus valvoo rahoitusriskien suuruutta säännöllisesti mm. nettovaluuttaposition, saatavien ikäjakauman ja suojausasteen, kassavirtaennusteiden sekä rahoituksen stressitestien avulla. Markkinariski Markkinariskeihin kuuluvat valuuttakurssi-, korko- ja hintariskit. Valuuttakurssiriski jaetaan edelleen transaktio- ja translaatioriskeihin. Valuuttakurssiriski Konserni toimii kansainvälisillä markkinoilla ja altistuu siten valuuttakurssimuutoksista aiheutuville valuuttakurssiriskeille. Konsernin valuuttakurssiriskit muodostuvat ulkomaan valuuttamääräisistä myynneistä ja ostoista, taseeseen merkityistä varoista ja veloista (transaktioriski) sekä sijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin (translaatioriski). Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat seuraavista valuutoista: - Kiinan juan (CNY) - Venäjän rupla (RUB) - Kanadan dollari (CAD) - Yhdysvaltain dollari (USD). 22 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Transaktioriski Konserni seuraa transaktioriskiä säännöllisesti päävaluuttapareittain. Nettovaluuttapositioissa huomioidaan tiedossa olevat tulevat, sitoviin sopimuksiin liittyvät valuuttavirrat tilinpäätöshetkestä eteenpäin sekä niiden suojaukseen tarkoitetut johdannaissopimukset, huolimatta siitä minkä tilikauden tulokseen valuuttariski kohdistuu. Valuuttariskien hallinnan tavoitteena on, että konsernin valuuttaparikohtaiset avoimet nettovaluuttapositiot ovat alle 500 tuhatta euroa kunkin valuuttaparin osalta muiden valuuttaparien kuin Venäjän ruplan osalta, jossa tavoitteena on pitää nettovaluuttapositio alle 1 miljoona euroa. Konsernin nettovaluuttapositio ja siitä tilinpäätöshetken taseeseen sisältyvä osuus (Taseen nettoriski) on esitetty valuuttapareittain seuraavassa taulukossa: Nettovaluuttapositio 1 000 euroa CNY/EUR RUB/EUR CAD/EUR USD/EUR 2013 -421 -948 45 423 2012 191 -1 193 -801 191 Taseen nettoriski 2013 -862 -948 45 -1 916 2012 -1 384 -1 193 -814 -34 tajohdannaissopimukset. Analyysissä on oletettu valuuttakurssimuutoksen olevan +/- 15 prosenttia tilinpäätöshetkestä. Muiden tekijöiden on oletettu pysyvän muuttumattomina. Korkoriski Konsernin korkoriski aiheutuu pitkäaikaisista veloista. Konsernin tavoitteena on suojautua vieraan pääoman korkoriskiltä kiinteäkorkoisilla lainoilla, korkojohdannaisinstrumenteilla ja riittävällä likvidien varojen määrällä. Konserni ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaihtuvakorkoisena. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Emoyhtiöllä on vaihtuvakorkoinen laina, jonka valuuttana on Ruotsin kruunu. Vaihtuvakorkoisen lainan korkoriskin suojaamiseksi konserni on käyttänyt koronvaihtosopimusta. Lainaa suojaavaan koronvaihtosopimukseen ei ole sovellettu suojauslaskentaa. Tilikauden päättyessä konsernin lainoista 63 prosenttia oli kiinteäkorkoisia ja 37 prosenttia vaihtuvakorkoisia. Tilikauden päättymispäivänä konsernilla oli avoinna koronvaihtosopimus, jonka perusteella konserni on saanut keskimäärin 2,81 prosentin kiinteää korkoa ja maksanut 2,61 prosentin vaihtuvaa korkoa. Korkotason vaihteluiden vaikutus kohdistuu konsernissa pääosin likvidien varojen tulevaan tuottotasoon. Epävarmassa rahoitusmarkkinatilanteessa konserni välttää sijoitusinstrumentteja, joihin liittyy merkittävää korko- tai hintariskiä. Tilinpäätökseen 31.12.2013 ja vertailuvuoteen ei sisältynyt korkorahastosijoituksia. Rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä sijoitettuna kiinteäkorkoisilla pankkitileillä. Hintariski Konsernin käyttämät raaka-aineet ovat teräksen jatkojalosteita, muita raaka-aineita, komponentteja ja hyödykkeitä. Näiden raaka-aineiden markkinahintariskiltä ei voida aktiivisesti suojautua johdannaisilla. Teräksen hintariskiä hallitaan säännöllisellä hinnanvaihtelun analyysillä ja seurannalla. Komponenttien hintariskiä vähennetään tekemällä puitesopimuksia toimittajien kanssa. Konsernin tuotantoprosessien käyttämän sähköenergian hintariskiä seurataan ja hallitaan kiinteähintaisilla energiantoimitussopimuksilla. Konsernin taseessa ei tilinpäätöshetkellä ollut hintariskiä suojaavia johdannaisia, joiden hintariskillä olisi ollut vaikutusta tulokseen. Vakaassa rahoitusmarkkinatilanteessa konserni voi sijoittaa rahavarojaan osake- ja korkorahastoihin ja altistuu siten toiminnassaan noteerattujen rahastojen markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvalle hintariskille. Konsernissa ei tilinpäätöshetkellä ollut myytävissä olevia rahasto- tai muita sijoituksia. Vastapuoliriski Konsernin merkittävimmät vastapuoliriskit ovat projektiliiketoiminnan sopimusvastapuoliin liittyvä asiakasluottoriski ja konsernin sijoitustoimintaan liittyvät vastapuoliriskit. Luottoriski ja muut vastapuoliriskit Luotto- tai vastapuoliriski realisoituu silloin, kun asiakas tai muu vastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan konsernille. Konsernin luottoriskin enimmäismäärä tilinpäätöshetkellä on taseen rahoitusvarojen kirjanpitoarvo. Tilikauden lopussa 31.12.2013 luottoriskin enimmäismäärä oli 31,0 miljoonaa euroa (44,0 Me). Taulukko: Konsernin transaktioriski Translaatioriski Konserni altistuu translaatioriskille. Konserniin kuuluu ulkomaisia tytäryhtiöitä, joiden oma pääoma on muussa kuin emoyhtiön toimintavaluutassa. Valuuttakurssiriskiä, joka liittyy ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien konvertointiin konsernin kotivaluuttaan euroksi, ei ole suojattu. Konsernin tytäryhtiöiden muiden kuin euromääräisten omien pääomien yhteismäärä 31.12.2013 oli -8 223 tuhatta euroa (-9 784 tuhatta euroa). Nettoinvestoinnit on eritelty valuutoittain seuraavassa taulukossa: 1 000 euroa CNY RUB CAD USD Muut 2013 1 489 355 84 17 15 2012 875 355 84 17 15 Taulukko: Nettoinvestoinnit tytäryhtiöihin valuutoittain Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysi valuuttakurssien transaktioriskistä, eli kohtuullisen ja mahdollisen valuuttakurssimuutoksen vaikutuksesta konsernin tulokseen ennen veroja 31.12.2013 ja vertailuhetkellä, on esitetty seuraavassa taulukossa: Vaikutus tulokseen verojen jälkeen 1 000 euroa CNY RUB CAD USD +/+/+/+/15 % 15 % 15 % 15 % +/+/+/+/2013 64 39 66 2 +/+/+/+/2012 37 7 312 2 Taulukko: Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysissä on huomioitu tilinpäätöshetken taseeseen sisältyvät kaikki valuuttamääräiset saatavat ja velat sekä valuut- 23 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Projektitoimitusten sopimusvastapuoliin liittyviä luottoriskejä hallitaan edellyttämällä maksamattomalle kauppahinnalle pankkitakuita tai vahvistettuja rembursseja sekä hallituksen hyväksymien asiakkaiden kohdalla etupainotteisilla maksuehdoilla. Teknologiapalveluihin liittyviä luottoriskejä hallitaan seuraamalla asiakaskohtaisten saatavien määriä ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä säännöllisesti. Yleisestä maailmantalouden, rahamarkkinoiden ja asiakkaiden markkinatilanteen kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen saatavien riskitason arvioidaan vakiintuneen jonkin verran lamaa edeltänyttä tasoa korkeammaksi. Asiakkaiden maksukykyyn liittyvä luottoriski on enintään se määrä sitoviin sopimuksiin liittyviä avoimia maksuja, joita ei ole katettu pankkitakuilla, rembursseilla tai muilla vakuuksilla. Saadut pankkitakuut ja remburssit kattoivat tilikauden lopussa 30 prosenttia (16 %) taseen myynti- ja osatuloutussaamisista ja 5 prosenttia (25 %) tilauskannasta. Tilikaudella kirjattujen luottotappioiden määrä oli 0,5 miljoonaa euroa (1,6 Me). Myyntisaamisiin ei tilinpäätöshetkellä sisältynyt merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Taulukossa "Asiakassaamiset" esitetyt avoimet ennakkomaksut ovat sitoviin sopimuksiin liittyviä, laskutettuja maksueriä, jotka eivät sisälly taseen vastaaviin eriin tilinpäätöshetkellä. Taseen myyntisaatavien ja sitoviin sopimuksiin liittyvien, asiakkailta maksuehtojen perusteella laskutettujen ennakkomaksujen yhteenlaskettu ikäanalyysi on esitetty taulukossa "Asiakassaamisten ikäjakauma". 1 000 euroa Myyntisaamiset taseessa Laskutetut avoimet ennakkolaskut YHTEENSÄ Taulukko: Asiakassaamiset 1 000 euroa Erääntymättömät Erääntyneet 0-29 päivää Erääntyneet 30-60 päivää Erääntyneet yli 60 päivää YHTEENSÄ Taulukko: Asiakassaamisten ikäjakauma 2013 2 819 403 247 790 4 260 2012 5 625 472 120 1 630 7 847 2013 3 887 373 4 260 2012 4 107 3 740 7 847 Sijoitustoiminnan vastapuoliriski Konsernin pankkien ja rahoituslaitosten kanssa tekemiin rahoitusinstrumenttisopimuksiin sisältyy riski siitä, että vastapuoli ei pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Sijoitustoiminnassa ja johdannaissopimuksia tehtäessä vastapuoliksi hyväksytään tahot, joiden luottokelpoisuusluokitus on hyvä ja jotka täyttävät rahoituspolitiikassa määritellyt muut ehdot. Sijoituksia, johdannaissopimuksia ja lainasopimuksia tehtäessä konserni soveltaa vastapuolikohtaisia enimmäismääriä riskikeskittymien välttämiseksi. Tilinpäätöshetkellä konsernin kassanhallintaan liittyvät sijoitukset olivat pohjoismaisissa pankeissa. Likvidit varat euroalueen ulkopuolella olevissa rahoituslaitoksissa olivat tilinpäätöshetkellä 2,8 miljoonaa euroa (2,0 Me). Maksuvalmiusriski Konsernin projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen rahoitustarve ja likvidien varojen määrä vaihtelevat myös lyhyellä aikavälillä. Käyttöpääomatarpeiden ennustamisen tekevät erityisen haasteelliseksi uudet tilaukset, joiden maksuehdot ovat yksilöllisiä ja joiden ajalliseen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on konsernin rahoituspolitiikassa määritelty rahavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien luottositoumusten vähimmäismäärä. Hyvä maksuvalmius pyritään ensisijaisesti säilyttämään tehokkaalla käyttöpääomaja kassanhallinnalla. Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvää riskiä hallitaan hyödyntämällä erilaisia rahoituslähteitä. Sijoituksilta edellytetään riittävää likviditeettiä. Konsernilla ei tilinpäätöksessä 31.12.2013 ja vertailuvuonna ollut korollista nettovelkaa. Konsernin käytössä olevat rahavarat riittävät kattamaan konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet. Konsernin rahavarojen määrä tilikauden lopussa oli 12,6 miljoonaa euroa (19,5 Me). Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaisilla luottolimiittisopimuksilla kolmen pohjoismaisen pankin kanssa. Limiitistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 16,9 miljoonaa euroa. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti lyhytaikaisiin talletuksiin tai jälkimarkkinakelpoisiin, hyvän luottokelpoisuuden omaaviin euromääräisiin sijoituksiin. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyvät ostovelat, johdannaisvelat ja korolliset velat. Ostovelat erääntyvät keskimäärin alle kuukauden kuluessa. Konsernin lainasopimuksiin perustuvien korollisten rahoitusvelkojen lyhennykset ja niihin liittyvien rahoituskulujen kassavirrat ja muut rahoitusvelkojen kassavirrat on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt erät ovat diskonttaamattomia rahavirtoja. 24 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa Rahalaitoslainat Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 1 000 euroa Ostovelat Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 1 000 euroa Siirtovelat Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä 1 000 euroa Johdannaiset Lyhennykset Rahoituskulut Yhteensä Taulukko: Maturiteettianalyysi 2014 3 490 192 3 682 2015 1 250 85 1 335 2016 1 250 36 1 286 2017 - 2018 - Yhteensä 5 990 313 6 303 7 556 7 556 - - - - 7 556 7 556 5 001 5 001 - - - - 5 001 5 001 71 71 - - - - 71 71 Konsernin likviditeettiä turvaavat lisäksi pankkitililimiitit ja Raute Oyj:n 10 miljoonan euron (10 Me) kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Ohjelman järjestäjänä toimii Nordea Pankki Oyj. Pääomarakenteen hallinta Konsernin pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, jonka avulla varmistetaan konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla. Konsernin emoyhtiön luottoluokitus oli vuoden 2013 sekä vertailuvuoden 2012 hyvä. Konsernin pääomarakennetta seurataan omavaraisuusastetunnusluvulla, jolle on asetettu strateginen tavoitetaso. Tilikauden 2013 aikana konsernin tavoitteena oli säilyttää omavaraisuusaste yli 40 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 56,6 prosenttia (48,0 %) ja gearing -28,3 prosenttia (-33,5 %). Konserni on antanut laina- ja luottojärjestelysopimuksissa sekä niiden vakuusjärjestelysopimuksissa seuraavat tärkeimmät taloudellisiin tunnuslukuihin liittyvät erityisehdot eli kovenantit: - omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30 prosenttia ja - gearingin tulee olla alle +100 prosenttia. Lainakovenantit raportoidaan lainan antajalle neljännesvuosittain. Jos konserni rikkoo lainakovenanttiehtoja, velkoja voi vaatia lainojen nopeutettua takaisinmaksua. Tilikauden 2013 ja vertailuvuoden aikana konserni on täyttänyt erityisehtojen vaatimukset sekä saavuttanut omavaraisuusaste -tunnusluvulle asetetut tavoitteet. 25 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 3 SEGMENTTIRAPORTOINTI Toimintasegmentti Raute-konsernin toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuoteteknologiasegmenttiin. Ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmentille ja sen tuloksen arvioinnista, on Raute Oyj:n hallitus. Hallitus seuraa kannattavuutta liiketulostunnusluvulla. Rauten liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen perusteella puutuoteteknologiasegmenttinä raportoitava toimintasegmentti muodostuu koko konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kanssa. Toimintasegmenttijako perustuu konsernin sisäiseen päätöksentekojärjestykseen ja on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan taloudellisen tiedon kanssa. Segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Puutuoteknologia Liikevaihto Liiketulos Varat Velat Investoinnit Puutuoteteknologiasegmentin varat maantieteellisesti Suomi Pohjois-Amerikka Kiina Venäjä Etelä-Amerikka Muut YHTEENSÄ Puutuoteteknologiasegmentin investoinnit maantieteellisesti Suomi Pohjois-Amerikka Kiina Venäjä Etelä-Amerikka Muut YHTEENSÄ 2013 % 2012 % 83 274 1 828 48 783 25 170 3 188 101 273 5 022 63 076 38 856 3 529 40 492 3 914 2 925 1 114 198 140 48 783 83 8 6 2 0 0 100 53 620 3 437 4 406 1 257 199 158 63 076 85 5 7 2 0 0 100 2 324 15 837 3 1 8 3 188 73 0 26 0 0 0 100 2 980 6 517 1 22 2 3 529 84 0 15 0 1 0 100 26 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 4 LIIKEVAIHTO Liikevaihdon pääosa muodostuu puutuoteteknologian projektitoimituksista ja teknologiapalveluihin kuuluvista modernisoinneista, jotka on käsitelty pitkäaikaishankkeina. Muu liikevaihto koostuu puutuoteteollisuudelle toimitettavista muista teknologiapalveluista, kuten varaosa- ja kunnossapitopalveluista sekä asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä palveluista. Projektitoimitukset ja teknologiapalveluihin kuuluvat modernisoinnit sisältävät sekä tuote- että palvelumyyntiä, joten konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja palvelumyyntiin ei voida esittää luotettavasti. Isot toimitusprojektit voivat tilapäisesti nostaa eri asiakkaiden osuuden konsernin liikevaihdosta yli 10 prosentin. Tilikauden 2013 lopussa konsernilla oli kaksi asiakasta (2), joiden asiakaskohtainen osuus konsernin liikevaihdosta ylitti 10 prosenttia. Kummankin asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 14 prosenttia. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain EMEA (Eurooppa ja Afrikka) LAM (Etelä-Amerikka) CIS (Venäjä) NAM (Pohjois-Amerikka) APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) YHTEENSÄ Suomen osuus liikevaihdosta oli 6 prosenttia (6 %). 5 PITKÄAIKAISHANKKEET Liikevaihto Valmistusasteen mukainen liikevaihto Muu liikevaihto YHTEENSÄ Valmistusasteen mukaan tuloutetuista mutta luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä Pitkäaikaishankkeista tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) Luovuttamatta olevien projektien tase-erät Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää laskutetut ennakot - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankesaamiset Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappiolla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankevelka 2013 % 2012 % 33 697 18 020 16 291 11 432 3 834 83 274 40 22 19 14 5 100 22 179 52 588 14 454 8 469 3 583 101 273 22 52 14 8 4 100 66 214 17 060 83 274 85 267 16 006 101 273 86 534 89 601 27 770 49 040 65 872 53 619 12 253 64 872 48 372 16 499 20 467 26 953 6 486 27 890 40 394 12 504 27 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät ennakkomaksut Hankevelka Muut saadut ennakkomaksut, ei osatuloutettavat YHTEENSÄ Erittely yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä Maksetut ennakkomaksut Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut 6 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Saadut takauskorvaukset projekteista Saadut vakuutuskorvaukset Muut YHTEENSÄ 7 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet - Ostot tilikauden aikana - Varaston muutos Ulkopuolisilta ostetut palvelut YHTEENSÄ 8 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkat ja palkkiot Myönnetyt osakeoptiot Eläkekulut - Maksupohjaiset järjestelyt - Etuuspohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista on esitetty liitetiedossa numero 33. Tiedot osakeperusteisista maksuista on esitetty liitetiedossa numero 26. 9 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kirjoilla 31.12., henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Tehollinen keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus 2013 2012 6 486 613 7 099 12 504 272 12 776 101 101 1 021 1 021 11 121 163 295 21 1 246 156 1 423 -36 229 -74 -4 408 -40 711 -51 275 632 -5 082 -55 725 -22 697 -199 -3 184 2 -1 339 -27 417 -23 750 -177 -3 233 8 -1 601 -28 752 160 374 534 148 150 353 503 132 151 364 515 141 146 334 480 132 155 367 522 141 150 338 488 132 28 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot Aktivoitujen kehittämismenojen poistot Kehittämismenoja aktivoitu taseeseen Tilikaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu liiketoiminnan kuluihin ennen liiketulosta 11 POISTOT Poistot hyödykeryhmittäin Aineettomista hyödykkeistä - Aktivoidut kehittämismenot - Muut aineettomat hyödykkeet Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä - Rakennukset ja rakennelmat - Koneet ja laitteet - Muu aineellinen käyttöomaisuus YHTEENSÄ 12 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tuotannon välilliset kulut Vuokrakulut Myynti- ja markkinointikulut Luottotappiot Hallintokulut Muut kulut YHTEENSÄ Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut YHTEENSÄ 13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Korkotuotot lyhytaikaisista pankkisaamisista Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista Valuuttakurssivoitot rahoituslainoista, netto Valuuttakurssivoitot muista rahoituseristä Muut rahoitustuotot YHTEENSÄ 2013 2012 -2 523 -405 615 -2 313 -2 523 3,0 -2 516 -126 1 024 -1 618 -2 516 2,5 -405 -377 -319 -1 071 -2 -2 174 -126 -348 -323 -1 144 -27 -1 968 -2 410 -1 198 -1 767 -534 -1 704 -2 872 -10 485 -2 504 -1 144 -1 574 -1 564 -1 833 -3 101 -11 720 -55 -7 -13 -75 -48 -22 -45 -115 39 180 190 245 81 735 248 118 47 36 32 482 29 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa Rahoituskulut Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoituslainoista Valuuttakurssitappiot rahoituslainoista Koronvaihtosopimukset, käyvän arvon muutos Valuuttakurssitappiot muista rahoituseristä Arvonalentumistappiot myytävissä olevista sijoituksista Muut rahoituskulut YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut, netto Valuutan- ja koronvaihtosopimuksilla suojattuun riskiin liittyvillä arvonmuutoksilla on oikaistu korkokuluja. Vähennys on yhteensä 84 tuhatta euroa (175 tuhatta euroa). Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Muuntoerot YHTEENSÄ 14 VALUUTTAKURSSIVOITOT JA -TAPPIOT (NETTO) Liikevaihtoon sisältyvät Liiketoiminnan kuluihin sisältyvät Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät YHTEENSÄ 15 TULOVEROT Konsernin tuloslaskelma Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot (liitetieto numero 28) YHTEENSÄ Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 24,5 prosentin verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Seuraavien erien verovaikutukset: Verot laskettuna Suomen verokannalla, 24,5 % Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavien verokantojen vaikutus Verovapaat tuotot Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut Verot aikaisemmilta tilikausilta Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Kirjaamattomat verosaatavat ulkomaisten tytäryhtiöiden tappioista Laskennallisen veron muutos - Suomen yhteisöverokannan muutos Muut erät Konsernin verot tuloslaskelmassa Efektiivinen verokanta, % 2013 2012 -334 0 -42 -161 -293 -144 -974 -238 -498 -117 281 -331 -73 -738 -256 84 -83 1 110 80 190 -16 0 275 -83 176 32 51 -364 80 -202 -364 -2 -28 -394 -16 -14 -1 728 -1 759 1 589 -389 -1 44 -14 -2 -65 -119 45 107 -394 24,8 4 775 -1 170 3 119 -18 -14 0 -391 -287 -1 759 36,8 30 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 16 OSAKEKOHTAINEN TULOS Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta, 1 000 euroa Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl Osakekohtainen tulos, euroa Laimennettu osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu osakeoptioiden laimennusvaikutuksella. Optioiden käyttöä ei oteta huomioon osakekohtaista tulosta laskettaessa silloin, kun osakkeen merkintähinta optiolla ylittää osakkeiden keskimääräisen markkina-arvon kauden aikana. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskentaa varten on osakeoptioiden osalta selvitetty osakemäärä, joka ulkona oleviin osakeoptioihin liittyvien merkintäoikeuksien raha-arvon perusteella olisi voitu hankkia käypään arvoon (yhtiön osakkeen tilikauden keskimääräinen markkinahinta). Tätä osakemäärää verrataan osakemäärään, joka olisi laskettu liikkeeseen, jos osakeoptiot olisi toteutettu. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 laimentava vaikutus tuloslaskelmaan oli 8 211 kappaletta. Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta, 1 000 euroa Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 17 OSAKEKOHTAINEN OSINKO 2013 2012 1 196 4 005 0,30 2 985 4 005 0,75 1 196 4 013 0,30 2 985 4 008 0,74 Vuonna 2013 Raute Oyj jakoi osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinkoa jaettiin yhteensä 2 002 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa 31.3.2014 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4 004 758 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 800 951,60 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,30 euroa osaketta kohti. 31 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 18 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut aineetKehittämis- tomat hyödykmenot keet Keskeneräiset kehittämismenot Ennakkomaksut 1 000 euroa Aineettomat hyödykkeet 2013 Hankintameno 1.1.2013 Muuntoerot Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013 Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Aineettomat hyödykkeet 2012 Hankintameno 1.1.2012 Muuntoerot Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2012 Kertyneet poistot 1.1.2012 Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2012 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 YHTEENSÄ 3 478 311 3 789 -3 317 -405 -3 722 67 9 368 -8 218 -1 353 8 225 -7 497 7 1 791 -377 -6 077 2 148 1 054 304 1 358 1 358 118 -2 719 -835 0 0 14 019 -10 1 552 -2 188 13 372 -10 815 7 1 791 -782 -9 799 3 574 4 065 93 -587 3 478 -3 871 679 -126 -3 317 161 8 260 7 1 056 45 9 368 -7 144 -5 -348 -7 497 1 871 123 1 023 -92 1 054 1 054 118 118 118 12 447 7 2 198 -634 14 019 -11 014 -5 679 -474 -10 815 3 204 Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä keskeneräisistä aktivoiduista kehittämismenoista on testattu käyttöarvolaskelmien avulla. Arvonmääritykset ovat herkkiä tulevaisuuden odotettujen tuottojen ja diskonttauskorkoja koskeville oletuksille. Diskonttauskorko kuvastaa arvioitua markkinoilla odotettavaa korkoa ottaen huomioon rahan aika-arvon ja kyseistä omaisuuserää koskevat erityisriskit, joita koskevia oikaisuja ei ole tehty arvioituihin rahavirtoihin. Diskonttauskorko on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. Laskelmissa käytetty diskonttauskorko on 10,9 %. Tilikauden 2013 aikana on keskeneräisistä aktivoiduista kehittämismenoista kirjattu arvonalentumistappiota 311 tuhatta euroa. 32 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 19 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Keskeneräiset Muut hankinnat Koneet ja aineelliset ja ennakkokalusto hyödykkeet maksut 1 000 euroa Aineelliset hyödykkeet 2013 Hankintameno 1.1.2013 Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013 Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Aineelliset hyödykkeet 2012 Hankintameno 1.1.2012 Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2012 Kertyneet poistot 1.1.2012 Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2012 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 Maa- ja vesialueet YHTEENSÄ 386 386 386 9 593 127 9 720 -6 060 -319 -6 379 3 341 30 447 -919 469 -43 1 302 31 255 -27 283 847 -1 071 -27 507 3 749 648 -29 -43 576 -439 10 43 -2 -388 188 600 1 165 -1 -1 032 732 732 41 673 -947 1 634 -44 354 42 670 -33 782 857 44 -1 392 -34 274 8 396 386 386 386 13 075 15 4 -3 502 9 593 -9 442 -15 3 722 -323 -6 060 3 532 30 135 69 611 -370 2 30 447 -26 384 -53 299 -1 144 -27 282 3 165 645 4 648 -410 -2 -27 -439 209 223 716 -341 600 600 44 463 88 1 331 -370 -3 839 41 673 -36 236 -70 4 019 -1 494 -33 782 7 892 33 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 20 MUUT RAHOITUSVARAT Myytävissä olevat rahoitusvarat Noteeraamattomat osakesijoitukset Lisäykset Vähennykset YHTEENSÄ Rahoitusvarojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. Tilikauden 2013 aikana ja vertailuvuonna myytävissä olevista rahoitusvaroista ei ole aiheutunut realisoituneita myyntitappioita rahoituseriin. Tilikauden 2013 kirjanpitoarvoa on alennettu arvonalentumisilla yhteensä 293 tuhatta euroa. 21 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut YHTEENSÄ Tilikauden aikana vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on alennettu vastaamaan luovutushintaa kirjaamalla arvonalennuksena 144 tuhatta euroa (478 tuhatta euroa). 22 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset - Myyntisaamiset - Osatuloutussaamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta - Siirtosaamiset - Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset - Muut saamiset YHTEENSÄ Tasearvot vastaavat sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta siinä tapauksessa, että vastapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Myyntisaamisista korottomia on 3 887 tuhatta euroa ja niiden maksuaika on keskimäärin 30 päivää. Asiakassaamisten ikäanalyysi on esitetty liitetiedossa numero 2. Osatuloutussaamiset pitkäaikaishankkeista, jotka ovat syntyneet sitoviin toimitussopimuksiin tehdystä työstä ja hankinnoista, ovat myyntisaamisiin verrattava tase-erä. Myyntisaamiset ja niihin sisältyvät osatuloutussaamiset on esitetty liitetiedossa numero 37 rahoitusvarana. 2013 2012 789 3 -293 500 789 789 3 335 1 016 595 101 5 047 3 461 1 982 666 1 021 7 130 3 887 12 253 863 130 1 380 18 513 4 107 16 499 2 170 17 1 671 24 464 Myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus on tehty, kun on ollut olemassa perusteet sille, että konserni ei tule saamaan erääntynyttä saamistaan. Tilikauden aikana konserni on kirjannut myyntisaamisten arvonalentumisia yhteensä 534 tuhatta euroa (1 564 tuhatta euroa). Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelman erässä "Liiketoiminnan muut kulut". Tilinpäätöshetken saamisiin liittyvä luottoriski on kuvattu liitetiedossa numero 2. Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. 1 000 euroa Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät - Henkilöstökulujaksotukset - Takauskorvaussaamiset - Tuloverosaaminen - Muut siirtosaamiset YHTEENSÄ 2013 49 183 631 863 2012 52 1 246 37 834 2 170 34 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 23 RAHAVARAT Käteinen raha ja pankkitilit Pankkitalletukset YHTEENSÄ Rahavirtalaskelman rahavarat Rahavarat YHTEENSÄ 24 OMAA PÄÄOMAA KOSKEVA LIITETIEDOT Osakkeiden lukumäärän muutokset, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 1.1. Osakkeiden lukumäärä 31.12. Nimellisarvo, euroa Osakepääoma yhteensä, 1 000 euroa K-sarjan osakkeet (20 ääntä/osake) A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake) Osakepääoman vähimmäismäärä on 5 000 000 euroa ja enimmäismäärä 20 000 000 euroa. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Luovutetuilla optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen seurauksena Raute Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 480 000 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan ole merkitty osakepääomaan. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Siirrot erien välillä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. Muut rahastot Muut rahastot sisältävät myönnettyinä osakkeina toteutettavat osakeperusteiset palkkiot. Muut rahastot 1.1. Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset palkkiot Muut rahastot 31.12. Muuntoerot Muuntoerot sisältävät ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot sekä ulkomaisiin tytäryhtiöiden tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot. Muuntoerot 1.1. Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Muuntoerot 31.12. 2013 2012 12 658 12 658 14 548 5 000 19 548 12 658 12 658 19 548 19 548 4 005 4 005 2,00 8 010 991 3 014 4 005 4 005 2,00 8 010 991 3 014 6 498 6 498 6 498 6 498 364 199 563 187 177 364 103 -83 20 23 80 103 35 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 25 OMAT OSAKKEET Yhtiö ei ole hankkinut tai luovuttanut tilikauden eikä vertailuvuoden aikana omia osakkeita. Yhtiön hallussa ei ollut omia 26 OSAKEPERUSTEISET MAKSUT Optio-oikeuksia on luovutettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille sekä Raute Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi edelleen Raute-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeudet on annettu vastikkeetta. Kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä tai hankkia yhden Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan ja optioehdoissa määrättynä aikana. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2010 A, 2010 B ja 2010 C. Kukin erä sisältää 80 000 optio-oikeutta. Raute Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen seurauksena nousta enintään 480 000 euroa. Optio-oikeuden haltija menettää optio-oikeuden, mikäli työsuhde konsernissa päättyy optio-ohjelman ehtoihin merkitystä syystä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Tilikauden 2013 aikana Raute Oyj:lle on palautunut optioita yhteensä 11 700 kappaletta. Palautus on tapahtunut Raute Oyj:n kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Raute Oyj:n hallitus on tilikauden 2013 aikana myöntänyt yhteensä 33 200 kappaletta tunnuksilla 2010 A, 2010 B ja 2010 C merkittyjä optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Jaetuille optioille on määritetty käypä arvo Black-Scholes -optiohinnoittelumallilla. Myönnetyt optiot on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. Optio-oikeuden käypä arvo on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansainta-aikana. Tilikaudella 2013 optioiden vaikutus konsernin tuloslaskelmaan oli 199 tuhatta (177 tuhatta) euroa. Tilikausilla 2013 ja 2012 hinnoittelumallissa käytetyt painotetut keskimääräiset oletukset on esitetty seuraavassa taulukossa. osakkeita tilinpäätöshetkellä. Hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat 2010 A - Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa - Toteutushinta luovutushetkellä, euroa - Volatiliteetti, % - Poistumisolettama, % - Optioiden voimassaoloaika luovutushetkellä, vuotta - Riskitön korko, % - Henkilöitä, kpl 2010 B 2010 C 7,55-9,12 8,40 30 0 7,90-9,12 7,33-10,50 7,64 30 0 9,83 30 0 3-6 2,07 10 4-6 2,07 24 5-6 2,07 27 Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty emoyhtiön osakkeen historiallisesta kurssivaihtelusta käyttäen päivätason havaintoja option kuuden vuoden juoksuaikaa vastaavalta ajalta. Määritettyä volatiliteettia on oikaistu, koska ajanjaksolla toteutuneen pienen vaihdon vuoksi historiallisen volatiliteetin ei täysin katsota heijastuvan option arvoon. Pienen vaihdon vuoksi myynti vaikuttaa alentavasti osakkeen arvoon. Optio-oikeudet on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Hinnoittelumallissa käytetty poistumisolettama on määritetty järjestelyn kohteena olevan henkilöstöryhmän keskimääräisen palveluksessa pysymisajanjakson perusteella ehdon täyttymiseen asti. Riskitön korkokanta on määritetty option voimassaoloajalle arvioidun merkintähetken korkotason mukaan. 36 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 27 VARAUKSET Takuuvaraukset Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. Tappiot tilauskannassa olevista pitkäaikaishankkeista Kirjanpitoarvo 1.1. Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. YHTEENSÄ joista - pitkäaikaisia - lyhytaikaisia 2013 2012 934 1 046 -782 1 198 742 822 -630 934 255 -219 36 1 234 460 775 819 -564 255 1 189 56 1 134 28 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT Tulosvai- Muihin laakutteisesti jan tuloksen kirjatut eriin kirjatut 1.1.2012 40 44 26 1 806 0 1 917 -313 1 601 1.1.2013 32 72 15 201 67 387 -347 38 -3 -62 -27 -105 -46 -244 281 37 22 22 22 -9 29 11 -1 605 67 -1 508 -34 -1 542 -22 -22 -22 Omaan pääomaan kirjatut 31.12.2012 32 72 15 201 67 387 -347 38 31.12.2013 28 11 10 96 21 165 -66 96 1 000 euroa Laskennalliset verosaamiset Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Työsuhde-etuudet Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verosaatava yhteensä Netotettu laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava, netto Laskennalliset verosaamiset Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Työsuhde-etuudet Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verosaatava yhteensä Netotettu laskennallinen verovelka Laskennallinen verosaatava, netto Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilikauden 2013 tappioista on kirjaamattomia verosaatavia yhteensä 142 tuhatta euroa (397 tuhatta euroa). Ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistetuista tappioista kirjaamattomat laskennalliset verosaatavat olivat yhteensä 1 740 tuhatta euroa (2 107 tuhatta euroa). Konsernille ei todennäköisesti ennen kyseisten tappioiden vanhenemisaikaa kerry verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa. Varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi. 37 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa Laskennalliset verovelat Konserniyhdistelyn vaikutukset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verovelka yhteensä Netotettu laskennallinen verosaatava Laskennallinen verovelka, netto Laskennalliset verovelat Konserniyhdistelyn vaikutukset Muut väliaikaiset erot Laskennallinen verovelka yhteensä Netotettu laskennallinen verosaatava Laskennallinen verovelka, netto Laskennalliset verosaamiset ja -velat on vähennetty toisistaan siltä osin, kun on olemassa oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verovelkoja tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verosaamisia vastaan ja mikäli verot liittyvät samaan 1.1.2012 236 77 313 -313 0 1.1.2013 219 302 521 -347 174 Tulosvai- Muihin laakutteisesti jan tuloksen kirjatut eriin kirjatut -17 225 208 -34 174 - Omaan pääomaan kirjatut 31.12.2012 219 302 521 -347 174 31.12.2013 -51 20 -31 281 249 - - 322 302 490 -66 423 veronsaajaan. Tilikaudella 2013 on kirjatusta laskennallisesta verovelasta vähennetty laskennallista verosaatavaa 281 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). 1 000 euroa 29 PITKÄAIKAISET KOROLLISET VELAT Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat - Rahoituslaitoslainat YHTEENSÄ Korollisten rahoitusvelkojen maturiteettijakauma Rahoitusvelka - Rahoituslaitoslainat Yhteensä Rahoituslaitoslainojen keskimääräinen korko on 3,85 % (3,77 %). Rahoituslaitoslainoihin sisältyy valuuttamääräinen rahoituslaitoslaina 17,6 miljoonaa Ruotsin kruunua ja euromääräinen rahoituslaitoslaina 3,8 miljoonaa euroa. Valuuttamääräisen lainan korko- ja valuuttariski on suojattu koron- ja valuutanvaihtosopimuksella. Rahoituslaitoslainojen 2013 2012 2 500 2 500 5 866 5 866 Lyhytaikainen 3 481 3 481 Pitkäaikainen 5 866 5 866 seuraavan tilikauden aikana erääntyvät lyhennykset on esitetty lyhytaikaisissa veloissa. Ulkomaisella tytäryhtiöllä on 0,2 miljoonan euron rahalaitoslaina emoyhtiön hyväksymältä rahoituslaitokselta. Lainan vakuutena on emoyhtiön antama vastatakaus. Pitkäaikaisten rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. 38 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 30 LYHYTAIKAISET KOROLLISET VELAT Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Muut lyhytaikaiset korolliset lainat YHTEENSÄ Konsernin lyhytaikaisten lainojen jakauma valuutoittain - Ruotsin kruunu (SEK) - Euro (EUR) - Kiinan juan (CNY) Korollisten lyhytaikaisten velkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Muut lyhytaikaiset korolliset lainat Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 37. 31 ELÄKEVELVOITTEET Raute Oyj:n vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely on käsitelty etuuspohjaisena eläkejärjestelynä. Työsuhteessa olevien suomalaisten työntekijöiden eläketurvan vapaaehtoinen täydennys on hoidettu Mandatum Life henkivakuutusyhtiössä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt on hoidettu paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja ne ovat maksuperusteisia. Uudistettu IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardi astui voimaan 1.1.2013 alkaen. Uudistetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu välittömästi. Raute Oyj on oikaissut vuoden 2012 vertailutiedot uudistetun standardin mukaisesti. Oikaisuvaikutus vuoden 2012 tuloslaskelmaan ja taseeseen on esitetty liitetiedossa numero 40. Rahavirtalaskelman rahavarojen muutokseen oikaisulla ei ole vaikutusta. Etuuspohjainen eläkevelka taseessa Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo Eläkevelka (+) / -saaminen (-) taseessa Konsernin tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu Tilikauden työsuoritukseen perustuvat eläkemenot Etuuksista johtuva velvoitteen korkomeno, netto Uudelleenarvostus Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (+) kulua / (-) tuottoa Eläkevelvoitteen käyvän arvon muutokset Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet kauden alussa Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkomenot Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Velvoitteen täyttäminen Etuuspohjaiset velvoitteet tilikauden lopussa 2013 2012 3 481 3 481 5 494 100 5 594 36 % 57 % 7% 36 % 60 % 4% 3,88 % - 3,63 % 1,0 % 109 -105 4 367 -378 -11 2 -1 -84 -84 -9 -110 -119 367 3 16 -251 -26 109 358 9 367 39 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa Varojen käyvän arvon muutokset Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn varat tilikauden alussa Korkotuotto Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) Työnantajan maksusuoritukset Velvoitteen täyttäminen Varojen käypä arvo tilikauden lopussa Käytetyt vakuutusmatemaattiset oletukset - Diskonttauskorko, % - Inflaatio, % - Tulevat palkankorotukset, % Odotettavissa olevaan elinikään liittyvät oletukset on laskelmissa tehty vakuutusmatemaatikkojen ohjeistusten pohjalta ja ne perustuvat Suomessa julkaistuihin tilastoihin ja kokemukseen. Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksille Diskonttauskorko, +0,5 %-yksikköä Odotettavissa oleva elinikä, + 1 vuosi Etuudet muutos, +0,5 %-yksikköä Eläkkeiden korotusolettama, +0,5 %-yksikköä Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen -4 1 4 0 2013 2012 378 17 -170 -100 -21 105 370 18 -10 378 2,6 1,7 3,3 4,3 2,0 3,5 Vaikutus varoihin -4 1 0 4 Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen -3,95 % 0,55 % 3,39 % 0,00 % Muutos varoissa -3,62 % 1,32 % 0,00 % 4,29 % 1 000 euroa 32 ENNAKKOMAKSUT, OSTOVELAT JA MUUT VELAT Lyhytaikaiset velat taseessa - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat - Johdannaiset - Tuloverovelka - Muut velat YHTEENSÄ Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät - Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät projektikulujaksotukset - Henkilöstökulujaksotukset - Rahoituskulut - Muut siirtovelat YHTEENSÄ Saadut ennakkomaksut, 7 099 tuhatta euroa (12 776 tuhatta euroa), sisältävät pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja 6 486 tuhatta euroa (12 504 tuhatta euroa). 2013 2012 7 099 4 055 5 001 71 5 1 297 17 527 12 776 6 943 5 189 33 1 087 26 029 344 4 210 26 421 5 001 52 4 816 33 288 5 189 40 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 33 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Raute-konsernin johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Raute-konsernin lähipiiriin kuuluvat johdon lisäksi konsernin tytäryhtiöt ja Rauten sairauskassa. Konsernin omistusosuus ja Konserniyhtiöt äänivalta, % Raute Oyj, Lahti (emoyhtiö) Raute Canada Ltd., Delta, B.C., Kanada Raute Land Ltd., Delta, B.C., Kanada Raute Inc., Delaware, USA Raute US, Inc., Rossville, Tennessee, USA RWS-Engineering Oy, Lahti Raute Group Asia Pte Ltd., Singapore Raute WPM Oy, Lahti Raute Chile Ltda., Santiago, Chile Raute Service LLC, Pietari, Venäjä Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd, Shanghai, Kiina Raute (Shanghai) Trading Co., Ltd, Shanghai, Kiina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 Emoyhtiön omistusosuus ja äänivalta, % 1 000 euroa Emoyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja Kiiski, Tapani YHTEENSÄ Hallituksen jäsenet Pehu-Lehtonen, Erkki Mustakallio, Mika Hautamäki, Risto Helander, Ilpo Suominen, Pekka Bask, Joni Mustakallio, Sinikka YHTEENSÄ Toimitusjohtajalla on mahdollisuus enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan tulospalkkioon. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava summa. Emoyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen eläkesitoumukset Toimitusjohtajan eläkesitoumukset määräytyvät työntekijöitä koskevan eläkelain mukaisesti. Muita erityisiä ehtoja eläkkeen suuruudesta ja eläkkeelle siirtymisestä ei ole sovittu. Lakisääteinen eläkemeno tilikaudella 2013 oli 64 tuhatta euroa (44 tuhatta euroa). Hallituksen jäsenten eläkesitoumukset perustuvat työntekijän eläkelakiin eikä erityisiä ehtoja eläkkeen suuruudesta ole sovittu. Hallitukselle tilikaudella 2013 maksettuihin palkkioihin ei liity lakisääteisiä eläkevelvoitteita. hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen 16.4.2012 alkaen hallituksen jäsen 16.4.2012 asti toimitusjohtaja 2013 2012 384 384 263 263 40 20 20 20 20 20 140 37 18 18 18 18 13 5 128 41 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa Konsernin johdon työsuhde-etuudet Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Osakeperusteiset maksut YHTEENSÄ Johdon osakeperusteiset etuudet Myönnettyjä optioita, kpl - joista toteutettavissa, kpl Yhtiön toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille on annettu vuoden 2013 aikana tunnuksilla 2010 A, 2010 B ja 2010 C merkittyjä osakeoptioita yhteensä 33 200 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään tai hankkimaan yhteensä 33 200 osaketta. Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty osakeoptioita. Optio-oikeuksien ehdot on kuvattu liitetiedossa numero 26. Johdon omistus Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2013 yhteensä 111 029 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 122 880 kappaletta K-sarjan osakkeita. Johdon omistus vastaa 5,8 % yhtiön osakkeista ja 11,2 % osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Lainat ja takaukset lähipiirille Johdolle ei ole annettu lainoja. Emoyhtiö Raute Oyj:llä linpäätöksessä 31.12.2013 lainasaamisia tytäryhtiöltään Service LLC:ltä 355 tuhatta euroa (355 tuhatta euroa), (Shanghai) Machinery Co., Ltd:ltä 550 tuhatta euroa ja 2013 2012 1 284 199 110 1 593 1 397 283 97 1 777 136 200 49 500 109 500 0 Canada Ltd.:ltä 682 tuhatta euroa (391 tuhatta euroa). Raute Oyj on antanut 240 tuhannen euron (244 tuhatta euroa) vastatakauksen ulkomaisen tytäryhtiön lainasta. Raute Oyj:llä ei ollut 31.12.2013 kaupallisia vastatakauksia tytäryhtiöiden puolesta. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Rauten sairauskassa Rauten sairauskassa on vakuutuskassa, joka maksaa jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi kassan myöntämiä lisäetuuksia. Rauten sairauskassan toimintapiirin muodostaa Raute Oyj:n henkilöstön lisäksi Lahti Precision Oy:n henkilöstö. oli tiRaute Raute Raute 1 000 euroa 34 MUUT VUOKRASOPIMUKSET Konserni vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: - Yhden vuoden kuluessa - Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua - Yli viiden vuoden kuluttua YHTEENSÄ Konserni on vuokrannut osan käyttämistään toimisto- ja tuotantotiloista. Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia sekä määräaikaisia. Määräaikaisiin sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Muiksi vuokrasopimuksiksi on luokiteltu muut käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, jotka eivät ole rahoitusleasingsopimuksia. 2013 2012 845 2 398 185 3 428 868 2 682 519 4 069 42 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 1 000 euroa 35 JOHDANNAISET Valuuttatermiinien nimellisarvot Taloudellinen suojaus - Rahoitukseen liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Valuuttatermiinien käyvät arvo Taloudellinen suojaus - Rahoitukseen liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Koron- ja valuutanvaihtosopimukset - Nimellisarvo - Käypä arvo Valuuttatermiinisopimusten nimellisarvo on kohde-etuuksien arvo muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kursseihin. Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo on tulos, joka olisi syntynyt johdannaisten sulkemisesta tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. 36 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Rahoituslaitoslainat - Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Eläkelainat - Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset - Luottovakuutusjärjestelyt Muut lainat - Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet - Rahoituslaitoslainat - Muut vastuut - Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Muut omat vastuut Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut Yhteensä 2013 2012 1 311 2 967 2 093 1 763 -3 24 -8 18 1 991 -42 4 117 -4 3 946 5 741 5 750 - 9 117 6 700 2 000 600 1 400 100 101 240 64 304 1 484 244 244 39 600 845 2 398 185 3 428 868 2 682 519 4 069 43 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 37 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin rahoituserien käyvät arvot ja tasearvot, jotka vastaavat konsernitaseen kirjanpitoarvoja. Konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisen periaatteet rahoitusinstrumenteista on kuvattu alla. Liitetieto Tasearvo 31.12.2013 Käypä arvo 31.12.2013 Tasearvo 31.12.2012 Käypä arvo 31.12.2012 1 000 euroa Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Lainat ja saamiset Johdannaissopimukset Myyntisaamiset ja muut saamiset* Rahavarat YHTEENSÄ Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Johdannaissopimukset Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Rahoituslainat Ostovelat ja muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Jaottelu rahoitusinstrumenttiryhmittäin Lainat ja saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 20 22 22 23 500 130 18 329 12 658 31 617 500 130 18 329 12 658 31 617 789 17 24 447 19 548 44 801 789 17 24 447 19 548 44 801 32 71 71 32 32 29, 30 32 32 5 981 12 451 5 001 23 503 5 981 12 451 5 001 23 503 11 461 8 063 5 189 24 746 11 461 8 063 5 189 24 746 31 117 500 71 23 432 31 117 500 71 23 432 44 012 789 32 24 713 44 012 789 32 24 713 *Taseessa erä Myyntisaamiset ja muut saamiset sisältää osatuloutussaamisia pitkäaikaishankkeista asiakkailta 6 489 tuhatta euroa (12 504 tuhatta euroa). Muut rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat pääosin noteeraamattomista osakesijoituksista. Noteeraamattomat osakkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. Noteeraamattomilla osakkeilla ei ole toimivia markkinoita, joten niiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Konsernilla ei ole aikomusta luopua näistä sijoituksista toistaiseksi. Myyntisaamiset ja muut saamiset Myyntisaamisten ja muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saamisten maturiteetti huomioon ottaen. Tilinpäätöshetkellä taseen myyntisaamisiin ei sisälly merkittäviä riskikeskittymiä. Johdannaiset Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on määritetty käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Avointen valuuttatermiinisopimusten nimellisarvot on esitetty liitetiedossa numero 35. Koronvaihtosopimuksen käyvän arvon määrittämiseksi on käytetty vastapuolen hintanoteerausta. Käyvät arvot vastaavat niitä hintoja, jotka konserni joutuisi maksamaan tai saisi, jos johdannaissopimus olisi purettu. Avoimen koronvaihtosopimuksen nimellisarvo on esitetty liitetiedossa numero 35. Rahoituslaitos- ja muut lainat Velkojen käyvät arvot vastaavat taseessa olevaa kirjanpitoarvoa. 44 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Ostovelat ja muut velat Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen. Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat Käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien jaoteltu perustuu IFRS 7 -standardin mukaiseen jaotteluun. Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteina. Käyvät arvot perustuvat näiden instrumenttien kohdalla 1 000 euroa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat - Johdannaissopimukset YHTEENSÄ Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - Johdannaisvelat YHTEENSÄ toimivilta markkinoilta saatuun tilinpäätöspäivän noteerattuun markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin, mutta niillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan johdon harkintaa edellyttäviin arvostustekijöihin, kuten viimeisimpiin transaktioihin ja yhtiöstä saatavilla olevaan markkinatietoon. Mikään yksittäinen määritystieto ei ole olennainen käyvän arvon kokonaismäärän kannalta. Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä - 130 130 500 500 500 130 630 - 71 71 - 71 71 38 TYTÄRYHTIÖIDEN YHDISTELYSSÄ KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT 2013 euroa 8,1655 42,3248 1,3685 1,3282 1,6618 658,1306 2012 euroa 8,1096 39,9238 1,2848 1,2856 1,6062 624,7032 2013 euroa 8,3248 45,3246 1,4671 1,3791 1,7414 725,0943 2012 euroa 8,1809 40,3295 1,3137 1,3194 1,6111 625,1146 Tuloslaskelma CNY RUB CAD USD SGD CLP Tase CNY RUB CAD USD SGD CLP 1 000 euroa 39 RAHAVIRTALASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Poistot Työsuhde-etuudet Kurssierot Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen arvostamisesta YHTEENSÄ 2013 2012 -2 174 -199 275 -339 -2 437 -1 968 -177 -234 272 -2 108 45 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 40 UUDISTETUN IAS 19 -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET Uudistetun standardin mukaan etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi. Etuuspohjaisen nettovelan tai -saamisen nettokorkokulut tai -tuotot on laskettu käyttäen tilikauden alussa määritettyä diskonttauskorkoa. Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettavissa olevaa tuottoa ei enää kirjata. Seuraavissa taulukoissa on esitetty oikaisuvaikutus Raute Oyj:n lukuihin vuodelle 2012. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus tuloslaskelman vertailutietoihin Aiemmin esitetty 31.12.2012 101 273 Oikaistu 31.12.2012 101 273 1 000 euroa LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä TILIKAUDEN LAAJA TULOS Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Oikaisu 500 1 423 -55 725 -28 752 -1 968 -11 720 -98 165 5 031 482 -738 4 775 -1 759 3 016 -9 -9 -9 -9 -22 -31 500 1 423 -55 725 -28 761 -1 968 -11 720 -98 174 5 022 482 -738 4 766 -1 781 2 985 - 110 110 80 80 3 096 110 79 80 190 3 175 3 016 -31 2 985 3 096 79 3 175 0,75 0,75 0,75 0,74 46 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus taseen vertailutietoihin Aiemmin esitetty 1.1.-31.12.2012 Oikaistu 1.1.-31.12.2012 1 000 euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaaminen Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset varaukset Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset korolliset velat Eläkevelvoitteet Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Oikaisu 3 204 7 892 789 60 11 944 -22 -22 3 204 7 892 789 38 11 922 7 130 24 427 37 19 548 51 143 63 087 11 11 -11 7 130 24 438 37 19 548 51 154 63 076 8 010 6 862 103 9 166 24 141 24 141 79 79 79 8 010 6 862 103 9 245 24 220 24 220 56 174 5 866 90 6 186 -90 -90 56 174 5 866 6 096 1 134 5 594 12 776 13 255 32 759 38 946 63 087 -90 -11 1 134 5 594 12 776 13 255 32 759 38 856 63 076 47 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS euroa Liitetieto 2,3 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 4 5 6 8 9 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS 10 Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN VEROJA 11 Tuloverot TILIKAUDEN TULOS 73 004 191,35 -79 183,30 377 909,61 -39 715 799,16 -21 411 383,01 -1 381 630,17 -8 829 635,57 -71 338 447,91 1 964 469,75 -281 531,57 1 682 938,18 -371 348,11 1 311 590,07 92 933 013,33 -570 022,00 1 552 554,59 -54 664 178,81 -21 887 193,41 -1 462 036,18 -9 941 885,85 -87 955 294,25 5 960 251,67 -1 520 346,37 4 439 905,30 -1 621 455,99 2 818 449,31 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 48 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön tase, FAS euroa Liitetieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 12 13 14 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat 5, 15 16 16 16 Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma 17 17 17 17 Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä 19 Pakolliset varaukset Vieras pääoma 20 20 Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 500 000,00 17 431 798,58 19 931 798,58 42 946 153,27 5 867 201,43 29 358 472,88 35 225 674,31 58 889 974,63 8 009 516,00 6 498 341,93 5 994 000,16 1 311 590,07 21 813 448,16 1 200 906,53 8 009 516,00 6 498 341,93 5 177 929,85 2 818 449,31 22 504 237,09 1 160 063,23 3 781 791,08 1 586 616,50 16 252 754,70 11 376 591,90 32 997 754,18 42 946 153,27 6 884 568,24 745 500,11 201 305,48 23 590 353,55 18 125 792,32 49 547 519,70 58 889 974,63 1 800 641,28 5 831 684,20 2 316 073,61 9 948 399,09 1 705 001,79 5 645 517,64 1 991 935,50 9 342 454,93 31.12.2013 31.12.2012 49 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA RAHAVAROJEN MUUTOS VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 18 125 792,32 -6 686 904,81 -62 295,61 11 376 591,90 24 607 191,62 -6 480 673,49 -725,82 18 125 792,32 -2 100 000,00 -3 250 000,00 -2 002 379,00 -7 352 379,00 -6 686 904,81 62 100,27 -4 000 000,00 -1 201 427,40 18 000,00 -5 121 327,13 -6 480 673,49 -1 729 557,18 53 373,39 -613 638,11 -3 000,00 -1 083 005,47 165 040,48 -3 210 786,89 -1 478 370,17 40 300,00 -382 087,73 -1 820 157,90 71 618 694,23 315 028,91 -67 728 447,71 4 205 275,43 -342 429,47 180 360,00 172 560,43 -6 994,79 -332 510,52 3 876 261,08 3 876 261,08 85 703 774,08 1 511 678,86 -86 546 771,97 668 680,97 -508 885,14 118 414,66 328 416,79 -128 866,01 -16 949,72 460 811,55 460 811,55 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 50 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 1 LAATIMISPERIAATTEET Laatimisperiaatteissa on kuvattu emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet siltä osin kuin ne poikkeavat konsernitilinpäätöksen IFRS-laatimisperiaatteista. Laatimisperusta Raute Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassaolevien kirjanpito- ja osakeyhtiölakien (FAS) mukaisesti. Ulkomaanrahan määräiset erät Muut kuin euromääräiset liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä muut kuin euromääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin lukuun ottamatta liiketoimia, joihin liittyvä valuuttariski on suojattu valuuttajohdannaissopimuksilla. Nämä erät on arvostettu johdannaissopimuksella suojattuun kurssiin. Maksetut ja saadut ennakot on kirjattu taseeseen maksupäivän kurssiin. Myyntisaamisia valuuttakurssimuutoksilta suojaavien valuuttatermiinisopimusten jatkamisesta syntyneet kurssivoitot tai -tappiot on kirjattu siirtosaamisiin tai -velkoihin. Muut valuuttakurssien muutoksiin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen suunnitelman mukaisella poistolla vähennettyyn hankintamenoon lukuun ottamatta osakkeita, joihin on tehty arvonalentuminen. Hankintamenoon on luettu hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Muut aineettomat hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Muu käyttöomaisuus 3-10 vuotta 25-40 vuotta 4-12 vuotta 3­10 vuotta. Rahoitusvarat, rahoitusvelat ja johdannaiset Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusvelat sisältävät sekä valuutta- että euromääräisiä lainoja. Valuuttamääräisen lainan korko- ja valuuttariskiä on suojattu koron- ja valuutanvaihtosopimuksella. Euromääräinen laina on kiinteäkorkoinen. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttajohdannaissopimuksia. Valuuttajohdannaisilla suojaudutaan valuuttamääräisten rahavirtojen muutokselta. Valuuttajohdannaissopimuksia ei ole emoyhtiössä arvostettu käypään arvoon. Valuuttatermiinisopimusten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa numero 23. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeet Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi ajallisen kertymisen mukaan. Tuloverot Tuloslaskelmassa on esitetty tuloveroina tilikauden verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella. Vertailuvuoden laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavan vuoden verokantaa. Tilinpäätös ja vertailuvuoden tilinpäätös eivät sisällä poistoeroa, johon sisältyisi kirjattavaa laskennallista verovelkaa. Poistot on kirjattu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisen yhteydessä syntyvä menojäännös on esitetty tuloslaskelman erässä "Poistot ja arvonalentumiset". Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksesta syntyneet myyntivoitot ja -tappiot on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. 51 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 2 LIIKEVAIHDON JAKAUMA MARKKINA-ALUEITTAIN EMEA (Eurooppa ja Afrikka) LAM (Etelä-Amerikka) CIS (Venäjä) NAM (Pohjois-Amerikka) APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) YHTEENSÄ Suomen osuus emoyhtiön liikevaihdosta oli 7 prosenttia (7 %). 3 PITKÄAIKAISHANKKEET Valmistusasteen mukainen liikevaihto Muu liikevaihto YHTEENSÄ Valmistusasteen mukaan tuloutetuista mutta luovuttamatta olevista pitkäaikaishankkeista tuotoiksi kirjattu määrä Pitkäaikaishankkeista tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää laskutetut ennakkomaksut - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankesaamiset Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon - toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappiolla vähennettynä - saadut ennakkomaksut Hankevelka Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät ennakkomaksut Hankevelka Muut projektiennakot, ei osatuloutettavat YHTEENSÄ Erittely yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä Maksetut ennakkomaksut Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut 4 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot pysyvistä vastaavista Liiketoiminnan muut tuotot konserniyhtiöiltä Saadut takauskorvaukset projekteista Saadut vakuutuskorvaukset Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ 5 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet - Ostot tilikauden aikana - Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut YHTEENSÄ 52 2013 % 2012 % 33 792 17 825 15 634 2 903 2 851 73 004 46 24 21 4 4 100 22 209 52 388 14 290 1 195 2 851 92 933 24 56 15 1 3 100 62 067 10 937 73 004 81 034 11 899 92 933 83 383 87 025 22 983 47 875 64 882 54 189 10 693 59 111 43 146 15 965 18 501 22 664 4 163 27 914 40 330 12 416 4 163 129 4 292 12 416 33 12 449 105 105 3 120 3 120 11 149 121 97 378 21 158 1 246 82 45 1 553 -34 817 -8 -4 890 -39 716 -49 835 567 -5 396 -54 664 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 6 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ Toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja johdon palkat, palkkiot, eläkesitoumukset ja työsuhde-etuudet on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 33. Raute Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti myöntänyt optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Optiojärjestelyn keskeiset tiedot on esitetty Raute-konsernin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 26. 7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kirjoilla 31.12., henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus Tehollinen keskimäärin, henkilöä Työntekijät Toimihenkilöt YHTEENSÄ - joista ulkomailla työskentelevien osuus 8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot aineettomista hyödykkeistä Poistot aineellisista hyödykkeistä YHTEENSÄ 9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tuotannon välilliset kulut Myynti- ja markkinointikulut Hallintokulut Luottotappiot Muut kulut YHTEENSÄ Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Tilintarkastus, lakisääteinen Tilintarkastus, muut palvelut Veroneuvonta YHTEENSÄ 2013 2012 -17 571 -2 839 -1 002 -21 411 -17 857 -2 978 -1 053 -21 887 134 254 388 2 127 246 373 2 133 251 384 2 131 236 367 1 128 247 375 2 126 231 357 2 -312 -1 069 -1 382 -293 -1 170 -1 462 -2 160 -2 197 -1 428 -533 -2 512 -8 830 -2 310 -1 957 -1 604 -1 561 -2 510 -9 942 -43 -13 -7 -62 -37 -22 -45 -104 53 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot YHTEENSÄ Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta YHTEENSÄ Rahoitustuotot yhteensä Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Muille YHTEENSÄ Johdannaisten käyvät arvon muutokset Rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut, netto Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssivoittoja (+) / -tappioita (-) 11 TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Varsinaisesta toiminnasta, aikaisemmilta tilikausilta Laskennallisen verosaamisen muutos YHTEENSÄ 2013 2012 180 180 118 118 55 350 405 586 92 331 423 542 -5 -293 -527 -825 -42 -867 -282 153 -4 -2 363 -2 367 305 -2 062 -1 520 -239 -334 -37 -371 -17 -1 604 -1 621 12 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 2 246 73 2 319 -1 011 -101 -1 113 1 206 1 235 Aineettomat hyödykkeet 4 844 141 194 5 180 -4 374 -211 -4 585 594 470 YHTEENSÄ 7 091 214 194 7 499 -5 386 -312 -5 698 1 801 1 705 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2013 Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013 Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 54 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 13 AINEELLISET HYÖDYKKEET KeskenRakenMuut eräiset Maa- nukset ja aineelliset hankinnat ja vesi- rakennel- Koneet ja hyödyk- ja ennakalueet mat kalusto keet komaksut YHTEENSÄ 218 218 218 218 8 483 0 127 8 611 -5 786 -251 -6 037 2 573 2 697 21 261 328 -43 710 22 256 -19 158 -817 -19 975 2 282 2 102 355 355 -326 -2 -328 27 29 600 1 165 -1 -1 032 732 732 600 30 916 1 493 -44 -194 32 172 -25 271 -1 069 -26 340 5 832 5 646 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2013 Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013 Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpito-arvo 31.12.2013 31.12.2012 14 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET 1 519 1 341 1 000 euroa Hankintameno 1.1.2013 Lisäykset Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet arvonalentumiset 1.1.2013 Lisäykset Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 Osakkeet, konserniyritykset 7 369 614 7 983 -6 166 -6 166 1 817 1 203 Osakkeet, muut 789 3 792 -293 -293 500 789 YHTEENSÄ 8 158 617 8 775 -6 166 -293 -6 459 2 317 1 992 Luettelo yhtiön omistamista osakkeista on esitetty liitetiedossa numero 24. 55 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 15 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut YHTEENSÄ 16 SAAMISTEN ERITTELY Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä - Lainasaamiset Yhteensä konserniyrityksiltä Pitkäaikaiset saamiset muilta - Laskennalliset verosaatavat Yhteensä muilta YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä - Myyntisaamiset - Siirtosaamiset - Muut saamiset Yhteensä konserniyrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset muilta - Myyntisaamiset - Siirtosaamiset - Muut saamiset, koroton Yhteensä muilta YHTEENSÄ Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät - Valmistusasteen mukaisesti kirjatut hankesaamiset - Takauskorvaussaamiset - Verosaamiset - Muut siirtosaamiset YHTEENSÄ 17 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Ylikurssirahasto 1.1. Siirrot erien välillä Ylikurssirahasto 31.12. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Siirrot erien välillä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 2013 2012 2 901 704 73 105 3 782 2 909 760 95 3 120 6 885 1 587 1 587 746 746 - 201 201 947 1 156 226 31 1 413 1 638 28 32 1 699 2 694 11 153 992 14 839 16 252 2 942 17 979 970 21 892 23 590 10 498 163 492 11 153 15 965 1 246 768 17 979 8 010 8 010 6 498 6 498 8 010 8 010 6 498 -6 498 6 498 6 498 56 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Muutokset tilikauden aikana - Edellisen tilikauden voitto/tappio - Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden tappio/voitto OMA PÄÄOMA 31.12. Jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto/tappio Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. Yhtiön osakkeet Osakkeet, 1 000 kpl Nimellisarvo, euroa Nimellisarvo yhteensä, 1 000 euroa K-sarjan osakkeet (20 ääntä/osake), 1 000 kpl A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake), 1 000 kpl 18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Raute Oyj:llä ei ole taseessa tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 kertynyttä poistoeroa 19 PAKOLLISET VARAUKSET Takuuvaraukset Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12. Arvioidut takuukustannukset sisältävät pitkäaikaisia varauksia 460 tuhatta euroa (56 tuhatta euroa). Tappiot tilauskannassa olevista pitkäaikaishankkeista Kirjanpitoarvo 1.1. Muutos tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. Muut pakolliset varaukset Kirjanpitoarvo 1.1. Muutos tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. YHTEENSÄ 2013 5 178 2 818 -2 002 5 994 1 312 21 813 2012 6 525 -145 -1 201 5 178 2 818 22 504 5 994 1 312 6 498 13 803 5 178 2 818 6 498 14 494 4 005 2,00 8 010 991 3 014 4 005 2,00 8 010 991 3 014 905 1 012 -752 1 165 733 793 -621 905 92 -80 12 37 55 92 163 -139 24 1 201 40 123 163 1 160 57 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat muille - Rahoituslaitoslainat YHTEENSÄ Tilinpäätöksessä esitettyihin velkoihin ei sisälly eriä, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua. Lyhytaikainen vieras pääoma Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille - Saadut ennakkomaksut - Ostovelat - Siirtovelat - Muut velat Yhteensä konserniyhtiöille Lyhytaikaiset velat muille - Rahoituslaitoslainat - Eläkelainat (TyEL) - Saadut ennakkomaksut - Ostovelat - Siirtovelat - Muut velat Yhteensä muille YHTEENSÄ Korolliset velat - Pitkäaikaiset - Lyhytaikaiset YHTEENSÄ Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät - Henkilöstökulujaksotukset - Projektikulujaksotukset - Muut siirtovelat YHTEENSÄ 21 MUUT VUOKRASOPIMUKSET Raute Oyj vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: - Yhden vuoden kuluessa - Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua YHTEENSÄ 2013 2012 2 500 2 500 5 867 5 867 97 135 1 456 1 689 94 254 3 411 762 3 241 4 195 3 185 4 473 649 15 743 17 432 3 250 2 000 12 355 5 951 4 469 571 28 596 29 358 2 500 4 697 7 197 5 867 5 761 11 628 3 732 325 417 4 473 4 161 38 270 4 469 239 339 578 230 300 530 58 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 1 000 euroa 22 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Rahalaitoslainat Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Eläkelainat Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Luottovakuusjärjestelyt Muut lainat Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet Rahalaitoslainat Muut vastuut Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Eräiden tytäryhtiöiden puolesta on annettu "Letter of Guarantee" -sitoumuksia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Johdolle ja osakkaille ei ole annettu rahalainoja. 23 JOHDANNAISET Valuuttatermiinien nimellisarvot Taloudellinen suojaus - Sisäisiin rahoituksen eriin liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Valuuttatermiinien käyvät arvot Taloudellinen suojaus - Sisäisiin rahoituksen eriin liittyvät - Liikevaihdon suojaukseen liittyvät Koron- ja valuutanvaihtosopimukset - Nimellisarvo - Käypä arvo 2013 2012 3 946 5 741 5 750 - 9 117 6 700 2 000 600 1 400 100 101 240 64 304 1 484 244 244 39 600 1 311 2 774 2 093 1 763 -3 24 -8 18 1 991 -42 4 117 -4 59 TILINPÄÄTÖS 2013 / EMOYHTIÖ 24 YHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Tytäryhtiöt Raute (Shanghai) Machinery Co., Ltd, Shanghai, Kiina RWS-Engineering Oy, Lahti Raute (Shanghai) Trading Co., Ltd, Shanghai, Kiina Raute Canada Ltd., Delta, B.C., Kanada Raute Inc., Delaware, USA Raute WPM Oy, Lahti Raute Group Asia Pte Ltd., Singapore Raute Chile Ltda., Santiago, Chile YHTEENSÄ Osakemäärä, kpl 1 717 143 914 600 50 112 10 Omistusosuus ja äänivalta, % 100 100 100 100 100 100 100 50 Kirjanpitoarvo, 1 000 euroa 1 394 203 95 84 17 9 0 15 1 817 Kirjanpitoarvo, 1 000 euroa 326 0 51 50 19 10 44 500 Muut osakkeet Lahden Seudun Puhelin Oy Ahkera Smart Tech Ltd Esys Oy FIMECC Oy PHP Holding Oy Finnish Wood Research Oy Muut YHTEENSÄ 60 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1 000 euroa Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % Viennin osuus % liikevaihdosta Liiketulos % liikevaihdosta Tulos ennen veroja % liikevaihdosta Tilikauden tulos % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Oman pääoman tuotto (ROE), % Taseen loppusumma Korolliset nettovelat % liikevaihdosta Korottomat velat Omavaraisuusaste, % Gearing, % Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Tilauskanta, Me Uudet tilaukset, Me Henkilöstö 31.12. Henkilöstö, tehollinen keskimäärin Henkilöstö, keskimäärin Osingonjako Pääoman palautus *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. 2013 83 274 -17,8 78 436 94,2 1 828 2,2 1 589 1,9 1 196 1,4 7,3 5,0 48 783 -6 677 -8,0 18 302 56,6 -28,3 3 189 3,8 2 523 3,0 28 63 534 515 522 801* 1 201* 2012 101 273 36,3 95 099 93,9 5 022 5,0 4 766 4,7 2 985 3,0 15,0 13,1 63 076 -8 087 -8,0 27 235 48,0 -33,5 3 529 3,5 2 516 2,5 50 116 503 480 488 2 002 0 2011 74 323 18,2 65 432 88,0 -738 -1,0 -1 126 -1,5 -1 095 -1,5 -0,1 -4,7 52 666 -10 397 -14,0 15 320 46,9 -47,1 1 885 2,5 2 020 2,7 36 77 464 457 475 1 201 0 2010 62 867 71,6 57 773 91,9 1 311 2,1 1 122 1,8 1 158 1,8 5,1 4,9 53 034 -9 651 -15,4 14 368 50,7 -39,8 2 224 3,5 1 849 2,9 33 72 495 438 512 1 201 0 2009 36 638 -62,8 30 466 83,2 -9 695 -26,5 -9 890 -27,0 -8 141 -22,2 -21,6 -28,4 57 387 -9 366 -25,6 15 801 46,0 -40,6 1 095 3,0 2 470 6,7 22 35 524 419 542 0 0 61 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Osakekohtaiset tunnusluvut 2013 Tulos/osake (EPS), euroa Oma pääoma/osake, euroa Osinko/A-osake, euroa Osinko/K-osake, euroa Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % Hinta/voitto-suhde (P/E) Pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, euroa Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet) Tilikauden alin kurssi, euroa Tilikauden ylin kurssi, euroa Tilikauden keskikurssi, euroa Kurssi tilikauden lopussa, euroa Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet) Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl % A-sarjan osakkeiden määrästä Osakkeiden kokonaismäärä (laimentamaton) Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 004 758 4 003 183 4 004 758 514 17,0 302 10,0 522 17,3 646 21,4 455 15,1 6,88 9,33 8,49 6,95 27 833 6,18 9,24 8,22 9,00 36 043 6,05 11,55 8,57 6,20 24 829 7,24 10,10 8,21 9,70 38 846 6,50 8,90 7,29 7,47 29 916 0,30 5,90 0,20* 0,20* 66,7* 2,9* 23,3 0,30* 2012 0,75 6,03 0,50 0,50 66,4 5,6 11,95 0,00 2011 -0,27 5,51 0,30 0,30 -109,7 4,8 -22,67 0,00 2010 0,29 6,05 0,30 0,30 103,8 3,1 33,55 0,00 2009 -2,03 5,76 0,00 0,00 0,0 0,0 -3,67 0,00 Tunnuslukuja laskettaessa on huomioitu laskennallisen verovelan määrä. *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. 62 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden keskiarvo) Tilikauden tulos Oma pääoma (tilikauden keskiarvo) Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) x 100 Oman pääoman tuotto (ROE), % = x 100 Korolliset nettovelat = Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat Oma pääoma Oma pääoma Taseen loppusumma ./. saadut ennakot Tilikauden tulos x 100 Omavaraisuusaste, % = x 100 Laimentamaton tulos/osake, euroa = Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Laimennusvaikutuksella oikaistu tilikauden tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, euroa = Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa Tilikauden osingonjako Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/osake Tulos/osake Osinko/osake Tilikauden päätöskurssi Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake Oma pääoma/osake, euroa = Osinko/osake, euroa = Osinko/tulos, % = x 100 Efektiivinen osinkotuotto, % = x 100 Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) = Osakkeiden vaihdon kehitys lukumääränä ja prosent- Osakkeiden vaihdon kehitys ilmoitetaan tilikauden aikana vaihdetteina (A-sarjan osakkeet) = tujen osakkeiden lukumääränä sekä sen prosentuaalisena osuutena osakesarjan kaikkien osakkeiden laimentamattomasta keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana. Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden (A- + K-sarjan osakkeet) laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 63 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Osakkeet ja osakkeenomistajat >> Ajankohtaista tietoa Rauten osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.raute.com. YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA 31.12.2013 Nimellisarvo euroa/osake 2,00 2,00 Määrä 1 000 kpl 991 3 014 4 005 Nimellisarvo yhteensä 1 000 euroa 1 982 6 027 8 010 Osakkeet K-sarjan osakkeet (kantaosakkeet) A-sarjan osakkeet Osakkeet yhteensä 31.12.2013 Äänet 20 ääntä/osake 1 ääni/osake Osakepääoman muutokset 1.1.1994-31.12.2013 Osakepääoma 1.1.1994 Osakeanti 21.9.1994 K-sarjan osakkeiden muunto A-sarjan osakkeiksi 1998 Osakepääoman alennus (vararahasto) 30.6.2000 Osakepääoman korotus, rahastoanti 30.6.2000 K-sarjan osakkeiden muunto A-sarjan osakkeiksi 2003 K-sarjan osakkeiden muunto A-sarjan osakkeiksi 2004 Osakkeiden rekisteröinti optiotodistuksilla 1.1.-31.12.2006 Osakepääoma 31.12.2013 Osakepääoma, K-sarjan A-sarjan euroa osakkeet, kpl osakkeet, kpl 5 359 073 1 054 600 2 124 240 1 069 285 -14 000 -12 648 1 213 506 -44 539 -4 900 380 300 8 009 516 991 161 44 539 4 900 190 150 3 013 597 635 768 14 000 Osakkeet ja osakepääoma Raute Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Maksettu ja rekisteröity osakepääoma 31.12.2013 oli 8 009 516,00 euroa. Koko osakekanta oli yhteensä 4 004 758 kappaletta, joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991 161 kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) 3 013 597 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 2,00 euroa. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. K-sarjan osakkeen siirtyessä Ksarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle on muilla K-sarjan osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä esitetyin ehdoin. Markkina-arvo ja kaupankäynti Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaupankäyntitunnus on RUTAV. Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita vaihdettiin vuoden 2013 aikana 513 699 kappaletta (302 096 kpl). Vaihdon arvo oli yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (2,4 Me). Osakkeen vuoden ylin kaupantekokurssi oli 9,33 euroa (9,24 euroa) ja alin 6,88 euroa (6,18 euroa). Osakkeen kurssi vuoden 2013 päättyessä oli 6,95 euroa (9,00 euroa). Keskikurssi oli 8,49 euroa (8,22 euroa). Koko osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 27,8 miljoonaa euroa (36,0 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 31.12.2013 päätöskurssin mukaisesti. Osakkeenomistajat Osakkeenomistajien määrä oli vuoden 2013 alussa 1 682 ja lopussa 1 915. K-sarjan osakkeita omisti vuoden lopussa 49 (49) yksityishenkilöä. Hallituksen valtuutukset Varsinainen yhtiökokous 8.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 400 000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia Asarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntö- 64 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI jen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hallituksella on 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättää Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400 000 Asarjan osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 2013 myöntämiä valtuutuksia tilikauden loppuun mennessä. Tilikauden aikana ei ole päätetty uusista osakeanneista eikä laskettu liikkeelle vaihtovelkakirjaoikeuksia. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut hallussaan tai panttina omia osakkeitaan. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2013 voimassa olevaa osakeantia tai osakepohjaista kannustusjärjestelmää. Optiopohjainen kannustusjärjestelmä 2010 Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 optio-oikeuksien antamisesta Raute-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on luovutettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille sekä Raute Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi edelleen Raute-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 240 000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään tai hankkimaan yhteensä enintään 240 000 Raute Oyj:n A-sarjan osaketta ja yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen seurauksena nousta enintään 480 000 eurolla. Kukin optiooikeus oikeuttaa merkitsemään tai hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksista enintään 80 000 merkitään tunnuksella 2010 A, enintään 80 000 tunnuksella 2010 B ja enintään 80 000 tunnuksella 2010 C. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta määräytyy Raute Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jatkuvassa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään senttiin. Optio-oikeuksien 2010 A osalta merkintähinta määräytyi vuoden 2009 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 12.2.2010 ­ 11.4.2010, optio-oikeuksien 2010 B osalta vuoden 2010 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 16.2.2011 - 15.4.2011 ja optio-oikeuksien 2010 C osalta vuoden 2011 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 15.2.201214.4.2012. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen perusteella. Osakkeiden merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa vastaava osa merkitään osakepääomaan ja sen ylittävä osa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2010 A 1.3.2013 - 31.3.2016, optio-oikeuksilla 2010 B 1.3.201431.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2010 C 1.3.2015 - 31.3.2018. Optioilla ei ole merkitty osakkeita 31.12.2013 mennessä. Konsernin avainhenkilöillä oli tilikauden lopussa yhteensä 80.000 kappaletta A-sarjan optioita, 80.000 kappaletta Bsarjan optioita ja 80.000 kappaletta C-sarjan optioita. Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com. Sisäpiiri Raute noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama sisäpiiriohjeistus. Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjohtaja. Raute Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkisista, pysyvistä yrityskohtaisista tai hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallitus, konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tilintarkastajat. Yhtiön pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat ne yhtiön palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät, jotka asemansa tai tehtävänsä perusteella saavat säännöllisesti sisäpiirin tietoa tai joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirin tietoon. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan, mikäli hankkeesta vastuussa oleva henkilö arvioi hankkeen julkistamisen vaikuttavan olennaisesti yhtiön osakkeen arvoon. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat tiedot pidetään nähtävillä Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelussa. Sirenähtävilläpitopaikka on Euroclear Finland Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki. Lisäksi sisäpiirin sisältämät julkiset tiedot ovat saatavilla Raute Oyj:n internetsivuilla www.raute.com. 65 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI OSAKEKANNAN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2013 Osakkeenomistajia, kpl 1 796 6 2 10 2 94 5 1 915 A- ja K-sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Ulkomaiset osakkaat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Julkisyhteisöt Yritykset Hallintarekisteröidyt Yhteensä % 93,8 0,3 0,1 0,5 0,1 4,9 0,3 100,0 Osakkeita, kpl 3 323 334 331 502 2 500 22 464 60 350 140 229 124 379 4 004 758 % 83,0 8,3 0,1 0,6 1,5 3,5 3,1 100,0 Äänimäärä, kpl 22 155 393 331 502 2 500 22 464 60 350 140 229 124 379 22 836 817 % 97,0 1,5 0,0 0,1 0,3 0,6 0,5 100,0 A-SARJAN OSAKKEIDEN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2013 Osakkeenomistajia kpl 1 779 6 2 10 2 94 5 1 898 Osakkeenomistajia kpl 1 679 164 21 23 8 3 1 898 A-sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Ulkomaiset osakkaat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Julkisyhteisöt Yritykset Hallintarekisteröidyt Yhteensä % 93,7 0,3 0,1 0,5 0,1 5,0 0,3 100,0 Osakkeita kpl 2 332 173 331 502 2 500 22 464 60 350 140 229 124 379 3 013 597 % 77,4 11,0 0,1 0,7 2,0 4,7 4,1 100,0 Äänimäärä kpl 2 332 173 331 502 2 500 22 464 60 350 140 229 124 379 3 013 597 % 77,4 11,0 0,1 0,7 2,0 4,7 4,1 100,0 A-sarjan osakkeet osakemäärittäin 1­ 1 000 1 001­ 5 000 5 001­10 000 10 001­ 50 000 50 001­100 000 100 001­ Yhteensä % 88,5 8,6 1,1 1,2 0,4 0,2 100,0 Osakkeita kpl 495 156 338 423 156 363 595 899 506 109 921 647 3 013 597 % 16,4 11,2 5,2 19,8 16,8 30,6 100,0 Äänimäärä kpl 495 156 338 423 156 363 595 899 506 109 921 647 3 013 597 % 16,4 11,2 5,2 19,8 16,8 30,6 100,0 K-SARJAN OSAKKEIDEN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2013 Osakkeenomistajia kpl 49 49 Osakkeenomistajia kpl 9 5 6 23 6 49 K-sarjan osakkeet osakkeenomistajaryhmittäin Kotitaloudet Yhteensä % 100,0 100,0 Osakkeita kpl 991 161 991 161 % 100,0 100,0 Äänimäärä kpl 19 823 220 19 823 220 % 100,0 100,0 K-sarjan osakkeet osakemäärittäin 1­ 1 000 1 001­ 5 000 5 001­10 000 10 001­ 50 000 50 001­100 000 Yhteensä % 18,4 10,2 12,2 46,9 12,2 100,0 Osakkeita kpl 3 260 15 706 32 100 607 395 332 700 991 161 % 0,3 1,6 3,2 61,3 33,6 100,0 Äänimäärä kpl 65 200 314 120 642 000 12 147 900 6 654 000 19 823 220 % 0,3 1,6 3,2 61,3 33,6 100,0 66 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2013 K-sarja kpl A-sarja kpl Osakkeiden lukumäärän mukaan 1. Sundholm Göran 2. Mandatum Life Unit-Linked 3. Laakkonen Mikko 4. Suominen Pekka 5. Suominen Tiina Sini-Maria 6. Siivonen Osku Pekka 7. Kirmo Kaisa Marketta 8. Mustakallio Kari Pauli 9. Mustakallio Mika Tapani 10. Keskiaho Kaija Leena 11. Särkijärvi Anna Riitta 12. Relander Harald 13. Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland 14. Mustakallio Marja Helena 15. Mustakallio Ulla Sinikka 16. Särkijärvi Timo 17. Särkijärvi-Martinez Anu Riitta 18. Suominen Jukka Matias 19. Mustakallio Kai Henrik 20. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Yhteensä Osakkeet Osuus yhteensä osakkeista kpl % 15,6 4,5 2,9 2,8 2,8 2,6 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 55,4 Äänimäärä yhteensä kpl 624 398 181 900 115 349 1 022 429 1 022 316 1 066 339 1 047 426 1 241 058 1 180 870 723 116 1 231 609 75 000 75 000 880 847 1 067 100 283 256 283 256 527 164 952 994 51 950 13 653 377 Äänimäärä yhteensä kpl 1 241 058 1 231 609 1 180 870 1 067 100 1 066 339 1 047 426 1 022 429 1 022 316 960 000 952 994 880 847 844 800 723 116 624 398 565 091 527 164 517 100 504 013 460 600 456 131 16 895 401 Osuus äänistä % 2,7 0,8 0,5 4,5 4,5 4,7 4,6 5,4 5,2 3,2 5,4 0,3 0,3 3,9 4,7 1,2 1,2 2,3 4,2 0,2 59,8 Osuus äänistä % 5,4 5,4 5,2 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,2 4,2 3,9 3,7 3,2 2,7 2,5 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0 74,0 624 398 624 398 181 900 181 900 115 349 115 349 48 000 62 429 110 429 48 000 62 316 110 316 50 640 53 539 104 179 50 280 41 826 92 106 60 480 31 458 91 938 57 580 29 270 86 850 33 600 51 116 84 716 60 480 22 009 82 489 75 000 75 000 75 000 75 000 43 240 16 047 59 287 53 240 2 300 55 540 12 000 43 256 55 256 12 000 43 256 55 256 24 960 27 964 52 924 47 420 4 594 52 014 51 950 51 950 601 920 1 614 977 2 216 897 Äänimäärän mukaan 1. Mustakallio Kari Pauli 2. Särkijärvi Anna Riitta 3. Mustakallio Mika Tapani 4. Mustakallio Ulla Sinikka 5. Siivonen Osku Pekka 6. Kirmo Kaisa Marketta 7. Suominen Pekka 8. Suominen Tiina Sini-Maria 9. Suominen Jussi 10. Mustakallio Kai Henrik 11. Mustakallio Marja Helena 12. Mustakallio Risto Knut kuolinpesä 13. Keskiaho Kaija Leena 14. Sundholm Göran 15. Keskiaho Juha-Pekka 16. Suominen Jukka Matias 17. Keskiaho Marjaana 18. Kirmo Lasse 19. Keskiaho Vesa Heikki 20. Kultanen Leea Annikka Yhteensä Osakkeet Osuus K-sarja A-sarja yhteensä osakkeista kpl kpl kpl % 60 480 31 458 91 938 2,3 60 480 22 009 82 489 2,1 57 580 29 270 86 850 2,2 53 240 2 300 55 540 1,4 50 640 53 539 104 179 2,6 50 280 41 826 92 106 2,3 48 000 62 429 110 429 2,8 48 000 62 316 110 316 2,8 48 000 48 000 1,2 47 420 4 594 52 014 1,3 43 240 16 047 59 287 1,5 42 240 42 240 1,1 33 600 51 116 84 716 2,1 624 398 624 398 15,6 27 880 7 491 35 371 0,9 24 960 27 964 52 924 1,3 24 780 21 500 46 280 1,2 25 000 4 013 29 013 0,7 23 030 23 030 0,6 22 405 8 031 30 436 0,8 791 255 1 070 301 1 861 556 46,5 JOHDON JA JULKISEN SISÄPIIRIN OMISTUS SEKÄ HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET Osakkeet Osuus K-sarja A-sarja yhteensä osakkeista kpl kpl kpl % Johdon omistus 31.12.2013 Yhtiön hallitus, konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä* 122 880 111 029 233 909 5,8 Julkisen sisäpiirin omistus 31.12.2013 122 880 111 029 233 909 5,8 Hallintarekisteröidyt osakkeet 31.12.2013 124 379 124 379 3,1 Äänimäärä yhteensä kpl Osuus äänistä % 2 568 629 2 568 629 124 379 11,2 11,2 0,5 *Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. 67 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä tilikaudelta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset sekä tilintarkastusmerkintä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 13 803 932,16 euroa, josta tilikauden voitto on 1 311 590,07 euroa taseen loppusumman ollessa 42 946 153,27 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti perustuen voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavien osakkeiden kokonaismäärään 4.004.758 kappaletta: - osinkona jaetaan 0,20 euroa osaketta kohti, yhteensä - jätetään omaan pääomaan 800 951,60 euroa 13 002 980,56 euroa 13 803 932,16 euroa Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 6 498 341,93 euroa - jaetaan pääoman palautuksena 0,30 euroa osaketta kohti, yhteensä - jätetään omaan pääomaan 1 201 427,40 euroa 5 296 914,53 euroa 6 498 341,93 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Nastolassa, 13. päivänä helmikuuta 2014 Erkki Pehu-Lehtonen hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio Joni Bask Risto Hautamäki Ilpo Helander Pekka Suominen Tapani Kiiski toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Nastolassa, 13. päivänä helmikuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Janne Rajalahti KHT 68 Luettelo emoyhtiön kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Käytössä olleet kirjanpitokirjat Tasekirja Päivä- ja pääkirja Reskontraerittelyt Tositelajin kuvaus Pankki- ja kassatositteet Ostolaskut Myyntilaskut Osto- ja myyntilaskujen suoritukset Käyttöomaisuuskirjanpito Palkkakirjanpidon tositteet Muistiotositteet Muistioiden automaattiset vastaviennit Laskennalliset ja sisäiset erät Tositelaji 10, 11 ja 15 81, 82, 85, 86 ja 87 30, 31, 34 ja 35 70, 71, 72 ja 80 65, 66, 67 ja 68 6, 19, 20, 21, 22 ja 25 98 28 ja 29 Kirjanpitokirjojen säilytystapa erikseen sidottuna paperimuodossa koneellisella tietovälineellä koneellisella tietovälineellä Tositteiden säilytystapa paperitositteina koneellisella tietovälineellä paperitositteina koneellisella tietovälineellä paperimuodossa paperitositteina paperitositteina koneellisella tietovälineellä koneellisella tietovälineellä ja paperitositteina (28) 69 Konsernin tuloskehitys vuosineljänneksittäin 1 000 euroa LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS % liikevaihdosta Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA % liikevaihdosta Tuloverot KAUDEN TULOS % liikevaihdosta Jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennettu osakekohtainen tulos Osakkeet, 1 000 kpl Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 005 4 017 4 005 4 013 4 005 4 010 4 005 4 013 4 005 4 013 0,21 0,21 -0,05 -0,05 -0,09 -0,09 0,23 0,23 0,30 0,30 839 -193 -366 916 1 196 Q1 2013 23 386 Q2 2013 19 766 Q3 2013 15 610 Q4 2013* 24 512 Yhteensä 2013 83 274 364 20 -12 979 -6 871 -479 -2 532 -22 862 909 4 400 -224 1 085 5 -246 839 4 -610 15 -8 906 -7 190 -619 -2 740 -19 456 -286 -1 72 -75 -289 -1 96 -193 -1 -37 102 -7 304 -5 969 -597 -2 115 -15 984 -309 -2 53 -161 -417 -3 51 -366 -2 -672 158 -11 521 -7 387 -479 -3 098 -22 486 1 513 6 210 -513 1 210 5 -294 916 4 -954 295 -40 711 -27 417 -2 174 -10 485 -80 787 1 828 2 735 -974 1 589 2 -394 1 196 1 *Muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet ­standardin soveltamisen vaikutukset ovat suuruudeltaan epäolennaiset ja ne kohdistuvat vuoden 2013 sekä vertailuvuoden viimeiselle vuosineljännekselle. 70 TILINPÄÄTÖS 2013 / KONSERNI Tilintarkastuskertomus Raute Oyj:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Raute Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. ­ 31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Nastolassa 13. päivänä helmikuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Janne Rajalahti KHT 71 RAUTE OYJ Rautetie 2 PL 69, 15551 Nastola Puh. 03 829 11 Fax 03 829 3200 ir@raute.com